KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów

kierunek lekarsko-dentystyczny - treści programowe przedmiotów


TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH
Chemia i biochemia – 165 h
Pierwiastki główne i śladowe. Podaż, wchłanianie i transport w ustroju. Właściwości i reaktywność jonów biologicznie i ekologicznie ważnych. Elektrolity. Układy buforowe. Reakcje chemiczne w układach biologicznych. Budowa chemiczna materiałów i preparatów stosowanych w stomatologii. Reakcje zachodzące w procesie wiązania materiałów stomatologicznych. Biochemiczne podstawy integralności organizmu ludzkiego. Budowa i funkcja ważniejszych związków chemicznych występujących w organizmie ludzkim. Białka - struktura, właściwości, funkcje. Kwasy nukleinowe, struktura cząsteczek DNA, replikacje DNA jądrowego. Transkrypcje. Enzymy - struktura, energetyka reakcji enzematycznych, aktywność enzymów. Metabolizm węglowodanów, lipidów, aminokwasów. Przemiana wapnia. Hormony. Płyny ustrojowe z uwzględnieniem śliny.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
opisu i interpretacji struktury chemicznej, reakcji i  procesów biochemicznych zachodzących w organizmach żywych, opisu budowy chemicznej i mechanizmów wiązania  materiałów stomatologicznych, odniesienia zjawisk chemicznych do procesów zachodzących jamie ustnej, opisu budowy i funkcji  związków chemicznych: białek, kwasów nukleinowych, tłuszczów i węglowodanów,  występujących w organizmie ludzkim, określenia  reakcji  biochemicznych warunkujących funkcje życiowe; analizowania procesów metabolicznych i enzymatycznych zachodzących w ustroju.

Biofizyka – 60 h
Materia w stanie stałym. Podstawy materiałoznawstwa stomatologicznego. Statyka i biomechanika, mechanika narządu żucia. Temperatura a wypełnienia stomatologiczne. Ogniwa galwaniczne w jamie ustnej, jonoforeza. Metody obrazowania komórek i tkanek, rentgenodiagnostyka. Ultradźwięki w stomatologii. Rezonans magnetyczny. Promieniowanie jonizujące w stomatologii. Dozymetria. Radiobiologia. Wykorzystanie źródeł światła w stomatologii. Fotometria. Światłowody. Zastosowanie laserów w stomatologii. Zagrożenia w stomatologii i zachowania obronne.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
opisu i interpretacji zjawisk fizycznych, występujących w narządzie żucia; wykorzystania procesów fizycznych w stomatologii; wskazania ewentualnych zagrożeń lekarza dentysty i personelu pomocniczego, wynikających z wykonywanej przez nich pracy i zapobieganie im.

Biologia – 60 h
Podstawowe pojęcia z ekologii. Wiadomości o organizmie i środowisku. Współzależność między organizmami w ekosystemie. Interakcje w układzie pasożyt - żywiciel. Podstawowe zasady genetyki człowieka. Kliniczne zastosowanie genetyki
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
wykorzystania pojęć ekologicznych w kontekście człowiek – środowisko życia,  zastosowania klinicznego zasad genetyki.

Anatomia człowieka – 135 h
Podstawowe pojęcia orientacyjne w opisie budowy ciała ludzkiego. Zasady tworzenia polskich i łacińskich terminów anatomicznych. Układy narządów: bierny i czynny układ ruchu, układ krążenia (krwionośny i chłonny), oddechowy, pokarmowy, moczowo-płciowy, zmysłów. Podstawy neuroanatomii. Szczegółowa anatomia opisowa i topograficzna głowy i szyi. Tętnice: szczękowa i twarzowa, przebieg, obszary unaczynienia, miejsca wyczuwania tętna. Zespolenia żylne zewnątrz- i wewnątrz-czaszkowe, znaczenie kliniczne. Unaczynienie i unerwienie zębów, anatomia znieczuleń przewodowych. Odpływ chłonki z głowy, węzły regionalne. Anatomia rentgenowska głowy ze szczególnym uwzględnieniem szczęki i żuchwy.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
opisu budowy poszczególnych układów i narządów organizmu ludzkiego, ze szczególnym uwzględnieniem anatomii głowy i szyi, posługiwania się polską i łacińską terminologią anatomiczną.

Histologia z cytologią i embriologią – 90 h
Budowa ultrastrukturalna i podstawowe funkcje komórki eukariotycznej. Cykl komórkowy i proliferacje komórek. Budowa mikroskopowa tkanek i narządów ciała ludzkiego ze szczególnym uwzględnieniem histofizjologii zęba i jamy ustnej. Rozwój zarodka, zróżnicowanie blastocytów, pochodzenie tkanki oraz rozwój głowy i szyi, a w szczególności tkanek jamy ustnej.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
opisu i oceny budowy ultrastrukturalnej komórek, budowy mikroskopowej  tkanek i narządów,  opisu procesów pochodzenia i rozwoju tkanek narządu żucia.

Fizjologia człowieka – 90 h
Podstawowe wiadomości z zakresu funkcji życiowych człowieka. Neurohormonalna regulacja procesów fizjologicznych. Funkcje wydzielnicze ze szczególnym naciskiem na krew i ślinę. Transport tlenu i dwutlenku węgla w organizmie. Równowaga kwasowo-zasadowa. Żywienie i metabolizm. Znajomość wartości liczbowych podstawowych zmiennych fizjologicznych.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
wyjaśnienia procesów fizjologicznych /i mechanizmów regulujących te procesy/ zachodzących w organizmie człowieka, oraz  interpretacja  wartości liczbowych podstawowych zmiennych fizjologicznych.

Mikrobiologia z immunologią – 45 h
Klasyfikacje bakterii. Budowa i biologia komórki bakteryjnej. Mechanizmy chorobotwórcze bakterii i grzybów. Odporność na leki. Klasyfikacja i budowa wirusów. Chorobotwórczość wirusów. Szczepionki. Antygeny i przeciwciała. Układ odpornościowy. Komórki T - ich podklasy i aktywacja, interakcje komórkowe.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
klasyfikacji  bakterii, wirusów i grzybów z uwzględnieniem ich  budowy  i roli; określania chorobotwórczości; posługiwania się  pojęciami   dotyczących odporności organizmu.

Patomorfologia – 60 h
Zapalenie i procesy naprawcze. Zakrzepy, zatory, odma, wstrząs. Nowotwory. Patologie układu naczyniowego. Wady rozwojowe, w tym w obrębie twarzoczaszki. Patologie układu krwionośnego, pokarmowego, oddechowego, układu dokrewnego, krwi, awitaminozy, patologia układu kostnego, układu moczowego, mózgu i centralnego układu nerwowego łącznie z urazami, wylewami i guzami. Szczegółowo procesy patologiczne toczące się w obrębie części twarzowej czaszki, w szczególności narządu żucia.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia procesów patologicznych występujących w poszczególnych układach organizmu, ze szczególnym uwzględnieniem patologii w obrębie twarzoczaszki.

Patofizjologia – 60 h
Patologia ogólna. Pojęcie zdrowia i choroby. Mechanizmy kontrolujące utrzymanie homeostazy w zdrowiu i chorobie. Działanie podstawowych mechanizmów obronnych. Patogeneza ostrych załamań regulacji ustrojowych. Patomechanizm podstawowych chorób układu krążenia, oddechowego, krwiotwórczego, moczowego. Patofizjologia wątroby. Podstawowe problemy w zakresie chorób nowotworowych z uwzględnieniem jamy ustnej.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
odniesienia mechanizmów warunkujących prawidłowe funkcjonowanie organizmu i jego systemów obronnych, do patomechanizmów powstawania  podstawowych schorzeń układowych i procesów nowotworowych.

Farmakologia – 90 h
Mechanizmy działania leków. Kinetyka i biotransformacja w zakresie poszczególnych grup leków. Dawkowanie, wskazania i przeciwwskazania stosowania leków. Zasady zapisywania leków. Zapobieganie i zwalczanie bólu występującego w czasie i po zabiegach stomatologicznych
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
dawkowania i zapisywania leków wg. wskazań; praktycznego zastosowania zasad kinetyki i biotransformacji poszczególnych grup leków; zapobiegania i farmakologicznego zwalczania bólu występującego podczas zabiegów stomatologicznych.

Stomatologia społeczna – 90 h
Podstawowe pojęcia dotyczące zdrowia i choroby. Podstawowe pojęcia epidemiologiczne. Zagrożenia zdrowotne występujące w środowisku zamieszkania, nauki i pracy. Problemy zdrowotne mieszkańców poszczególnych regionów Polski oraz w wybranych krajach na świecie. Grupy ludności wysokiego ryzyka. Choroby społeczne. Analiza występowania wybranych chorób. Organizacja systemu ochrony zdrowia. Programowe działania na rzecz zdrowia w wymiarze regionalnym, ponadregionalnym i międzynarodowym:
higiena - związki między czynnikami środowiska zewnętrznego a zdrowiem i chorobą. Zdrowie społeczne. Higiena pracy, żywienia, komunalna, szkolna. Zapobieganie i przyczyny zakażeń w gabinetach stomatologicznych. Toksykologia środowiskowa. Oświata zdrowotna;
epidemiologia i medycyna środowiskowa - kryteria epidemiologicznej oceny stanu zdrowia populacji, z uwzględnieniem stanu zdrowotnego jamy ustnej. Epidemiologia wybranych chorób zakaźnych i sposoby zapobiegania. Gabinet stomatologiczny jako potencjalne ogniwo łańcucha epidemiologicznego. Promocja zdrowia realizowana przez lekarza dentystę. Środowisko a stan zdrowotny jamy ustnej;
zdrowie publiczne - kulturowe, społeczne i ekonomiczne uwarunkowania zdrowia publicznego. Podstawowe pojęcia dotyczące zdrowia i choroby. Podstawowe pojęcia epidemiologiczne. Zagrożenia ekologiczne. Zagrożenia zdrowotne występujące w środowisku zamieszkania, nauki i pracy. Problemy zdrowotne mieszkańców poszczególnych regionów Polski oraz w wybranych krajach na świecie. Grupy ludności wysokiego ryzyka. Choroby społeczne (nikotynizm, alkoholizm, narkomania). Analiza występowania wybranych chorób. Profilaktyka, prewencja chorób - cele, zadania, formy. Organizacja systemu ochrony zdrowia. Programowe działania na rzecz zdrowia w wymiarze regionalnym, ponadregionalnym i międzynarodowym. Organizacja opieki stomatologicznej. Podstawowe pojęcia z zakresu zarządzania, ekonomiki i marketingu. Formy organizacyjne podmiotów świadczących usługi lecznicze. Zawieranie umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych z publicznymi i niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej oraz lekarzami prywatnie praktykującymi.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
oceny zagrożeń zdrowotnych występujących w środowisku  zamieszkania, pracy i  nauki; oceny związków między czynnikami środowiska zewnętrznego a zdrowiem i chorobą, z uwzględnieniem wpływ czynników wewnętrznych i zewnętrznych na stan narządu żucia; zawierania umów na udzielanie świadczeń na podstawie znajomości form organizacyjnych podmiotów świadczących usługi lecznicze; organizacji i prowadzenia gabinetu lekarskiego współpracy z organizacjami samorządowymi i świadczącymi usługi medyczne.

Radiologia ogólna – 15 h
Podstawy fizyczne i techniczne rentgenodiagnostyki. Oddziaływanie promieniowania jonizującego. Obsługa sprzętu. Kontrola jakości zdjęć radiologicznych. Diagnostyka narządów klatki piersiowej, jamy brzusznej i układu kostnego. Regulacje prawne dotyczące stosowania promieniowania jonizującego.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
wykorzystania podstawowych technik rentgenowskich do diagnostyki chorób narządów wewnętrznych i układu kostnego.

Chirurgia ogólna z onkologią – 75 h

Chirurgiczne badanie chorego - badanie podmiotowe i przedmiotowe, dokumentacja. Badania diagnostyczne w chirurgii. Wstrząs i ostra niewydolność krążenia - patogeneza i leczenie. Aseptyka i antyseptyka w chirurgii. Rodzaje ran - proces gojenia. Terapia. Ostre choroby jamy brzusznej. Zakażenie w chirurgii. Urazy i postępowanie lecznicze. Współczesne poglądy na etiologie nowotworów. Metody diagnostyczne i terapeutyczne w onkologii. Objawy ogólne i miejscowe specyficzne dla nowotworów złośliwych. Zasady operacji transplantologicznych. Znaczenie badań przesiewowych i wczesnej diagnostyki w walce z rakiem.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
przeprowadzenia chirurgicznego badania podmiotowego i przedmiotowego; rozpoznawania najczęściej występujących ostrych stanów chirurgicznych; postępowania aseptycznego i antyseptycznego; zaopatrywania ran;  prowadzenia badań przesiewowych obowiązujących w profilaktyce i wczesnym leczeniu chorób nowotworowych.

Choroby wewnętrzne – 135 h
Zbieranie wywiadu i podstawy badania internistycznego. Prowadzenie historii choroby. Etiopatogeneza i symptomatologia chorób układu: oddechowego, krążenia, krwiotwórczego, moczowego, pokarmowego, ruchu oraz gruczołów dokrewnych ze szczególnym uwzględnieniem jednostek chorobowych, których objawy występują w jamie ustnej. Promowanie zdrowego stylu życia i znajomość chorób związanych z nałogiem palenia. Interpretacja wyników badań laboratoryjnych. Dawkowanie leków i wystawianie recept. Umiejętność powiązania istoty chorób wewnętrznych z ich symptomami występującymi w jamie ustnej mającymi wpływ na pracę lekarza stomatologa.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
zebrania wywiadu i przeprowadzenie badania ogólnolekarskiego; diagnozowania i leczenia podstawowych chorób wewnętrznych wynikająca ze znajomości ich symptomatologii; interpretacji wyników badań laboratoryjnych; powiązania chorób wewnętrznych z ich objawami występującymi w jamie ustnej.

Pediatria – 60 h
Rozwój fizyczny i psychiczny dziecka. Wpływ odżywiania na rozwój i stan zdrowia dziecka. Przemiana wapniowo-fosforanowa u dzieci i jej zaburzenia. Choroba odogniskowa. Diagnostyka różnicowa chorób wieku rozwojowego przebiegających z powiększeniem węzłów chłonnych okolicy szyi, w tym podżuchwowej. Choroby zakaźne wieku dziecięcego ze szczególnym zwróceniem uwagi na zmiany w obrębie jamy ustnej. Uodpornienie sztuczne przeciw chorobom zakaźnym u dzieci i młodzieży. Jednostki chorobowe warunkujące postępowanie stomatologiczne.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
oceny prawidłowego psychofizycznego rozwoju dziecka; diagnozowania chorób wieku dziecięcego z uwzględnieniem zaburzeń gospodarki wapniowo – fosforowej i jej wpływu na rozwój narządu żucia; diagnozowania chorób infekcyjnych przebiegających ze zmianami w jamie ustnej; zastosowania kalendarza szczepień

Choroby zakaźne – 30 h
Zasady rozpoznania chorób zakaźnych, badanie przedmiotowe, badanie biochemiczne, bakteriologiczne, serologiczne. Surowice, szczepionki w chorobach zakaźnych. Choroba posurowicza. Choroby wirusowe i bakteryjne w aspekcie stomatologicznym. Zatrucie pokarmowe - epidemiologia i postacie kliniczne. Wirusowe zapalenia wątroby. Zakażenie HIV i zespół nabytego upośledzenia odporności (AIDS). Lymfadenopatie w chorobach zakaźnych.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
przeprowadzenia badania podmiotowego, oceny wyników wybranych badań biochemicznych, bakteriologicznych i serologicznych, rozpoznania chorób zakaźnych – wirusowych i bakteryjnych ważnych dla stomatologa.

Otorynolaryngologia – 45 h
Etiologia, patomechanizm, patomorfologia, objawy kliniczne, rozpoznanie, leczenie, rokowanie i powikłania jednostek chorobowych, z którymi w praktyce klinicznej ze względu na sąsiedztwo narządowe spotyka się lekarz stomatolog. Onkologia nosa, zatok nosa i krtani.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
przeprowadzenia wywiadu i badania laryngologicznego; rozpoznanie chorób jamy nosowo – gardłowej, z uwzględnieniem ich patomechanizmu i patomorfologii; wstępnego zdiagnozowania zmian nowotworowych w obrębie nosa, gardła i krtani.

Dermatologia z wenerologią – 30 h
Podstawowe pojęcia dermatologiczne. Etiopatogeneza, diagnostyka i leczenie: chorób infekcyjnych skóry (bakteryjnych, wirusowych i grzybiczych), chorób alergicznych, chorób przenoszonych drogą płciową. Stany przednowotworowe i nowotwory skóry. Dermatozy i kolagenozy przebiegające ze zmianami w obrębie błony śluzowej jamy ustnej.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
oceny zmian patologicznych występujących na skórze i błonach śluzowych; opisu  wykwitów skórnych związanych z infekcjami bakteryjnymi, wirusowymi, grzybiczymi, oraz czynnikiem alergicznym; oceny zmian na błonie śluzowej jamy ustnej występujących w dermatozach i kolagenozach.

Neurologia – 15 h
Badanie neurologiczne i jego interpretacja. Choroby naczyniowe mózgu. Urazy mózgu. Zaburzenia świadomości. Zespoły otępienne. Neurologiczne skutki przewlekle zażywanych leków, uzależnienia. Bóle głowy i twarzy. Choroby neurologiczne dorosłych i dzieci stwarzające problemy w praktyce stomatologicznej.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
przeprowadzenia podstawowego badania neurologicznego oraz interpretacji objawów i wyników badań, diagnozowanie chorób stwarzających problemy w praktyce stomatologicznej.

Okulistyka – 15 h
Metody badania okulistycznego i diagnostyka chorób oczu. Urazy oka - udzielanie pierwszej pomocy. Wybrane jednostki chorobowe układu optycznego, ochronnego oka oraz przedniego i tylnego odcinka gałki ocznej. Rola zakażeń odogniskowych chorób narządu wzroku.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
udzielania pierwszej pomocy po urazach oka; oceny wpływu zakażenia ogniskowego na narząd wzroku.

Psychologia kliniczna – 30 h
Osobowość - struktura, mechanizmy i rozwój. Zachowanie człowieka w sytuacjach społecznych. Pomoc psychologiczna w chorobie. Stres a zdrowie. Zależności psychosomatyczne. Teorie, modele i koncepcje komunikacji międzyludzkiej. Style komunikowania. Bariery komunikowania. Przekazywanie i przyjmowanie informacji. Psychologiczne mechanizmy kształcenia zachowań zdrowotnych. Psychologia w pedodoncji. Podstawy psychiatrii.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
oceny wpływu stresu na stan zdrowia; komunikacji międzyludzkiej; kształcenia zachowań prozdrowotnych.

Anestezjologia i reanimacja – 30 h
Przyczyny i mechanizmy zatrzymania krążenia i oddychania. Zasady prowadzenia reanimacji. Postępowanie po skutecznej reanimacji. Stany zagrożenia życia - ocena stopnia zagrożenia, postępowanie. Znieczulenie ogólne w zabiegach stomatologicznych (przygotowanie chorego, premedykacja, sprzęt anestetyczny, metody znieczulenia ogólnego, farmakologia podstawowych środków znieczulenia ogólnego, monitorowanie funkcji życiowych). Znieczulenie przewodowe w praktyce medycznej (rodzaje, metody, środki). Metody znieczulenia i analgezji w stomatologii.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
oceny stanu zagrożenia życia, prowadzenia akcji reanimacyjnej, przygotowania chorego do zabiegów w znieczuleniu ogólnym, wykonania znieczuleń w stomatologii.

Pierwsza pomoc medyczna – 30 h
Podstawy resuscytacji oddechowo-krążeniowej. Postępowanie z chorym nieprzytomnym. Rozpoznanie i udzielenie pierwszej pomocy w nagłych przypadkach. Postępowanie z chorymi poszkodowanymi w nagłych przypadkach urazowych.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozpoznania stanów nagłych, zagrażających życiu, udzielenia pierwszej pomocy przedlekarskiej i lekarskiej.

Medycyna katastrof i medycyna ratunkowa – 60 h
Organizacja zabezpieczenia medycznego w katastrofach i awariach. Fazy akcji ratunkowych i zakres udzielania pomocy poszkodowanym. Postępowanie w przypadkach mnogich obrażeń ciała (opatrywanie ran, desmurgia, unieruchomienia). Zagrożenia epidemiologiczne w miejscu katastrofy. Prawa człowieka w sytuacjach nadzwyczajnych w oparciu o dokumenty międzynarodowego prawa humanitarnego.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
oceny stopnia zagrożenia; organizacji zabezpieczenia medycznego w sytuacji katastrof, udzielania pomocy poszkodowanym z zastosowaniem unieruchomień, zaopatrywania ran i desmurgii

Fizjologia ciąży – 15 h
Cykl miesiączkowy. Uwarunkowania hormonalne kobiety w poszczególnych okresach życia. Diagnostyka ciąży i jej monitorowanie. Łożysko i jego rola. Poród i połóg. Podstawowe zagadnienia dotyczące EPH - gestozy, konfliktu serologicznego i hypotrofii płodu. Wpływ odżywiania kobiet w ciąży na rozwój płodu.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
wyjaśnienia cyklu miesięcznego, diagnozowanie ciąży bez powikłań oraz zagrożeń w konflikcie serologicznym i gestozach, działania prozdrowotnego w zakresie odżywiania kobiety w ciąży.

Fizjoterapia ogólna – 15 h
Metody stosowane w rehabilitacji medycznej, zasady i metody fizykoterapii, możliwości i cele rehabilitacji, organizacja i zasady pracy zespołów rehabilitacyjnych, organizacja rehabilitacji medycznej w Polsce. Umiejętność diagnozowania, planowania i oceny procesu rehabilitacji. Pojęcia niepełnosprawności, inwalidztwa, rodzaje rehabilitacji leczniczej oraz metody prewencji. Zastosowania metod rehabilitacji w stomatologii, wpływ fizykoterapii i kinezyterapii na organizm. Określenie rodzaju i stopnia niepełnosprawności, celów rehabilitacji, zaplanowania rehabilitacji oraz oceny jej skuteczności.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
oceny i kwalifikacji rodzaju i stopnia niepełnosprawności, diagnozowania, planowania i oceny procesu rehabilitacji z uwzględnieniem metod rehabilitacji stosowanych w stomatologii.

Medycyna sądowa – 15 h
Definicje i rodzaje śmierci, zmiany pośmiertne. Badania pośmiertne zwłok ludzkich. Identyfikacja zwłok. Serologia i genetyka (techniki DNA) sądowo-lekarska. Toksykologia sądowo-lekarska.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
oceny zmian pośmiertnych; postępowania ze zwłokami; identyfikacji zwłok na podstawie badania stomatologicznego.

Podstawy zdrowia publicznego – 60 h
Podstawy prawne działania gabinetu dentystycznego. Odpowiedzialność karna, cywilna i zawodowa lekarza. Podstawy odpowiedzialności karnej. Prawa pacjenta. Podstawowe pojęcia etyki ogólnej i lekarskiej. Etyka lekarska w ujęciu historycznym. Kodeks etyki lekarskiej i inne dokumenty prawne uwzględniające zagadnienia etyki zawodowej lekarza w Polsce i na świecie. Wzór osobowy lekarza. Współczesne problemy deontologii lekarskiej. Szczegółowe zagadnienia deontologiczne. Rodzaje i zastosowanie systemów informacyjnych w ochronie zdrowia. Informacja w ochronie zdrowia i stomatologii. Dokumentacja medyczna. Ochrona danych osobowych. Postępy w zarządzaniu informacjami w ochronie zdrowia.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
stosowania prawa w praktyce, powiązania wiedzy etycznej z decyzjami medycznymi, rozwiązywania moralnych problemów związanych z zawodem lekarza, zastosowania programów komputerowych w praktyce lekarza dentysty.


TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH
Stomatologia zachowawcza z endodoncją – 465 h
Odtwarzanie funkcji zębów przy zastosowaniu wszystkich współcześnie dostępnych środków w jamie ustnej pacjenta. Profilaktyka umożliwiająca utrzymanie zdrowej jamy ustnej. Znajomość procesów oraz postępowanie lecznicze w schorzeniach niepróchnicowego pochodzenia tkanek zmineralizowanych: abrazja, erozja, patologiczne starcie zębów. Przyczyny i leczenie nadwrażliwości zębów. Zapobieganie patologiom miazgi. Klasyfikacja i postępowanie w przypadkach urazów zębów. Właściwości i wskazania stosowania dostępnych materiałów stosowanych do wypełnień. Planowanie postępowania profilaktycznego, realizacja i ocena programów zdrowotnych dla grup wysokiego ryzyka w stomatologii. Ocena stanu żywotności miazgi. Procesy fizjologiczne i patologiczne zachodzące w miazdze zębowej (na poziomie komórki) oraz postępowanie lecznicze. Leczenie endodontyczne zębów jedno- i wielokorzeniowych. Powikłania w leczeniu endodontycznym. Środki lecznicze i materiały stosowane w endodoncji.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
diagnozowania, leczenia i zapobiegania chorobie próchnicowej, odtwarzania funkcji zębów przy użyciu dostępnych materiałów i technik, postępowania leczniczego w chorobach twardych tkanek zębów niepróchnicowego    pochodzenia i po urazach mechanicznych, wykonania zabiegów leczniczych z zastosowaniem właściwych technik leczenia endodontycznego w poszczególnych grupach zębów, postępowania leczniczego w stanach odchyleń od normy w budowie anatomicznej zębów, zapobiegania chorobom miazgi i tkanek okołowierzchołkowych, przygotowania programów profilaktycznych i oświatowych dla pacjentów w różnym wieku z uwzględnieniem grup wysokiego ryzyka w stomatologii.

Periodontologia i choroby błon śluzowych – 165 h
Podstawy diagnostyki chorób przyzębia. Podstawowe zabiegi higieniczno-lecznicze. Diagnozowanie i leczenie najczęściej występujących chorób błony śluzowej jamy ustnej.. Diagnozowanie chorób przyzębia, planowanie i leczenie. Wykonanie zabiegu profesjonalnego usunięcia płytki i złogów kamienia nazębnego z wygładzeniem powierzchni korzenia. Kiretaż zamknięty, korekta zgryzu urazowego, unieruchomienia zębów, znoszenie nadwrażliwości szyjek zębów. Wykonanie biopsji.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
diagnozowania chorób przyzębia, planowania, leczenia; wykonania podstawowych zabiegów higienicznych i leczniczych, pobierania materiału do badania histopatologicznego, oceny odchyleń od normy w tkankach przyzębia, wykonania podstawowych zabiegów higienicznych i leczniczych, diagnozowania i leczenia najczęściej występujących chorób błony śluzowej.

Protetyka – 495 h
Badanie lekarsko-dentystyczne. Analiza morfologicznego i czynnościowego stanu narządu żucia oraz diagnozowanie schorzeń wynikających z braków zębów lub innych tkanek układu stomatognatycznego. Planowanie leczenia protetycznego w nieskomplikowanych przypadkach klinicznych. Zabiegi kliniczne w podstawowym zakresie lecznictwa protetycznego. Stomatopatie protetyczne, parafunkcje oraz inne zaburzenia czynnościowe w narządzie żucia. Zasady współpracy kliniczno-laboratoryjnej. Optymalny wybór uzupełnień protetycznych w określonych warunkach podłoża protetycznego oraz określenie skutków nieprawidłowo prowadzonego leczenia protetycznego. Zasady opieki pozabiegowej nad pacjentem. Uzupełnienia utraconych zębów, według wskazań: protezami stałymi, ruchomymi protezami częściowymi, protezami całkowitymi. Leczenie implantologiczne. Wykonanie prostych prac z zakresu techniki dentystycznej.
Normy okluzji i funkcje układu stomatognatycznego. Pojęcie układu stomatognatycznego oraz anatomia i fizjologia jego części składowych. Normy okluzji we wzajemnej relacji szczęki i żuchwy. Budowa i funkcja zespołu stawów skroniowo-żuchwowych i mięśni żucia oraz wzajemnych relacji łuków zębowych. Główne czynniki etiologiczne zaburzeń zwarcia i artykulacji. Diagnostyka zaburzeń morfologiczno-czynnościowych układu stomatognatycznego oraz zasady jego rehabilitacji. Mechanizmy odruchowe i adaptacyjne w układzie stomatognatycznym. Zasady profilaktyki zaburzeń czynnościowych narządu żucia.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
przeprowadzenia badania lekarsko-dentystycznego, analizy morfologicznego i czynnościowego stanu narządu żucia, diagnozowanie i planowanie leczenia protetycznego wynikającego z potrzeb zdrowotnych pacjenta, zaplanowanie leczenia implantologicznego, diagnozowania zaburzeń morfologiczno-czynnościowych układu stomatognatycznego, rehabilitacji oraz przekazywania zasad zapobiegających powstawaniu zaburzeń czynnościowych.

Ortodoncja – 195 h
Rozwój zgryzu w powiązaniu z rozwojem i wzrostem głowy i twarzy. Wady wrodzone i nabyte. Wady zgryzu - klasyfikacja. Zasady rozpoznawania wad. Podstawy cefalometrii. Podstawy zapobiegania wadom nabytym. Planowanie i wdrożenie postępowania zapobiegawczego. Podstawy leczenia aparatami. Leczenie niepowikłanych wad zgryzu. Ocena przypadków zgryzu wymagających specjalistycznego leczenia korygującego.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
oceny rozwoju i wzrostu głowy i twarzy z uwzględnieniem zgryzu, diagnostyki wad zgryzu i wykorzystania badań cefalometrycznych.

Chirurgia stomatologiczna – 285 h
Diagnostyka schorzeń w zakresie jamy ustnej i planowanie leczenia. Wskazania i przeciwwskazania do leczenia chirurgicznego. Ocena wskazań do wykonania i interpretacja badań dodatkowych i radiologicznych. Wykonanie znieczulenia przewodowego i nasiękowego. Zaopatrzenie krwawienia poekstrakcyjnego, nacinanie ropni. Rozpoznanie połączenia ustno-zatokowego. Ocena skuteczności prowadzonego leczenia i wskazań do konsultacji specjalistycznych oraz leczenia stacjonarnego.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
diagnostyki chorób w zakresie jamy ustnej, planowania leczenia chirurgicznego z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań wynikających z ogólnego stanu zdrowia, wykonania znieczulenia nasiękowego i przewodowego, wykonania podstawowych zabiegów chirurgicznych u pacjentów zdrowych i z chorobami ogólnoustrojowymi, zaopatrzenia rany pozabiegowej w obrębie jamy ustnej, postępowanie w przypadku powikłań po zabiegach chirurgicznych.

Chirurgia szczękowo-twarzowa z onkologią – 110 h
Diagnostyka schorzeń nowotworowych i obrażeń w zakresie twarzoczaszki i planowanie leczenia. Wskazania i przeciwwskazania do pobierania wycinków. Udzielanie pierwszej pomocy w obrażeniach zębów, wyrostków zębodołowych i kości szczęk.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
diagnozowania chorób nowotworowych i obrażeń w zakresie twarzoczaszki, udzielania pierwszej pomocy i zaopatrywanie nieskomplikowanych obrażeń w obrębie twarzoczaszki, pobierania materiału do badania histopatologicznego zgodnie ze wskazaniami, postępowania profilaktycznego uwzględniającego stany przednowotworowe i nowotworowe.

Patologia jamy ustnej – 45 h
Uszkodzenie i śmierć komórki. Zaburzenia rozwoju zębów, choroba próchnicowa tkanek zmineralizowanych, choroby miazgi zęba, stany zapalne tkanek okołowierzchołkowych. Torbiele szczęk i tkanek miękkich jamy ustnej. Choroby przyzębia. Zmiany przerostowe tkanki łącznej, zmiany neoplastyczne, zaburzenia rogowacenia nabłonka i choroby błony śluzowej jamy ustnej. Guzy nabłonkowe i melanoma w jamie ustnej. Zmiany wrzodziejące w jamie ustnej i choroby pęcherzowe. Choroby i nowotwory ślinianek. Guzy pochodzenia zębowego. Wrodzone, rozwojowe, zapalne i metaboliczne choroby kośćca. Choroba Pageta, guzy i guzopodobne choroby kości. Schorzenia stawu skroniowo-żuchwowego. Włóknisto-kostne procesy patologiczne w narządzie żucia. Proces zapalny. Stany przednowotworowe. Epidemiologia nowotworów jamy ustnej. Biopsja i jej znaczenie diagnostyczne.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
oceny zaburzeń rozwoju i chorób tkanek jamy ustnej z uwzględnieniem stanów przednowotworowych i nowotworowych w jamie ustnej, wrodzonych, rozwojowych i metabolicznych chorób kości, stanów zapalnych w obrębie narządu żucia, wykonania biopsji.

Mikrobiologia jamy ustnej – 45 h
Mikrobiologia jamy ustnej. Jama ustna jako środowisko ekologiczne drobnoustojów w zdrowiu i chorobie. Skład flory bakteryjnej zdrowej jamy ustnej. Zasiedlanie jamy ustnej przez drobnoustroje, różnicowanie się flory bakteryjnej, czynniki warunkujące adhezję bakterii. Skład bakteryjny płytki nazębnej, homeostaza i właściwości biochemiczne warunkujące patogenność płytki. Patogenność drobnoustrojów w chorobie próchnicowej w chorobach przyzębia, zmianach ropnych w jamie ustnej, zakażonych kanałach korzeniowych. Związek zaburzeń bakteryjnych jamy ustnej z zapaleniem wsierdzia. Grzybice w jamie ustnej i inne zaburzenia bakteryjne. Zapobieganie i zwalczanie zakażeń krzyżowych. Antyseptyka, aseptyka, dezynfekcja, sterylizacja.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
oceny jamy ustnej jako środowiska mikrobiologicznego w stanie zdrowia i choroby oraz patogenności drobnoustrojów w chorobie próchnicowej, chorobach miazgi, tkanek okołowierzchołkowych, przyzębia, postępowania w zakażeniach grzybiczych, postępowania aseptycznego i antyseptycznego, zwalczania zakażeń krzyżowych.

Stomatologia dziecięca i profilaktyka stomatologiczna – 255 h
Diagnostyka i leczenie chorób jamy ustnej wieku rozwojowego. Rozpoznanie i leczenie wad rozwojowych uzębienia. Występujące w jamie ustnej objawy chorób ogólnoustrojowych. Stosowanie technik psychologicznych w procesie adaptacji dziecka do leczenia stomatologicznego. Skuteczne zwalczania bólu i lęku "stomatologicznego".
Promocja zdrowia jamy ustnej i edukacja prozdrowotna. Istota choroby próchnicowej. Działania w zapobieganiu próchnicy. Zapobieganie powstawaniu wad zgryzu. Profilaktyka chorób przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej. Profilaktyka chorób nowotworowych narządu żucia.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
diagnozowania i leczenia chorób jamy ustnej wieku rozwojowego oraz twardych tkanek zębów, przygotowania programów profilaktycznych, stosowania technik psychologicznych w procesie adaptacji dziecka; zwalczania bólu i lęku „stomatologicznego”, oceny ogólnego stanu zdrowia na podstawie objawów występujących w jamie ustnej. prowadzenia edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia jamy ustnej.

Nauczanie przedkliniczne w stomatologii zachowawczej, endodoncji i periodontologii – 120 h

Wstęp do nauczania stomatologii. Cele i zakres. Działy stomatologii. Gabinet stomatologiczny - wyposażenie. Zespół stomatologiczny. Bezpieczeństwo i higiena pracy. Instrumentarium: sprzęt i aparatura stomatologiczna, zasady działania, obsługa. Zapobieganie zakażeniom w gabinecie. Metody utrzymania suchości pola zabiegowego. Znakowanie zębów. Zasady klasyfikacji ubytków próchnicowych według Blacka i Mounta. Opracowanie i wypełnienie ubytków klasy I-V według Blacka. Anatomia jam zębowych. Narzędzia (normy według ISO) i materiały stosowane w leczeniu endodontycznym. Techniki leczenia endodontycznego - praktyczne wykonanie w poszczególnych grupach zębów na fantomach. Podstawy diagnostyki chorób przyzębia. Podstawowe zabiegi higieniczno-lecznicze
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
oceny odchyleń od normy w tkankach przyzębia, wykonania podstawowych zabiegów higienicznych i leczniczych, wykonania leczniczych zabiegów z zastosowaniem właściwych technik leczenia endodontycznego w poszczególnych grupach zębów, postępowania leczniczego w stanach odchyleń od normy w budowie anatomicznej zębów, opracowania i wypełniania ubytków klasy I-V wg Blacka,

Gerostomatologia – 45 h
Zmiany w narządzie żucia w okresie starzenia się. Choroby błony śluzowej związane z wiekiem. Problemy odżywiania i metabolizmu osób starszych. Problemy leczenia ludzi w podeszłym wieku w poszczególnych specjalnościach stomatologii. Opieka stomatologiczna nad pacjentami w wieku starszym w gabinecie lekarskim i miejscu zamieszkania.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
oceny stanu narządu żucia u osób starszych, zaplanowania zabiegów leczniczych, prowadzenia akcji oświatowej.

Fizjologia narządu żucia – 45 h
Budowa i funkcje narządu żucia. Fizjologia wyrzynania się zębów mlecznych i stałych. Funkcje poszczególnych grup zębów. Reakcja miazgi zęba na bodźce fizyczne, chemiczne. Fizjologia przyzębia i błony śluzowej. Rozwój zgryzu. Biomechanika stawu skroniowo-żuchwowego, metody badania stawu. Czynności układu stomatognatycznego w procesie żucia i połykania. Narząd żucia a proces oddychania. Warunki zwarciowe na tle rozwoju osobniczego.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
oceny rozwoju narządu żucia okresu wyrzynania zębów mlecznych i stałych oraz odchyleń od normy; rozwoju zgryzu

Radiologia stomatologiczna – 90 h
Podstawowe metody radiologiczne stosowane w stomatologii. Interpretacja badań radiologicznych obszaru głowy i szyi. Radiografia panoramiczna i cefalometryczna.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
interpretacji wyników badań radiologicznych w stomatologii, obsługiwania aparatów rtg, zastosowania różnych technik radiologicznych do badań w stomatologii.

Farmakologia kliniczna – 30 h
Wiadomości ogólne z farmakologii klinicznej (farmakokinetyka, farmakogenetyka, terapia monitorowana). Interakcje farmakokinetyczne i farmakodynamiczne, objawy uboczne działania leków. Chemioterapia zakażeń bakteryjnych (monoterapia, leczenie skojarzone, zasady kojarzenia antybiotyków). Farmakoterapia stanów alergicznych i zespołów polekowych (próby uczuleniowe, zespół Hoigne'a, zespół Nicolai, zespół Stevens-Johnsona). Środki miejscowo znieczulające - objawy przedawkowania, leczenie, zależność stężeń od rodzaju znieczulenia. Farmakoterapia bólu ostrego i przewlekłego. Farmakoterapia lęku i stanów pobudzenia psychoruchowego. Awitaminozy - objawy w jamie ustnej, leczenie. Farmakoterapia krwawień i skaz krwotocznych. Farmakoterapia stanów zagrażających życiu (omdlenia, wstrząs, obrzęk płuc, udar mózgu, zawał mięśnia sercowego, przełom nadciśnieniowy, śpiączka cukrzycowa, stany drgawkowe i astmatyczne). Odrębności farmakoterapii wieku rozwojowego i podeszłego. Zasady farmakoterapii w okresie ciąży i laktacji.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
zastosowania chemioterapii w zaburzeniach bakteryjnych, wirusowych i grzybiczych z uwzględnieniem interakcji farmakokinetycznych i farmakodynamicznych, zastosowania środków znieczulających, likwidujących lęk i stany pobudzenia psychoruchowego, postępowania w przypadku awitaminoz, krwawień i skaz krwotocznych, postępowania farmakologicznego  w stanach zagrożenia życia.

Ergonomia w stomatologii – 30 h
Ergonomiczne zasady prowadzenia zabiegów stomatologicznych i organizacja pracy w gabinecie stomatologicznym. Instrumentarium: sprzęt i aparatura stomatologiczna, zasady działania, obsługa. Metody pracy przy pacjencie siedzącym i leżącym - wady i zalety. Zespół stomatologiczny. Bezpieczeństwo i higiena pracy. Czynniki etiologiczne schorzeń związanych z wykonywaniem zawodu i sposoby zapobiegania. Źródła stresu i zmęczenia w praktyce stomatologicznej i metody odreagowania sytuacji stresowych.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
organizacji pracy zespołu stomatologicznego, zaplanowania wyposażenia gabinetu, wykonania zabiegów u pacjenta w pozycji leżącej i siedzącej, oceny zagrożeń lekarza dentysty w pracy, odreagowania stresu wśród pracowników zespołu stomatologicznego

Materiałoznawstwo stomatologiczne – 60 h
Wprowadzenie do materiałoznawstwa stomatologicznego. Materiały stosowane w stomatologii łącznie z technologiami materiałowymi i procedurami techniki dentystycznej, ortodontycznej i ektoprotetycznej. Charakterystyka sprzętu klinicznego i laboratoryjnego. Podstawy współczesnej techniki dentystycznej. Główne technologie związane z przetwarzaniem materiałów w toku wykonywania protez zębowych. Patomechanizm oddziaływania materiałów stomatologicznych na tkanki i narządy jamy ustnej.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
oceny potrzeb i doboru materiałów wymaganych do wykonania prac stomatologicznych (uzupełnień ubytków próchnicowych lub prac protetycznych) z uwzględnieniem właściwości biomechanicznych materiałów.

Katalog kierunków