KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów

technika rolnicza i leśna - treści programowe przedmiotów


TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH
Matematyka – 135 h
Rachunek macierzowy. Liczby zespolone. Rachunek wektorowy. Płaszczyzna i prosta w przestrzeni. Rachunek różniczkowy i całkowy jednej zmiennej. Szeregi liczbowe i funkcyjne. Krzywe i powierzchnie drugiego stopnia.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
matematycznego opisu zjawisk fizycznych i zagadnień technicznych oraz rolniczych.

Chemia – 30 h
Budowa materii – atomu i cząsteczek. Układ okresowy pierwiastków. Teorie wiązania chemicznego. Stechiometria. Stany skupienia materii. Elementy chemii nieorganicznej i organicznej. Chemia wody. Elementy termodynamiki i kinetyki chemicznej. Elektrochemia. Elementy chemii analitycznej.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia procesów chemicznych i ich znaczenia w produkcji żywności i leśnej.

Fizyka – 45 h
Materia, ruch, siła. Cząstki elementarne. Elementy mechaniki relatywistycznej. Drgania i zjawiska falowe. Akustyka. Fizyka kwantowa – koncepcja kwantów energii, dualizm falowo-korpuskularny materii, fale materii, mechanika kwantowa i jej postulaty, atom w ujęciu mechaniki kwantowej. Mechanika klasyczna
w relacji do mechaniki kwantowej. Elementy fizyki jądrowej, promieniotwórczość.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
pomiaru podstawowych wielkości fizycznych; analizy zjawisk fizycznych.

Grafika inżynierska – 45 h
Przedstawianie przestrzennych utworów geometrycznych na płaszczyźnie. Odwzorowanie obiektów w rzutach prostokątnych i równoległych na dwie i trzy prostopadłe rzutnie oraz rzuty aksonometryczne. Rodzaje przekrojów, wymiarowanie i tolerowanie. Oznaczanie chropowatości. Zasady tworzenia schematów złożonych układów technicznych. Praktyczne czytanie rysunków i schematów. Wykorzystanie systemów komputerowego wspomagania projektowania – CAD (Computer Aided Design).
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
odwzorowywania i wymiarowania elementów maszyn; czytania rysunku technicznego; tworzenia schematów układów technicznych.


TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH – 645 h
Mechanika techniczna
Płaski i przestrzenny układ sił. Warunki równowagi. Środki ciężkości. Tarcie. Ruch prostoliniowy i krzywoliniowy. Składanie ruchów. Podstawowe prawa dynamiki. Praca, moc, sprawność. Pęd, popęd. Energia mechaniczna. Momenty bezwładności. Dynamika ruchu obrotowego. Podstawy mechaniki cieczy. Naprężenia i odkształcenia. Rozciąganie i ściskanie. Ścinanie. Momenty statyczne bezwładności figur płaskich. Skręcanie. Zginanie. Wyboczenie. Hipotezy wytężeniowe.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozwiązywania podstawowych problemów technicznych w oparciu o prawa mechaniki i analizę wytrzymałościową.

Konstrukcja maszyn
Struktura mechanizmów. Metody wyznaczania trajektorii ruchu, prędkości, przyspieszeń i sił. Bilans energetyczny maszyny. Wyrównoważenie mas. Tolerancje i pasowania. Chropowatość i falistość powierzchni. Połączenia. Elementy sprężyste. Łożyskowanie. Osie, wały, sprzęgła i hamulce. Przekładnie mechaniczne. Obliczenia wytrzymałościowe części maszyn.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
projektowania i wykonywania obliczeń wytrzymałościowych części maszyn.

Nauka o materiałach
Struktura i własności materiałów technicznych i biologicznych. Stale, staliwa, żeliwa. Tworzywa sztuczne. Ceramika i kompozyty. Drewno i inne materiały naturalne. Materiały do produkcji rolniczej. Metody badania materiałów o różnej strukturze.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
stosowania materiałów w technice rolniczej i leśnej.

Elektrotechnika i elektronika
Pole elektryczne i magnetyczne. Obwody prądu stałego oraz przemiennego jedno- i trójfazowego. Obliczenia obwodów elektrycznych. Pomiary podstawowych wielkości elektrycznych. Maszyny elektryczne. Napęd elektryczny. Instalacje elektryczne. Ochrona przeciwporażeniowa. Wytwarzanie, przesyłanie i użytkowanie energii elektrycznej. Układy elektroniczne i ich elementy. Energoelektronika.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
eksploatacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Automatyka
Pojęcia podstawowe i klasyfikacja układów automatyki. Modele matematyczne elementów i układów automatyki. Struktura układów regulacji. Stabilność. Ocena przebiegów przejściowych. Układy z regulatorami mikroprocesorowymi i sterownikami stosowane w rolnictwie i przemyśle spożywczym. Wybrane układy nieliniowe.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
eksploatacji systemów automatyki w rolnictwie i przemyśle spożywczym.

Technika cieplna i gospodarka energetyczna
Zasady termodynamiki. Przemiany odwracalne gazów. Para wodna. Wymiana ciepła. Suszenie płodów rolnych. Wymienniki. Obiegi termiczne chłodziarek. Pompy ciepła. Termodynamika procesu spalania. Pierwotne i wtórne nośniki energii. Systemy dystrybucji nośników i mediów energetycznych. Bilansowanie potrzeb energetycznych obiektów – audyt energetyczny. Odnawialne źródła energii. Energetyczne systemy hybrydowe.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
modelowania matematycznego wymiany ciepła i masy w procesach technologicznych; bilansowania źródeł energii; racjonalizacji użytkowania energii.

Produkcja rolnicza i leśna

Podstawy produktywności roślin. Zadania uprawy roli i nawożenia – nowe kierunki w uprawie. Polowa produkcja roślinna. Pielęgnowanie i zbiór roślin uprawnych. Znaczenie gospodarcze, kierunki użytkowania i jakość plonu roślin rolniczych. Systemy rolnictwa. Podstawy hodowli, chowu i żywienia zwierząt. Kierunki i systemy użytkowania podstawowych gatunków zwierząt gospodarskich. Typy użytkowe i rasy. Reprodukcja stada. Ocena produkcyjności zwierząt. Wybrane zagadnienia
z utrzymywania zwierząt w relacji do różnych systemów produkcji. Podstawowe pojęcia z ekologii lasu – właściwości drzew i drzewostanów, czynniki siedliskowe, sposoby zagospodarowania lasu. Zasoby leśne, sposoby użytkowania lasu.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia uwarunkowań i zasad produkcji roślinnej, zwierzęcej i leśnej.

Technologia żywności
Definicje i zakres technologii żywności. Surowce pochodzenia roślinnego, surowce pochodzenia zwierzęcego, środki spożywcze, artykuły żywnościowe, przetwórstwo. Charakterystyka głównych surowców przetwórstwa spożywczego – ich pozyskiwanie, przygotowanie do przerobu oraz najważniejsze kierunki wykorzystania.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia uwarunkowań i zasad przetwarzania i uszlachetniania produktów rolniczych.

Pojazdy rolnicze i leśne
Silniki pojazdów rolniczych – proces spalania i wymiany ładunku, charakterystyki eksploatacyjne silników, toksyczność spalin. Układy przenoszenia napędu – zespoły przekładniowe, reduktory i wzmacniacze momentu, przekładnie główne i mechanizmy różnicowe, przeguby homokinetyczne. Napędy hydrauliczne. Teoria ruchu pojazdów. Układy i systemy stabilizacji ruchu. Pojazdy specjalistyczne w rolnictwie i leśnictwie.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia budowy, zasad działania i charakterystyk technicznych pojazdów w celu ich racjonalnego stosowania w rolnictwie i leśnictwie.

Maszynoznawstwo rolnicze, leśne i przetwórstwo spożywcze
Maszynoznawstwo opisowe. Budowa, działanie, regulacja maszyn. Teoria pracy wybranych zespołów roboczych maszyn. Demonstracja pracy wybranych maszyn.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia zasad działania maszyn;  stosowania maszyn zgodnie z zaleceniami.

Eksploatacja maszyn rolniczych, leśnych i przetwórstwa spożywczego
System produkcyjny i jego uwarunkowania. Zasady techniczne i technologiczne użytkowania maszyn i urządzeń. Dobór parametrów użytkowania maszyn i urządzeń. Procesy technologiczne w rolnictwie, leśnictwie i przetwórstwie spożywczym. Planowanie procesu technologicznego z uwzględnieniem rozmiarów i rodzaju produkcji oraz kosztów. Metody optymalizacji procesów technologicznych. Zasady zapewnienia gotowości technicznej parku maszynowego. Trwałość i niezawodność maszyn. Obsługa techniczna. Diagnostyka techniczna. Przechowywanie maszyn. Recykling. Systemy informatyczne w utrzymaniu stanu technicznego maszyn.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
planowania i nadzorowania systemów użytkowania i utrzymania maszyn w dobrym stanie technicznym.

Organizacja produkcji rolniczej i usług
Pojęcie agrobiznesu. Czynniki wytwórcze i zasoby rolnictwa. Zasady organizacji terytorium gospodarstwa rolnego i agrofirmy. Projektowanie i optymalizacja procesów produkcyjnych w rolnictwie. Analiza procesu przepływu produkcji. Ekonomika i organizacja pracy w rolnictwie. Planowanie inwestycji mechanizacyjnych. Organizacja usług produkcyjnych w rolnictwie. Sporządzanie analizy ekonomicznej i biznesplanu.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
projektowania oraz oceny ekonomicznej procesów produkcyjnych w rolnictwie i w usługach.

Zarządzanie i logistyka w przedsiębiorstwie
Istota oraz metody zarządzania produkcją i usługami. Zarządzanie produktem, zapasami i zdolnościami produkcyjnymi. Harmonogramowanie produkcji rolniczej. Zarządzanie jakością w gospodarce żywnościowej. Znaczenie i zadania logistyki. Procesy, łańcuchy i systemy logistyczne. Logistyka zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji i utylizacji. Badania operacyjne. Komputerowe wspomaganie systemów zarządzania i logistyki.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
zarządzania i sporządzania analiz logistycznych procesów produkcyjnych.

Rachunek kosztów dla inżynierów
Rachunkowość jako system informacyjny przedsiębiorstwa. Zasady i podstawy prawne rachunkowości. Majątek i kapitał przedsiębiorstwa. Przychody, koszty i rachunek wyników. Normowanie i kosztorysowanie robót. Metody kalkulacji
i struktura kosztów produkcji. Kalkulacje pełne i uproszczone. Koszty bezpośrednie i pośrednie. Kategorie produkcji i nakładów.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
stosowania zasad rachunkowości i kalkulacji; prognozowania kosztów i wyniku finansowego przedsiębiorstwa.


TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH
Matematyka i statystyka – 30 h
Rachunek różniczkowy i całkowy funkcji wielu zmiennych. Transformacje Laplace’a i Fouriera. Elementy statystyki. Metody opisu i wnioskowania statystycznego w inżynierii rolniczej.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
stosowania metod matematycznych do opisu procesów w inżynierii rolniczej.

Systemy informatyczne – 30 h
Klasyfikacje systemów informatycznych. Systemy sterowania, doradcze, informacyjne. Sieciowe systemy operacyjne. Bezpieczeństwo systemów i danych. Wybrane zagadnienia inżynierii oprogramowania.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
analizowania, projektowania i wdrażania systemów informatycznych w rolnictwie.


TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH – 150 h
Inżynieria wybranych działów produkcji
Działy produkcji: inżynieria produkcji polowej, inżynieria produkcji ogrodniczej, inżynieria produkcji zwierzęcej, inżynieria prac leśnych oraz inżynieria przetwarzania produktów roślinnych i zwierzęcych.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
stosowania nowoczesnych technologii w gospodarce żywnościowej.

Projektowanie systemów technicznych
Holistyczne ujęcie procesu projektowego. Formułowanie i analiza problemu. Wymagania projektowe, założenia, kryteria, ograniczenia. Poszukiwanie koncepcji rozwiązania. Metody oceny i wyboru wariantów rozwiązania. Algorytmy projektowania. Decyzje projektowe. Konstruowanie i zasady konstrukcji. Modelowanie i optymalizacja konstrukcji. Komputerowe wspomaganie projektowania.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
formułowania wymagań projektowych; twórczego rozwiązywania problemów technicznych.

Planowanie infrastruktury technicznej obszarów wiejskich
Ocena efektywności inwestycji. Ryzyko w decyzjach rozwojowych. Makro- i mikroekonomiczne uwarunkowania rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich. Definicje, cechy i funkcje infrastruktury. Wykonawstwo i zasady eksploatacji urządzeń infrastruktury technicznej. Planowanie przestrzenne i rozwój infrastruktury technicznej obszarów wiejskich.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
planowania elementów infrastruktury obszarów wiejskich.

Katalog kierunków