KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów

prawo - treści programowe przedmiotów


 TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH
Prawoznawstwo – 45 h
Przedmiot prawoznawstwa. Podstawowe działy i dyscypliny naukowe prawoznawstwa. Poglądy na istotę prawa i jego społeczne funkcje. Prawo a inne porządki normatywne. Rola prawa w organizacji państwowej.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia i posługiwania się podstawowymi pojęciami prawnymi umożliwiającymi analizowanie i rozumienie zjawisk prawnych.

Logika prawnicza – 45 h
Znak, język, kategorie syntaktyczne. Nazwa, podziały i stosunki zakresowe nazw, terminy prawne. Zdania w sensie logicznym, rodzaje i struktura zdań, wypowiedzi niezupełne. Podstawowe pojęcia teorii relacji, relacje porządkujące, relacje równościowe. Podział logiczny, klasyfikacja, typologia, partycja. Funkcja zdaniowa, funkcja logiczna, tautologia. Funktory prawdziwościowe. Rachunek zdań. Prawa logiczne. Zdania kategoryczne. Kwadrat logiczny. Przekształcenia zdań kategorycznych. Sylogizm kategoryczny, budowa i zasady poprawności trybów. Sylogizm prawniczy.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
zrozumienia podstawowych pojęć i kategorii z dziedziny logiki prawniczej i zdolności posługiwania się nimi w praktyce; logicznej analizy zdarzeń i procesów; posługiwania się podstawowymi typami wykładni i wnioskowań prawniczych; uzasadniania twierdzeń; wynajdywania niezgodności norm i korzystania z reguł kolizyjnych.

Prawo konstytucyjne – 45 h
Historia, pojęcie i cechy konstytucji. Gwarancje przestrzegania konstytucji. Inne źródła prawa konstytucyjnego. Podstawowe zasady ustroju Rzeczypospolitej Polskiej (RP). Konstytucyjny status jednostki. System źródeł prawa. Prawo i systemy wyborcze. Referendum. Parlament – struktura, organizacja, funkcje i tryb działania. Prezydent RP – wybory, pozycja ustrojowa, kompetencje. Rada Ministrów – powoływanie i odpowiedzialność, skład i organizacja rządu. Prezes Rady Ministrów. Minister. Samorząd terytorialny – istota i ustrój, zakres działania, nadzór nad samorządem terytorialnym. Finanse publiczne. Budżet. Kontrola państwowa.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozpoznawania  modeli ustrojowych współczesnego świata i kwalifikacji na tym tle ustroju Rzeczypospolitej Polskiej; opisu genezy ustrojów we współczesnym świecie; opisu organizacji i funkcjonowania aparatu państwa; poruszania się w sferze wzajemnych relacji między głównymi organami państwa; rozumienia zasadniczych instytucjonalnych i materialnych gwarancji konstytucji, praw i wolności oraz obowiązków obywatelskich; rozumienia roli poszczególnych organów ustrojowych i instytucji w organizacji państwa i współczesnego społeczeństwa; stosowania terminologii prawno-konstytucyjnej; podnoszenia kultury politycznej.

Prawo karne – 45 h
Prawo karne na tle innych gałęzi prawa i dyscyplin naukowych. Funkcje prawa karnego. Szkoły i kierunki w nauce prawa karnego. Zagadnienia kryminalizacji. Ustawa karna i jej stosowanie. Ogólne pojęcie przestępstwa. Struktura przestępstwa. Formy popełniania przestępstwa. Wyłączenie odpowiedzialności karnej. Kontratypy. Wyłączenie winy. Znikoma szkodliwość społeczna. Zbieg przestępstw i przepisów ustawy. Nauka o karze. System kar. Środki karne. Zaniechanie ukarania sprawcy. Sądowy wymiar kary. Zmiana kary orzeczonej. Środki zabezpieczające. Przedawnienie. Zatarcie skazania.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
zrozumienia ogólnych zasad polskiego prawa karnego; zrozumienia i stosowania siatki pojęciowej prawa karnego.

Postępowanie cywilne – 45 h
Pojęcie, rodzaje i funkcje postępowania cywilnego. Przesłanki procesowe. Źródła prawa procesowego cywilnego. Przesłanki procesowe. Zakres ochrony prawnej w sądowym postępowaniu cywilnym – dopuszczalność drogi sądowej i stosunek do innych postępowań przed organami państwa. Zasady naczelne postępowania cywilnego.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
stosowania wiedzy z zakresu organizacji i prowadzenia postępowania cywilnego; rozumienia siatki pojęciowej z zakresu procedury cywilnej; posługiwania się wiedzą z zakresu procedury cywilnej.
Prawo administracyjne – 45 h
Pojęcie i podział prawa administracyjnego. Zasady prawa administracyjnego. Stosunek administracyjno-prawny a sytuacja administracyjna. Źródła prawa administracyjnego – ich promulgacja. Prawne formy działania administracji publicznej. Podział terytorialny dla celów administracji publicznej. Podmioty realizujące zadania administracji publicznej. Pojęcie części szczegółowej w prawie administracyjnym. Systematyka części szczegółowej. Działy administracji rządowej  a część szczegółowa w prawie administracyjnym.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia podstawowych pojęć teorii prawa administracyjnego oraz z zakresu ustrojowego prawa administracyjnego; zrozumienia form aktywności administracji publicznej państwa; klasyfikowania źródeł prawa administracyjnego oraz sposobów ich promulgacji; rozumienia charakteru części szczegółowej prawa administracyjnego; stosowania wykładni części szczegółowej w prawie administracyjnym; poruszania się po zasadniczych aktach prawnych charakterystycznych dla części szczegółowej prawa administracyjnego z uwzględnieniem siatki pojęciowej; rozumienia podmiotowych i przedmiotowych zakresów kompetencji organów administracji państwa.

Prawo cywilne – 90 h
Część ogólna prawa cywilnego – pojęcie prawa cywilnego, jego miejsce w systemie prawa. Prawo cywilne jako część prawa prywatnego. Źródła prawa cywilnego, historia źródeł prawa. Zdarzenia cywilnoprawne, stosunek cywilnoprawny. Prawo podmiotowe, nadużycie prawa. Zasady prawa cywilnego. Prawo zobowiązań – pojęcie zobowiązania długu i odpowiedzialności. Ogólne przepisy o zobowiązaniach, w tym o zobowiązaniach umownych. Bezpodstawne wzbogacenie. Czyny niedozwolone. Wykonanie zobowiązań, skutki niewykonania zobowiązań.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
posługiwania się podstawowymi pojęciami cywilnoprawnymi w toku wykładni i stosowania prawa prywatnego i publicznego oraz dokonywania podstawowych czynności prawnych w tym zwłaszcza polegających na zawieraniu umów; zrozumienia roli prawa cywilnego w obrocie prawnym.

Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne – 45 h
Istota i rozwój postępowania administracyjnego. Zakres obowiązywania kodeksu postępowania administracyjnego (kpa). Zasady ogólne kpa. Organy administracji – ich właściwości. Wyłączenie pracownika lub organu. Strony lub podmioty na prawach strony. Doręczenia, wezwania, terminy. Wszczęcie postępowania. Przerwanie toku postępowania. Decyzja, postanowienie, ugoda administracyjna. Kontrola instancyjna.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia procedur właściwych działaniu administracji publicznej; stosowania w praktyce przepisów kpa.

Postępowanie karne – 45 h
Przedmiot procesu karnego. Zasady procesu karnego. Przesłanki procesu karnego. Organy procesowe postępowania przygotowawczego i jurysdykcyjnego. Strony procesowe postępowania przygotowawczego i jurysdykcyjnego. Czynności procesowe – pojęcie, rodzaje, wadliwość, skutki. Forma i tryb podejmowania i zaznajamiania z treścią czynności procesowych. Prawomocność decyzji procesowych. Pojęcie i rodzaje dowodów.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: 
rozumienia zasad prowadzenia procesu karnego i funkcjonowania organów procesowych; rozumienia podstawowej siatki pojęciowej postępowania karnego dla umiejętnego posługiwania się nią podczas aplikacji prawniczych.


 TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH – 300 h
Teoria i filozofia prawa
Kierunki filozofii prawa w relacji do głównych szkół myślenia filozoficznego. Problematyka aksjologiczna, epistemologiczna i ontologiczna prawa i prawoznawstwa. Związek zjawisk prawnych z innymi zjawiskami kulturowymi i społecznymi. Aksjologiczne i ontologiczne problemy państwa i organizacji integracji kontynentalnej. Ogólna refleksja o prawie i jego roli w dziejach państw i społeczeństw. Znaczenie prawa dla  obywatela i jednostki ludzkiej. Prawo w ujęciu ontologicznym, teoriopoznawczym, fenomenologiczno-egzystencjalnym, dziejowo-historycznym, argumantacyjno-dyskursywnym. Prawo jako zjawisko językowe. Prawo wobec wartości.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia podstaw teoretyczno-filozoficznych prawa; zrozumienia siatki pojęciowej teorii i filozofii prawa; pogłębiania refleksji nad zjawiskiem prawa.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
Zakres podmiotowy i przedmiotowy oraz funkcje prawa pracy. Zasady prawa pracy. Specyfika źródeł prawa pracy. Stosunek pracy – pojęcie, podmioty, przedmiot. Umowa o pracę jako podstawa nawiązania stosunku pracy. Rodzaje umowy o pracę. Ustanie umownego stosunku pracy – wygaśnięcie, rozwiązanie za porozumieniem stron, wypowiedzenie, rozwiązanie bez wypowiedzenia. Zmiana umownego stosunku pracy – porozumienie zmieniające i wypowiedzenie zmieniające. Katalog obowiązków pracownika i pracodawcy. Czas pracy – pojęcie, systemy czasu pracy, praca w godzinach nadliczbowych, praca w dniach ustawowo wolnych od pracy. Wynagrodzenie za pracę – pojęcie, zasady kształtowania wynagrodzeń. Szczególna prawna ochrona wynagrodzenia za pracę. System ubezpieczeń społecznych. Ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Ubezpieczenia chorobowe. Ubezpieczenie wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Ubezpieczenie zdrowotne.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia ogólnych zasad systemu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych; posługiwania się przepisami prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz ich interpretowania w praktyce; rozumienia zasad systemu ubezpieczeń społecznych oraz jego organizacji i funkcjonowania.

Prawo finansów publicznych
Pojęcie publicznej gospodarki finansowej, finansów publicznych, publicznej działalności finansowej. Definicja prawa finansowego. Poszczególne działy prawa finansowego – zakres i specyfika. Miejsce prawa finansowego w systemie prawa.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia procesów zachodzących w gospodarce finansowej państwa i samorządu; zrozumienia specyfiki gospodarki finansowej i regulującego ją prawa finansowego; rozumienia siatki pojęciowej prawa finansowego; wykorzystywania konstrukcji właściwych prawu finansowemu w praktyce.

Prawo handlowe
Prawo handlowe i jego miejsce w systemie obowiązującego prawa. Charakterystyczne cechy obrotu handlowego. Prawne metody regulacji obrotu gospodarczego. Międzynarodowe prawo handlowe. Źródła prawa handlowego. Zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej. Prowadzenie działalności gospodarczej przez podmioty zagraniczne. Oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych. Ewidencja działalności gospodarczej. Reglamentacja publicznoprawna działalności gospodarczej.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia i stosowania siatki pojęciowej i przepisów  z zakresu prawa handlowego.

Prawo Unii Europejskiej

Prawo instytucjonalne. Miejsce prawa europejskiego wśród innych dziedzin prawa (krajowego i międzynarodowego publicznego). Unia Europejska (UE) i Wspólnoty Europejskie. System instytucjonalny UE. System źródeł prawa europejskiego pierwotnego i pochodnego. Procedura tworzenia prawa europejskiego. Kontrola przestrzegania prawa. Współpraca państw członkowskich i instytucji europejskich przy tworzeniu i egzekwowaniu prawa europejskiego.
Efekty kształcenia –  umiejętności i kompetencje:
rozumienia instytucjonalnych podstaw funkcjonowania UE; rozumienia specyfiki prawa wspólnotowego; rozumienia relacji między prawem wspólnotowym a prawem krajowym; rozpoznawania zależności istniejących między prawem europejskim a prawem międzynarodowym publicznym oraz krajowym.
Prawo gospodarcze publiczne
Działalność gospodarcza – pojęcia podstawowe. Istotne wyznaczniki ładu gospodarczego. Zasada wolności gospodarczej. Nowe prawo rejestrowe. Prowadzenie działalności gospodarczej przez osoby zagraniczne. Oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych. Samorząd gospodarczy. Reglamentacja działalności gospodarczej w Polsce. Zakres koncesjonowania i zezwoleń. Postępowanie w sprawach zezwoleń i koncesji.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia publicznoprawnych (administracyjno-prawnych) normatywnych i praktycznych aspektów podejmowania oraz prowadzenia działalności gospodarczej w kraju – w kontaktach gospodarczych z zagranicą.

Historia prawa polskiego
Wielość źródeł  i systemów prawnych – wpływ prawa zachodnioeuropejskiego i kanonicznego. Doktryny prawne rodzime i zapożyczone (Corona Regni). Ewolucja władzy królewskiej i zarządu państwa. System parlamentarny – specyfika Rzeczypospolitej. Samorząd: szlachecki, miejski, wiejski. Ustrój sądów. Postępowanie sądowe. Prawo prywatne i karne. Wielonarodowość i wielowyznaniowość dawnej Rzeczypospolitej. Lenna, inkorporacje, Unia z Litwą.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
posługiwania się podstawowymi pojęciami z  zakresu historii prawa polskiego; rozumienia i analizy wydarzeń i procesów historycznych.

Powszechna historia prawa
Ideologiczne podstawy nowoczesnego konstytucjonalizmu. Teorie umowy społecznej, suwerenności ludu, podziału władz. Konstytucja w znaczeniu formalnym i materialnym. Konstytucyjne gwarancje praw obywatelskich. Pojęcie „państwa prawa”. Kształtowanie się zasad prawa wyborczego. Władza ustawodawcza – skład i kompetencje parlamentu. Dwuizbowość państw typu federalnego. Władza wykonawcza – głowa państwa w systemie monarchicznym i republikańskim. Organa centralne – rząd, ministrowie.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
posługiwania się podstawowymi pojęciami z zakresu historii oraz analizy wydarzeń i procesów historycznych na zasadzie porównawczej oraz na tle dziejów powszechnych.

Prawo rzymskie
Rzymskie definicje prawa. Systematyzacja prawa. Źródła prawa. Prawo osobowe (status libertatis, civitatis, familae). Zdolność prawna. Osoby prawne. Czynności prawne. Zdolność do czynności prawnych. Prawo rodzinne –  prawo małżeńskie, władza ojcowska, opieka i kuratela. Pojęcie rzeczy i ich podziały. Posiadanie – pojęcie, rodzaje. Nabycie i utrata posiadania. Ochrona posesoryjna. Własność – pojęcie, sposoby nabycia prawa własności. Ochrona petytoryjna. Prawa do rzeczy cudzej.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia zasad, instytucji i podstawowych pojęć prawa rzymskiego; rozumienia oddziaływania prawa rzymskiego na współczesne systemy prawa.

Prawo międzynarodowe publiczne
Pojęcie i cechy prawa międzynarodowego. Hierarchia norm prawa międzynarodowego. Prawo międzynarodowe a prawo wewnętrzne. Źródła prawa międzynarodowego a źródła wyrokowania Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości. Umowy międzynarodowe. Zwyczaj międzynarodowy. Uchwały prawotwórcze organizacji międzynarodowych. Podmioty prawa międzynarodowego – państwo i podmioty prawa międzynarodowego inne niż państwo. Uznanie międzynarodowe. Odpowiedzialność międzynarodowa państwa. Odpowiedzialność międzynarodowa jednostek.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
posługiwania się pojęciami z zakresu prawa międzynarodowego publicznego; rozumienia roli prawa międzynarodowego we współczesnym świecie; rozumienia roli organizacji międzynarodowych i umów międzynarodowych w obrocie międzynarodowym; rozumienia odpowiedzialności za niedotrzymywanie umów międzynarodowych.

Katalog kierunków