KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów

instrumentalistyka - treści programowe przedmiotów


 TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH
Kształcenie słuchu – 60 h
Sprawność słuchowa w obrębie wszystkich elementów dzieła muzycznego. Czytanie nut głosem. Kształtowanie świadomego słyszenia poprzez uwrażliwienie na poszczególne elementy muzyki, takie jak: melodyka, rytm, metrum, tempo, dynamika. Kształtowanie wyobraźni i pamięci muzycznej.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
analizy i klasyfikowania postrzeganych zjawisk dźwiękowych; czytania nut głosem.

Literatura muzyczna – 60 h
Techniki i style. Szkoły i wybitni kompozytorzy: średniowiecza, renesansu, baroku, klasycyzmu, romantyzmu oraz XX i XXI wieku. Biografie twórców. Charakterystyka praktyk wykonawczych.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
orientacji w literaturze muzycznej pochodzącej z różnych epok historycznych; rozpoznawania utworów i umiejscawiania ich w kontekście historycznym i estetycznym; rozróżniania gatunków muzyki wokalnej, wokalno-instrumentalnej i instrumentalnej.
Historia muzyki – 60 h
Powiązanie historii muzyki z historią powszechną i historią kultury. Geneza i ewolucja form muzycznych oraz stylów kreowania dzieła muzycznego. Wzajemne uwarunkowania i powiązania form i stylów muzycznych z przemianami zachodzącymi w innych gałęziach sztuki.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozróżniania i definiowania form, gatunków i stylów poszczególnych epok historycznych; postrzegania i rozumienia ewolucji języka muzycznego w perspektywie historycznej.

Analiza dzieła muzycznego – 60 h
Analiza wybranych utworów z punktu widzenia historii gatunków i form muzycznych oraz warsztatu kompozytorskiego.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: 
analizy strukturalnej dzieła muzycznego; opisu budowy oraz elementów składowych dzieła muzycznego; rozumienia założeń logiczno-konstrukcyjnych dzieła muzycznego.

Chór/zespół orkiestrowy – 90 h

Chór – praca w zespole wokalnym. Podstawowy repertuar muzyki a capella i muzyki kantatowo-oratoryjnej. Zespół orkiestrowy – praca w zróżnicowanych symfonicznych składach instrumentalnych.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
pracy w zespołach nad repertuarem różnych epok i stylów od renesansu do współczesności.


TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH – 300 h
Instrument główny
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
opanowania problemów wykonawczych i interpretacyjnych instrumentu dla repertuaru solowego i kameralnego; czynnego uczestnictwa w życiu muzycznym; kreowania własnych rozwiązań interpretacyjnych wykonywanych utworów w oparciu o wiedzę z zakresu stylu, tradycji wykonawczych i kontekstu historycznego powstania danego dzieła muzycznego.

Kameralistyka
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
wykonywania muzyki zespołowej w różnych składach instrumentalnych i instrumentalno-wokalnych; poszerzania praktycznej znajomości repertuaru kameralnego; czynnego uczestnictwa w życiu muzycznym; gry w różnych składach instrumentalnych i instrumentalno-wokalnych (w tym opanowania przez pianistów sztuki akompaniamentu); interpretacji wykonywanych utworów zgodnie z ich stylistyką, tradycjami wykonawczymi i kontekstem historycznym; aktywnego uczestniczenia w pracy zespołowej i kierowania działaniami zmierzającymi do powstania określonego obrazu muzycznego.


 TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH
Chór/zespół orkiestrowy – 30 h
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: 
muzykowania zespołowego w repertuarze muzyki a cappella, muzyki kantatowo-oratoryjnej lub orkiestrowej; pracy w zespołach wokalnych, instrumentalnych i wokalno-instrumentalnych nad repertuarem różnych epok i stylów.

Propedeutyka muzyki współczesnej – 30 h

Techniki kompozytorskie XX i XXI wieku – praktyka wykonawcza. Wybitni kompozytorzy XX i XXI wieku.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
samodzielnej analizy współczesnych dzieł muzycznych pod kątem stosowania konkretnych technik kompozytorskich; stosowania współczesnej notacji muzycznej; wykonywania współczesnych dzieł muzycznych na instrumencie.
Metodologia pracy naukowej – 30 h
Podstawy metodologiczne pracy naukowej.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
posługiwania się wiedzą zawartą w materiałach źródłowych; interpretacji materiałów źródłowych; opisu zjawisk muzycznych językiem  naukowym.

Literatura specjalistyczna – 30 h
Historia instrumentu. Pozycje repertuarowe przeznaczone dla danego instrumentu w kontekście historycznym i ich znaczenia dla ogólnego dorobku kultury muzycznej. Tradycje wykonawcze. Literatura instrumentalna XX i XXI wieku.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
wykorzystywania literatury związanej z instrumentem głównym w kontekście historycznym i estetycznym.


TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH – 120 h
Instrument główny
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
gry na wybranym instrumencie pozwalającej na realizację i interpretację literatury solistycznej różnych epok i stylów; kreowania własnych rozwiązań interpretacyjnych wykonywanych utworów w oparciu o wiedzę dotyczącą stylu, tradycji wykonawczych i kontekstu historycznego związanego z powstaniem danego dzieła muzycznego.

Kameralistyka 
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
wykonywania muzyki kameralnej w zespołach instrumentalnych i instrumentalno-wokalnych; poszerzenia praktycznej znajomości repertuaru kameralnego reprezentującego różne style i epoki; grania w różnych składach instrumentalnych i instrumentalno-wokalnych (w tym akompaniowania – w przypadku pianistów); interpretacji wykonywanych utworów zgodnie z ich stylistyką, tradycjami wykonawczymi i kontekstem historycznym; aktywnego uczestniczenia w kreowaniu określonego „obrazu” muzycznego.

Katalog kierunków