KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów: zootechnika


Ogólnie

Absolwent  posiada gruntowną wiedzę z zakresu chowu i hodowli zwierząt, oceny surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego, podstaw produkcji roślinnej, projektowania produkcji, organizacji pracy w przedsiębiorstwie rolniczym, kierowania zespołami ludzkimi, prowadzenia gospodarstwa oraz podstaw prawa w zakresie działalności gospodarczej. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu rolnictwa i zootechniki. Potrafi posługiwać się techniką komputerową w zakresie tworzenia i obsługi komputerowych baz danych.

Absolwent studiów II stopnia posiada zaawansowaną wiedzę i umiejętności zawodowe w zakresie planowania i organizacji hodowli zwierząt oraz stosowania programów hodowlanych, żywieniowych i profilaktycznych w populacjach różnych gatunków zwierząt.


Kierunek zootechnika możesz studiować w miastach:

Studia w skrócie


Co będziesz studiować?

zoologia i ekologia, chemia, biochemia i biofizyka, botanika i fizjologia roślin, anatomia i fizjologia zwierząt, mikrobiologia, ekonomia i marketing, produkcja roślinna, genetyka i metody hodowlane, żywienie zwierząt i paszoznawstwo, higiena, profilaktyka i dobrostan zwierząt, chów i hodowla zwierząt, towaroznawstwo surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego, metody badań na zwierzętach, statystyka matematyczna, biotechnika rozrodu i diagnostyka genetyczna, planowanie i organizacja pracy hodowlanej, proekologiczne metody chowu zwierząt gospodarskich i wolnożyjących, obrót produktami pochodzenia zwierzęcego i przetwórstwo;

Przynajmniej 50% zajęć powinny stanowić ćwiczenia, audytoryjne, laboratoryjne lub projektowe.

szczegółowe treści programowe
obciążenie godzinowe
praktykiSzczegółowe treści programowe, godziny, praktyki Zobacz

Jaka praca?


Perspektywy pracy

Absolwent jest przygotowany do pracy w: administracji rządowej i samorządowej związanej z rolnictwem, doradztwie rolniczym, nadzorze hodowlanym i służbach inseminacyjnych, przedsiębiorstwach zajmujących się obrotem zwierząt oraz surowcami i produktami pochodzenia zwierzęcego, a także do prowadzenia gospodarstw rolniczych. Po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie standardów kształcenia nauczycieli) jest przygotowany do pracy w szkolnictwie.

Jaka uczelnia?

Katalog kierunków