KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów

jazz i muzyka estradowa - treści programowe przedmiotów


 TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH
Podstawy big-bandu/chóru – 30 h
Duży zespół instrumentalny zawierający sekcje trąbek, puzonów, saksofonów i sekcję rytmiczną. Warsztat  instrumentalny w kontekście elementów dzieła muzycznego – rytmika, artykulacja, dynamika, frazowanie. Czytanie a vista. Repertuar na różne składy instrumentalne. Realizacja prób i wykonań kompozytorskich i aranżerskich. Śpiew chóralny. Praca pod kierunkiem dyrygenta nad wybranymi utworami literatury chóralnej jazzowej i gatunków pokrewnych.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
współpracy w dużym zespole instrumentalnym i chóralnym; prowadzenia i realizowania prób zespołów instrumentalnych i chóralnych; opracowywania i przygotowywania z zespołem programów koncertowych i nagrań; wykonywania utworów skomponowanych lub zaaranżowanych przez studentów.

Kształcenie słuchu – 30 h
Rozwijanie sprawności słuchowej. Czytanie nut głosem. Identyfikacja zjawisk muzycznych w oparciu o materiał dźwiękowy tradycyjnych instrumentów klawiszowych i orkiestrowych oraz dźwięki syntetyzowane elektronicznie. Analiza  i klasyfikacja zjawisk dźwiękowych. Pobudzanie świadomego słyszenia – wrażliwości na elementy muzyki: melodykę, rytm, metrum, tempo, dynamikę i barwę.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
głosowej realizacji ćwiczeń solfeżowych; biegłego czytania nut solmizacją; definiowania i prawidłowej intonacji interwałów; rozróżniania i zapisywania struktur dźwiękowych i rytmicznych.
Instrumentoznawstwo i propedeutyka instrumentacji – 30 h
Budowa, brzmienie, skale i rejestry instrumentów – ich zapis w partyturze. Grupy instrumentów. Specyfika big-bandu i orkiestry symfonicznej w kontekście poszczególnych grup instrumentów. Zasady budowy wielogłosowej struktury instrumentalnej w układach horyzontalnych i wertykalnych.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozróżniania specyfiki poszczególnych instrumentów; praktycznego wykorzystywania możliwości brzmieniowych instrumentów w procesie aranżacji.

Podstawy literatury i historii jazzu – 30 h
Cechy i rozwój stylistyczny muzyki jazzowej. Nagrania i wydawnictwa  nutowe charakterystyczne dla poszczególnych dekad jazzu. Nowy Orlean, Chicago, Swing, Be-Bop, Cool, Hard-bop. Jazz modalny. Free. Jazz elektryczny. Sylwetki muzyków –biografie, twórczość. Kontekst społeczno-kulturowy jazzu w XX wieku.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
orientowania się w historii jazzu i jego faz rozwojowych; definiowania stylistyki muzyki jazzowej w kontekście historycznym; orientowania się w biogramach i twórczości kompozytorów muzyki jazzowej i działalności zespołów.


 TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH – 390 h
Podstawy kompozycji i aranżacji
Warsztat kompozytorsko-aranżerski. Typy obsady instrumentalnej – combo, big-band, kwintet smyczkowy, orkiestra symfoniczna. Stylistyka i gatunki obsady instrumentalnej. Rozwijanie osobowości twórczej. Problemy formy, narracji, techniki i stylu kompozycji. Aranżacja komputerowa. Programy komputerowe jako narzędzia docelowe muzyki. Playback instrumentalny. Barwy naturalne i syntetyczne. Program Musical Instrument Digital Interface jako narzędzie pisania nut.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
komponowania i aranżowania utworów muzycznych w zróżnicowanej stylistyce, formie, ekspresji i obsadzie instrumentalnej; wykorzystywania nowoczesnych technik komputerowych w kompozycji i aranżacji.

Instrument główny
Technika gry instrumentalnej. Warsztat instrumentalisty – biegłość, jakość dźwięku, wirtuozostwo. Rozwój osobowości muzycznej w oparciu o wzorce wybitnych instrumentalistów i twórców muzyki instrumentalnej.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
posługiwania się techniką instrumentalną w interpretacji dzieł muzycznych; interpretowania utworów przeznaczonych na instrument oraz własnych kompozycji.

Improwizacja
Melodia w kontekście harmonii i skal. Rytmika, frazowanie i operowanie rejestrami w improwizacji jazzowej. Problematyka jazzowej artykulacji i brzmienia. Wyobraźnia muzyczna.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
improwizowania melodii i struktur harmonicznych korzystając ze środków właściwych dla przyjętej stylistyki; stosowania elementów improwizacji w interpretacji utworów.

Podstawy śpiewu
Głos i warsztat wokalny w kontekście praw fizjologii, anatomii i higieny. Oddychanie, emisja i artykulacja w śpiewie. Zjawisko rezonansu. Repertuar wokalny. Technika wokalna w zastosowaniu do określonych gatunków i stylów.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
posługiwania się techniką wokalną w interpretacji utworów – z uwzględnieniem ich cech stylistycznych właściwych dla danego gatunku.

Reżyseria muzyczna
Obraz dźwiękowy budowany przy użyciu środków technicznych i dźwięku generowanego tradycyjnie.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
prawidłowego używania systemów nagłaśniających do budowania obrazu dźwiękowego wykonywanego utworu muzycznego.

Propedeutyka techniki studyjnej
Studio nagrań – urządzenia, technika, zasady nagrywania. Technika realizacji sesji nagraniowej.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
wykorzystywania infrastruktury studia nagrań do sprawnego przeprowadzania sesji nagraniowej; obsługi urządzeń i aparatury nagrywającej.
Podstawy zespołów instrumentalnych
Warsztat wykonawczy w kontekście małych grup instrumentalnych. Praca nad repertuarem przeznaczonym na małe składy instrumentalne. Praktyczna realizacja kompozycji i aranżacji studenckich.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
współpracy instrumentalistów w opracowywaniu i wykonywaniu zróżnicowanych stylistycznie utworów przeznaczonych na małe zespoły instrumentalne; interpretowania muzyki we współpracy z innymi instrumentalistami; interpretowania utworów instrumentalnych zgodnie z założeniami stylistycznymi.

Podstawy zespołów wokalnych
Warsztat wykonawczy w kontekście małych grup wokalnych. Praca nad repertuarem przeznaczonym na małe składy wokalne. Praktyczna realizacja kompozycji i aranżacji studenckich.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
współpracy wokalistów w opracowywaniu i wykonywaniu stylistycznie zróżnicowanych utworów  przeznaczonych na małe składy wokalne; interpretowania muzyki we współpracy z innymi wokalistami i instrumentalistami; interpretowania utworów wokalnych zgodnie z założeniami stylistycznymi.

Technika nagłośnienia
Aparatura nagłaśniająca. Akustyczne podstawy techniki nagłaśniania. Wykorzystanie urządzeń nagłaśniających do budowania obrazu dźwiękowego wykonywanego utworu muzycznego. Realizacja nagłośnienia grup muzycznych o różnym profilu i składzie instrumentalnym lub wokalno-instrumentalnym w warunkach scenicznych. Konfiguracja systemu nagłośnieniowego w kontekście akustyki pomieszczenia oraz działania muzycznego.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
posługiwania się aparaturą nagłaśniającą w zróżnicowanych warunkach akustycznych; analizy warunków prawidłowego nagłośnienia grupy muzycznej z uwzględnieniem warunków akustycznych i wymagań stylistycznych.

Dykcja i recytacja
Proces mówienia w kontekście anatomii i fizjologii głosu. Artykulacja samogłoskowa i spółgłoskowa. Frazowanie, tonacja, modulacja głosu. Praca nad tekstem przeznaczonym do recytacji.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
prawidłowej artykulacji w mowie, recytacji i w śpiewie; interpretacji tekstów literackich.

Harmonia jazzowa
Harmonia jazzowa i jazzopochodna – progresje, modulacje, faktury, melodyka, reharmonizacja. Stylistyka i estetyka harmonii jazzowej w rozwoju historycznym od tonalności do skal dwunastotonowych.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
stosowania rozwiązań melodyczno-harmonicznych w różnych konwencjach stylistycznych; posługiwania się harmonią jazzową i jazzopodobną w kompozycji, działalności artystycznej oraz pedagogicznej.

Technika pracy w studio
Aparatura i sprzęt do realizacji nagrań. Zasady i uwarunkowania metod zapisu i dźwięku. Metody produkcji i montażu nagrań. Praktyka studyjna.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
orientowania się we współczesnych technikach nagrań; wykorzystywania różnych technik zapisu dźwięku do kreowania nagrań muzycznych.


 TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH
Big-band/chór – 30 h
Doskonalenie warsztatu wykonawczego i pracy zespołowej w dużych grupach instrumentalnych. Doskonalenie warsztatu  wykonawczego zespołu chóralnego.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
gry w dużym zespole instrumentalnym; prowadzenia dużego zespołu instrumentalnego; śpiewania w zespole chóralnym; śpiewania zespołowego; przygotowywania programu koncertowego lub nagraniowego; realizacji wykonawczej utworów skomponowanych i zaaranżowanych przez studentów.

Literatura i historia jazzu – 30 h
Ewolucja muzyki jazzowej. Cechy stylistyczne współczesnej muzyki jazzowej. Nagrania i wydawnictwa  nutowe charakterystyczne dla XX wieku. Sylwetki muzyków współczesnych – biografie, twórczość.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
orientowania się w historii jazzu i jego faz rozwojowych; definiowania stylistyki muzyki jazzowej XX wieku; orientowania się w biogramach i twórczości współczesnych kompozytorów muzyki jazzowej i działalności zespołów.
Analiza improwizacji jazzowej – 30 h
Analiza warsztatu kompozytorskiego i wykonawczego w aspekcie gatunków i form. Analiza pod kątem systemów dźwiękowych, skal i techniki improwizacji.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozpoznawania stylistyki oraz środków warsztatowych utworów jazzowych.

Metodologia badań – 30 h
Elementy warsztatu badawczego. Literatura przedmiotu. Badania źródłowe i analiza źródeł. Proces badawczy i wnioskowanie. Założenia metodologiczne. Bibliografia. Język i styl. Struktura pracy naukowej.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozpoznawania i formułowania problemów badawczych; wyciągania wniosków; przygotowywania pisemnej pracy naukowej.

Historia kultury – 30 h
Kategorie estetyczne ujęte w aspekcie diachronicznym. Kategorie – piękno, oryginalność, naśladowanie.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
identyfikowania zjawisk artystycznych oraz zjawisk z zakresu kultury w aspekcie języka, stylu i epoki.


 TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH – 180 h
Kompozycja i aranżacja
Warsztat kompozytorski i aranżerski. Operowanie elementami dzieła muzycznego w pracy kompozytorskiej. Zasady aranżacji na różne składy instrumentalne i instrumentalno-wokalne.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
komponowania i aranżowania utworów muzycznych w relacji do założeń stylistycznych i formalnych; aranżowania utworów na różne składy instrumentalne i wokalno-instrumentalne.

Harmonia „pop music”
Podstawowe pojęcia harmonii pop. Zagadnienia teoretyczne harmonii pop. Charakterystyka stylów i gatunków. Analiza muzyki filmowej na przykładzie literatury amerykańskiej. Środki ekspresji. Systematyka akordów. Organizacja przebiegu muzycznego.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
komponowania i aranżowania utworów muzycznych w konwencji „pop music” – w tym muzyki musicalowej oraz filmowej.

Instrument główny
Technika gry instrumentalnej. Warsztat instrumentalisty – biegłość, jakość dźwięku, wirtuozostwo. Rozwój osobowości muzycznej w oparciu o wzorce wybitnych instrumentalistów i twórców muzyki instrumentalnej.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
posługiwania się techniką instrumentalną w interpretacji dzieł muzycznych; interpretowania utworów literatury przeznaczonej na instrument oraz własnych kompozycji.

Śpiew
Głos i warsztat wokalny w kontekście praw fizjologii, anatomii i higieny. Oddychanie, emisja i artykulacja w śpiewie. Zjawisko rezonansu. Repertuar wokalny. Technika wokalna w zastosowaniu do określonych gatunków i stylów.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
posługiwania się techniką wokalną w interpretacji utworów – z uwzględnieniem ich cech stylistycznych właściwych dla danego gatunku.
Reżyseria nagrań
Tworzenie obrazu dźwiękowego w aspekcie technicznym i estetycznym. Techniki nagrania i mikrofonizacji. Praca z partyturą. Formaty zapisu dźwięku.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
kreowania nagrania muzycznego jako samodzielnego dzieła artystycznego; dobrania środków realizacyjnych do założeń estetycznych;

Zespoły instrumentalne
Warsztat wykonawczy w kontekście małych grup  instrumentalnych. Praca nad repertuarem przeznaczonym na małe składy instrumentalne. Praktyczna realizacja kompozycji i aranżacji studenckich.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
współpracy instrumentalistów w opracowywaniu i wykonywaniu zróżnicowanych stylistycznie utworów przeznaczonych na małe zespoły instrumentalne; interpretowania muzyki we współpracy z innymi instrumentalistami; interpretowania utworów instrumentalnych zgodnie z założeniami stylistycznymi.

Zespoły wokalne
Warsztat wykonawczy w kontekście małych grup wokalnych. Praca nad repertuarem przeznaczonym na małe składy wokalne. Praktyczna realizacja kompozycji i aranżacji studenckich.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
współpracy w opracowywaniu i wykonywaniu stylistycznie zróżnicowanych utworów  przeznaczonych na małe składy wokalne; interpretowania muzyki we współpracy z innymi wokalistami i instrumentalistami; interpretowania utworów wokalnych zgodnie z założeniami stylistycznymi.

Realizacja form radiowych
Formy audycji radiowych. Dobór ilustracji dźwiękowej. Współpraca z osobami biorącymi udział w audycjach.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
realizowania audycji radiowych z wykorzystaniem środków właściwych dla danej formy.

Katalog kierunków