KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów

organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej - treści programowe przedmiotów


TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH
Ekonomia – 45 h
Zagadnienia makro i mikroekonomii. Gospodarka rynkowa. Główne szkoły myśli ekonomicznej. Podstawowe kategorie i prawa ekonomiczne. Systemy gospodarcze. Podmioty w gospodarce rynkowej. System pieniężny, budżetowy i bankowy. Procesy integracyjne we współczesnym świecie. Ekonomika kultury i mediów.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia problemów ekonomii i reguł gospodarki rynkowej oraz zasad zarządzania organizacją gospodarczą i gospodarowania środkami finansowymi; rozumienia mechanizmów funkcjonowania rynków kultury i mediów.

Prawo – 45 h
Podstawowe pojęcia i konstrukcje prawne. Budowa norm i przepisów. Zasady interpretowania aktów prawnych. Źródła prawa wewnętrznego. Prawo wewnętrzne a prawo międzynarodowe. Działalność gospodarcza w systemie prawa. Prawo autorskie na świecie, w Polsce i w Unii Europejskiej.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia pojęć prawnych niezbędnych w zarządzaniu instytucjami kultury oraz mediami; czytania ze zrozumieniem tekstów prawnych; orientowania się w uregulowaniach dotyczących ochrony praw autorskich i pokrewnych.

Film i sztuki audiowizualne – 60 h
Główne nurty w historii kina światowego. Sylwetki twórcze przedstawicieli kina europejskiego i amerykańskiego. Historia polskiego kina. Najważniejsi przedstawiciele rodzimej sztuki filmowej. Pojęcia i rozwój języka filmowego. Analiza warsztatowa filmów.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
identyfikowania podstawowych nurtów w dziejach kina powszechnego i polskiego; rozróżniania sylwetek reżyserów i producentów; analizy i oceny dzieła filmowego.

Media, informacja i komunikowanie – 45 h
Regulacje europejskie w dziedzinie mediów i systemów informacyjnych. Systemy telewizji publicznej i komercyjnej. Podstawowe pojęcia i modele komunikowania. Oddziaływanie środków komunikowania masowego. Obszary zastosowania nowych mediów.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia zasad funkcjonowania mediów na świecie i w Polsce; rozróżniania podstawowych modeli komunikowania; rozumienia i stosowania reguł przetwarzania informacji w komunikacji medialnej; rozumienia problemów oddziaływania mediów masowych; rozumienia konsekwencji stosowania nowych mediów.

Historia kultury i sztuki – 45 h

Status kategorii kultura. Dzieje kultury i sztuki europejskiej. Postawy społeczne, wyobrażenia, wartości i język w poszczególnych okresach rozwoju kultury i sztuki.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia podstawowych pojęć i teorii kultury; krytycznej analizy zjawisk kulturowych; rozumienia ewolucji sztuki i jej funkcji; identyfikowania pojęć związanych z formą dzieła sztuki; czytania tekstów kultury.


TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH – 300 h
Organizacja i ekonomika kinematografii, telewizji oraz produkcji telewizyjno-filmowej
Podstawy prawne oraz organizacyjne kinematografii, radiofonii i telewizji. Produkcja telewizyjno-filmowa jako przedsięwzięcie inwestycyjne. Planowanie i organizacja produkcji telewizyjno-filmowej. Systemy pracy w produkcji telewizyjno-filmowej.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia podstaw prawno-organizacyjnych funkcjonowania systemów telewizji i kinematografii oraz zasad efektywnej organizacji procesów produkcji telewizyjno-filmowej; współpracy w zespołach twórczych.

Technologia i technika produkcji telewizyjno-filmowej
Klasyfikacja i struktura technologiczna produkcji audycji telewizyjnych. Praca w studio z użyciem wozu transmisyjnego. Urządzenia studyjne, nadawcze i transmisyjne. Standardy i systemy telewizyjne. Tok produkcji filmu fabularnego i pozostałych form filmowych. Sprzęt i materiały używane w produkcji filmowej.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia terminologii i rozróżniania technologii, sprzętu i materiałów stosowanych w produkcji telewizyjno-filmowej; rozumienia informacji zawartych w dokumentacji produkcyjnej przedsięwzięć telewizyjno-filmowych oraz przetwarzania danych liczbowych i operacyjnych.

Finansowe aspekty produkcji telewizyjno-filmowej
Źródła finansowania telewizji i kinematografii. Wyznaczniki kosztów produkcji filmu i programu telewizyjnego. Podstawowe dokumenty finansowe w produkcji telewizyjno-filmowej. Zasady sporządzania kosztorysów audycji telewizyjnych i planu kosztów filmu.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia źródeł i metod finansowania produkcji telewizyjno-filmowej; szacowania kosztów materiałów, sprzętu i prac; sporządzania kosztorysów planowanego przedsięwzięcia.


TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH
Organizacja i zarządzanie – 30 h
Istota zarządzania i kierowania. Ewolucja głównych koncepcji zarządzania. Cykl działania zorganizowanego i jego zastosowanie w praktyce. Funkcje kierownicze. Style i techniki kierowania. Problemy organizacji pracy własnej kierownika. Motywowanie do pracy i kontrola menedżerska.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia i stosowania zasad organizacji i zarządzania instytucją oraz kierowania zespołami pracowniczymi; rozumienia procesu i konsekwencji podejmowania decyzji; organizowania własnej pracy.

Marketing i promocja w kulturze i mediach – 30 h
Planowanie działalności marketingowej. Zasady badań marketingowych. Dystrybucja i promocja jako narzędzia marketingu. Media i nośniki reklamy. Przygotowanie kampanii reklamowej. Język komunikatu reklamowego. Techniki Public Relations.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia strategii marketingowych i zasad stosowania narzędzi marketingu; orientowania się w uwarunkowaniach ekonomicznych i technologicznych kreowania przekazów reklamowych i ich rozpowszechniania; wykorzystywania technik Public Relations.

Wiedza o kulturze i sztuce współczesnej – 15 h
Instrumentarium badawcze kultury i nowoczesnej estetyki. Kierunki transformacji kultury i sztuki. Problem audiowizualności współczesnej kultury. Cyberkultura. Estetyka mediów elektronicznych. Nowe wzory uczestnictwa w kulturze.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
ewaluacji zjawisk zachodzących w kulturze współczesnej oraz najnowszej sztuce; rozróżniania głównych kierunków myśli humanistycznej; postrzegania dziejów kina i sztuk audiowizualnych w kontekście zjawisk zachodzących w kulturze i sztuce XX wieku.

Psychologia i komunikacja społeczna – 15 h
Elementy psychologii społecznej. Psychologiczne mechanizmy oddziaływania mediów. Modele komunikacji społecznej. Współczesne formy komunikacji perswazyjnej. Wykorzystanie mediów w perswazji publicznej.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia podstawowych terminów i teorii psychologicznych; rozumienia i analizy wpływu mediów na człowieka; rozróżniania retorycznych podstaw współczesnej komunikacji perswazyjnej; rozpoznawania i formułowania komunikatów w dyskursie publicznym.


TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH – 210 h
Źródła i metody finansowania produkcji telewizyjno-filmowej oraz widowisk i imprez masowych
Systemy finansowania produkcji telewizyjno-filmowej. Europejskie programy i fundusze pomocowe. Kosztorysowanie i kontrola finansowa w produkcji telewizyjno-filmowej. Zagraniczne budżety telewizyjno-filmowe. Procedury zarządzania kosztami. Podatki a sfera kultury oraz produkcji audiowizualnej.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia procedur kalkulacji kosztów produkcji telewizyjno-filmowej; sporządzania i analizy kosztorysów; orientowania się w źródłach i metodach finansowania przedsięwzięć telewizyjnych i filmowych; występowania o środki zagraniczne; przestrzegania zobowiązań podatkowych.

Zarządzanie i techniki kierownicze w produkcji telewizyjno-filmowej oraz widowisk i imprez masowych
Zarządzanie strategiczne w produkcji telewizyjno-filmowej i w realizacji przedsięwzięć artystycznych. Polityka programowa w jednostkach kinematografii. Plany programowo-emisyjne stacji telewizyjnych. Analiza finansowa, sprawozdawczość i raportowanie. Zarządzanie personelem. Strategie i techniki negocjacji. Nowe media w zarządzaniu produkcją telewizyjno-filmową.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia reguł zarządzania procesami produkcji telewizyjno-filmowej i przedsięwzięciami artystycznymi; stosowania specjalistycznego oprogramowania; wykorzystywania technik zarządzania personelem; stosowania metod negocjacji oraz zapobiegania konfliktom.

Prawne i etyczne aspekty produkcji audiowizualnej
Prawo autorskie z punktu widzenia twórcy, producenta i nadawcy utworu audiowizualnego. Umowy produkcyjne. Umowy dystrybucyjne. Zakup i obrót prawami autorskimi. Prawo audiowizualne Unii Europejskiej. Etyka w mediach.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia zasad nabywania praw autorskich i pokrewnych; sporządzania umów autorsko-prawnych; orientacji w przepisach wspólnotowych aktów prawnych regulujących system audiowizualny; rozumienia reguł etyki zawodowej w mediach.

Warsztat producenta i kierownika produkcji telewizyjno-filmowej

Analiza produkcyjna prac literackich. Pozyskiwanie środków finansowych na produkcję telewizyjno-filmową i przedsięwzięcia artystyczne. Międzynarodowe koprodukcje filmowe. Podstawy reżyserii, inscenizacji i pracy z aktorem. Elementy plastyki i scenografii. Techniki i narzędzia promocji dzieła audiowizualnego.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
analizowania scenariusza pod kątem przygotowania dokumentów produkcyjnych; szacowania kosztów i prawdopodobieństwa sukcesu przedsięwzięcia; rozumienia procedur pozyskiwania środków finansowych; rozróżniania technik i narzędzi promocji utworów audiowizualnych; współpracy z reżyserem i innymi pracownikami.

Dystrybucja i rozpowszechnianie utworów audiowizualnych
Rynek dystrybucyjny w Polsce. Jednostki redystrybucyjne. Rynek kinowy. Rynek telewizyjnych zakupów programowych. Nowe technologie w systemie rozpowszechniania przekazów audiowizualnych.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia pojęć dotyczących dystrybucji i rozpowszechniania; stosowania wiedzy z zakresu zasad funkcjonowania rynków telewizyjno-filmowych i rozliczeń producenta z dystrybutorami utworów audiowizualnych; orientacji w technologiach udostępniania filmu na wszystkich polach eksploatacji.

Katalog kierunków