KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów: teologia


Ogólnie

Absolwent powinien posiadać gruntowną wiedzę teologiczną oraz elementy wiedzy z zakresu biblistyki i filozofii. Powinien być zapoznany z elementami wiedzy z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu teologii.

Kierunek teologia możesz studiować w miastach:

Studia w skrócie


Co będziesz studiować?

historia filozofii, logika i teoria poznania, etyka, biblistyka Starego Testamentu, biblistyka Nowego Testamentu, teologia fundamentalna, teologia dogmatyczna/dogmatyka, teologia moralna/etyka teologiczna, religiologia, patrologia, historia Kościoła, teologia duchowości/ symbolika, ekumenizm, teologia pastoralna/praktyczna, liturgika, katechetyka, prawo kanoniczne/wyznaniowe;

szczegółowe treści programowe
obciążenie godzinowe
praktykiSzczegółowe treści programowe, godziny, praktyki Zobacz

Jaka praca?


Perspektywy pracy

Absolwent powinien być przygotowany do pracy w kościelnych i świeckich instytucjach i ośrodkach zajmujących się podejmowaniem działań i świadczeniem usług edukacyjno-kulturowych oraz profilaktyką społeczną. Oprócz przygotowania do podejmowania pracy w różnych instytucjach absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności niezbędne do pełnienia różnych ról społecznych.
Po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie z rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie standardów kształcenia nauczycieli) absolwent powinien być przygotowany do nauczania religii w szkołach objętych systemem oświaty.

Jaka uczelnia?

Katalog kierunków