KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Ogólnie

Absolwent powinien posiadać wiedzę oraz umiejętności wykwalifikowanego plastyka – twórcy w zakresie sztuk plastycznych oraz uczestnika i animatora kultury współczesnej. Powinien być przygotowany do realizacji i upowszechniania różnorodnych postaci przekazów wizualnych i medialnych dla celów artystycznych, poznawczych, edukacyjnych i użytkowych.
Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Absolwent studiów II stopnia powinien posiadać pogłębioną – w stosunku do studiów pierwszego stopnia – wiedzę artystyczno-humanistyczną oraz umiejętności umożliwiające występowanie w roli artysty plastyka, aktywnego twórcy w zakresie sztuk plastycznych oraz uczestnika i animatora kultury współczesnej. Powinien umieć przygotowywać i upowszechniać przekazy wizualne i medialne dla celów artystycznych, poznawczych, edukacyjnych i użytkowych. Absolwent powinien posiadać umiejętności wykorzystywania nabytej wiedzy w indywidualnej i zespołowej aktywności artystycznej. Powinien być przygotowany do kierowania zespołami ludzkimi oraz ustawicznego dokształcania w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości.

Świadome i aktywne uczestniczenie absolwenta w obecnych realiach kulturowych uwarunkowane jest wykształceniem następujących umiejętności:

  • refleksyjny (poznawczy i krytyczny) stosunek do różnorodnych przejawów i form współczesnej kultury,
  • umiejętność stymulowania i kierowania kreacyjną aktywnością innych,
  • własna, aktywna działalność twórcza w dziedzinie sztuk plastycznych ("czystych" i użytkowych),
  • umiejętność wielokierunkowej promocji sztuki i efektywnego funkcjonowania na rynku sztuki.

 

Kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych możesz studiować w miastach:

Studia w skrócie

Co będziesz studiować?

historia sztuki, antroposfera i ikonosfera, percepcja wizualna i twórczość artystyczna, upowszechnianie, animacja i promocja kultury wizualnej, rysunek, malarstwo, grafika, rzeźba, struktury wizualne, intermedia, projektowanie graficzne, fotografia, multimedia, kultura i sztuka współczesna, projekty twórcze, kreacje wizualne i multimedialne;

szczegółowe treści programowe
obciążenie godzinowe
praktyki
 


Szczegółowe treści programowe, godziny, praktyki Zobacz

Jaka praca?

Perspektywy pracy

Predyspozycje i aktywność pozwalają absolwentowi prowadzić samodzielną, twórczą pracę zawodową oraz podjąć pracę w charakterze:

  • pedagoga-artysty w dającym średnie wykształcenie szkolnictwie artystycznym, ośrodkach i instytucjach kultury, sztuki i edukacji pozaszkolnej,
  • animatora działań twórczych w placówkach pozaszkolnych (muzeach, ośrodkach kultury, ogniskach plastycznych itp.);
  • promotora twórczości plastycznej na rynku sztuki (w galeriach, muzeach, aukcjach, czasopismach specjalistycznych);
  • krytyka sztuki (w mass-mediach, strukturach promocyjnych i reklamowych),
  • nauczyciela w zakresie edukacji artystycznej w szkołach ogólnokształcących (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej zgodnie z rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie standardów kształcenia nauczycieli).

Stosując najnowsze technologie komputerowe możesz zostać cenionym projektantem sztuki użytkowej, autorem prac w środkach masowego przekazu i innych mediach. Możesz projektować scenografię, być współtwórcą filmów

Jaka uczelnia?

Katalog kierunków