KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów

zootechnika - treści programowe przedmiotów


TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH
Zoologia i ekologia – 60 h
Systematyka zwierząt. Biologia wybranych gatunków kręgowców i bezkręgowców. Układy i narządy zmysłów – teorie i możliwe drogi ewolucji. Przystosowanie do środowiska i zajmowanie różnych siedlisk. Najważniejsze czynniki abiotyczne. Główne czynniki biotyczne. Zwierzęta i rośliny w ekosystemach rolniczych. Relacje międzygatunkowe. Biocenoza – ekosystem, ewolucja ekosystemów. Systemy prawne ochrony przyrody i środowiska.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia zależności między strukturą a funkcją na poziomie komórek, tkanek, pojedynczych organizmów i populacji; rozumienia systematyki zwierząt; rozpoznawania najbardziej rozpowszechnionych gatunków zwierząt w różnych ekosystemach, w tym gatunków chronionych.

Chemia, biochemia i biofizyka – 90 h
Układ okresowy pierwiastków. Klasyfikacja reakcji chemicznych. Klasyfikacja oraz właściwości związków nieorganicznych i organicznych. Elementy termodynamiki i kinetyki chemicznej. Równowagi w roztworach elektrolitów – kwasowość środowiska. Podstawy analizy jakościowej i ilościowej. Biologiczne układy koloidalne. Główne szlaki metaboliczne. Molekularne podstawy biosyntezy. Regulacja procesów komórkowych. Termodynamika procesów zachodzących w organizmach żywych. Bioenergetyka organizmu zwierzęcego. Budowa i rola błon biologicznych –  transport przez błony. Biochemia produkcyjności zwierząt.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
posługiwania się terminologią i nomenklaturą chemiczną; opisu właściwości pierwiastków i związków chemicznych oraz stanów materii; przedstawiania reakcji chemicznych za pomocą równań; wykonywania obliczeń chemicznych; stosowania podstawowych techniki laboratoryjnych; wykonywania analiz jakościowych i ilościowych; wykonywania pomiarów podstawowych wielkości fizycznych; analizy zjawisk fizycznych; opisu procesów i zjawisk biologicznych.

Botanika i fizjologia roślin – 45 h
Systematyka roślin. Morfologia i anatomia poszczególnych części roślin. Podstawy fizjologii roślin i  mineralnego żywienia roślin.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia zależności między strukturą a funkcją na poziomie komórek, tkanek, pojedynczych organizmów i populacji; rozumienia zasad systematyki roślin; rozpoznawania najbardziej rozpowszechnionych gatunków roślin w różnych ekosystemach – w tym gatunków chronionych.

Anatomia i fizjologia zwierząt – 75 h

Cytologia, embriologia i histologia. Układy anatomiczne podstawowych gatunków zwierząt gospodarskich. Anatomia topograficzna, zewnętrzna i wewnętrzna podstawowych gatunków zwierząt gospodarskich. Fizjologia, regulacja wodno-mineralna, endokrynologia, metabolizm i termoregulacja poszczególnych układów zwierząt gospodarskich.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozpoznawania stosunków przestrzennych części ciała i okolic oraz  położenia w nich poszczególnych organów zwierząt domowych; rozumienia praw kierujących funkcjonowaniem zdrowego organizmu zwierząt w oparciu o relacje między strukturą a funkcją poszczególnych komórek, tkanek, narządów i układów; rozumienia homeostazy i jej roli w zdrowym organizmie zwierząt; interpretacji zachowań behawioralnych zwierząt w świetle praw fizjologicznych.

Mikrobiologia – 30 h

Znaczenie i rola drobnoustrojów w produkcji zwierzęcej. Systematyka, morfologia i fizjologia drobnoustrojów. Mikrobiologia surowców pochodzenia zwierzęcego.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
interpretacji zjawisk zachodzących w środowisku pod wpływem mikroorganizmów; posługiwania się podstawowymi technikami mikrobiologicznymi stosowanymi w izolacji czystych kultur; identyfikacji kultur mikrobiologicznych.

Ekonomia i marketing – 60 h
Podstawy makroekonomii i mikroekonomii. Podstawy nauki o rynku. Rachunek ekonomiczny w przedsiębiorstwie. Ekonomika i organizacja czynników produkcyjnych. Zarys rozwoju i istota marketingu. Strategia marketingu, ustalanie cen, dystrybucja i promocja towarów. Podstawowe elementy prawa pracy, prawa rolnego i prawa europejskiego.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
posługiwania się miernikami społeczno-ekonomicznymi w ocenie rozwoju rynku rolniczego oraz w podejmowaniu decyzji w skali makro i mikro; wykorzystywania rachunku ekonomicznego przy podejmowaniu krótko i długookresowych decyzji w zakresie działalności gospodarczej; wykorzystywania zasad marketingu; oceny efektywności działań marketingowych.


TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH – 360 h
Produkcja roślinna
Rodzaje i właściwości gleb. Bonitacja gleb. Nawozy mineralne i organiczne. Nawożenie roślin. Elementy szczegółowej uprawy roślin. Powiązanie uprawy roślin z produkcją zwierzęcą. Zmianowanie roślin. Użytki zielone w produkcji pasz. Znaczenie użytków zielonych w ochronie środowiska. Mechanizacja produkcji roślinnej.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozpoznawania podstawowych gatunków gleb; określania zasobności gleb oraz efektywności nawożenia mineralnego i organicznego; charakteryzowania podstawowych rodzajów nawozów; stosowania zasad uprawy roślin; rozumienia zasad produkcji pasz na użytkach zielonych.

Genetyka i metody hodowlane

Podstawy genetyki ogólnej i molekularnej. Genetyka populacji. Metody oceny wartości hodowlanej zwierząt. Teoria indeksu selekcyjnego. Metody selekcji, kojarzenia i krzyżowania. Bujność mieszańców i efekt heterozji. Trendy genetyczne, fenotypowe i środowiskowe w populacji.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
interpretacji procesów zachodzących na poziomie molekularnym związanych ze wzrostem, rozwojem i użytkowością zwierząt; rozumienia mechanizmów dziedziczenia cech; rozumienia zasad oceny struktury genetycznej populacji; oceny czynników wpływających na kształtowanie struktury genetycznej populacji; stosowania metod oceny wartości hodowlanej zwierząt; selekcji zwierząt hodowlanych; określania efektów heterozji w programach hodowlanych.

Żywienie zwierząt i paszoznawstwo
Znaczenie podstawowych składników pokarmowych. Energia paszy – przemiana energii. Bilans i wartościowanie energii w paszach. Przemiana związków azotowych w organizmach. Substancje biologicznie czynne i dodatki paszowe. Fizjologiczne i gospodarcze potrzeby żywieniowe zwierząt. Skład chemiczny pasz, ocena wartości pokarmowej pasz. Metody konserwacji i uszlachetniania pasz. Obliczanie zasobów pasz. Komponenty mieszanek treściwych i przemysłowych. Technika żywienia.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia zasad oceny jakości i wartości pokarmowej pasz; przygotowywania pasz i ich konserwacji; określania potrzeb pokarmowych zwierząt; bilansowania mieszanek i dawek pokarmowych; wykonywania bilansu pasz.

Higiena, profilaktyka i dobrostan zwierząt

Higiena zwierząt, pomieszczeń inwentarskich, pastwisk, wybiegów, pasz i doju. Wpływ środowiska na produkcję i zachowanie zwierząt. Profilaktyka w chowie zwierząt. Epidemiologiczne i immunologiczne uwarunkowania chorób zakaźnych. Zapobieganie chorobom. Wymogi weterynaryjne przy obrocie zwierzętami i materiałem biologicznym. Etyczne i prawne aspekty doświadczeń na zwierzętach, komisje etyczne. Skala inwazyjności, pojęcie dobrostanu. Fizjologiczne, kliniczne i behawioralne kryteria dobrostanu. Stres i sposoby jego minimalizacji.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
oceny parametrów środowiska hodowlanego warunkujących stan dobrostanu zwierząt; rozumienia zasad udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej; podejmowania działań z zakresu prewencji weterynaryjnej; stosowania wiedzy diagnostycznej niezbędnej przy zgłaszaniu chorób podlegających obowiązkowi leczenia.

Chów i hodowla zwierząt
Podstawowe rasy i typy użytkowe zwierząt gospodarskich. Metody chowu, technologie odchowu i użytkowania zwierząt. Ocena jakości podstawowych surowców zwierzęcych. Mechanizacja produkcji zwierzęcej. Dokumentacja hodowlana, znakowanie i identyfikacja zwierząt. Biologiczne podstawy regulacji funkcji rozrodczych samic i samców. Synchronizacja i stymulacja funkcji rozrodczych samic.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
wykorzystywania zróżnicowania rasowego i osobniczego zwierząt oraz uwarunkowań środowiskowych; wykorzystywania technologii chowu do poprawy efektywności produkcji i jakości produktów zwierzęcych;  korzystania z dokumentacji hodowlanej w zarządzaniu stadem zwierząt.

Towaroznawstwo surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego
Metody oceny surowców pochodzenia zwierzęcego. Zasady skupu i klasyfikacji zwierząt rzeźnych i mleka. Zasady przetwórstwa mleka, mięsa, jaj, skór, wełny i pierza. Ocena jakości produktów pochodzenia zwierzęcego.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
oceny cech jakościowych i zdrowotnych surowców pochodzenia zwierzęcego, w szczególności mleka i mięsa; rozeznania w kierunkach przerobu technologicznego surowców zwierzęcych.


TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH
Metody badań na zwierzętach – 45 h
Podstawowe rodzaje i typy doświadczeń: laboratoryjne, naukowo-gospodarcze, produkcyjne, wdrożeniowe. Plan pracy badawczej, ogólne zasady prowadzenia doświadczeń, techniki zbierania, porządkowania i gromadzenia danych, dokumentacja doświadczeń. Błędy doświadczeń. Metody opracowywania wyników, wnioskowania oraz formułowania hipotez.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
planowania i wykonywania doświadczeń; statystycznego opracowywania wyników badań; interpretacji wyników badań; stosowania niezbędnych w badaniach i interpretacji wyników narzędzi informatycznych; posługiwania się bazami danych i literaturą.

Statystyka matematyczna – 45 h
Zmienne losowe jedno- i dwuwymiarowe. Rozkłady zmiennych losowych. Parametry zmiennych losowych. Statystyka opisowa. Rozkład statystyk z próby. Estymacja parametrów populacji. Weryfikacja hipotez. Analiza wariancji. Analiza regresji.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia metod opisu statystycznego próby; oceny rozkładów empirycznych oraz teoretycznych zmiennych losowych; stosowania testów statystycznych; stosowania różnych metod oceny zależności cech.


TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH – 180 h
Biotechnika rozrodu i diagnostyka genetyczna
Pozyskiwanie i dojrzewanie oocytów. Zapłodnienie pozaustrojowe, mikrochirurgiczne metody zapładniania oocytów, hodowla zarodków w pożywce syntetycznej, pozaustrojowe dojrzewanie zarodków. Klonowanie zwierząt, transgeneza zwierząt, regulacja i oznaczanie płci na poziomie gamet i zarodków. Konserwacja oocytów i zarodków w niskich temperaturach, metody cytogenetyczne i molekularne stosowane w diagnostyce genetycznej. Aberracje chromosomowe, izolacja i amplifikacja DNA, klonowanie molekularne, polimorfizm DNA (mikro- i minisatelity) i jego wykorzystanie w kontroli pochodzenia i identyfikacji osobniczej. Testy molekularne wykorzystywane do detekcji mutacji punktowych, choroby genetyczne, mutacje punktowe – identyfikacja zalecana w hodowli zwierząt.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia i stosowania metod biotechnologii gamet; interpretacji procesów rozwoju; posługiwania się technikami genetyki molekularnej w identyfikacji nosicielstwa genów warunkujących choroby genetyczne i cechy użytkowe zwierząt.

Planowanie i organizacja pracy hodowlanej
Definicja celu hodowli, kryteria wyboru strategii hodowlanej, metody badania przepływu genów w populacji, metody konstruowania i optymalizacji programów hodowlanych. Konwencjonalne i alternatywne programy doskonalenia, schematy doskonalenia wykorzystujące zmienność nieaddytywną. Metody biotechniczne wspomagające pracę hodowlaną, import postępu hodowlanego, selekcja z udziałem markerów genetycznych. Geny o dużej ekspresji, fenomen inwestycyjny procesu doskonalenia, efektywność ekonomiczna pracy hodowlanej.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia zasad wyboru strategii doskonalenia i tworzenia programów hodowlanych; wykorzystywania informacji genetycznych w ocenie wartości hodowlanej; stosowania biotechnik w rozrodzie i imporcie materiału genetycznego; analizy efektywności istniejących programów hodowlanych.

Proekologiczne metody chowu zwierząt gospodarskich i wolnożyjących

Dobrostan zwierząt a efektywność ich produkcji. Systemy chowu zwierząt sprzyjające kształtowaniu krajobrazu i środowiska przyrodniczego. Rola i znaczenie zwierząt w gospodarstwach agroturystycznych. Organizacja żywienia zwierząt przeżuwających z maksymalnym wykorzystaniem trwałych użytków zielonych i terenów niewykorzystywanych rolniczo.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
konstruowania programów rolno-środowiskowych; oceny wartości pokarmowej runi rosnącej na gruntach nie użytkowanych rolniczo; zarządzania chowem zwierząt w różnych uwarunkowaniach środowiskowych z uwzględnieniem obsady i wymagań zwierząt.

Obrót produktami pochodzenia zwierzęcego i przetwórstwo
Metody konserwacji surowców i produktów zwierzęcych. Podstawowe techniki przetwórstwa surowców pochodzenia zwierzęcego. Przechowywanie, pakowanie i znakowanie produktów pochodzenia zwierzęcego. Systemy kontroli jakości. Zasady obrotu surowcami i produktami pochodzenia zwierzęcego na rynku krajowym i międzynarodowym.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
określania podstawowych metod utrwalania żywności przetworzonej oraz surowców pochodzenia zwierzęcego; określania podstawowych technologii przetwarzania żywności, pakowania, konfekcjonowania i znakowania produktów.

Katalog kierunków