KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów

socjologia - treści programowe przedmiotów


TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH
Podstawy socjologii – 60 h
Presocjologiczna refleksja nad społeczeństwem i miejscem jednostki w społeczeństwie. Powstanie socjologii  akademickiej. Socjologia a inne nauki społeczne. Zachowania, działania, interakcje. Stosunki społeczne, organizacja, struktura społeczna. Dynamika struktur. Działania masowe i ruchy społeczne. Całości społeczne. Kultura. Socjalizacja.  Socjologiczna koncepcja osobowości. Tożsamość i role społeczne. Struktura roli społecznej. Więź społeczna. Koncepcje ładu społecznego. Organizacja i dezorganizacja. Kontrola społeczna.  Konformizm i dewiacja. Świadomość społeczna i opinia publiczna.  Stratyfikacja społeczna. Klasy społeczne. Gender (płeć determinowana kulturowo). Nierówności społeczne. Ruchliwość społeczna. Władza, panowanie, przywództwo. Instytucje społeczne – system polityczny, pokrewieństwo, małżeństwo, rodzina, religia. Zmiana społeczna, rozwój, postęp. Nowoczesność, późna nowoczesność, ponowoczesność. Teoria a empiria w socjologii.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia podstawowych terminów i pojęć oraz najważniejszych teorii socjologicznych; czytania tekstów socjologicznych i innych, w których wykorzystuje się materiały socjologiczne; stosowania kategorii socjologicznych do analizy społeczeństwa, zwłaszcza współczesnego społeczeństwa polskiego; rozwijania „wyobraźni socjologicznej”.

Antropologia kulturowa – 30 h
Miejsce antropologii kultury wśród innych nauk społecznych. Szkoły i kierunki antropologii kulturowej. Antropologiczna koncepcja człowieka. Antropologiczna koncepcja języka. Antropologiczna koncepcja religii. Antropologiczna koncepcja narodu. Systemy pokrewieństwa. Zmiana kulturowa i jej źródła – zagadnienia rozwoju i postępu w kulturze. Problemy tożsamości kulturowej. Hipoteza „konfliktu cywilizacji”. Etniczność – koncepcje „mniejszości”. Kulturowa dominacja i podporządkowanie. Techniki dominacji. Etniczność i procesy migracji przestrzennych. Asymilacja. Stosunki etniczne w Polsce. Antropologia społeczeństwa nowoczesnego – kultury lokalne. Hipoteza „kultury ubóstwa”. Kultura chłopska w społeczeństwie przemysłowym. Kultura etnicznego ghetta.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia problematyki uniwersalizmu i partykularyzmu form życia zbiorowego ludzi; dostrzegania elementów ciągłości w procesach zmian społecznych; rozpoznawania osobliwości kultur lokalnych.

Systemy, struktury i procesy społeczne w różnych perspektywach teoretycznych – 90 h
Koncepcja systemu społecznego. Funkcjonalizm. Neofunkcjonalizm. Struktura systemów społecznych. Czynniki różnicujące poszczególne kategorie zbiorowości, historyczne uwarunkowania tych różnic. Strukturalne determinanty indywidualnych zachowań. Równowaga i napięcia w strukturze systemów społecznych. Procesy społeczne – zmiany demograficzne i ich korelaty oraz zmiany w strukturze: własności, konsumpcji, gospodarki, organizacji politycznej. Problem „macro-micro link” i jego rozwiązania. Instytucje i procesy instytucjonalizacji. Pojęcie zmiany społecznej w podstawowych orientacjach metodologicznych socjologii: ewolucjonizm, teorie konfliktu, funkcjonalizm, neo-weberyzm, koncepcja strukturacji A. Giddensa, podstawowe tezy „socjologii historycznej”, teorie modernizacji. Źródła, podstawowe założenia i przykłady teorii rozwoju zależnego. Źródła, podstawowe założenia i przykłady teorii rozwoju alternatywnego. Planowa zmiana społeczna w kręgu współczesnej refleksji nad zmianą społeczną i rozwojem społecznym. Nośniki zmiany społecznej.  Zjawisko „oporu wobec  zmian”. Koncepcja traumy kulturowej P. Sztompki, interpretacje polskiej transformacji.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia pojęcia „społeczeństwo” i sporów o jego ontologię; świadomego wyboru perspektywy teoretycznej i dostrzegania konsekwencji tego wyboru; analizowania struktur systemu społecznego i powiązań między jej poszczególnymi elementami; rozumienia koncepcji „społeczeństwa jako procesu”; wykorzystywania kategorii teoretycznych do analizy zmian społecznych we współczesnym społeczeństwie polskim.

Psychologia społeczna –30 h
Człowiek jako przedmiot i podmiot w relacjach społecznych. Stadia rozwoju społecznego jednostki – zachowania konformistyczne i nonkonformistyczne. Orientacje teoretyczne opisujące i wyjaśniające relacje interpersonalne i międzygrupowe psychologii – psychoanaliza, behavioryzm, pragmatyzm, interakcjonizm. Psychologia poznawcza, psychologia ewolucyjna. Język i procesy komunikacji w grupach społecznych. Atrakcyjność interpersonalna w procesach komunikacji. Poznawanie siebie i innych. Procesy socjalizacji – powstawanie społecznej osobowości człowieka. Tożsamość. Socjalizacja pierwotna i wtórna, socjalizacja antycypująca. Mechanizmy wpływu społecznego. Perswazja, manipulacja i obrona przed manipulacją. Podstawowe koncepcje dynamiki grupowej. Modele grup społecznych. Socjometryczna struktura grupy. Przywództwo w grupie. Postawy i zmiana postaw. Procesy grupowe. Konflikt i współpraca. Atrakcyjność interpersonalna. Agresja. Uprzedzenia. Stereotypy. Zachowania prospołeczne. Negocjacje, mediacje, manipulacja. Zastosowania psychologii społecznej. 
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia podstawowych mechanizmów dynamiki grupy społecznej i wpływu grupy na jednostkę; rozumienia roli grupy w budowaniu społecznej tożsamości człowieka; analizowania struktur grupowych i  interakcji w grupie; określania związków między strukturą grupy i jej wpływem na zachowania członków grupy.

Dynamika zmian współczesnego społeczeństwa polskiego – 30 h

Związki między polityką, gospodarką i społeczeństwem. Zmiany struktury społecznej, dynamika uwarstwienia społecznego. Dynamika demograficzna polskiego społeczeństwa. Zróżnicowania przestrzenne. Polskie reformy po roku 1989. Polska w Unii Europejskiej – wyzwania i szanse. Pojęcie i rozumienie społeczeństwa obywatelskiego – spory, kontrowersje i dyskusje. Prawa człowieka i wolności obywatelskie. Społeczeństwo obywatelskie i dynamika rozwoju „trzeciego sektora” we współczesnej Polsce. Gospodarka – czynniki wzrostu gospodarczego. Zmiany w strukturze własnościowej, spory o przebieg prywatyzacji. Problemy społeczne – polityka rynku pracy, dynamika i zróżnicowanie dochodów, procesy marginalizacji społecznej. Funkcjonowanie systemu zabezpieczenia społecznego. Wymiary pluralizmu we współczesnym społeczeństwie polskim. Systemy wartości Polaków, podstawowe wymiary sporów aksjologicznych. Interpretacje polskiej wersji zmiany społecznej.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia zmian w społeczeństwie polskim i ich konsekwencji w zakresie postaw i instytucji społecznych; analizowania gospodarczych, politycznych i społecznych uwarunkowań tych zmian.

Ekonomia – 30 h

Ekonomia jako nauka społeczna. Normatywne i pozytywne programy ekonomii. Koncepcja systemu ekonomicznego. Podstawowe kategorie ekonomiczne – zasoby, produkty, towary, gospodarowanie, rynek i jego rodzaje, kapitał i akumulacja kapitału. Popyt i jego determinanty. Podaż, krzywa popytu i krzywa podaży. Cena równowagi. Rola cen w gospodarce. Model konkurencji doskonałej. Rynek i państwo. Przesłanki alokacyjnej zawodności rynku. Zachowania konsumenta. Elastyczność popytu. Prawo Engela. Rynki kapitałowe. Zasady funkcjonowania giełdy. Handel zagraniczny, protekcjonizm w handlu zagranicznym. Wspólny rynek Unii Europejskiej. Rynek globalny. Światowy system gospodarczy. Analiza makroekonomiczna – Produkt Krajowy Brutto i Produkt Narodowy Brutto. Makroekonomiczna polityka państwa – fiskalna i monetarna. Budżet państwa. Deficyt budżetowy. Problematyka wzrostu gospodarczego. Czynniki wzrostu. Modele wzrostu gospodarczego. Ekonomiczna analiza rynku pracy i bezrobocia. Ekonomiczne skutki bezrobocia. Keynesizm i ekonomia podażowa. Monetaryzm. Teoria przedsiębiorstwa. Równowaga producenta. Problemy ekonomiczne „transformacji”.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia racjonalnych zachowań uczestników rynku – jednostek, gospodarstw domowych i przedsiębiorstw oraz łączących je zależności; rozumienia warunków równowagi makroekonomicznej; krytycznej analizy ekonomicznych i społecznych skutków polityki gospodarczej państwa.

Historia myśli socjologicznej i myśli społecznej – 60 h

Pre-socjologiczna myśl społeczna. Socjologiczny pozytywizm – A. Comte. Socjologia historyczna A. de Tocqueville’a. Socjologiczny ewolucjonizm. Wątki socjologiczne w systemie K. Marksa. Reakcja socjologii akademickiej na marksizm: M. Weber, G. Simmel, V. Pareto, E. Durkheim. Odmiany psychologizmu w socjologii. Socjologiczne implikacje psychoanalizy Z. Freuda. Socjologia E. Durkheima. Socjologia humanistyczna – program socjologii humanistycznej W. Dilthey’a. Antynaturalizm W. Windelbanda i H. Rickerta. F. Tönniesa  „wspólnota” i „społeczeństwo”. G. Simmela koncepcja „socjologii formalnej”. Socjologia rozumiejąca M. Webera. Wątki „weberowskie” we współczesnej socjologii. Koncepcje socjologiczne F. Znanieckiego. Socjologia amerykańska i jej intelektualne podłoże. Interakcjonizm symboliczny G. H. Meada. Szkoła Chicagowska i jej socjologia empiryczna. Polska socjologia z przełomu XIX i XX wieku.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
wykorzystywania wiedzy z zakresu historii dyscypliny i jej społecznego zakorzenienia; dostrzegania i interpretowania historycznych źródeł oraz sporów teoretycznych prowadzonych we współczesnej socjologii.


TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH – 345 h
Statystyka
Podstawowe pojęcia – populacja, zmienna, rodzaje zmiennych, macierze danych. Funkcja jednej zmiennej i jej rozkład. Parametry opisu wartości jednej zmiennej – wartość minimalna, maksymalna i modalna, mediana, średnia arytmetyczna, kwartyle, decyle i ich własności. Relacje między parametrami. Parametry dyspersji – rozstęp, odchylenie przeciętne, odchylenie standardowe, wariancja. Miary asymetrii, współczynniki asymetrii, rozkład symetryczny i asymetryczny. Rozkład zmiennych losowych – rozkład normalny, chi-kwadrat, t-Studenta. Standaryzacja rozkładu normalnego. Powierzchnia pod krzywą normalną. Estymacja punktowa i przedziałowa. Przedział ufności. Podstawowe zależności statystyczne – funkcje dwóch zmiennych, kowariancja i jej własności, regresja pierwszego i drugiego rodzaju, niezależność stochastyczna, maksymalna zależność statystyczna. Regresja średnich. Regresja liniowa drugiego rodzaju – metoda najmniejszych kwadratów. Interpretacja współczynników regresji liniowej. Własności współczynnika korelacji liniowej. Korelacja rangowa, miary korelacji rangowej – współczynniki Kendalla i Goodmana-Kruskala. Wnioskowanie statystyczne, testowanie hipotez statystycznych. Błędy pierwszego i drugiego rodzaju. Poziom istotności. Hipotezy parametryczne i nieparametryczne. Zastosowanie testów opartych na statystyce chi-kwadrat. Rozkład zmiennej w populacji, rozkład teoretyczny. Rozkład zmiennych w dwóch populacjach.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia podstawowych pojęć statystyki opisowej; przygotowywania danych do analizy statystycznej; zakładania zbioru danych; analizy rozkładu zmiennych losowych; stosowania podstawowych metod wnioskowania statystycznego.

Metody badań społecznych

Badania reprezentacyjne – próba, rodzaje prób, metody doboru próby. Pytania badawcze – rodzaje, charakterystyka. Hipotezy badawcze. Zmienne i wskaźniki. Kwestionariusz ankiety i jego struktura. Pytania kwestionariusza. Techniki survey’owe. Badania pilotażowe i ich funkcje. Zasady opracowywania danych survey’owych. Przygotowanie materiału do analizy – instrukcja kodowa, kodowanie, zakładanie zbioru danych. Badania panelowe i analiza szeregów czasowych. Specyfika badań jakościowych – analiza hermeneutyczna, analiza znaczeń, analiza kontekstów. Sposób formułowania pytań badawczych. Metoda biograficzna i jej odmiany – dokumenty osobiste, wywiad narracyjny. Metoda teorii ugruntowanej. Socjologia dnia codziennego. Techniki badań jakościowych – typy wywiadów: swobodny, pogłębiony, narracyjny, zogniskowany, grupowy. Techniki analizy danych jakościowych – analiza egzemplifikacyjna, analiza konstrukcyjna, analiza typologiczna. Analiza pól semantycznych, analiza sieci.  Rodzaje dokumentów urzędowych. Heurystyczna funkcja dokumentów urzędowych. Analizy szeregów czasowych – ograniczenia. Dokumentacja funkcjonowania instytucji. Język dokumentów urzędowych – problemy interpretacji. Pierwotna i wtórna kategoryzacja danych urzędowych. Problemy agregacji i de-agregacji danych zawartych w dokumentach urzędowych. Problem definiowania jednostki obserwacji. Wady dokumentów urzędowych – niekompletność, selektywność, sporność datowania. Polska statystyka publiczna – dane z Narodowych Spisów Powszechnych. Statystyki przestępczości. Statystyka publiczna Unii Europejskiej. Heurystyczne znaczenie komunikatów środków masowego komunikowania. Techniki analizy treści komunikatów prasowych, radiowych i telewizyjnych.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia podstawowych procedur przygotowania i realizacji badań sondażowych oraz ograniczeń interpretacyjnych danych uzyskiwanych w tych badaniach; aktywnego uczestniczenia w zespołach przygotowujących i realizujących badania sondażowe; stosowania podstawowych metod badań jakościowych; korzystania z podstawowych źródeł informacji urzędowych; analizowania danych urzędowych, zwłaszcza danych Głównego Urzędu Statystycznego i danych gromadzonych przez EUROSTAT.

Procesy ludnościowy
Demografia – przedmiot i metody. Związki demografii z socjologią. Czynniki demograficzne w procesach dynamiki społecznej. Źródła informacji o ruchu naturalnym ludności. Zasady budowy współczynników demograficznych. Problemy standaryzacji. Ludność – struktura i dynamika. Podstawowe cechy (wiek, płeć) – ich rola w obsadzaniu ról społecznych. Źródła zjawisk demograficznych. Badanie zjawisk demograficznych. Reprodukcja ludności – podstawowe pojęcia i miary. Małżeństwa i rozwody – tendencje zmian. Zmiany w strukturze i wielkości rodziny. Rodność i płodność – tendencje zmian. Związki kohabitacyjne – ich znaczenie demograficzne. Społeczne uwarunkowania prokreacji. Pro-natalna i anty-natalna polityka ludnościowa. Umieralność. Zachorowalność i śmiertelność. Zgony według wieku i przyczyn – tendencje zmian. Umieralność niemowląt – porównania międzynarodowe. Tablice trwania życia. Starzenie się ludności. Koncepcje pierwszego i drugiego przejścia demograficznego. Gospodarcze i społeczne konsekwencje zmian w strukturze wieku ludności. Ruch wędrówkowy ludności – typy i miary migracji. Społeczne i demograficzne konsekwencje migracji. Prognozy rozwoju ludności – świat i Polska. Sytuacja demograficzna Polski.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia procesów demograficznych; formułowania prognoz demograficznych; rozumienia czynników mających wpływ na realizm prognoz demograficznych; posługiwania się podstawowymi miarami demograficznymi w charakteryzowaniu procesów ludnościowych zachodzących w polskim społeczeństwie; analizowania społecznych konsekwencji procesów ludnościowych w polskim społeczeństwie.

Etyczne problemy zawodu socjologa

Współczesne problemy etyczne nauki – co i jak wolno badać, granice eksperymentu naukowego. Problemy etycznej odpowiedzialności badacza. Społeczne funkcje socjologii – nauka, teoria, krytyka społeczna. Socjologia jako racja w sporach ideologicznych. Socjologia jako narzędzie społecznych diagnoz. Wykorzystanie danych z badań socjologicznych – możliwy zakres kontroli nad publikowanymi wynikami badań. Społeczne funkcje „socjologii sondażowej”. Zawód socjologa – typy ról zawodowych. Elementy etyki zawodowej socjologów – działaczy, badaczy, komentatorów.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia aksjologicznych problemów współczesnej nauki i jej społecznych funkcji; dostrzegania etycznych problemów zawodu; rozumienia społecznej odpowiedzialności socjologa-badacza i analityka; wskazywania na kwestie etyczne rozstrzygane w oparciu o aksjologiczny consensus profesji.

Współczesne teorie socjologiczne
Meta-teoretyczne założenia teorii socjologicznych, teorie i „orientacje metodologiczne” w socjologii. Teorie socjologiczne z perspektywy socjologii wiedzy – K. Mannheim, „Szkoła Edynburska”. Socjologia fenomenologiczna A. Schulza. „Natura” versus „kultura” – socjobiologia. Teorie wymiany – G.C. Homans i P. Blau. Sieci stosunków wymiany – R.M. Emmerson. Antropologiczne koncepcje wymiany. Teoria krytyczna w socjologii, dwa pokolenia „Szkoły Frankfurckiej”. Teoria socjologiczna T. Parsonsa. Funkcjonalizm i neo-funkcjonalizm. Instytucjonalizm i nowy instytucjonalizm – obszary analizy instytucjonalnej. Teorie konfliktu. Kontynuacje – L. Coser, C.W. Mills, R. Dahrendorf, R. Collins. Interakcjonizm symboliczny – G.H. Mead, M. Kuhn, H. Blumer, J.H. Turner.  Perspektywa dramaturgiczna i etnometodologia – E. Goffman, H. Garfinkel. Teoria systemu światowego – I. Wallerstein. Socjologia po-nowoczesności – Z. Bauman.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
orientowania się w podstawowych kierunkach rozwoju teorii socjologicznych i proponowanych przez nie pojęciach; stosowania tych pojęć do opisu zjawisk społecznych kwalifikowanych jako symptomy strukturalnej zmiany społecznej.

Przygotowanie i realizacja projektu badawczego
Formułowanie problematyki badań. Formułowanie pytań badawczych. Określanie teoretycznego kontekstu i listy zmiennych do budowy modelu heurystycznego. Dobór wskaźników i budowy narzędzi badawczych. Realizacja badań. Analiza wyników. Sporządzanie raportu.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
realizowania podstawowych etapów procedury badawczej; zespołowego przygotowywania, realizacji i opracowywania wyników projektu badawczego.


TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH
Filozofia – 60 h
Główne kierunki filozofii. Podstawowe style filozofowania. Główne pytania filozofii. Filozofia starożytna i jej zmierzch. Źródła nowoczesności – R. Kartezjusz i B. Pascal. Klasyczna filozofia niemiecka. Empiryzm filozofii brytyjskiej. Hipoteza „kryzysu filozofii XX wieku”. Filozofia postmodernistyczna i jej związki z socjologią kultury.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia historii filozofii i jej kluczowych problemów; dostrzegania filozoficznych założeń tkwiących u podstaw współczesnych nauk społecznych.

Logika – 30 h
Elementy formalnej teorii składni, teorii nazw i definicji. Wprowadzenie do metod logiki formalnej. Elementy klasycznego rachunku zdań i predykatów. Metoda naukowa. Metoda dedukcyjna. Metoda indukcyjna. Metoda historyczna. Metody statystyczne. Logiczna teoria nauki.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia podstawowych narzędzi logiki formalnej; wykorzystywania narzędzi logiki w pracy; posługiwania się narzędziami warsztatu socjologii empirycznej.

Metodologia nauk społecznych – 60 h
Pojęcie metody naukowej w socjologii. Struktura i dynamika teorii naukowej. Specyfika metodologii nauk społecznych. Nauka – sposoby opisu: historyczny, socjologiczny, psychologiczny, organizacyjny, metodologiczny. Klasyfikacje nauk. Socjologia w systemach klasyfikacji nauk. Naturalizm i antynaturalizm. Indywidualizm i holizm – poziomy analizy w socjologii. Twierdzenia i teorie w naukach społecznych. Typy twierdzeń. Prawa synchroniczne i diachroniczne. Przyczynowość w naukach społecznych. Klasyfikacje i typologie. Typ idealny. Pojęcia obserwacyjne i pojęcia oznaczające własności ukryte. Wskaźniki, typy wskaźników. Funkcje wskaźnikowe wypowiedzi. Pomiar, typy skal pomiarowych. Nauki empiryczne – indukcjonizm, hipotetyzm. Kanony indukcji. Wyjaśnianie i przewidywanie w naukach społecznych. Spory metodologiczne – realizm, relatywizm poznawczy. Nauka z perspektywy socjologii wiedzy. Nauki społeczne wobec wartości. Koncepcja „dwóch kultur”. Naturalizm i antynaturalizm w teorii socjologicznej. Redukcjonizm i antyredukcjonizm.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia podstawowych problemów metodologicznych współczesnej nauki; dostrzegania poznawczych ograniczeń nauk społecznych; interpretowania i praktycznego wykorzystywania wyników badań socjologicznych.


TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH – 210 h
Zaawansowane techniki komputerowej analizy danych
Przygotowanie danych sondażowych do analizy. Zakładanie baz danych. Wprowadzanie danych. Wstępna analiza rozkładów. De-kodowanie. Tworzenie nowych zmiennych. Problemy braku odpowiedzi. Analiza wielozmiennowa – analiza wariancji, korelacja, regresja, redukcja danych. Wtórne analizy danych sondażowych. Problemy interpretacji danych sondażowych.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
stosowania podstawowych procedur analizy danych sondażowych i ich praktycznego wykorzystywania.

Procedury badań ewaluacyjnych
Koncepcja badań ewaluacyjnych – ich związek z modelami „socjologii stosowanej”. Historia i instytucjonalizacja badań ewaluacyjnych. Typy badań ewaluacyjnych – koncepcje „impact assessment”, „action research”. Zróżnicowanie badań ewaluacyjnych pod kątem ich funkcji społecznych. Schematy eksperymentalne w badaniach ewaluacyjnych. Koncepcja „społeczeństwa eksperymentującego” A. Etzioniego. Monitoring i ewaluacja. Elementy analizy kosztów i korzyści w badaniach ewaluacyjnych. Problemy pomiaru w badaniach ewaluacyjnych.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia problematyki ewaluacji i jej społecznych funkcji; rozumienia roli społecznej ewaluatora; rozumienia i stosowania podstawowych procedur analitycznych w badaniach ewaluacyjnych; stosowania narzędzi socjologii empirycznej w badaniach ewaluacyjnych.

Zróżnicowanie społeczne
Typy zróżnicowania społecznego. Socjologiczna charakterystyka zróżnicowania społecznego. Teorie zróżnicowania klasowego. Teorie stratyfikacji społecznej. Teorie elitystyczne. Teorie zróżnicowania etnicznego i narodowego. Mechanizmy strukturacji w społeczeństwach współczesnych. Nowe klasy średnie. Koncepcje „podklasy”. „Społeczeństwo wiedzy” i odpowiadające mu mechanizmy strukturacji. Wykluczenie społeczne. Bieda i jej dziedziczenie. Obszary konfliktów społecznych. Ekonomia, polityka, kultura, religia – różne obszary różnicowania społecznego.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia wielowymiarowości współczesnego społeczeństwa i pluralizmu jego struktury; wykorzystywania podstawowych kategorii stratyfikacji społecznej do analizy struktury statusów i ról społecznych; analizowania dynamiki zróżnicowań społecznych we współczesnym społeczeństwie polskim.

Globalne procesy społeczne
Uniwersalizacja w przeszłości i współcześnie. Współczesne procesy integracji – wymiar, mechanizmy, przejawy, skutki. Globalizacja i poszukiwanie tożsamości – nowa religijność, fundamentalizmy, sekty, subkultury. Otwarty świat – migracje oraz ich społeczne i kulturowe konsekwencje. Media masowe i nowe media – wpływ na procesy globalizacji i uniwersalizacji. Globalne procesy społeczne – wyzwania, szanse,  zagrożenia. Konsekwencje globalizacji – globalizacja jako zmienna niezależna.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia podstawowych mechanizmów procesów globalizacji i międzynarodowej integracji; analizowania i interpretowania wpływu tych procesów na społeczeństwo polskie.

Katalog kierunków