KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów: ochrona środowiska


Ogólnie

Ochrona środowiska jest dziedziną wiedzy o kompleksowych zmianach zachodzących w środowisku przyrodniczym, zwłaszcza pod wpływem czynników postępu technicznego, oraz o sposobach zapobiegania lub łagodzenia ujemnych skutków ich działania.

Absolwent studiów I stopnia powinien posiadać interdyscyplinarną wiedzę ogólną z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i nauk o środowisku oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Powinien rozumieć i umieć analizować procesy dokonujące się w przyrodzie oraz wpływ człowieka na środowisko. Powinien znać podstawowe procesy i problemy istotne dla ochrony środowiska oraz kierować się w swoich działaniach zasadami zrównoważonego rozwoju. Absolwent powinien posiadać umiejętności rozwiązywania problemów zawodowych, gromadzenia, przetwarzania oraz pisemnego i ustnego przekazywania informacji, a także pracy zespołowej.

Absolwent studiów inżynierskich powinien posiadać ogólną wiedzę z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych oraz technicznych, rolniczych lub leśnych i umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Powinien rozumieć i umieć analizować procesy dokonujące się w przyrodzie oraz wpływ człowieka na środowisko. Powinien znać podstawowe zagadnienia technologiczne, rolnicze lub leśne istotne dla ochrony środowiska oraz kierować się w swoich działaniach zasadami zrównoważonego rozwoju. Powinien posiadać umiejętności aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej, kierowania zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone oraz posługiwania się fachową literaturą, łącznie z przepisami prawnymi w zakresie działalności gospodarczej. Absolwent winien znać podstawowe procesy technologiczne – w szczególności procesy przyjazne środowisku, a także posiadać umiejętność prowadzenia prac laboratoryjnych oraz organizowania bezpiecznie i efektywnie działających stanowisk takiej pracy.

Absolwent studiów II stopnia powinien posiadać rozszerzoną – w stosunku do studiów pierwszego stopnia – wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych i nauk o środowisku, a także nauk technicznych, rolniczych lub leśnych, o planowanie przestrzenne i metodyki badań środowiskowych oraz wykazywać biegłość w wybranej specjalności. Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielne rozwiązywanie problemów z zakresu ochrony środowiska w ujęciu lokalnym, regionalnym, krajowym i globalnym – również w niestandardowych sytuacjach – a także umieć wydawać opinie na podstawie niekompletnych lub ograniczonych informacji z zachowaniem zasad prawnych, ekonomicznych i etycznych. Powinien umieć porozumiewać się w sprawach ochrony środowiska zarówno ze specjalistami jak i niespecjalistami a także organizować pracę grupową i kierować pracą zespołów.


Studia w skrócie


Co będziesz studiować?

matematyka, fizyka, biologia i mikrobiologia, chemia i biochemia, ekologia i ochrona przyrody, geologia, geomorfologia i gleboznawstwo, hydrologia, meteorologia i klimatologia, prawo i ekonomia w ochronie środowiska, instrumenty ochrony środowiska, technologia ochrony środowiska, zagrożenia cywilizacyjne i zrównoważony rozwój, inżynieria procesowa, techniki odnowy środowiska, technologie bioenergetyczne, polityka ochrony środowiska, planowanie przestrzenne, ekotoksykologia, statystyka i modelowanie w naukach o środowisku;

Przynajmniej 60% zajęć winny stanowić ćwiczenia audytoryjne, laboratoryjne, projektowe lub terenowe.

szczegółowe treści programowe
obciążenie godzinowe
praktykiSzczegółowe treści programowe, godziny, praktyki Zobacz

Jaka praca?


Perspektywy pracy

Absolwenci są przygotowani do pracy w:
 • instytucjach państwowych zajmujących się ochroną i monitorowaniem środowiska oraz zrównoważonym wykorzystaniem zasobów środowiskowych (Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska, Instytuty Ochrony Środowiska, Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej, Zarządy Parków Narodowych i Parków Krajobrazowych, Instytut Gospodarki Odpadami),
 • organach administracji centralnej,
 • gminnych, powiatowych i wojewódzkich wydziałach ochrony środowiska,
 • ośrodkach badawczych,
 • funduszach i fundacjach (Narodowy i Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska),
 • szkolnictwie różnych szczebli (po uzupełnieniu wykształcenia o blok przedmiotów kształcenia nauczycielskiego),
 • firmach konsultingowych,
 • przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej i sanitarnej,
 • przemyśle (m.in. zakładowe służby ochrony środowiska),
 • biurach planowania przestrzennego,
 • instytucjach zajmujących się zintegrowanym zarządzaniem środowiskiem,
 • instytucjach związanych z integracją z Unią Europejską.
Nabyte umiejętności powinny umożliwić absolwentom podjęcie pracy m.in. jako:
 • specjalista w ośrodkach badawczych, pracowniach, laboratoriach firm działających w różnych gałęziach gospodarki;
 • rolnictwie, laboratoriach badawczych i kontrolnych, placówkach służby zdrowia;
 • członek zespołu lub samodzielny specjalista wykonujący ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska;
 • ekspert od zagadnień ekologii w instytucjach, fundacjach, stowarzyszeniach;
 • pracownik urzędów administracji państwowej, samorządowej zajmujących się szeroko rozumianą ochroną środowiska;
 • ekspert od fauny, flory w specjalistycznych placówkach typu ogrody botaniczne, zoologiczne itp.;
 • nauczyciel ochrony środowiska w placówkach oświatowych;

Jaka uczelnia?

Katalog kierunków