KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów

wzornictwo - treści programowe przedmiotów


TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH
Historia sztuki, wzornictwa i kultury – 60 h
Zjawiska w kulturze i sztuce ze szczególnym uwzględnieniem czasów nowożytnych – epoki, style, obiekty i dzieła sztuki, sylwetki twórców.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia ciągłości procesów dokonujących się w obszarze sztuki; rozumienia specyficznego miejsca wzornictwa w obrębie sztuki; dostrzegania i rozumienia kontekstu historycznego i kulturowego sztuki; wykorzystywania podobieństw i odrębności kulturowych w budowaniu tożsamości własnej twórczości.

Plastyka – 120 h
Studium z natury. Interpretacja. Kompozycja w rysunku, malarstwie, rzeźbie i nowych mediach.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
posługiwania się warsztatem plastycznym w zakresie rysunku, malarstwa, rzeźby oraz współczesnych mediów; kreatywnego posługiwania się środkami plastycznymi.

Techniki wspomagające projektowanie – 120 h
Formy i metody prezentacji zadań projektowych. Rysowanie, makietowanie i modelowanie na wszystkich etapach projektu. Prototypowanie. Komputerowe wspomaganie projektowania.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
zapisu i przekazu myśli projektowej w mowie, piśmie i innych formach wizualnych stosowanych w praktyce projektowej; posługiwania się technikami komputerowego wspomagania projektowania.

Wiedza o człowieku – 30 h
Ergonomiczny układ człowiek–obiekt. Elementy antropometrii, anatomii, fizjologii i psychologii.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
posługiwania się wiedzą z zakresu antropometrii, anatomii, fizjologii, psychologii i ergonomii; rozumienia roli antropometrii, anatomii, fizjologii, psychologii i ergonomii w projektowaniu.

Wiedza o projektowaniu – 30 h
Metody i procedury rozwiązywania problemów projektowych w kontekście historycznym. Rola projektanta w gospodarce. Usytuowanie zawodu projektanta. Projektowanie w zespołach.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
metodycznego rozwiązywania problemów projektowych – analizowania oraz formułowania problemów i założeń projektowych, stosowania technik wspomagających projektowanie; oceniania i weryfikowania rozwiązań projektowych; pracy w zespołach projektowych – w tym ze specjalistami z innych dziedzin.

Wiedza techniczna – 30 h
Konstrukcje. Technologie produkcji. Materiałoznawstwo. Ekonomia wytwarzania artykułów konsumpcyjnych i środków produkcji.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
stosowania wiedzy technicznej w praktyce projektowej.


TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH – 330 h
Podstawy projektowania
Kształtowanie formy w relacji do funkcji i wartości estetycznych. Stymulowanie myślenia innowacyjnego łączącego metody intuicyjne z elementami metod naukowych.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: 
posługiwania się podstawowym warsztatem projektowym.

Projektowanie wieloaspektowe
Analiza i synteza zagadnień funkcjonalnych, ergonomicznych, konstrukcyjno-technologicznych, estetycznych i rynkowych.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: 
posługiwania się metodami i procedurami projektowania łączącymi aspekty funkcjonalne, ergonomiczne, konstrukcyjno-technologiczne, estetyczne i rynkowe; współpracy w interdyscyplinarnym zespole projektowym.


TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH
Filozofia – 30 h
Elementy filozofii ze szczególnym uwzględnieniem estetyki, logiki, antropologii filozoficznej i aksjologii. Związki filozofii ze sztuką i twórczością. Filozofia wzornictwa.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia związków filozofii z problematyką wzornictwa; rozumienia problematyki wzornictwa w kontekście estetyki, antropologii i aksjologii.

Historia kultury – 45 h
Historia kultury materialnej. Historia wzornictwa światowego i polskiego. Współczesne dokonania i tendencje we wzornictwie. Sylwetki najwybitniejszych twórców. Charakterystyka ośrodków i szkół wzornictwa.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
wykorzystywania wiedzy z zakresu historii kultury materialnej i wzornictwa w działalności projektanta; posługiwania się metodami badawczymi w analizie historii sztuki i wzornictwa; realizowania prac badawczych z zakresu wzornictwa.

Plastyka w projektowaniu – 60 h
Doskonalenie kreacji artystycznej. Proces tworzenia. Analiza języka wizualnego. Przekaz wizualny w nowych mediach – zastosowania w twórczości artystycznej.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
świadomego doboru metod i procesów tworzenia; samodzielnego podejmowania zadań twórczych.

Wiedza o człowieku w projektowaniu – 45 h
Anatomia. Fizjologia. Biomechanika. Psychofizjologia. Badania użytkowe.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
stosowanie wiedzy z zakresu anatomii, fizjologii, biomechaniki i psychofizjologii w projektowaniu; prowadzenia badań utylitarnych.

Organizacja procesu projektowego – 30 h
Metody pobudzania twórczego myślenia. Formułowanie problemów projektowych z uwzględnieniem kryteriów ekonomicznych, technologicznych, ekologicznych i prawnych. Organizacja i zarządzanie procesem projektowania. Etyka w projektowaniu.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
organizowania i zarządzania procesem projektowania.


TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH
Projektowanie – 150 h
Analiza i synteza złożonych problemów projektowych – funkcjonalnych, konstrukcyjnych, technicznych oraz estetycznych – w powiązaniu z uwarunkowaniami społecznymi, kulturowymi i ekonomicznymi. Metody badawcze w procesie projektowania. Alternatywne i eksperymentalne metody projektowe.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
dokonywania analizy procesu projektowania; opracowywania dokumentacji projektu; rozwiązywania złożonych zadań projektowych; pracy w zespołach interdyscyplinarnych; uczestniczenia w pracach badawczych.

Katalog kierunków