KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów: ogrodnictwo


Ogólnie

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności z zakresu technologii produkcji ogrodniczej, zagospodarowania terenów zieleni, organizacji pracy w przedsiębiorstwie rolniczym oraz kierowania zespołami ludzkimi. Jest zaznajomiony z podstawami prawa w odniesieniu do działalności gospodarczej. Absolwent  zna metody analizy ekonomicznej, organizacji i zarządzania oraz zasady funkcjonowania rynku. Posiada umiejętności przetwarzania danych korzystając z technik komputerowych. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu ogrodnictwa.

Absolwent studiów II stopnia posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu ogrodnictwa zrównoważonego, badań oraz kształtowania krajobrazu i ochrony przyrody. Jest przygotowany do: wykonywania badań z zakresu analizy instrumentalnej, przetwarzania danych korzystając z  technik informatycznych, opracowywania i analizy wyników, prezentowania wiedzy w określonej specjalności ogrodniczej, a także zarządzania i sterowania jakością produkcji oraz kierowania zespołami ludzkimi.


Kierunek ogrodnictwo możesz studiować w miastach:

Studia w skrócie


Co będziesz studiować?

chemia i biochemia, botanika, fizjologia roślin, genetyka i hodowla roślin, ekologia i ochrona środowiska, gleboznawstwo, mikrobiologia, biotechnologia roślin, uprawa roli i żywienie roślin, sadownictwo, warzywnictwo i rośliny zielarskie, rośliny ozdobne, zagospodarowanie terenów zieleni, ochrona roślin, ekonomika i organizacja produkcji ogrodniczej, nasiennictwo i szkółkarstwo, statystyka i doświadczalnictwo, biologia molekularna, ogrodnictwo zrównoważone, kształtowanie krajobrazu i ochrony przyrody, współczesne trendy w ogrodnictwie;

Przynajmniej 50% zajęć powinny stanowić ćwiczenia audytoryjne, laboratoryjne, projektowe lub terenowe.

szczegółowe treści programowe
obciążenie godzinowe
praktykiSzczegółowe treści programowe, godziny, praktyki Zobacz

Jaka praca?


Perspektywy pracy

Absolwent jest przygotowany do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa ogrodniczego oraz podejmowania pracy w przetwórstwie owocowo-warzywnym. Jest przygotowany do pracy i administracji, usługach i doradztwie ogrodniczym. Po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie standardów kształcenia nauczycieli) może pracować w szkolnictwie.

Jaka uczelnia?

Katalog kierunków