KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów

dyrygentura - treści programowe przedmiotów


TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH
Literatura muzyczna – 60 h
Techniki, style, szkoły i twórczość wybitnych kompozytorów okresu średniowiecza, renesansu, baroku, klasycyzmu, romantyzmu oraz XX i XXI wieku – w korelacji z analizą dzieł muzycznych.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozpoznawania stylów muzycznych; analizy biografii kompozytorów i wykonawców; rozpoznawania ze słuchu dzieł muzycznych należących do wszystkich podstawowych nurtów stylistycznych i okresów historycznych.

Historia form i stylów  - 60 h
Wybrane zagadnienia z dziejów kultury muzycznej ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju form i gatunków muzycznych.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
przekazywania wiadomości z zakresu rozwoju muzyki we wszystkich jej aspektach w ujęciu historycznym;  kreatywnej wypowiedzi na tematy ogólnomuzyczne.

Analiza dzieła muzycznego – 30 h
Analiza wybranych utworów z punktu widzenia historii gatunków i form muzycznych oraz warsztatu kompozytorskiego. Opis i Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
analizy strukturalnej dzieła muzycznego; opisu struktury oraz elementów składowych dzieła muzycznego; definiowania różnic między poszczególnymi formami typowymi dla danej epoki lub stylu.

Kształcenie słuchu – 60 h
Rozwijanie sprawności słuchowej. Czytanie nut głosem. Pobudzanie świadomego słyszenia – wrażliwości na poszczególne elementy muzyki takie jak : melodyka, rytm, metrum, tempo, dynamika. Kształtowanie wyobraźni i pamięci muzycznej. Czytanie w starych kluczach. Identyfikacja zjawisk  muzycznych w oparciu o materiał dźwiękowy tradycyjnych instrumentów klawiszowych, instrumentów orkiestrowych oraz dźwięków syntezowanych elektronicznie.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
głosowej realizacji ćwiczeń solfeżowych; biegłego czytania nut solmizacją; prawidłowej intonacji interwałów; kojarzenia współbrzmień w zróżnicowanych środowiskach dźwiękowych.

Harmonia – 60 h
Współbrzmienia i akordy. Analiza zjawisk dźwiękowych systemu dur-moll w ujęciu historycznym. Analiza harmoniczna utworów. Ćwiczenia praktyczne w zakresie tworzenia przebiegów harmonicznych. Poznawanie zagadnień harmoniki XX i XXI wieku na przykładzie dzieł wybitnych kompozytorów.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
prawidłowego łączenia funkcji harmonicznych; samodzielnej analizy materii dźwiękowej;  realizacji basu cyfrowanego.

Kontrapunkt – 30 h
Technika kompozytorska i zasady przebiegów tonalnych, harmonicznych oraz rytmicznych w dziele muzycznym. Rozwój kontrapunktu w aspekcie historycznym – jego znaczenie w kształtowaniu współczesnych kierunków kompozycji. Kontrapunkt staroklasyczny i barokowy. Ewolucja polifonii na przestrzeni wieków.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
stosowania zasad techniki kontrapunktycznej w samodzielnych próbach kompozycji; analizy utworu pod względem różnorodnego stosowania kontrapunktu w ujęciu historycznym.

Fortepian – 30 h
Podstawowy repertuar literatury fortepianowej. Faktura fortepianowa poszczególnych epok i stylów. Wyciągi fortepianowe muzyki symfonicznej, partii orkiestrowej koncertów solowych oraz dzieł oratoryjnych i operowych.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
biegłej gry na instrumencie; realizowania przy fortepianie prób z solistami; pracy nad repertuarem symfonicznym, oratoryjnym, operowym i solistycznym w oparciu o wyciągi fortepianowe.

Chór / orkiestra – 30 h

Literatura wokalna i instrumentalna – zasady współdziałania poszczególnych elementów zespołów wokalnych i instrumentalnych z punktu widzenia wykonawcy. Sposoby prowadzenia prób przez dyrygenta.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
współdziałania z pozostałymi wykonawcami podczas prób i wykonań koncertowych dzieł wokalnych i instrumentalnych; dostosowywania się do zróżnicowanych warunków akustycznych.

Instrumentacja – 30 h
Możliwości techniczne i wyrazowe poszczególnych instrumentów – zasady ich współdziałania oraz analiza sposobu ich użycia w kształtowaniu dzieła muzycznego. Techniki orkiestracji na różne obsady wykonawcze. Ewolucja zespołów instrumentalnych w ujęciu historycznym.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
instrumentacji na różne pod względem składu zespoły wykonawcze; świadomego stosowania zasad instrumentacji w relacji do stylu epoki.


TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH
Dyrygentura – 150 h
Zasady techniki dyrygenckiej. Rozwijanie cech osobowościowych dyrygenta i predyspozycji do kierowania zespołem.  Analiza partytur pod kątem różnych stylów i gatunków dzieł orkiestrowych. Analiza sylwetek wybitnych dyrygentów – charakterystyka interpretowanych przez nich utworów.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
dyrygowania zespołami symfonicznymi i wokalno-instrumentalnymi;  współpracy z zespołem; przekonywania wykonawców do własnej interpretacji; towarzyszenia solistom; koncentracji niezbędnej do przekazania wizji dzieła współwykonawcom.

Czytanie partytur – 90 h
Partytury orkiestrowe w realizacji fortepianowej. Wyciągi fortepianowe i analiza porównawcza z tekstem źródłowym. Transponowanie prostych utworów fortepianowych.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
biegłego grania partytur symfonicznych na fortepianie; eliminacji najmniej istotnych elementów tworzonego wyciągu fortepianowego; akompaniowania na zajęciach bezpośrednio z partytury; biegłej transpozycji instrumentów orkiestrowych; swobodnego odczytywania instrumentalnych partii utworów zapisywanych we wszystkich kluczach stosowanych w partyturach.


TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH
Techniki kompozytorskie – 30 h
Główne kierunki i techniki kompozytorskie XX i XXI wieku. Poznawanie dzieł najwybitniejszych twórców metodą odsłuchiwania ze śledzeniem partytury. Analiza technik kompozytorskich pod kątem dyrygenckim. Współczesna notacja i sposoby jej egzekwowania podczas zajęć z orkiestrą lub chórem.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
samodzielnej analizy współczesnych dzieł muzycznych pod kątem zastosowania konkretnych technik kompozytorskich; rozróżniania utworów wybitnych kompozytorów XX i XXI wieku; określania charakterystycznych cech stosowanych przez nich metod komponowania; posługiwania się wiedzą z zakresu tendencji i nurtów współczesnej sztuki.

Propedeutyka kompozycji – 30 h

Problemy warsztatu kompozytorskiego. Rozwój techniki kompozycji na przestrzeni wieków. Ćwiczenia praktyczne i samodzielne próby komponowania prostych form instrumentalnych i chóralnych. Porównywanie własnych prac z wybranymi przykładami z literatury światowej.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
stosowania zróżnicowanych technik kompozytorskich w samodzielnej pracy; stosowania różnych grup instrumentów w procesie twórczym; rozumienia zasad harmonii i kontrapunktu na przykładzie własnych kompozycji.

Prelekcja i krytyka – 30 h

Rola krytyki muzycznej i prelekcji w ujęciu historycznym. Znaczenie współczesnej publicystyki muzycznej – jej socjologiczne aspekty. Analiza obecności krytyki muzycznej we współczesnych publikacjach i czasopismach. Pielęgnowanie czystości języka polskiego w mowie i piśmie. Kulturotwórcza rola radia i telewizji.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
operowania językiem mówionym i pisanym w przekazywaniu własnych myśli i refleksji na temat ogólnie pojętej problematyki kultury muzycznej; formułowania na piśmie opinii, krytyk i analiz dotyczących życia muzycznego; prowadzenia koncertów i spotkań  muzycznych.

Marketing i zarządzanie – 30 h
Marketing w kulturze i zarządzaniu instytucjami kultury. Struktura i rola Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kształtowaniu strategii rozwoju kultury. Sposoby pozyskiwania środków pozabudżetowych. Struktury organizacyjne jednostek kultury. Rola samorządów terytorialnych w finansowaniu kultury. Odpowiedzialność prawna dyrektora instytucji kultury. Wiedza o środkach Unii Europejskiej oraz sposobach ich pozyskiwania. Podstawowe akty prawne regulujące sferę kultury w państwie.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
samodzielnego zarządzania instytucjami kultury; organizowania pracy zespołów artystycznych; organizowania sezonów koncertowych;  negocjowania; kreatywnej organizacji życia muzycznego.


TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH
Dyrygentura – 90 h
Profesjonalne opanowanie warsztatu dyrygenckiego. Światowa literatura symfoniczna i operowa. Regularne zajęcia z orkiestrą – zasady prowadzenia prób. Praktyka  akompaniamentu orkiestrowego na przykładzie dzieł różnych epok. Problematyka interpretacji i wykonawstwa muzyki współczesnej. Analiza partytur uwzględniających różne style i gatunki dzieł orkiestrowych.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
samodzielnej pracy z zespołami symfonicznymi i operowymi; kierowania pracą instytucji artystycznej; doboru repertuaru; planowania długoterminowej strategii rozwoju zespołów artystycznych; kształtowania polityki programowej; prowadzenia prób, koncertów i przedstawień operowych na wysokim poziomie artystycznym; profesjonalnej współpracy z solistami w akompaniamentach; nawiązywania łatwego kontaktu z publicznością na estradzie i poza nią.

Katalog kierunków