KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów

edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - treści programowe przedmiotów


TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH
Fortepian – 60 godzin
Rozwijanie techniki pianistycznej. Poznawanie zróżnicowanego repertuaru fortepianowego z punktu widzenia rodzajów faktury instrumentalnej.  
Efekty kształcenia – umiejętności i  kompetencje:
posługiwania się instrumentem w ramach zróżnicowanego stylistycznie i technicznie repertuaru z uwzględnieniem literatury szkolnej. 

Harmonia – 30 godzin
Myślenie harmoniczne poprzez pisemną i instrumentalną realizację zadań harmonicznych. Struktura dzieła, dobór środków  i stosowanie ich w różnych fakturach wokalnych i instrumentalnych.
Efekty kształcenia – umiejętności i  kompetencje:
analizowania konstrukcji harmonicznych w utworach muzycznych.

Historia muzyki – 60 godzin
Wiedza teoretyczna z zakresu genezy i ewolucji form muzycznych oraz stylów dzieła muzycznego. Wzajemne uwarunkowania i powiązania form i stylów muzycznych z przemianami zachodzącymi w innych gałęziach sztuki.
Efekty kształcenia – umiejętności i  kompetencje:
rozróżniania form, gatunków i stylów poszczególnych epok historycznych.

Kształcenie słuchu – 60 godzin
Rozwijanie sprawności słuchowej w obrębie wszystkich elementów dzieła muzycznego.
Efekty kształcenia – umiejętności i  kompetencje:
analizy i klasyfikowania postrzeganych zjawisk dźwiękowych; czytania nut głosem.

Literatura muzyczna – 60 godzin
Techniki i style, szkoły i wybitni kompozytorzy: średniowiecza, renesansu, baroku, klasycyzmu, romantyzmu oraz XX i XXI wieku.
Efekty kształcenia – umiejętności i  kompetencje:
rozróżniania gatunków wokalnej i instrumentalnej muzyki dawnej, liturgicznych form muzyki sakralnej różnych wyznań, literatury chóralnej romantycznej i współczesnej.
   
Chór/zespoły instrumentalne – 60 godzin
Muzykowanie zespołowe – podstawowy repertuar muzyki a cappella oraz muzyki kantatowo-oratoryjnej lub podstawowy repertuar na zespoły instrumentalne.
Efekty kształcenia – umiejętności i  kompetencje:
pracy w zespołach nad repertuarem różnych epok i stylów od renesansu do współczesności.

Analiza dzieła muzycznego – 30 godzin
Analiza wybranych utworów z punktu widzenia historii gatunków i form muzycznych oraz warsztatu kompozytorskiego.
Efekty kształcenia – umiejętności i  kompetencje:
analizy struktury i cech określających styl dzieła muzycznego, reprezentatywnego dla danej epoki, z uwzględnieniem jego historycznego kontekstu.


TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH – 240 godzin
Zajęcia muzyczno-ruchowe
Ćwiczenia i zabawy muzyczno-ruchowe w oparciu o teoretyczne podstawy metody E. J. Dalcroze’a.
Efekty kształcenia – umiejętności i  kompetencje:
realizacji oraz stosowania różnych metod przeprowadzania ćwiczeń muzyczno-ruchowych ze szczególnym uwzględnieniem różnych schematów metrycznych, polirytmii oraz łańcucha realizacji.

Czytanie partytur
Analiza i odtwarzanie na fortepianie zapisu partyturowego o zróżnicowanej fakturze i stylistyce: partytury chóralne, wokalno-instrumentalne i instrumentalne. Zapis w „starych” kluczach. Zagadnienie transpozycji.
Efekty kształcenia – umiejętności i  kompetencje:
czytania i realizacji na fortepianie partytur: chóralnych, instrumentalnych i wokalno-instrumentalnych; czytania w kluczach C i F; transponowania.

Instrumentacja
Problemy techniczne instrumentów muzycznych – możliwości ich łączenia. Instrumentowanie na różne typy zespołów.
Efekty kształcenia – umiejętności i  kompetencje:
tworzenia instrumentacji na zespoły: instrumentów dziecięcych, wokalnych, wokalno-instrumentalnych i instrumentalnych z uwzględnieniem ich możliwości wykonawczych.

Drugi instrument
Poznanie zasad i rozwijanie techniki gry na wybranym, innym niż fortepian, instrumencie. Opanowanie podstawowej literatury muzycznej instrumentu.
Efekty kształcenia – umiejętności i  kompetencje:
posługiwania się instrumentem w pracy zawodowej i prowadzeniu zespołów instrumentalnych.

Nauka akompaniamentu z czytaniem a vista
Podstawy opracowania akompaniamentu do różnego repertuaru szkolnego. Praktyka akompaniamentu w pracy z solistą i zespołami. Czytanie nut a vista w różnych tempach i o różnym stopniu trudności pianistycznej.
Efekty kształcenia – umiejętności i  kompetencje:
realizacji partii akompaniamentu oraz szybkiego odtwarzania tekstu nutowego.

Dyrygentura /dyrygowanie
Technika dyrygencka. Specyfika pracy z zespołami wokalnymi, wokalno-instrumentalnymi i instrumentalnymi. Odczytywanie partytury pod kątem formalnym i stylistycznym. Formy kantatowo-oratoryjne i ich realizacja.
Efekty kształcenia – umiejętności i  kompetencje:
stosowania zasad techniki dyrygenckiej; samodzielnego opracowania utworów polskiej i obcej literatury chóralnej a cappella, instrumentalnej, wokalno-instrumentalnej i zespołowej.

Instrumenty szkolne
Możliwości techniczno-brzmieniowe instrumentów – instrumentarium Orffa, flety podłużne, keyboard, gitara, instrumenty perkusyjne, akordeon. Tworzenie własnych instrumentacji. Gra w podstawowym zakresie na instrumentach szkolnych. Tworzenie prostych opracowań na zespoły dziecięce.
Efekty kształcenia – umiejętności i  kompetencje:
gry na różnych podstawowych instrumentach szkolnych; wykonywania prostych opracowań na zespoły dziecięce; tworzenia własnych instrumentacji.


TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH
Historia kultury- 30 godzin
Dzieje kultury europejskiej z odniesieniem do jej śródziemnomorskich fundamentów: od kultury antyku, przez wieki średnie, nowożytność – do współczesności. Historia idei i jej przekładu na język literatury, sztuki, architektury – związki  kultury starego kontynentu z kulturami ościennymi.
Efekty kształcenia – umiejętności i  kompetencje:
rozumienia dziejów kultury muzycznej – polskiej i światowej, dawnej i współczesnej.


TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH – 210 godzin
Specjalistyczna literatura muzyczna
Najważniejsze pozycje literatury muzycznej od średniowiecza do współczesności.
Efekty kształcenia – umiejętności i  kompetencje:
rozpoznawania kluczowych pozycji literatury chóralnej różnych epok i stylów.

Interpretacja tekstu literackiego z dykcją
Formy w dziele literackim (poetyckim) i ich wpływ na powstawanie utworu muzycznego. Technika dykcji i artykulacji.
Efekty kształcenia – umiejętności i  kompetencje:
prawidłowej interpretacji tekstu literackiego pod względem akcentacji, artykulacji i interpunkcji.

Improwizacja fortepianowa
Nauka swobodnego posługiwania się fakturą fortepianową.
Efekty kształcenia – umiejętności i  kompetencje:
improwizowania i harmonizowania w różnych konwencjach stylistycznych.

Propedeutyka kompozycji i aranżacji

Podstawowe problemy warsztatu kompozytorskiego. Rozwijanie wyobraźni barwowej.
Efekty kształcenia – umiejętności i  kompetencje:
doboru i wykorzystania różnorodnych instrumentów dla potrzeb własnych kompozycji i aranżacji.

Komunikacja społeczna i organizacja imprez
Metody kształtowania opinii publicznej. Zasady kreowania pozytywnego image’u zespołu, solisty, instytucji artystycznej. Prawo autorskie. Terminologia i korespondencja handlowa. Technika organizowania konkursów i quizów.
Efekty kształcenia – umiejętności i  kompetencje:
organizowania przedsięwzięć artystycznych.

Promocja i marketing dóbr kultury
Techniki sondażu społecznego. Zasady planowania kampanii reklamowej. Sponsoring muzyczny. Fundacje. Media jako środek upowszechniania muzyki. Techniki przeprowadzania i udzielania wywiadu.
Efekty kształcenia – umiejętności i  kompetencje:
promowania kultury muzycznej w społeczeństwie.

Katalog kierunków