KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów: technologia chemiczna


Ogólnie

Absolwent powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu nauk chemicznych i technicznych oraz chemicznych procesów technologicznych, a także umiejętności korzystania z niej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Powinien znać podstawowe problemy ochrony środowiska oraz kierować się w swoich działaniach zawodowych zasadą zrównoważonego rozwoju. Powinien posiadać podstawowe umiejętności kierowania zespołami ludzkimi oraz firmą.
Absolwent studiów powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku studiów.

Absolwent studiów II stopnia powinien posiadać rozszerzoną – w stosunku do studiów pierwszego stopnia – wiedzę z zakresu wybranych zagadnień współczesnej chemii i technologii chemicznej, pogłębioną w wybranej specjalności.

Absolwent powinien być przygotowany do:
  • prowadzenia badań technologicznych w wybranej specjalności,
  • formułowania koncepcji chemicznej procesu,
  • tworzenia koncepcji technologicznej i projektowania procesu,
  • realizacji procesu,
  • modernizacji procesu,
  • rozwijania technologii we współpracy ze specjalistami z innych dyscyplin,
  • wdrażania procesów i produktów do praktyki.
Powinien być zaznajomiony z problematyką ochrony środowiska oraz bezpiecznego i zrównoważonego prowadzenia procesów technologicznych. Powinien umieć samodzielnie rozwiązywać zagadnienia technologiczne z zachowaniem zasad prawnych, ekonomicznych oraz etycznych. Powinien umieć organizować pracę grupową i kierować pracą zespołów.

Kierunek technologia chemiczna możesz studiować w miastach:

Studia w skrócie


Co będziesz studiować?

matematyka, fizyka, chemia, elektrotechnika i elektronika, technologia chemiczna, termodynamika techniczna i chemiczna, inżynieria chemiczna, maszynoznawstwo i aparatura przemysłu chemicznego, automatyka i pomiar wielkości fizykochemicznych, zarządzanie jakością i produktami chemicznymi, bezpieczeństwo techniczne, inżynieria reaktorów chemicznych, zjawiska powierzchniowe i przemysłowe procesów katalitycznych, modelowanie procesów technologicznych, podstawy biotechnologii, ochrona środowiska w technologii chemicznej;

Przynajmniej 60% zajęć powinny stanowić seminaria, ćwiczenia laboratoryjne, audytoryjne lub projektowe.

szczegółowe treści programowe
obciążenie godzinowe
praktykiSzczegółowe treści programowe, godziny, praktyki Zobacz

Jaka praca?


Perspektywy pracy

Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia pracy zawodowej w przemyśle chemicznym i przemysłach pokrewnych oraz firmach produkujących nowoczesne materiały – na stanowiskach związanych z organizacją i prowadzeniem procesów produkcyjnych. Zakres wiedzy ekonomicznej powinien umożliwić mu podjęcie samodzielnej działalności gospodarczej.

Jaka uczelnia?

Katalog kierunków