KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów

położnictwo - treści programowe przedmiotów


TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH
Anatomia – 90 h
Budowa ciała ludzkiego. Budowa i rola kości. Budowa miednicy kostnej. Budowa kanału rodnego. Budowa i mechanika mięśni. Narządy bierne i czynne ruchu. Okolice ciała, ściany tułowia i jamy ciała. Anatomia układu nerwowego – ośrodkowego, obwodowego i autonomicznego. Narządy zmysłów. Układ krążenia – serce, krążenie duże i małe, krążenie wrotne, krążenie matczyno-płodowe. Układ chłonny. Układ oddechowy – drogi oddechowe, płuca, opłucna. Układ trawienny. Układ dokrewny. Otrzewna. Przestrzeń zaotrzewnowa. Nadnercza. Układ moczowo-płciowy. Narządy płciowe męskie i żeńskie. Budowa gruczołu piersiowego.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia morfologii i topografii kości, mięśni, narządów wewnętrznych, centralnego układu nerwowego oraz układu krwionośnego i nerwów w stopniu niezbędnym do wykonywania zawodu położnej.

Fizjologia – 90 h
Funkcje życiowe. Neurohormonalna regulacja procesów fizjologicznych. Elementy elektrofizjologii. Fizjologia mięśni szkieletowych, gładkich, mięśnia sercowego. Czynność skurczowa macicy. Czucie, ruch, percepcja. Aktywacja mózgu, sen, czuwanie. Wyższe czynności ośrodkowego układu nerwowego. Fizjologia wrażeń zmysłowych. Fizjologia układu dokrewnego. Fizjologia serca. Układ naczyniowy, hemodynamika i autoregulacja tkankowego przepływu krwi. Fizjologia układu oddechowego, mechanika i regulacja oddychania. Krążenie płucne, wymiana gazowa. Krążenie matczyno-płodowe. Fizjologia układu krwiotwórczego. Układ trawienny – czynności motoryczne i wydzielnicze. Trawienie i wchłanianie substancji pokarmowych. Przemiana materii. Fizjologia nerek. Układ renina-angiotensyna. Regulacja równowagi wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej. Fizjologia narządów płciowych. Fizjologia rozrodu. Fizjologia laktacji.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia zasad prawidłowego funkcjonowania tkanek i narządów człowieka; rozumienia wzajemnego oddziaływania narządów i układów czynnościowych; interpretowania procesów fizjologicznych człowieka w stanie zdrowia z uwzględnieniem funkcji rozrodczych.

Patologia – 60 h
Elementy patomorfologii ogólnej. Patomorfologia ogólna nowotworów. Patologia narządów płciowych żeńskich i gruczołu piersiowego. Patologia płodu i popłodu. Elementy patofizjologii. Stres. Głód tlenowy. Wstrząs. Zaburzenia równowagi
kwasowo-zasadowej. Zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej. Zaburzenia termoregulacji. Zaburzenia procesu krzepnięcia. Starzenie się organizmu. Śmierć.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia podstawowych zaburzeń fizjologicznych; rozumienia i rozpatrywania choroby w aspekcie: przyczyny (etiologii), mechanizmów rozwoju (patogenezy), zmian strukturalnych powstałych w komórkach i narządach (zmian morfologicznych) i zaburzeń czynnościowych wynikających ze zmian morfologicznych (objawów klinicznych i rokowania).

Embriologia – 30 h
Spermatogeneza i spermiogeneza. Owogeneza. Zaplemnienie i zapłodnienie. Wczesne stadia rozwoju człowieka. Rozwój poszczególnych układów i narządów. Rozwój, budowa i funkcja łożyska.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
opisu charakterystycznych cech płodu w poszczególnych okresach rozwojowych ciąży i rozwoju łożyska.

Badanie fizykalne – 45 h
Badanie przedmiotowe noworodków, niemowląt oraz osób dorosłych – stan psychiczny, stan ogólny, skóra, oczy, uszy, jama ustna, gardło, szyja, klatka piersiowa, płuca, gruczoły piersiowe, układ sercowo-naczyniowy, brzuch, męskie narządy płciowe, żeńskie narządy płciowe, obwodowy układ krążenia, układ mięśniowo-szkieletowy, układ nerwowy. Dokumentacja kliniczna pacjenta.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
przeprowadzenia badania fizykalnego u pacjenta – noworodka, niemowlęcia, osoby dorosłej – zgodnie z obowiązującymi zasadami; interpretowania uzyskanych wyników badań.

Biochemia i biofizyka – 45 h
Biologiczne podstawy integralności organizmu ludzkiego. Budowa i funkcje makromolekuł występujących w organizmie ludzkim.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
identyfikowania podstawowych procesów zachodzących w żywym organizmie; rozumienia budowy i funkcji makromolekuł występujących w organizmie człowieka.

Genetyka – 30 h
Elementy teorii chromosomowej dziedziczenia i cytogenetyki. Budowa i funkcja komórki. Kariotyp człowieka. Aberracje chromosomów płciowych i autosomalnych –ich pojawianie się. Dziedziczenie cech sprzężonych z płcią. Poradnictwo genetyczne. Czynniki mutagenne. Diagnostyka dysmorfologiczna. Techniki stosowane w badaniach genetycznych i immunologicznych.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia molekularnych aspektów mutagenezy, teratogenezy i onkogenezy człowieka; rozumienia patogenezy aberracji chromosomowych; rozpoznawania najczęstszych zespołów chromosomowych człowieka i wad rozwojowych; klasyfikowania rodzajów mutacji; identyfikowania problemów etycznych w genetyce i organizacji opieki genetycznej w Polsce.

Mikrobiologia i parazytologia – 45 h
Elementy wirusologii, bakteriologii i parazytologii. Grzyby chorobotwórcze. Charakterystyka drobnoustrojów chorobotwórczych i pasożytów. Epidemiologia, chorobotwórczość, mechanizm zakażenia. Drogi szerzenia się zakażeń w ustroju. Mikroflora ciała ludzkiego i otoczenia. Organizm i środowisko. Badania mikrobiologiczne.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia roli drobnoustrojów chorobotwórczych i pasożytów w procesie powstawania i szerzenia się chorób zakaźnych; postępowania aseptycznego i antyseptycznego w pracy położnej; pobierania i przesyłania materiału do badań mikrobiologicznych.

Zdrowie publiczne – 105 h
Higiena człowieka i środowiska. Zanieczyszczenia biosfery, sposoby ograniczenia zanieczyszczeń. Higiena żywności i żywienia. Higiena nauki i pracy. Zdrowie publiczne – kulturowe, społeczne i ekonomiczne uwarunkowania. Podstawowe pojęcia dotyczące zdrowia i choroby. Podstawowe pojęcia epidemiologiczne. Zagrożenia zdrowotne występujące w środowisku zamieszkania, edukacji i pracy. Polityka społeczno-zdrowotna państwa. Systemy opieki zdrowotnej – struktura organizacyjna, cele i zadania. Rynek usług zdrowotnych. Źródła finansowania opieki zdrowotnej. Choroby społeczne. Profilaktyka, prewencja chorób – cele, zadania, formy. Programowe działania na rzecz zdrowia w wymiarze regionalnym, ponadregionalnym i międzynarodowym. Struktura i zasoby położnictwa. Organizacja pracy położnej. Stanowisko pracy – elementy składowe, miejsce w strukturze, obsada, obsługa, czas pracy. Obciążenie fizyczne i psychiczne w pracy – stres organizacyjny. Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, wypadki w pracy, choroby zawodowe. Jakość opieki pielęgniarskiej/położniczej nad kobietą, dzieckiem i rodziną. Położna jako świadczeniodawca usług – koszty usług.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia wpływu środowiska na zdrowie człowieka; rozpoznawania czynników warunkujących zdrowie publiczne; oceny stanu zdrowia ludności na podstawie danych epidemiologicznych i demograficznych; rozpoznawania zagrożeń zdrowotnych występujących w środowisku zamieszkania, edukacji i pracy; określania zasad racjonalnego żywienia; podejmowania działań w zakresie polityki zdrowotnej i społecznej prowadzonej przez państwo na rzecz zdrowia publicznego; identyfikowania źródeł finansowania opieki zdrowotnej; analizy i oceny stanu zatrudnienia i rozmieszczenia kadr położniczych.

Farmakologia – 60 h
Elementy farmakologii ogólnej. Mechanizmy działania leków. Losy leków w organizmie, biotransformacja leków. Farmakologia poszczególnych układów. Krew i środki krwiozastępcze. Chemioterapia i radioterapia. Środki dezynfekcyjne. Farmakoterapia i fitoterapia w położnictwie, neonatologii i ginekologii. Teratogenne i embriotoksyczne działanie leków. Przenikanie leków przez barierę łożyskową. Leki oksytotyczne i tokolityki. Hormony gonadotropowe i płciowe. Antykoncepcja. Farmakoterapia niepłodności. Hormonalna terapia zastępcza.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia mechanizmu działania leków, używek i narkotyków; identyfikowania wpływu leków, używek i narkotyków na organizm ludzki – szczególnie w okresie ciąży i karmienia piersią.

Radiologia – 30 h
Diagnostyka radiologiczna. Przygotowanie chorego do badań radiologicznych. Radioterapia – rodzaje, wskazania i opieka nad chorym leczonym radioterapią. Chemioterapia nowotworów.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia mechanizmów działania i skutków stosowania promieniowania jonizującego w diagnostyce obrazowej.

Psychologia – 60 h
Determinanty i mechanizmy regulacyjne zachowań człowieka. Procesy poznawcze człowieka. Osobowość. Stres a zdrowie. Choroba i hospitalizacja jako sytuacje trudne. Pomoc psychologiczna. Psychologia postaw i zachowań prokreacyjnych. Psychospołeczne aspekty pokwitania, menstruacji, ciąży, połogu i karmienia piersią, planowania rodziny, menopauzy oraz senium. Psychospołeczne aspekty wychowania seksualnego i prorodzinnego. Teorie, modele i koncepcje komunikacji międzyludzkiej. Przekazywanie i przyjmowanie informacji. Sytuacje jatrogenne w relacjach położna–pacjent. Specyficzne problemy komunikowania się w okresie dojrzewania, ciąży, narodzin, klimakterium i senium. Techniki redukowania lęku, metody relaksacyjne. Zespół wypalenia zawodowego.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
identyfikowania i wyjaśnienia psychologicznych uwarunkowań zdrowia i choroby; rozumienia podstawowych problemów i reakcji psychologicznych występujących u ludzi w sytuacjach trudnych i kryzysowych – szczególnie w trakcie choroby i leczenia; rozpoznawania znaczenia relacji położna–podopieczny i wyboru stylu komunikowania.

Socjologia – 30 h
Socjologia instytucji i zawodów medycznych. Społeczne uwarunkowania zdrowia i choroby. Społeczne konsekwencje choroby, bezdzietności, ciąży niepożądanej. Struktura i dynamika rodziny. Modele i funkcje rodziny. Społeczne problemy młodocianych i samotnych matek. Niepełnosprawność jako problem społeczny. Dewiacje społeczne.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia i wyjaśniania zjawisk, procesów i przemian zachodzących w życiu społecznym kobiety i jej rodziny; analizowania społecznych i kulturowych uwarunkowań zachowania się jednostek i grup społecznych w sytuacji zdrowia i choroby.

Pedagogika – 60 h
Wychowanie jako zjawisko społeczne. Środowisko wychowawcze. Filozoficzne podstawy działalności wychowawczej. Cele wychowania jako realizacja wartości osobowych i społecznych. Strategie wychowawcze. Teorie, formy i metody wychowawcze. Trudności wychowawcze. Kształtowanie środowiska wychowawczego. Edukacja zdrowotna dzieci, młodzieży i dorosłych. Organizacja i metody pracy opiekuńczo-wychowawczej w zakładach opieki.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia problemów wychowawczych; stosowania metod wychowawczych w pracy zawodowej.

Prawo – 30 h
System prawa, struktura aktów prawnych, prawa człowieka, wykładnia prawna. Prawo o zakładach opieki zdrowotnej. Prawo ubezpieczeń zdrowotnych. Ustawodawstwo zawodowe. Prawa pacjenta. Odpowiedzialność w zawodach medycznych – cywilna, karna, pracownicza, zawodowa. Elementy prawa pracy.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia regulacji prawnych dotyczących zawodu położnej; rozumienia odpowiedzialności zawodowej, karnej i cywilnej, w zakresie funkcjonowania systemu ochrony zdrowia i udzielania świadczeń zdrowotnych; interpretowania przepisów prawnych regulujących zawód położnej.


TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH

Treści kształcenia w zakresie:
zajęcia teoretyczne (h)
zajęcia praktyczne (h)
praktyki  (40 h = 1 tydzień praktyki
Filozofii i etyki zawodu położnej
75
-
-
Opieki położniczej
305
160
80
Technik położniczych i prowadzenia porodu
210
360
320
Promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
50
40
-
Podstawowej opieki zdrowotnej
60
45
80
Diagnostyki w położnictwie i ginekologii
40
35
-
Położnictwa i opieki położniczej
85
80
160
Ginekologii i opieki ginekologicznej
70
35
160
Onkologii ginekologicznej
40
20
80
Planowania rodziny i seksuologii
35
40
-
Neonatologii i opieki neonatologicznej
45
45
120
Pediatrii i pielęgniarstwa pediatrycznego
45
45
40
Chorób wewnętrznych
45
45
40
Chirurgii
45
45
40
Psychiatrii
35
40
40
Anestezjologii i stanów zagrożenia życia
35
40
40
Rehabilitacji w położnictwie, neonatologii i ginekologii
35
40
-
Chorób zakaźnych w położnictwie
30
-
-
Dietetyki
30
-
-
Ratownictwa medycznego
45
-
-
Badań w położnictwie
75
-
-

Filozofia i etyka zawodu położnej
Obszar zainteresowań filozofii. Elementy epistemologii. Ewolucja koncepcji filozoficznych. Antropologia filozoficzna jako źródło refleksji nad człowiekiem. Obszar zainteresowań etyki. Kodeks etyki położnej. Wartości, normy i oceny moralne. Rodowód ideowo-historyczny etyki położnictwa. Dylematy etyczne w pracy położnej i we współczesnym położnictwie. Odpowiedzialność moralna położnej. Uwarunkowania historyczne i kierunki rozwoju zawodu położnej.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia podstawowych koncepcji filozoficznych; rozumienia założeń epistemologii i antropologii filozoficznej; rozumienia dylematów moralnych współczesnego położnictwa i dylematów moralnych występujących w pracy położnej; rozwiązywania dylematów moralnych występujących w pracy położnej; podejmowania decyzji etycznych w różnych warunkach kulturowych.

Opieka położniczej
Uwarunkowania historyczne rozwoju zawodu położnej. Historia i kierunki rozwoju opieki zdrowotnej nad kobietą i dzieckiem w Polsce i na świecie. Współczesne problemy opieki perinatalnej. Trójpoziomowa organizacja opieki perinatalnej. Rola społeczno-zawodowa położnej. Modele organizowania opieki położniczej i pracy położnej. Standardy i procedury postępowania w pracy położnej. Jakość opieki położniczej. Metody, sposoby, zasady, techniki i procedury stosowane w opiece nad ciężarną, rodzącą, położnicą i jej dzieckiem oraz nad kobietą chorą ginekologicznie. Udział i odpowiedzialność położnej w procesie diagnozowania, leczenia i rehabilitacji. Rola położnej w zespole interdyscyplinarnym. Proces pielęgnowania jako metoda pracy położnej – etapy, formułowanie diagnoz, planowanie i ocena opieki, dokumentacja. Charakterystyka modeli pielęgnowania.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
opisu czynników społecznych i organizacyjnych warunkujących przebieg procesów profesjonalizacyjnych zawodu położnej i opieki położniczej na przestrzeni dziejów; rozumienia metod, sposobów, zasad, technik i procedur stosowanych w opiece nad ciężarną, rodzącą, położnicą i jej dzieckiem oraz nad kobietą chorą ginekologicznie; wykonywania podstawowych zabiegów diagnostycznych, pielęgnacyjnych, leczniczych i usprawniających w położnictwie, neonatologii i ginekologii.

Techniki położnicze i prowadzenie porodu
Zasady opieki położniczej podczas porodu. Badanie położnicze zewnętrzne i wewnętrzne. Usytuowanie płodu w macicy. Ocena sytuacji położniczej. Mechanizm porodu w położeniu podłużnym główkowym – ułożeniu potylicowym przednim i tylnym. Mechanizm porodu w ułożeniach odgięciowych. Poród przy nieprawidłowym ułożeniu główki – nieosiowe ustawienie główki, wysokie proste i niskie poprzeczne ustawienie główki, nadmierne zwroty główki. Mechanizm porodu w położeniach miednicowych płodu. Poród w przypadkach nieprawidłowej budowy miednicy. Poród bliźniaczy. Sposoby prowadzenia porodu fizjologicznego – nieprawidłowego i patologicznego. Obroty położnicze. Zasady postępowania w porodach operacyjnych/operacjach położniczych – operacji kleszczowej, operacji z użyciem próżniociągu położniczego, operacji sposobem Brachta i klasycznym w porodzie miednicowym, operacji cięcia cesarskiego. Postępowanie w przypadku krwotoków w położnictwie. Diagnostyka w okresie okołoporodowym. Psychoprofilaktyka porodu. Problem bólu porodowego – wsparcie w okresie porodu, pozafarmakologiczne metody łagodzenia bólu porodowego, pozycje i udogodnienia porodowe. Bezpieczne macierzyństwo. Oczekiwania kobiety i rodziny. Poród rodzinny, naturalny, aktywny. Prowadzenie porodu z uwzględnieniem aktualnych wytycznych WHO (World Health Organization).
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia technik położniczych i zasad prowadzenia porodu prawidłowego i patologicznego; dokonywania oceny stanu zdrowia i sytuacji położniczej rodzącej na podstawie badania podmiotowego i przedmiotowego; doboru i stosowania właściwych metod i technik opieki położniczej dostosowanych do stanu zdrowia i sytuacji położniczej rodzącej; prowadzenia porodu zgodnie z obowiązującymi zasadami i wytycznymi WHO.

Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
Paradygmaty zdrowia. Zachowania zdrowotne i czynniki kształtujące stan zdrowia. Ocena stanu zdrowia. Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna w systemie opieki zdrowotnej. Metody kształtowania zachowań zdrowotnych. Modele promocji zdrowia. Programy promocji zdrowia. Edukacja zdrowotna, strategia edukacji zdrowotnej. Metody i techniki edukacji zdrowotnej. Szkoły promujące zdrowie. Ewaluacja i pomiar w edukacji zdrowotnej. Warsztat edukacji zdrowotnej.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozpoznawania problemów zdrowotnych jednostki, rodziny i społeczeństwa; promowania zdrowych wzorców życia; opracowywania, wdrażania i modyfikowania programów promocji zdrowia/profilaktyki w realiach praktyki położniczej – w zależności od potrzeb odbiorcy; planowania i łączenia działań w zakresie edukacji zdrowotnej z innymi działaniami w obszarze promocji zdrowia.

Podstawowa opieka zdrowotna
Rozwój, organizacja i zadania podstawowej opieki zdrowotnej w Polsce. Rola położnej rodzinnej w zespole podstawowej opieki zdrowotnej. Kompetencje położnej rodzinnej. Specyfika opieki nad kobietą i jej rodziną w środowisku zamieszkania, edukacji i pracy. Opieka położniczo-ginekologiczna, diagnoza środowiskowa, dokumentowanie działań. Rodzina jako podmiot opieki. Działania położnej w sytuacji kryzysu rodziny. Udział położnej w realizacji zadań wynikających z programów polityki zdrowotnej.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia struktury, założeń organizacyjnych i zadań podstawowej opieki zdrowotnej; rozumienia miejsca i roli położnej w zespole podstawowej opieki zdrowotnej; identyfikowania usług świadczonych przez położną środowiskowo-rodzinną; rozumienia zasad kontraktowania usług; diagnozowania sytuacji kobiety i jej rodziny w środowisku zamieszkania; podejmowania działań na rzecz ochrony zdrowia kobiety i jej rodziny.

Diagnostyka w położnictwie i ginekologii
Badanie kliniczne. Metody pobierania i sposoby postępowania z materiałem do badań. Interpretacja wyników. Badanie ekosystemu pochwy. Cytodiagnostyka, kolposkopia, badanie patomorfologiczne. Ultrasonografia. Kardiotokografia. Diagnostyka endokrynologiczna. Badania biochemiczne. Badania serologiczne. Laparoskopia, histeroskopia, histerosalpingografia, amnioskopia, fetoskopia. Amniocenteza, kordocenteza. Densytometria. Samobadanie piersi, mammografia, sonomammografia. Diagnostyka radiologiczna.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
identyfikowania wskazań, przeciwwskazań, sposobów wykonania i ryzyka związanego z wykonywaniem inwazyjnych badań diagnostycznych, badań biochemicznych oraz badań hormonalnych i genetycznych w położnictwie i ginekologii; interpretowania wyników badań; sprawowania opieki przed, w trakcie i po badaniach.

Położnictwo i opieka położnicza
Rola położnej w opiece przedkoncepcyjnej. Rozpoznanie i przebieg ciąży prawidłowej. Udział położnej w monitorowaniu stanu ogólnego i położniczego ciężarnej w przebiegu ciąży fizjologicznej. Patologia ciąży. Ocena ryzyka położniczego. Udział położnej w profilaktyce i czynnościach diagnostyczno-leczniczych w przypadku powikłanego przebiegu ciąży i porodu oraz chorób wynikających z reakcji organizmu kobiety na ciążę i chorób niepołożniczych. Poród zabiegowy. Połóg prawidłowy. Patologia połogu. Karmienie piersią. Opieka nad położnicą i jej dzieckiem w fizjologicznym i patologicznym przebiegu połogu oraz w przypadku współistnienia chorób matki. Udział położnej w prowadzeniu intensywnego nadzoru stanu ogólnego i położniczego ciężarnej, rodzącej i położnicy oraz w podejmowaniu działań terapeutycznych w stanach nagłych w położnictwie. Standardy postępowania w położnictwie. Dokumentacja medyczna.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
sprawowania kompleksowej opieki nad kobietą ciężarną, rodzącą, położnicą i jej dzieckiem; współdziałania w diagnozowaniu i terapii zaburzeń przebiegu ciąży, porodu oraz połogu; sprawowania opieki w stanach zagrożenia życia w położnictwie.

Ginekologia i opieka ginekologiczna
Ginekologia wieku rozwojowego. Nieprawidłowości budowy i wady rozwojowe narządów płciowych, ciała obce w narządzie rodnym, stany zapalne zewnętrznych narządów płciowych. Okres dojrzałości płciowej – fizjologia i patologia cyklu miesiączkowego. Przygotowanie kobiet do samoobserwacji i samoopieki. Udział położnej w przygotowaniu rodziny do pełnienia funkcji prokreacyjnej. Niepłodność kobieca – postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne, techniki wspomaganego rozrodu. Niepłodność męska. Wybrane elementy andrologii. Współudział położnej w diagnozowaniu i leczeniu niepłodności małżeńskiej. Specyfika pielęgnowania w schorzeniach ginekologicznych. Profilaktyka, leczenie, pielęgnowanie, prewencja – stany zapalne narządów płciowych, choroby przenoszone drogą płciową. Endometrioza. Klimakterium i senium. Rola i zadania położnej w opiece nad kobietą w różnych okresach życia. Zaburzenia statyki narządu rodnego. Wysiłkowe nietrzymanie moczu. Nowotwory łagodne narządów płciowych oraz sutka. Rola i zadania położnej w przygotowaniu psychofizycznym pacjentki do badań oraz zabiegów diagnostycznych i operacyjnych. Rola i zadania położnej w pielęgnacji po operacjach ginekologicznych. Metody operacyjne w ginekologii. Standardy postępowania w ginekologii.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
sprawowania opieki nad dzieckiem, dziewczynką w okresie dojrzewania oraz kobietą w okresie dojrzałości płciowej, przekwitania i senium; uczestniczenia w diagnozowaniu i leczeniu niepłodności małżeńskiej; sprawowania opieki nad pacjentką chorą ginekologicznie, leczoną zachowawczo i operacyjnie; podejmowania działań profilaktycznych schorzeń ginekologicznych.

Onkologia ginekologiczna
Epidemiologia i etiopatogeneza chorób nowotworowych narządów płciowych żeńskich i sutka. Udział położnej w profilaktyce, diagnostyce i terapii nowotworów narządów płciowych żeńskich i sutka. Opieka nad kobietą z nowotworem narządów płciowych – specyfika pielęgnowania przed i po terapii. Radioterapia – rodzaje, wskazania i opieka nad chorym leczonym radioterapią. Mastektomia – pielęgnowanie przed i po operacji. Grupy wsparcia. Opieka nad chorą w terminalnej fazie choroby nowotworowej. Udział położnej w terapii bólu.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
prowadzenia edukacji onkologicznej, rozpoznawania wczesnych objawów nowotworów i stanów przedrakowych; rozpoznawania powikłań po leczeniu przeciwnowotworowym; zapobiegania powikłaniom i leczenia powikłań; sprawowania opieki nad kobietą z chorobą nowotworową podczas leczenia różnymi metodami; sprawowania opieki w terminalnej fazie choroby nowotworowej.

Planowanie rodziny i seksuologia
Przygotowanie do pełnienia funkcji prokreacyjnej i rodzicielstwa. Etapy planowania rodziny. Niepowodzenia w prokreacji. Planowanie urodzeń – naturalne metody sterowania płodnością, hormonalne środki antykoncepcyjne, wkładki domaciczne, mechaniczne i chemiczne środki antykoncepcyjne. Płodność po porodzie i po odstawieniu antykoncepcji. Skuteczność, zalety i wady różnych metod sterowania płodnością. Mechanizmy regulujące funkcje seksualne. Granice norm i patologii seksualnych. Modele seksualności człowieka. Aktywność seksualna w różnych okresach życia. Zaburzenia i patologie seksualne. Przemoc seksualna.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
przygotowania rodziny do funkcji prokreacyjnej i do rodzicielstwa; współuczestniczenia w rozpoznawaniu zaburzeń i patologii seksualnych.

Neonatologia i opieka neonatologiczna
Czynniki warunkujące prawidłowy rozwój prenatalny i postnatalny. Specyfika opieki pielęgniarskiej nad noworodkiem. Charakterystyka noworodków uwzględniająca wiek płodowy i urodzeniową masę ciała. Stany przejściowe okresu noworodkowego. Testy przesiewowe. Szczepienia w okresie noworodkowym. Noworodek dojrzały i niedojrzały. Metoda kangura. Noworodek z hipotrofią. Patologia okresu noworodkowego. Postępowanie z noworodkiem z urazem okołoporodowym. Monitorowanie stanu noworodka. Transport noworodka. Epidemiologia i etiologia zakażeń w oddziałach noworodkowych. Zapobieganie zakażeniom w oddziałach noworodkowych.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
postępowania z noworodkiem dojrzałym i niedojrzałym; oceny morfologicznej i neurologicznej noworodka; rozpoznawania stanów zagrożenia życia u noworodka i podjęcia resuscytacji; przygotowania rodziców do opieki nad dzieckiem.

Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne
Specyfika opieki pielęgniarskiej nad dzieckiem. Udział położnej w wybranych działaniach profilaktycznych. Ostre i przewlekłe zaburzenia w odżywianiu. Stany niedoborowe. Pielęgnowanie dzieci z wadami wrodzonymi. Przygotowanie dziecka do badań diagnostycznych. Opieka nad dzieckiem chorym i w oparzeniach. Stany niedoborowe – tężyczka, krzywica, niedokrwistości. Postępowanie z dziećmi w chorobach układu: oddechowego, pokarmowego, moczowego, sercowo-naczyniowego i dokrewnego. Postępowanie z dziećmi w przypadku oparzeń oraz chorób metabolicznych. Problemy pielęgnacyjne i psychospołeczne dzieci z porażeniem mózgowym. Problemy dziecka hospitalizowanego. Opieka terminalna nad dzieckiem.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
podejmowania działań prewencyjnych i profilaktycznych nad dzieckiem; podejmowania działań diagnostycznych, terapeutycznych i pielęgnacyjnych w przypadku dzieci w różnych stanach chorobowych; sprawowania opieki nad dzieckiem przewlekle chorym, niepełnosprawnym i chorym terminalnie; stosowania zasad racjonalnego żywienia w kontekście przyszłej kondycji zdrowotnej; komunikowania się z pacjentem w wieku rozwojowym; komunikowania się z rodziną pacjenta.

Choroby wewnętrzne
Etiologia, patogeneza i obraz kliniczny chorób wewnętrznych. Metody diagnostyki i terapii chorób wewnętrznych. Pielęgnowanie chorych w schorzeniach układu oddechowego, pokarmowego, moczowego, sercowo-naczyniowego, krwiotwórczego i dokrewnego. Pielęgnowanie chorych z chorobami metabolicznymi i narządu ruchu.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
pielęgnowania chorych z chorobami narządów wewnętrznych zgodnie z obowiązującymi standardami i procedurami opieki pielęgniarskiej; diagnozowania stanu chorego; formułowania i rozwiązywania problemów opiekuńczych; dokumentowania stanu pacjenta.

Chirurgia
Ostre choroby chirurgiczne. Przygotowanie chorego do zabiegu operacyjnego w trybie nagłym i planowym. Pielęgnowanie chorego po zabiegu operacyjnym. Zapobieganie powikłaniom pooperacyjnym. Powikłania zakrzepowo-zatorowe. Profilaktyka zakażeń chirurgicznych. Pielęgnowanie chorych po urazie klatki piersiowej i narządów jamy brzusznej. Leczenie operacyjne kobiet ciężarnych.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
organizowania opieki nad pacjentem pozostającym na oddziale chirurgicznym w różnych etapach leczenia; rozwiązywania problemów z zakresu pielęgniarstwa chirurgicznego w oparciu o dane merytoryczne; organizowania profilaktyki zakażeń, profilaktyki powikłań zakrzepowo-zatorowych, rehabilitacji oddechowej i profilaktyki przeciwdziałania odleżynom.

Psychiatria
Ustawodawstwo dotyczące ochrony zdrowia psychicznego. Zaburzenia psychiczne związane ze sferą prokreacji. Zaburzenia i choroby psychiczne w okresie ciąży. Depresje poporodowe. Psychozy poporodowe. Zespoły lękowe. Zaburzenia psychiczne w okresie klimakterium i senium.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozpoznawania zaburzeń psychicznych w okresie prokreacji i przekwitania; sprawowania opieki nad kobietą z zaburzeniami psychicznymi w okresie okołoporodowym.

Anestezjologia i stany zagrożenia życia
Pomoc doraźna. Zasady postępowania w przypadku: zatrzymania krążenia, wstrząsu oligowolemicznego, ostrej niewydolności oddechowej oraz ostrej niewydolności nerek. Intensywny nadzór bezprzyrządowy i przyrządowy. Udział położnej w intensywnej terapii i nadzorze w: ginekologii, położnictwie i neonatologii. Ból porodowy. Znieczulenie ciężarnej i rodzącej. Rodzaje znieczulenia – analgezja: dożylna, domięśniowa i wziewna, znieczulenie przewodowe.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozpoznawania stanów zagrożenia życia; podejmowania czynności ratujących życie; sprawowania intensywnego nadzoru bezprzyrządowego i przyrządowego; współuczestniczenia w analgezji i anestezji rodzącej.

Rehabilitacja w położnictwie, neonatologii i ginekologii
Cele i zadania rehabilitacji kompleksowej. Rola i zadania położnej w procesie rehabilitacji. Fizjoterapia w ciąży, porodzie i połogu. Fizjoterapia w okresie noworodkowym. Kinezystymulacja w połogu fizjologicznym i po cięciu cesarskim. Fizjoprofilaktyka w ginekologii. Rehabilitacja po operacjach ginekologicznych. Rehabilitacja po mastektomii i operacjach odtwórczych.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia znaczenia rehabilitacji kompleksowej w opiece medycznej (szpitalnej i ambulatoryjnej) osób czasowo lub trwale niepełnosprawnych; podejmowania działań rehabilitacyjnych w odniesieniu do podopiecznych w położnictwie, neonatologii i ginekologii.

Choroby zakaźne w położnictwie
Mechanizmy zakażenia płodu. Choroby bakteryjne – listerioza, bruceloza. Zakażenia pochwowe – rzeżączka. Choroby pasożytnicze – kiła, toksoplazmoza. Choroby wirusowe – różyczka, opryszczka, grypa, cytomegalia, ospa, półpasiec. AIDS. Wirusowe zapalenie wątroby.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia mechanizmów teratogennego działania drobnoustrojów; identyfikowania etiologiczno-patogenetycznych, klinicznych i diagnostycznych chorób zakaźnych, które mogą powodować wewnątrzmaciczne zakażenie płodu; wczesnego wykrywania i leczenia zakażeń wewnątrzmacicznych; zapobiegania zakażeniom wewnątrzmacicznym.

Dietetyka
Podstawy żywienia dietetycznego, rodzaje diet. Zróżnicowanie diet u dzieci i dorosłych. Żywienie człowieka w zdrowiu i chorobie. Dieta kobiety ciężarnej, karmiącej. Żywienie chorych ze zwiększonym katabolizmem.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia znaczenia i roli podstawowych składników pokarmowych zawartych w pożywieniu; rozumienia konsekwencji wynikających z nieprawidłowego żywienia; dokonywania oceny sposobu żywienia i stanu odżywiania; planowania ilościowego i jakościowego składu diet u dzieci i dorosłych w zależności od stanu i sytuacji zdrowotnej.

Ratownictwo medyczne
Organizacja i funkcjonowanie systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego w Polsce. Medycyna ratunkowa jako element systemu bezpieczeństwa publicznego. Akty prawne regulujące funkcjonowanie systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. Rola i zadania pielęgniarki w jednostkach ratownictwa medycznego – w szpitalnym oddziale ratunkowym oraz w zespole ratownictwa medycznego. Zakres medycznych działań ratowniczych podejmowanych przez pielęgniarki w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego. Stany zagrożenia życia – interwencje będące w zakresie kompetencji pielęgniarskich. Elementy medycyny katastrof. Fazy akcji ratunkowej. Organizowanie akcji ratunkowej. Modele i zasady współpracy międzynarodowej. Zarządzanie kryzysowe w katastrofach i klęskach żywiołowych. Prawa człowieka w sytuacjach nadzwyczajnych. Ocena stanu życia i zdrowia w miejscu katastrof, segregacja chorych, przygotowanie poszkodowanych do transportu, współpraca z jednostkami ratownictwa medycznego.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
organizowania pomocy przedszpitalnej w wypadkach masowych i katastrofach; udzielania i nadzorowania udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym; współdziałania interdyscyplinarnego ze wszystkimi służbami i podmiotami uczestniczącymi w akcji ratunkowej; podejmowania decyzji według aktualnie obowiązujących standardów w zakresie ratownictwa medycznego.

Badania w położnictwie
Przedmiot i cel badań. Metody i techniki badań. Zasady interpretacji danych empirycznych. Konstrukcja opracowań i projektów. Etapy postępowania badawczego. Prawa autorskie. Etyka w badaniach naukowych. Ochrona własności intelektualnej.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
formułowania celu badań; formułowania problemów i hipotez badawczych; doboru metod, technik i narzędzi badawczych; planowania i realizacji poszczególnych etapów procesu badawczego; opracowywania raportu z badań naukowych; wnioskowania w oparciu o wyniki badań.


TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH
Psychoterapia – 30 h
Psychoterapia specjalistyczna, kwalifikowana i podstawowa. Modele pomocy psychologicznej. Czynniki terapeutyczne. Podstawowe interwencje terapeutyczne. Relacja terapeutyczna w opiece pielęgniarskiej – cechy i funkcje, problem przeniesienia i przeciwprzeniesienia. Zasady zapobiegania jatrogenii. Indywidualne uwarunkowania relacji – analiza własnych doświadczeń.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia idei psychoterapii; wykorzystywania wiedzy psychoterapeutycznej w sprawowaniu opieki nad podopiecznymi; oceny znaczenia i złożoności problemów psychoterapii; efektywnego komunikowania się w zespole interdyscyplinarnym.

Nowoczesne techniki diagnostyczne – 15 h
Nowoczesne techniki obrazowania – rodzaje, wskazania oraz użyteczność w diagnozie chorego. Przygotowanie chorego do diagnostyki i badań diagnostycznych. Opieka nad chorym po badaniu.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
identyfikowania nowoczesnych technik obrazowania; przygotowania chorego do diagnostyki; rozpoznawania powikłań po badaniach diagnostycznych.


TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH
Filozofia i teoria opieki – 30 h
Klasyfikacja teorii, koncepcji i modeli opieki – znaczenie dla rozwoju zawodu położnej. Współczesne modele organizowania opieki położniczej i pracy położnej – model relacji międzyludzkich, teorie systemów.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
dostrzegania rozwoju opieki położniczej/pielęgniarskiej; rozumienia teorii, modeli i koncepcji opieki położniczej/pielęgniarskiej; wyboru teorii/modeli opieki adekwatnie do indywidualnej sytuacji podopiecznych; stosowania teorii/modeli w działaniach praktycznych.

Ustawodawstwo zawodowe położnej – wymogi europejskie – 30 h
Zawód położnej w świetle przepisów Unii Europejskiej. Współczesne kierunki organizowania opieki położniczej w Polsce i w krajach Wspólnoty Europejskiej. System opieki położniczej w wybranych krajach europejskich i w Stanach Zjednoczonych. Stan badań w zakresie opieki położniczej, neonatologicznej i ginekologicznej. Praktyka położnicza oparta na dowodach (Evidence Based Practice). Kształcenie i kwalifikacja zawodowych położnych w Polsce i w Unii Europejskiej. Międzynarodowe standardy kształcenia położnych. Organizacje położnicze krajowe i zagraniczne.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia i interpretowania podstawowych przepisów i norm prawnych regulujących profesjonalną działalność położnej; porównywania profesjonalnej działalności położnej w Polsce z profesjonalną działalnością położnych w krajach europejskich; rozumienia systemu opieki położniczej, systemu kształcenia położnych i systemu badań w zakresie położnictwa; rozpoznawania roli stowarzyszeń krajowych i międzynarodowych w ustalaniu statusu położnych.

Diagnostyka ultrasonograficzna w położnictwie i ginekologii – 30 h
Podstawy fizyczne i techniczne oraz artefakty badań ultrasonograficznych. Ultrasonografia jamy brzusznej. Ultrasonografia śródoperacyjna. Ultrasonografia wykonywana poprzez krocze i przedsionek pochwy. Ultrasonografia przezpochwowa. Przezpochwowa ultrasongrafia dopplerowska – techniki kolorowego dopplera oraz fali pulsacyjnej. Trójwymiarowa ultrasonografia przezpochwowa. Ultrasonografia przezodbytnicza. Ultrasonografia w opiece przedporodowej.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
posługiwania się specjalistycznym nazewnictwem stosowanym w ultrasonograficznej diagnostyce w położnictwie i ginekologii; przygotowywania kobiety do badania ultrasonograficznego; interpretowania wyników badań ultrasonograficznych w diagnostyce perinatologicznej i ginekologicznej.

Opieka specjalistyczna w położnictwie, neonatologii i ginekologii – 120 h
Opieka nad chorą z zaburzeniami metabolicznymi i endokrynologicznymi, chorobami układu krążenia i naczyń krwionośnych, chorobami układu oddechowego, chorobami układu nerwowego i zaburzeniami psychicznymi – diagnostyka, terapia, pielęgnacja i przygotowanie do samoopieki. Opieka paliatywna. Opieka nad dzieckiem z zaburzeniami zdrowia we wczesnym okresie poporodowym. Wsparcie chorego i jego rodziny w chorobie przewlekłej.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
sprawowania opieki nad kobietą ze współistniejącymi chorobami i zaburzeniami układowymi; postępowania
diagnostyczno-terapeutycznego i pielęgnacyjnego nad dzieckiem z zaburzeniami zdrowia we wczesnym okresie poporodowym; przygotowywania chorego do samoopieki; wspierania chorego i jego rodziny w zależności od potrzeb i oczekiwań.

Intensywny nadzór położniczy – 30 h
Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne (Advanced Cardiovascular Life Support). Problemy etyczne w opiece nad krytycznie chorym. Opieka nad chorym w intensywnej opiece położniczej i neonatologicznej. Opieka nad chorym z urazem wielonarządowym i w przebiegu śpiączki.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
doboru i stosowania zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych w stanach zagrożenia życia; rozumienia problemów etycznych w opiece nad krytycznie chorymi; przygotowywania chorego do badań diagnostycznych w intensywnej terapii; sprawowania opieki nad chorym z urazem wielonarządowym i w stanie śpiączki.

Zarządzanie w położnictwie – 45 h
Proces decyzyjny. Funkcje kierownicze. Style zarządzania. Doskonalenie organizacji pracy: zarządzanie strategiczne – zarządzanie zmianą, zarządzanie jakością pracy. Szacowanie zapotrzebowania na opiekę pielęgniarską i położniczą oraz liczebności kadr pielęgniarskich i położniczych. Nabór i dobór pracowników. Programowanie adaptacji społeczno-zawodowej. Rozwój pracowników, doskonalenie, kariera zawodowa. Motywowanie, ocena pracy. Ergonomiczna analiza pracy. Usprawnianie metod pracy w ochronie zdrowia. Zarządzanie jakością. Zapobieganie przeciążeniom, chorobom zawodowym i wypadkom w pracy. Usprawnianie pracy. Finansowanie opieki zdrowotnej. Planowanie budżetu i monitoring usług zdrowotnych. Analizy finansowe i ekonomiczne. Marketing usług zdrowotnych.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
wykorzystywania różnych metod i technik zarządzania; organizowania stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii i obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy; planowania i organizowania pracy własnej i członków zespołu; usprawniania procesu pracy; samodzielnego podejmowania decyzji; oceny wykonywanej pracy w aspekcie bezpieczeństwa i jakości opieki; wykorzystywania elementów marketingu usług pielęgniarskich i położniczych; wyceny kosztów usług medycznych; formułowania misji i strategii dla podsystemu pielęgniarstwa; formułowania założeń polityki kadrowej oraz planu zatrudniania położnych odpowiednio do strategii i zapotrzebowania pacjentów na opiekę; kierowania rozwojem kadr pielęgniarskich; opracowywania systemu oceniania i motywowania pracowników.

Katalog kierunków