KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów

edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - treści programowe przedmiotów

 

TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH

Historia sztuki – 60 h
Etapy rozwoju sztuki, stylów i dzieł. Twórcy sztuki od czasów prehistorycznych po czasy współczesne w powiązaniu z faktami i doktrynami historycznymi. Sztuka nowoczesna. Elementy sztuki aktualnej. Konteksty kulturowe, religijne, społeczne i polityczne sztuki. Uwarunkowania pozaartystyczne sztuki. Teorie formy plastycznej.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia historii sztuki w kontekście historycznym; odbioru i analizy dzieł sztuki jako tekstów kultury; analizy struktury i jakości formalnej dzieła sztuki.

Antroposfera i ikonosfera  – 60 h
Antroposfera – elementy antropologii kulturowej, estetyki i socjologii kultury. Ikonosfera – elementy wiedzy o otoczeniu wizualnym człowieka oraz o sztukach wizualnych i audiowizualnych.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia zagadnień z obszaru antropologii kulturowej, estetyki i socjologii kultury; rozumienia zagadnień z obszaru ikonosfery, sztuki mediów i kultury medialnej; rozumienia zagadnień z obszaru komunikacji medialnej; krytycznego odbioru kultury współczesnej; wykorzystywania współczesnych metod przekazu audiowizualnego.

Percepcja wizualna i twórczość artystyczna – 60 h
Psychologia percepcji wizualnej i audiowizualnej. Twórczość a działania interaktywne. Psychologia reklamy. Postawy kreatywne w działaniach
artystyczno-edukacyjnych.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia roli psychologii w twórczości artystycznej; wykorzystywania wiedzy o mechanizmach percepcji przekazów wizualnych i audiowizualnych w działaniach artystyczno-edukacyjnych.

Upowszechnianie, animacja i promocja kultury wizualnej – 60 h
Rola animacji i promocji kultury wizualnej w mediach – oddziaływanie socjologiczne, edukacyjne i psychologiczne. Upowszechnianie sztuki współczesnej. Techniki prezentacji oraz dokumentacji sztuki współczesnej. Rynek sztuki. Informowanie o dziełach sztuki i zdarzeniach artystycznych. Współpraca z mass-mediami. Promocja i reklama w upowszechnianiu kultury. Polityka państwa i Unii Europejskiej w zakresie upowszechniania kultury – instytucje oraz struktury krajowe i unijne. Elementy prawa autorskiego.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia i stosowania metod upowszechniania, animacji i promocji sztuk wizualnych i medialnych; rozumienia zasad funkcjonowania marketingu w sztuce i kulturze; rozumienia zasad funkcjonowania rynku sztuki; rozumienia roli mass-mediów w promowaniu kultury; korzystania z prawa autorskiego.

 

TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH – 510 h

Rysunek
Studyjne ujmowanie obserwowanej i analizowanej rzeczywistości – jej interpretacja i przetwarzanie twórcze.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
wykorzystywania technik rysunkowych jako podstawowego zapisu zamysłu twórczego i zastanej sytuacji; stosowania klasycznych i niekonwencjonalnych technik rysunkowych.

Malarstwo
Tworzenie obrazu malarskiego w oparciu o podstawowe wartości formalne. Klasyczne i niekonwencjonalne techniki malarskie.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
wykorzystywania różnych technik malarskich do tworzenia obrazów; kształtowania relacji między wyrażanymi treściami a użytymi środkami formalnymi w malarstwie.

Grafika
Tworzenie grafiki w oparciu o podstawowe wartości formalne. Klasyczne i niekonwencjonalne techniki graficzne.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
wykorzystywania różnych technik graficznych do tworzenia grafik; kształtowania relacji między wyrażanymi treściami a użytymi środkami formalnymi w grafice.

Rzeźba
Kompozycje rzeźbiarskie oparte na podstawowych wartościach formalnych. Obiekty i działania przestrzenne. Klasyczne i niekonwencjonalne techniki i materiały rzeźbiarskie.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
tworzenia kompozycji rzeźbiarskich w różnych technikach; kształtowania i wykorzystywania związków między wyrażanymi treściami a użytymi środkami formalnymi w rzeźbie.

Struktury wizualne
Elementy kompozycji plastycznej. Elementy budowy struktur wizualnych płaskich i przestrzennych. Właściwości plastyczne różnych materiałów i tworzyw.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
tworzenia kompozycji plastycznych oraz prostych i złożonych struktur wizualnych; kreowania struktur wizualnych i ich wykorzystywania w innych obszarach twórczości plastycznej.

Intermedia
Organizacja przestrzeni zamkniętej i otwartej. Łączenie realnej przestrzeni trójwymiarowej z przestrzenią wirtualną. Intermedialne działania wizualne i audiowizualne realizowane w powiązaniu ze sztuką, nauką i techniką.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
kreowania przestrzeni wizualnej; przygotowywania intermedialnych przekazów wizualnych i audiowizualnych.

Projektowanie graficzne
Elementy projektowania graficznego – identyfikacja wizualna, grafika edytorska, przestrzenne rozwiązania projektowe. Klasyczne techniki projektowania graficznego. Graficzne programy komputerowe.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
wykonywania projektów graficznych; stosowania klasycznych i komputerowych technik projektowania graficznego.

Fotografia
Fotografia czarno-biała i barwna. Analogowe i cyfrowe narzędzia fotograficzne. Technologie fotograficzne. Fotografia artystyczna i użytkowa.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
posługiwania się sprzętem i technikami fotograficznymi; wykonywania fotografii korzystając z narzędzi i technik analogowych oraz cyfrowych.

Multimedia
Struktura prezentacji multimedialnych. Analogowe i cyfrowe techniki audio i wideo. Łączenie obrazu z dźwiękiem. Kreowanie przestrzeni wirtualnej. Interaktywne prezentacje internetowe i multimedialne. Programy komputerowe do cyfrowej obróbki materiałów audiowizualnych i multimedialnych.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
przygotowywania materiałów multimedialnych korzystając z narzędzi i technologii analogowych lub cyfrowych.

 

TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH

Kultura i sztuka współczesna – 90 h
Wpływ doktryn, idei oraz krytyki artystycznej na twórczość artystów. Krytyka artystyczna jako informacja i manipulacja społeczna. Funkcjonowanie oraz obieg kultury i sztuki współczesnej. Rola mass-mediów w obiegu kultury i sztuki współczesnej.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
wykorzystywania wiedzy o kulturze i sztuce współczesnej; krytycznej oceny i wartościowania sztuki współczesnej; wykorzystywania kryteriów i metod porównawczych w ocenie współczesnych sztuk wizualnych i medialnych.

 

TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH – 240 h

Projekty twórcze
Projekty działań artystycznych, społecznych i edukacyjnych. Współczesne koncepcje edukacji artystycznej. Akcje, warsztaty, działania i interwencje: artystyczne, społeczne, edukacyjne, terapeutyczne, promocyjne i reklamowe. Sztuki plastyczne w powiązaniu z kulturą, nauką i techniką. Kształtowanie indywidualnej i zespołowej wypowiedzi autorskiej. Kontekst społeczny działań plastycznych.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
kreowania i przygotowywania projektów twórczych; wykorzystywania projektów twórczych w aktywności artystycznej, społecznej i edukacyjnej; uaktualniania wiedzy dotyczącej koncepcji i metod edukacji artystycznej w kontekście przemian w kulturze i sztuce współczesnej.

Kreacje wizualne i multimedialne
Specjalistyczne pracownie artystyczne i projektowe rozwijające umiejętności twórcze w wybranych obszarach sztuk plastycznych.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
kreatywnego działania w obszarze sztuk wizualnych i multimedialnych.

Katalog kierunków