KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów

farmacja - treści programowe przedmiotów


 TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH
Anatomia – 30 h
Podstawy anatomii prawidłowej organizmu ludzkiego. Elementy anatomii funkcjonalnej i rozwojowej. Współzależność między budową i funkcją organizmu w warunkach zdrowia i choroby.   
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: 
opisu budowy anatomicznej organizmu ludzkiego; rozumienia podstawowych zależności między budową i funkcją organizmu; stosowania nomenklatury anatomicznej w opisie stanu zdrowia.

Fizjologia – 75 h
Elementy cytofizjologii. Mechanizmy regulacji nerwowej i hormonalnej. Elementy fizjologii poszczególnych układów. Wydzielanie i termoregulacja. Mechanizmy adaptacyjne. Wpływ leków na funkcje fizjologiczne organizmu.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia i opisu mechanizmów funkcjonowania organizmu ludzkiego na wszystkich poziomach jego organizacji; rozpatrywania poszczególnych funkcji organizmu ludzkiego jako powiązanych elementów zintegrowanej całości; charakteryzowania możliwości adaptacyjnych organizmu człowieka; wykorzystywania nabytej wiedzy do analizy stanu czynnościowego organizmu z myślą o optymalizacji i indywidualizacji postępowania farmakoterapeutycznego i profilaktycznego.

Patofizjologia – 75 h
Elementy patofizjologii komórki. Zaburzenia funkcji adaptacyjnych organizmu. Patofizjologia krwi i układu odpornościowego. Zaburzenia regulacji organizmu. Podstawy patofizjologii poszczególnych układów. Mechanizmy rozwoju nowotworów. Zaburzenia przemiany materii. Elementy etiologii.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia i opisu mechanizmów rozwoju zaburzeń czynnościowych; prawidłowego interpretowania patofizjologicznego podłoża rozwoju chorób; oceny wpływu farmakoterapii na stan czynnościowy organizmu.

Kwalifikowana pierwsza pomoc – 45 h
Rozpoznawanie sytuacji zagrażającej zdrowiu lub życiu człowieka. Ocena podstawowych funkcji życiowych człowieka w stanie zagrożenia. Przywrócenie, podtrzymanie i stabilizacja podstawowych funkcji życiowych – w tym czynności układu oddechowego i krążenia. Zabezpieczenie i stabilizacja różnych obszarów ciała uszkodzonych w wyniku działania czynników zewnętrznych. Podejmowanie kwalifikowanych działań ratunkowych w szczególnych rodzajach zagrożeń środowiskowych. Organizacja i przeprowadzanie kwalifikowanego i bezpiecznego transportu osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowia lub życia.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy w zróżnicowanych sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia; rozumienia i stosowania zasad kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Biologia i genetyka – 60 h
Elementy organizacji żywej materii. Funkcjonowanie organizmów. Elementy ekologii. Elementy parazytologii, ewolucja układu pasożyt-żywiciel. Cytofizjologia komórki. Elementy genetyki klasycznej, populacyjnej i molekularnej. Genetyczne aspekty różnicowania komórek. Dziedziczenie monogenowe i poligenowe cech człowieka. Genetyczny polimorfizm populacji ludzkiej.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: 
rozumienia mechanizmów funkcjonowania żywych organizmów na poszczególnych poziomach ich organizacji; analizy i opisu zależności między organizmami i środowiskiem; wykorzystywania wiedzy o genetycznym podłożu różnicowania organizmów oraz o mechanizmach dziedziczenia do charakterystyki polimorfizmu genetycznego; oceny uwarunkowań genetycznych rozwoju chorób w populacji ludzkiej.

Botanika – 90 h
Charakterystyka morfologiczna i anatomiczna ważniejszych jednostek systematycznych organizmów prokariotycznych, grzybów i roślin dostarczających surowców leczniczych i materiałów stosowanych w farmacji. Metody badawcze w systematyce. Rozpoznawanie składników komórek i tkanek oraz organów i gatunków o znaczeniu farmaceutycznym. Elementy biotechnologii roślin wyższych – regulatory wzrostu, kultury in vivo, mikrorozmnażanie. Biotechnologia w otrzymywaniu materiału leczniczego. Systemy ochrony roślin. Metody poszukiwania nowych gatunków leczniczych – etnobotanika. Rośliny lecznicze i chronione w stanie naturalnym i uprawie. Zielnik roślin leczniczych.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
identyfikowania i opisu składników strukturalnych komórek, tkanek i organów roślin metodami mikroskopowymi i histochemicznymi; rozpoznawania roślin na podstawie cech morfologicznych i anatomicznych – szczególnie gatunków o znaczeniu farmaceutycznym; prowadzenia i wykorzystywania zielników; poszukiwania nowych gatunków i odmian roślin leczniczych oraz nowych technologii hodowli roślin.

Biochemia – 105 h
Struktura i funkcje biologiczne białek. Enzymologia. Struktura i funkcje błon biologicznych. Mechanizmy transportu. Molekularne aspekty transdukcji sygnałów. Utlenianie biologiczne, bioenergetyka. Metabolizm węglowodanów i lipidów. Katabolizm białek i aminokwasów, aminy biogenne. Molekularne mechanizmy biosyntezy DNA, RNA i białek. Mutageneza i systemy naprawy DNA. Molekularne mechanizmy biotransformacji leków. Integracja i regulacja procesów metabolicznych. Leki jako modyfikatory procesów metabolicznych.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia budowy i funkcji biologicznych białek, kwasów nukleinowych, węglowodanów, lipidów oraz hormonów i witamin; wykrywania i oznaczania białek, kwasów nukleinowych, węglowodanów, lipidów oraz hormonów i witamin w materiale biologicznym; badania kinetyki reakcji enzymatycznych; rozumienia głównych szlaków metabolicznych i ich współzależności oraz mechanizmów regulacji metabolizmu; stosowania wiedzy biochemicznej do analizy i oceny procesów fizjologicznych i patologicznych – w tym  wpływu na nie leków i substancji toksycznych.

Biologia molekularna – 30 h
Rekombinacja i klonowanie DNA. Molekularne aspekty cyklu komórkowego – proliferacja, apoptoza, transformacja nowotworowa. Metody badania genomu, hybrydyzacja. Reakcja łańcuchowa polimerazy (PCR). Metody biologii molekularnej w biotechnologii leków, diagnostyce laboratoryjnej oraz terapii genowej.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia budowy i funkcji kwasów nukleinowych i białek; opisu i analizy podłoża molekularnego procesów patologicznych; izolowania, oznaczania i amplifikacji kwasów nukleinowych; posługiwania się współczesnymi technikami badania genomu; stosowania technik biologii molekularnej w biotechnologii farmaceutycznej, terapii genowej i diagnostyce laboratoryjnej.

Mikrobiologia – 90 h
Bakteriologia ogólna i szczegółowa. Elementy wirusologii i mykologii. Charakterystyka bakterii, wirusów i grzybów chorobotwórczych. Wpływ chemioterapeutyków oraz środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych na drobnoustroje. Elementy diagnostyki mikrobiologicznej. Podstawy mikrobiologii farmaceutycznej.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
przygotowywania podłoży i pożywek mikrobiologicznych; prowadzenia posiewów oraz hodowli drobnoustrojów; wykonywania preparatów mikrobiologicznych; identyfikowania drobnoustrojów na podstawie cech morfologicznych oraz właściwości fizjologicznych i hodowlanych; stosowania metod immunologicznych oraz technik biologii molekularnej w diagnostyce mikrobiologicznej; badania wrażliwości drobnoustrojów na antybiotyki i chemioterapeutyki; przeprowadzania kontroli mikrobiologicznej leków; wykorzystywania metod mikrobiologicznych w: badaniach mutagennego i karcinogennego działania leków, ocenie skuteczności dezynfekcji i sterylizacji, ilościowym oznaczaniu witamin i aminokwasów oraz badaniu aktywności antybiotyków.
Immunologia – 30 h
Komórki immunologicznie kompetentne. Antygeny i przeciwciała. Mechanizmy odpowiedzi immunologicznej. Tolerancja immunologiczna. Odporność nieswoista – interferony, układ dopełniacza. Regulacja procesów odpornościowych. Elementy immunopatologii. Nadwrażliwość i choroby alergiczne. Autoimmunizacja. Immunologia nowotworów. Elementy immunologii transplantacyjnej. Immunoprofilaktyka i immunoterapia. Elementy diagnostyki immunologicznej.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia i opisu mechanizmów i procesów immunologicznych w warunkach zdrowia i choroby; prowadzenia diagnostyki immunologicznej; rozumienia zasad i metod immunoprofilaktyki i immunoterapii.

Chemia ogólna i nieorganiczna – 150 h
Atomy i cząsteczki. Układ okresowy pierwiastków. Izotopy promieniotwórcze – wykorzystywanie w diagnostyce i leczeniu. Mechanizmy tworzenia i rodzaje wiązań chemicznych. Związki kompleksowe. Stany skupienia materii. Roztwory. Procesy utlenienia i redukcji. Charakterystyka metali i niemetali. Identyfikacja substancji nieorganicznych. Stosowanie substancji nieorganicznych w farmacji.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
opisu właściwości chemicznych pierwiastków i związków nieorganicznych; oceny trwałości wiązań oraz reaktywności związków nieorganicznych na podstawie ich budowy; rozumienia mechanizmów oddziaływań międzycząsteczkowych w różnych stanach skupienia materii; identyfikowania substancji nieorganicznych; wykorzystywania wiedzy o właściwościach substancji nieorganicznych w farmacji.

Chemia analityczna – 180 h
Klasyczne metody analizy ilościowej – analiza wagowa, analiza objętościowa, alkacymetria, redoksymetria, argentometria, kompleksonometria, analiza gazowa. Charakterystyka i klasyfikacja metod instrumentalnych. Metody spektroskopowe, elektrochemiczne i rozdzielcze
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
wykonywania analiz jakościowych i ilościowych pierwiastków i związków chemicznych; rozumienia i stosowania podstawowych technik analizy klasycznej i instrumentalnej; oceny wiarygodności wyników analiz w oparciu o metody statystyczne; walidacji metod analitycznych.

Chemia fizyczna – 105 h
Elementy mechaniki kwantowej. Elementy termodynamiki i kinetyki chemicznej. Mechanizmy katalizy. Fizykochemia układów wielofazowych i zjawisk powierzchniowych. Elementy elektrochemii. Fizykochemiczne podstawy farmakokinetyki.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
pomiaru lub wyznaczania wielkości fizykochemicznych; rozumienia i opisu właściwości i procesów fizykochemicznych.

Chemia organiczna – 210 h
Podział związków węgla – zasady nomenklatury. Struktura związków organicznych w ujęciu teorii orbitali atomowych i molekularnych. Efekt mezomeryczny i indukcyjny. Typy reakcji chemicznych – substytucja, addycja, eliminacja. Mechanizmy reakcji chemicznych. Systematyka związków organicznych według grup funkcyjnych. Właściwości: węglowodorów, fluorowcowęglowodorów, związków metaloorganicznych, amin, nitrozwiązków, alkoholi, fenoli, eterów,  aldehydów, ketonów, kwasów karboksylowych, funkcyjnych i szkieletowych pochodnych kwasów karboksylowych, pochodnych kwasu węglowego. Budowa i właściwości związków heterocyklicznych – pięcio- i sześcioczłonowych z atomami N, O, S. Budowa i właściwości związków pochodzenia naturalnego – alkaloidów, węglowodanów, steroidów, terpenów, lipidów, peptydów i białek. Preparatyka związków organicznych. Analiza związków organicznych.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia i opisu struktury i właściwości związków organicznych; otrzymywania związków organicznych w skali laboratoryjnej; analizowania wybranych związków organicznych.

Matematyka – 30 h
Funkcje elementarne. Funkcje odwrotne. Elementy rachunku różniczkowego i całkowego. Równania różniczkowe pierwszego rzędu.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
opisu matematycznego procesów zachodzących w przyrodzie; wykorzystywania metod i modeli matematycznych w farmacji; wykorzystywania metod matematycznych w opracowywaniu i interpretacji wyników analiz i pomiarów.

Statystyka – 30 h
Elementy rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej – zdarzenia i prawdopodobieństwo, zmienne losowe, dystrybuanta zmiennej losowej, wartość przeciętna i wariancja. Podstawowe rozkłady zmiennych losowych. Estymacja punktowa i przedziałowa parametrów. Testowanie hipotez statystycznych. Korelacja i regresja.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
opracowywania danych z badań; oceny rozkładu zmiennych losowych; wyznaczania średniej, mediany, przedziałów ufności, wariancji i odchylenia standardowego; formułowania i testowania hipotez statystycznych; doboru i stosowania metod statystycznych w opracowywaniu wyników obserwacji i pomiarów.

Biofizyka – 30 h
Fizyczne podstawy procesów fizjologicznych – krążenia, przewodnictwa nerwowego, wymiany gazowej, ruchu, wymiany substancji. Wpływ czynników fizycznych środowiska na organizmy żywe. Metodyka pomiarów wielkości biofizycznych. Biofizyczne aspekty diagnostyki i terapii.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
pomiaru lub wyznaczania wielkości fizycznych w przypadku organizmów żywych i ich środowisk; opisu oraz interpretacji właściwości i zjawisk biofizycznych; oceny wpływu czynników fizycznych środowiska na organizmy żywe; opisu i analizy zjawisk i procesów fizycznych występujących w farmakoterapii i diagnostyce chorób.

Historia filozofii – 15 h
Filozofia jako metoda poznania. Podstawowe kierunki filozoficzne. Filozofia starożytna. Filozofia chrześcijańska. Racjonalizm kartezjański. Nowożytny empiryzm. Filozofia krytyczna Kanta. Empiryzm i pozytywizm. Filozofia analityczna. Obszar zainteresowań etyki. Wartości, normy i oceny moralne. Etyczne podstawy rozstrzygania dylematów moralnych związanych z wykonywaniem zawodu farmaceuty i zawodów medycznych.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia kierunków rozwoju historycznego myśli filozoficznej; dokonywania oceny działań oraz rozstrzygania dylematów moralnych w oparciu o normy i zasady etyczne.

Psychologia i socjologia – 15 h
Psychologiczne i socjologiczne uwarunkowania funkcjonowania jednostki w środowisku społecznym. Role społeczne człowieka w odniesieniu do własnej tożsamości. Aspekty psychologiczne i socjologiczne myślenia. Działania grupowe. Komunikacja interpersonalna. Społeczne uwarunkowania i ograniczenia wynikające z choroby. Miejsce chorego w środowisku społecznym. Psychologiczne i społeczne aspekty postaw i działań pomocowych. Rola społeczna i predyspozycje psychologiczne farmaceuty.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
inicjowania i wspierania działań grupowych; komunikowania interpersonalnego w relacjach farmaceuta–pacjent oraz farmaceuta–pozostali pracownicy ochrony zdrowia; kształtowania postaw i działań pomocowych i zaradczych; kierowania zespołami ludzkimi.


 TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH
Chemia leków – 255 h
Przegląd substancji leczniczych w układzie farmakologicznym z uwzględnieniem nomenklatury międzynarodowej oraz nazw synonimowych podstawowych preparatów stosowanych w farmakoterapii schorzeń: ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego, układu sercowo-naczyniowego, układu pokarmowego i wydalniczego oraz – wykazujących aktywność przeciwinfekcyjną – leków stosowanych w terapii hormonalnej, witamin i enzymów. Zależności struktura substancji leczniczej–mechanizm działania z uwzględnieniem przydatności terapeutycznej leków, w aspekcie biochemicznego mechanizmu ich działania, dróg podania, dystrybucji w ustroju, biotransformacji, działań niepożądanych i efektów toksycznych. Kontrola jakości leków według Farmakopei Polskiej i Europejskiej. Metody klasyczne i instrumentalne w ocenie substancji leczniczych i postaci leków.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia i oceny zależności między budową chemiczną substancji leczniczych a mechanizmem ich działania; charakteryzowania głównych grup substancji leczniczych w układzie farmakologicznym; wykonywania klasycznej i instrumentalnej analizy jakościowej i ilościowej substancji leczniczych.

Synteza i technologia środków leczniczych – 75 h
Metody poszukiwania związków biologicznie czynnych – substancje wiodące i ich optymalizacja, High Throughput Screening, chemia kombinatoryczna. Wybrane metody otrzymywania produktów pośrednich i finalnych w syntezie środków leczniczych. Fizyczne i chemiczne procesy jednostkowe – ich ekonomia i ekologia. Izomeria optyczna, metody otrzymywania związków optycznie czynnych w wyniku rozdziału racematów i syntezy asymetrycznej. Polimorfizm. Zasady dobrej praktyki wytwarzania (Good Manufacturing Practice – GMP). Przemysł farmaceutyczny w Polsce. Ochrona patentowa. Synteza wybranych leków.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
poszukiwania i syntezy substancji leczniczych; projektowania i przeprowadzania podstawowych procesów jednostkowych; stosowania zasad GMP.

Biotechnologia farmaceutyczna – 30 h
Potencjał produkcyjny żywych komórek i organizmów – podstawy biochemiczne, możliwości regulacji metodami technologicznymi. Hodowla drobnoustrojów oraz komórek zwierzęcych i roślinnych in vitro – prowadzenie procesów biosyntezy i biotransformacji pod kątem produkcji farmaceutyków. Biokatalizatory unieruchomione – otrzymywanie i zastosowania. Fuzja protoplastów – zastosowania. Biotechnologia molekularna – otrzymywanie i wprowadzanie genów do komórek drobnoustrojów roślinnych i zwierzęcych, regulacja ekspresji genów, produkcja farmaceutyków techniką rekombinowanego DNA. Koncepcja terapii genowej. Wprowadzanie genów i hamowanie ekspresji genów w organizmie.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: 
zakładania i prowadzenia hodowli drobnoustrojów oraz komórek i tkanek zwierzęcych w warunkach in vitro; projektowania i prowadzenia biosyntezy substancji biologicznie czynnych; rozumienia i wykorzystywania metod biotechnologii molekularnej (rekombinacyjnej).

Farmakologia i farmakodynamika – 210 h
Farmakologia ogólna. Mechanizmy działania leków. Działanie farmakologiczne. Działanie niepożądane i interakcje leków należących do różnych grup terapeutycznych – szczególnie działających na: ośrodkowy i obwodowy układ nerwowy, układ krążenia, układ pokarmowy, układ wydalniczy oraz drogi oddechowe. Działania niepożądane i interakcje leków regulujących czynność hormonalną oraz chemioterapeutyków.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: 
rozumienia mechanizmów działania leków; charakteryzowania cech leków pod kątem ich niepożądanego działania i interakcji.

Farmakoterapia i informacja o lekach – 60 h
Farmakoterapia wybranych schorzeń – szczególnie chorób cywilizacyjnych oraz chorób wymagających przewlekłego leczenia. Monoterapia i polipragmazja. Powikłania polekowe. Indywidualizacja farmakoterapii uwarunkowana wiekiem, stanami patologicznymi, czynnikami genetycznymi oraz czynnikami środowiskowymi. Monitorowanie niepożądanych działań leków. Źródła pozyskiwania danych, dokumentacja oraz formy przekazywania informacji. Współczesne aspekty współpracy lekarza i farmaceuty oraz farmaceuty i pacjenta.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
oceny bezpieczeństwa i skuteczności farmakoterapii wybranych chorób; udzielania rzetelnej i obiektywnej informacji w zakresie działania produktów leczniczych i stosowania wyrobów medycznych; monitorowania niepożądanych działań produktów leczniczych; współpracy z lekarzem i pacjentem w zakresie optymalizacji farmakoterapii – z uwzględnieniem dążenia do indywidualizacji.

Toksykologia – 90 h
Rola i zadania współczesnej toksykologii. Trucizna, toksyczność, stopnie toksyczności, rodzaje zatruć. Losy ksenobiotyków w organizmie – wchłanianie, dystrybucja, biotransfomacja. Reakcje I i II fazy. Inhibicja i indukcja enzymów mikrosomalnych. Mechanizmy działania toksycznego, bioaktywacja. Odległe efekty toksyczne. Toksykometria. Badania i ocena toksyczności ostrej, podostrej i przewlekłej oraz działania rakotwórczego, mutagennego i teratogennego. Współczesna analiza toksykologiczna – metody wykrywania i oznaczania ksenobiotyków w materiale biologicznym i elementach środowiska. Toksykomanie. Toksykologia środowiskowa. Bezpieczeństwo chemiczne i ocena narażenia.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: 
rozumienia i analizy losów ksenobiotyków w organizmie; wykonywania analizy toksykologicznej; badania toksyczności ostrej, podostrej i przewlekłej; oceny działania rakotwórczego, mutagennego i teratogennego substancji.

Farmakognozja – 150 h
Pozyskiwanie surowców leczniczych pochodzenia naturalnego – głównie roślinnego. Związki biologicznie czynne pochodzenia roślinnego: metabolity pierwotne (węglowodany, tłuszcze, białka) oraz metabolity wtórne (glikozydy, terpenoidy, fenylopropionoidy, alkaloidy) – struktura chemiczna, działanie, zastosowania w lecznictwie. Surowce farmakopealne i niefarmakopealne zawierające związki biologicznie czynne pochodzenia roślinnego. Identyfikacja, ocena jakości i standaryzacja roślinnych surowców leczniczych.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
identyfikowania roślinnych surowców leczniczych i ich mieszanin metodami makro- i mikroskopowymi oraz metodami analizy fitochemicznej – jakościowej i ilościowej; badania jakości surowców farmakognostycznych; standaryzowania metod badania jakości surowców farmakognostycznych.

Leki pochodzenia naturalnego – 30 h
Leki pochodzenia mineralnego, wirusowego, bakteryjnego, grzybowego, roślinnego i zwierzęcego. Leki pochodzenia naturalnego w układzie farmakologicznym – skład, postać, działanie, zastosowania i dawkowanie. Preparaty rynkowe. Preparaty pochodzenia mineralnego, bakteryjnego (enzymy) i zwierzęcego (enzymy, jady, białka). Preparaty stosowane w apiterapii. Specyfiki roślinne, mieszanki surowców. Preparaty galenowe – kompozycje. Preparaty pochodzenia krajowego i zagranicznego. Miejsce fitoterapii we współczesnym lecznictwie. Ocena jakości leków roślinnych. Zasady wprowadzania leków roślinnych na rynek farmaceutyczny.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
charakteryzowania i opisu leków pochodzenia naturalnego w układzie farmakologicznym; udzielania rzetelnej i obiektywnej informacji dotyczącej działania i dawkowania leków pochodzenia naturalnego; oceny jakości leków pochodzenia naturalnego.

Technologia postaci leku – 330 h
Charakterystyka i wymagania stawiane różnym postaciom leku. Procesy jednostkowe, substancje pomocnicze. Metody sporządzania leków płynnych, półstałych i stałych. Zasady dobrej praktyki w wytwarzaniu leków. Zasady prawidłowego sporządzania leków recepturowych. Jakość i trwałość postaci leku. Biofarmaceutyczne aspekty formowania postaci leku.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
charakteryzowania i opisu podstawowych postaci leku; sporządzania leku recepturowego i aptecznego; wykorzystywania wybranych postaci leku gotowego; badania jakości i trwałości podstawowych postaci leku.
Biofarmacja – 45 h
Biofarmaceutyczne aspekty podawania leków. Dostępność farmaceutyczna i biologiczna substancji leczniczych z różnych postaci leku. Wpływ postaci leku, drogi podania, właściwości fizykochemicznych substancji leczniczych i pomocniczych oraz czynników fizjologicznych na dostępność biologiczną substancji leczniczych.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
badania dostępności farmaceutycznej i biologicznej substancji leczniczej oraz biorównoważności leków; oceny wpływu czynników fizykochemicznych i biologicznych na dostępność biologiczną substancji leczniczych.

Farmacja praktyczna w aptece – 60 h
Zasady dobrej praktyki aptecznej w aspekcie idei opieki farmaceutycznej. Zasady realizacji recept. Ekspedycja leków w sprzedaży odręcznej. Obsługa aptecznych programów komputerowych. Informacja o leku. Poradnictwo w zakresie samodzielnego stosowania leków. Interakcje i niebezpieczeństwa związane a terapią wielolekową. Elementy komunikacji interpersonalnej. Elementy marketingu i zarządzania.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: 
ekspedycji leków w sprzedaży odręcznej; realizacji recept; udzielania rzetelnej informacji o leku; fachowej oceny oraz poradnictwa w warunkach terapii wielolekowej oraz samolecznictwa; wykorzystywania aptecznych programów komputerowych; racjonalizacji farmakoterapii; zarządzania apteką.

Farmakokinetyka – 30 h
Losy leku w organizmie – wchłanianie, dystrybucja, eliminacja. Wyznaczanie parametrów farmakokinetycznych z zastosowaniem modeli kompatrmentowych i fizjologicznych oraz techniki bezmodelowej. Jednorazowe i wielokrotne podawanie leku, stan stacjonarny. Wpływ stanów patologicznych oraz czynników genetycznych i środowiskowych na farmakokinetykę leków. Podstawy terapeutycznego monitorowania leków.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia losów leku w organizmie; wyznaczania parametrów farmakokinetycznych; doboru właściwej strategii podawania leków w warunkach indywidualizacji farmakoterapii z uwzględnieniem parametrów zmienności osobniczej oraz wpływu zróżnicowanych czynników środowiskowych; prowadzenia terapii monitorowanej stężeniem leku.

Ćwiczenia specjalistyczne i metodologia badań – 375 h
Wykonywanie eksperymentów w wybranej tematyce. Wykonywanie eksperymentów umożliwiających praktyczne zapoznanie się z metodami badań stosowanymi w obszarze farmacji. Zapoznanie się z piśmiennictwem w zakresie wybranej tematyki. Planowanie eksperymentów. Opracowanie wyników. Dyskusja i wyciąganie wniosków z przeprowadzonych badań.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
planowania prac eksperymentalnych; krytycznej analizy i opracowywania wyników z uwzględnieniem aktualnego piśmiennictwa; formułowania wniosków.

Bromatologia – 75 h
Wpływ składników żywności na zdrowie człowieka. Zalecenia żywieniowe dotyczące składu pożywienia i sposobu odżywiania się ludzi w prewencji chorób cywilizacyjnych – miażdżycy, cukrzycy, otyłości, osteoporozy i alergii pokarmowej. Rola witamin oraz makro- i mikroelementów w diecie. Produkty lecznicze zawierające składniki uzupełniające dietę. Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia. Suplementy diety. Żywność wzbogacona, funkcjonalna, nowa żywność – aspekty zdrowotne i analityczne. Substancje dodawane celowo do żywności. Zanieczyszczenia żywności. Interakcje leków z żywnością. Nadzór nad jakością zdrowotną żywności. Analityka w kontroli żywności.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia i oceny wpływu składników żywności i sposobu żywienia na zdrowie człowieka; propagowania prawidłowych nawyków i sposobów żywienia; planowania diety; stosowania współczesnych metod analityki żywności do oznaczania jakościowego i ilościowego składników żywności; oceniania jakości zdrowotnej żywności na podstawie składu środka spożywczego oraz obecności substancji dodatkowych i zanieczyszczeń.

Higiena i epidemiologia – 30 h
Czynniki środowiskowe wpływające na stan zdrowia człowieka. Zanieczyszczenia środowiska związane z działalnością człowieka. Higiena elementów środowiska – powietrza, wody, gleby. Higiena środowiska zamieszkania i środowiska pracy – choroby zawodowe. Środowiskowe czynniki chorób nowotworowych. Profilaktyka chorób. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy oraz ergonomia w farmacji. Higiena psychiczna i profilaktyka uzależnień. Elementy epidemiologii – planowanie, metodologia i strategia badań epidemiologicznych. Bazy danych epidemiologicznych.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: 
rozumienia i oceny stanu środowiska pod kątem zdrowotnym; propagowania i prowadzenia działań profilaktycznych; wprowadzania i przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii; przeprowadzania oraz wykorzystywania wyników badań epidemiologicznych.

Prawo farmaceutyczne – 30 h
Akty prawne – ich hierarchia. Regulacje prawne w zakresie organizacji i funkcjonowania farmacji w Polsce. Regulacje prawne dotyczące: (1) działalności aptek ogólnodostępnych i szpitalnych, (2) produkcji, obrotu hurtowego oraz importu i eksportu produktów leczniczych i wyrobów medycznych, (3) kontroli  i nadzoru nad produkcją i obrotem produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi, (4) procedur rejestracji i wprowadzenia do obrotu produktów leczniczych, (5) promocji leków, (6) badań klinicznych leków, (7) wykonywania zawodu farmaceuty, (8) systemu kształcenia farmaceutów oraz (9) funkcjonowania samorządu zawodowego farmaceutów. Zasady i normy jakościowe w farmacji. Ochrona własności intelektualnej w farmacji. Prawne aspekty zarządzania w farmacji. Odpowiedzialność zawodowa farmaceuty.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia aktów prawnych dotyczących farmacji; działania w warunkach poszanowania i przestrzegania prawa; postępowania w duchu ochrony własności intelektualnej w farmacji.

Ekonomika i zarządzanie w farmacji – 30 h
Elementy ekonomiki farmacji. Model rynku leków. Polski i światowy rynek leków. Polityka lekowa państwa. Racjonalizacja ekonomiczna farmakoterapii. Rola leków generycznych. Apteki ogólnodostępne i apteki szpitalne – zróżnicowane role na rynku leków. Elementy farmakoekonomiki. Analiza farmakoekonomiczna. Marketing w farmacji – kodeks farmaceutycznej etyki marketingowej. Promocja leków. Podstawy farmakoepidemiologii.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia i stosowania podstawowych pojęć i metod ekonomii w kontekście racjonalizacji kosztów farmakoterapii; przeprowadzania i oceny analiz farmakoekonomicznych.

Historia farmacji – 15 h
Historia leków i lekoznawstwa. Ewolucja wiedzy farmaceutycznej. Rozwój nauk farmaceutycznych. Dzieje aptek i aptekarstwa. Historyczne korzenie kształcenia farmaceutów. Tradycja i kultura medyczno-farmaceutyczna.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia historycznych uwarunkowań rozwoju farmacji na świecie i w Polsce; czerpania wzorców i inspiracji z bogatej tradycji farmacji.

Etyka zawodowa – 30 h
Etyka i deontologia – definicje, systemy etyczne. Podstawy bioetyki. Etyka zawodowa farmaceuty. Kształtowanie wrażliwości i postaw etyczno-moralnych stanowiących podstawę opieki farmaceutycznej.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
postępowania zgodnego z zasadami etyki zawodowej farmaceuty; prezentowania, kształtowania i rozwijania wrażliwości etyczno-moralnej i postaw etyczno-moralnych w  farmacji; rozumienia i przestrzegania zasad etycznych i prawnych w działalności ekonomicznej w obszarze farmacji.

Katalog kierunków