KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów: logistyka


Ogólnie
Absolwent studiów I stopnia powinien posiadać ogólną wiedzę i umiejętności niezbędne do operacyjnego zarządzania logistycznego w ramach działów funkcjonalnych podmiotów gospodarczych. Powinien znać istotę zarządzania współczesnymi podmiotami (organizacjami) gospodarczymi oraz zasady działalności logistycznej podmiotów gospodarczych. Powinien rozumieć istotę podejścia systemowego i procesowego w logistyce, zasady sterowania przepływami informacji, środków finansowych, zasobów ludzkich i materialnych, a także istotę logistycznej obsługi klienta. Powinien umieć organizować i realizować operacyjną działalność logistyczną w podmiotach gospodarczych, przedstawiać i uzasadniać poglądy związane z dążeniem do poprawy operacyjnego zarządzania logistycznego oraz usprawniać zarządzanie logistyczne w obszarach funkcjonalnych podmiotu gospodarczego.

Absolwent studiów inżynierskich powinien posiadać wiedzę z zakresu funkcjonowania nowoczesnych systemów logistycznych oraz podstaw nauk ekonomicznych, organizacji i zarządzania, a także posiadać umiejętności menedżerskie. Powinien posiadać umiejętności rozwiązywania problemów logistycznych za pomocą metod i technik inżynierskich, w tym w zakresie:
 • projektowania systemów logistycznych oraz procesów logistycznych,
 • zarządzania specjalistycznymi funkcjami logistycznym oraz procesami logistycznymi,
 • posługiwania się systemami informatycznego wspomagania zarządzania logistycznego,
 • zarządzania kosztami, finansami oraz kapitałem,
 • doboru personelu i jego szkolenia.
Absolwent studiów I stopnia powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiadać umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia. Powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Absolwent studiów II stopnia powinien posiadać rozszerzoną wiedzę i umiejętności z zakresu logistyki podmiotów gospodarczych (produkcyjnych, handlowych, usługowych) oraz innych organizacji funkcjonujących w ramach łańcuchów dostaw.
Powinien:
 • być przygotowany do wykonywania obowiązków na kierowniczych stanowiskach logistycznych i wdrażania wolnorynkowych strategii logistycznych,
 • znać uwarunkowania ekonomiczno-finansowe działalności logistycznej podmiotów gospodarczych, istotę twórczego podejścia do biznesu oraz prawo normujące działalność logistyczną podmiotów gospodarczych,
 • rozumieć strategie funkcjonowania podmiotów gospodarczych, istotę i rodzaje konkurencji na rynkach krajowych i zagranicznych, misję i cele logistyki przedsiębiorstw i innych organizacji, a także znaczenie konkurowania jakością w logistycznej obsłudze klienta,
 • umieć planować, organizować i realizować procesy logistyczne w podmiotach gospodarczych oraz wdrażać systemowe rozwiązania logistyczne stosowane w zarządzaniu przedsiębiorstwem,
 • umieć wskazywać rezerwy prowadzące do obniżenia całkowitych kosztów logistycznych,
 • umieć tworzyć nowy potencjał logistyczny przedsiębiorstw i organizacji, usprawniać zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwach oraz wskazywać możliwości modyfikacji lub wprowadzania nowych strategii logistycznych zmierzających do poprawy konkurencyjności krajowej i międzynarodowej podmiotów gospodarczych.

Studia w skrócie


Co będziesz studiować?
matematyka, statystyka, zarządzanie, inżynieria systemów i analiza systemowa, fizyka lub chemia, ekonomia, marketing, finanse i rachunkowość, prawo, etyka zawodowa, towaroznawstwo, zarządzanie produkcją i usługami, logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, infrastruktura logistyczna, logistyka zaopatrzenia, logistyka  produkcji, logistyka dystrybucji, normalizacja i zarządzanie jakością w logistyce, ekonomika transportu, ekologistyka, projektowanie procesów, zarządzanie strategiczne, badania operacyjne i teoria optymalizacji, zarządzanie logistyczne, rachunek kosztów działań logistycznych, marketing usług logistycznych, projektowanie systemów i procesów logistycznych, ubezpieczenia w logistyce, informatyka w logistyce, logistyka międzynarodowa, zarządzanie projektem;

Przynajmniej 50% zajęć powinny stanowić seminaria, konwersatoria, ćwiczenia audytoryjne, laboratoryjne lub projektowe oraz pracownie problemowe.

szczegółowe treści programowe
obciążenie godzinowe
praktykiSzczegółowe treści programowe, godziny, praktyki Zobacz

Jaka praca?


Perspektywy pracy
Absolwent powinien być przygotowany do pracy w:
 • przedsiębiorstwach produkcyjnych,
 • przedsiębiorstwach logistycznych,
 • jednostkach projektowych i doradczych zajmujących się logistyką,
 • jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których wymagana jest wiedza logistyczna, techniczna, ekonomiczna i informatyczna oraz wymagane są umiejętności organizacyjne.

Jaka uczelnia?

Katalog kierunków