KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów

konserwacja i restauracja dzieł sztuki - treści programowe przedmiotów


TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH
Historia sztuki i nauki pomocnicze – 240 h
Struktura i forma dzieła sztuki. Geneza, podstawy i uwarunkowania twórczości artystycznej oraz jej zaplecza. Elementy paleografii, neografii gotyckiej, epigrafiki, sfragistyki i heraldyki. Atrybuty i symbole władzy oraz urzędu. Ikonografia chrześcijańska. Elementy historii sztuki począwszy od starożytności po narodziny awangardowych kierunków XX wieku w Polsce i na świecie. Kluczowe zjawiska na polu architektury, rzeźby, malarstwa i rzemiosła artystycznego. Sylwetki najwybitniejszych twórców, ośrodków i szkół.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
wykorzystywania podstawowego aparatu pojęciowego oraz warsztatu historyka sztuki; opisu i interpretacji dzieła sztuki dawnej i współczesnej, w tym datowania, określania szkół artystycznych, cech charakterystycznych warsztatów, twórców i regionów artystycznych; analizy historii  pisma,  definiowania jego typów oraz orientacji w zasadach brachygrafii; odczytywania prostych tekstów rękopiśmiennych, drukowanych i epigraficznych; opisywania herbu według obowiązujących zasad; identyfikowania w herbarzach.

Propedeutyka filozofii i teoria sztuki – 30 h
Tożsamość i podstawowe problemy filozofii. Związek filozofii z twórczością. Elementy teorii prawdy. Podstawy etyki, ontologii i estetyki. Wybrane kierunki filozofii. Podstawy i trening filozofowania. Filozoficzna refleksja nad sztuką. Historia kształtowania się myśli konserwatorskiej, jej współczesny stan. Terminologia i definicje kultury, sztuki i konserwacji. Doktryny konserwatorskie. Istota procesu konserwatorskiego. Struktura dzieła sztuki. Zasady postępowania konserwatorskiego. Etyka i zakres obowiązków i upoważnień konserwatora dzieł sztuki. Zagadnienia estetyki, wartości artystycznych i historycznych podstawowych czynności konserwatorskich i restauratorskich.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
filozoficznej refleksji nad sztuką w powiązaniu z interpretacją konserwowanego dzieła; kreowania właściwych koncepcji i podejmowania właściwych działań konserwatorskich.

Socjologia kultury – 15 h

Historia myśli socjologicznej. Pojęcie kultury i cywilizacji w myśli społecznej. Artysta w społeczeństwie. Rola intelektualistów w kształtowaniu świadomości społecznej. Znaczenie komunikacji i środków przekazu. Elementy antropologii kultury. Wybrane zagadnienia socjologii sztuki.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
analizy istoty zabytku w relacji do jego funkcji społecznej; określania relacji zabytek – użytkownik – środowisko optymalnych dla ochrony zabytku i procesu konserwatorskiego.

Technologia i techniki dzieł sztuki – 120 h
Materiałoznawstwo, technologia i techniki malarskie. Budowa techniczna dzieł sztuki. Traktaty technologiczne.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
analizy podobrazi, pigmentów i spoiw; opisywania technologii wykonania dzieła oraz metod i działań jakimi artysta uzyskiwał określone efekty wizualne.

Rysunek, anatomia plastyczna, malarstwo i rzeźba – 285 h
Zasady budowania przestrzeni – w rozumieniu realistycznym i abstrakcyjnym – przy pomocy linii, barwy i formy rzeźbiarskiej. Wrażliwość kolorystyczna. Komponowanie na płaszczyźnie. Perspektywa malarska. Techniki rysunku, malarskie i rzeźbiarskie. Obserwowanie i przedstawianie wartości linearnych, walorowych i światłocieniowych. Możliwości wyrazowe różnych narzędzi i podłoży. Układ kostny i mięśniowy człowieka.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
wykonywania szkicu, rysunku i malowidła w technice akwarelowej, akrylowej oraz olejnej; posługiwania się narzędziami rzeźbiarskimi w wybranych materiałach; wypowiedzi artystycznej w oparciu o obserwacje natury z wykorzystaniem znanych technik i technologii; wykorzystywania  wiedzy anatomicznej w połączeniu z obserwacją; rozumienia kształtów ciała ludzkiego i konstruowania obrazu ciała ludzkiego na płaszczyźnie oraz w przestrzeni.

Chemia, fizyka i biologia – 105 h

Podstawy chemii i fizyki. Budowa i właściwości substancji nieorganicznych i organicznych występujących w obiektach zabytkowych oraz materiałach konserwatorskich. Mechanizmy oraz typy reakcji chemicznych. Metody otrzymywania polimerów. Budowa, właściwości oraz zastosowania polimerów w konserwacji zabytków. Wyznaczanie właściwości fizycznych i użytkowych żywic sztucznych. Fizyczne podstawy metod badawczych i analitycznych – możliwości ich stosowania w badaniach dzieł sztuki. Techniki dokumentacyjne dzieł sztuki. Biochemia, morfologia i fizjologia mikroorganizmów. Klasyfikacja i systematyka mikroorganizmów. Drobnoustroje i owady uczestniczące w procesach niszczenia materii zabytku. Środki chemiczne do zwalczania drobnoustrojów i owadów w zabytkach. Metody dezynfekcji i dezynsekcji zabytków.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
opisywania budowy i właściwości materii zabytkowej, czynników niszczących tę materię oraz mechanizmów korozji; analizy prostych substancji nieorganicznych i organicznych; określania podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych cieczy i ciał stałych; opisywania budowy i określania właściwości polimerów wykorzystywanych w pracach konserwatorskich; badania podstawowych właściwości żywic sztucznych; określania przyczyn niszczenia zabytków oraz materiałów z których są one zbudowane; stosowania odpowiednich metod eliminowania zagrożeń.


TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH – 1005 h
Historia, teoria oraz propedeutyka konserwacji zabytków
Historia kształtowania się myśli konserwatorskiej. Terminologia i definicje kultury, sztuki i konserwacji. Doktryny konserwatorskie. Istota procesu konserwatorskiego. Struktura dzieła sztuki. Zasady postępowania konserwatorskiego. Etyka oraz zakres obowiązków i uprawnień konserwatora dzieł sztuki. Estetyka oraz wartości artystyczne i historyczne w procesie konserwacji. Interdyscyplinarny charakter konserwacji i restauracji dzieł sztuki.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
świadomego podejmowania decyzji konserwatorskich.

Inwentaryzacja i dokumentacja zabytków
Metody inwentaryzacji zabytków. Schemat Dokumentacji Konserwatorskiej. Współczesne metody diagnostyczne wykorzystujące analizę chemiczną materii zabytkowej oraz produktów korozji. Budowa materii zabytkowej. Budowa techniczna zabytku. Rozpoznawanie i określanie przyczyn zniszczeń zabytku.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: 
wykonywania inwentaryzacji pomiarowo-rysunkowej, dokumentacji opisowej, dokumentacji fotograficznej i rysunkowej oraz analizy  obiektu zabytkowego.

Kopie dzieł sztuki
Technika i technologia kopii oryginalnych dzieł sztuki pochodzących ze zbiorów muzealnych: średniowiecznego malarstwa tablicowego, nowożytnego malarstwa sztalugowego, rzeźby i detalu architektonicznego w materiale rzeźbiarskim, tapiserii i tkaniny haftowanej, miniatur na pergaminie oraz malarstwa akwarelowego XIX wieku. Dokumentacja fotograficzna i opisowa. Etapy tworzenia kopii.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
wykonywania kopii dzieła sztuki – świadomego doboru środków w celu uzyskania określonych efektów plastycznych; wykonywania rekonstrukcji i niezbędnych uzupełnień w trakcie prac konserwatorskich i restauratorskich – zgodnie z techniką i technologią dzieła oryginalnego.

Technologia i techniki konserwacji zabytków
Konserwacja zabytków w ujęciu historycznym. Budowa i właściwości stosowanych w przeszłości i współcześnie materiałów oraz metod konserwatorskich. Praktyczna ocena skuteczności stosowania poszczególnych materiałów i metod.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
świadomego wyboru metod i materiałów w trakcie konserwacji i restauracji dzieł sztuki.

Podstawy konserwacji i restauracji dzieł sztuki
Metody konserwacji i restauracji dzieł sztuki w obszarze: malarstwa sztalugowego i ściennego, grafiki, archiwaliów na papierze i pergaminie, pieczęci, skór archeologicznych, kurdybanów, pasteli, akwareli, zabytkowych tkanin, rzeźby drewnianej i kamiennej, detali architektonicznych, ceramiki porowatej, nieporowatej i glazurowanej, drewna, szkła oraz metalu.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
posługiwania się narzędziami warsztatu konserwatorsko-restauratorskiego w wybranych obszarach konserwatorskich; przygotowywania projektu konserwatorskiego; przeprowadzania kompleksowych prac konserwatorskich i restauratorskich; opracowywania  dokumentacji.

Profilaktyka konserwatorska

Ochrona zbiorów przed działaniem czynników niszczących. Przechowywanie, eksponowanie i transport obiektów zabytkowych.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
określania warunków prawidłowego przechowywania, magazynowania, eksponowania i transportowania dzieł sztuki; zapobiegania niszczeniu dzieł sztuki poprzez eliminowanie czynników niszczących.

Projektowanie konserwatorskie
Współczesne narzędzia projektowania wizualnego i promocji. Planowanie procesu konserwacji. Projektowanie efektów procesu konserwacji. Organizacja kompleksowych prac konserwatorskich.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
projektowania efektów prac konserwatorsko-restauratorskich w aspekcie estetycznym, organizacyjnym i społecznym.

Katalog kierunków