KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów

architektura wnętrz - treści programowe przedmiotów


 TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH
Rysunek – 45 h
Studium formy i przestrzeni – martwa natura, pejzaż, architektura, wnętrze. Studium rysunkowe w oparciu o człowieka – akt, portret. Kompozycja. Rysunek oparty o warsztat klasyczny i nowe media.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
interpretowania natury; kreacji i dokonywania syntezy rysunkowej; notowania i zapisywania myśli projektowej; uniwersalnego sposobu porozumiewania się rysunkiem; stosowania rysunku jako podstawowego elementu warsztatu zawodowego.

Malarstwo i rzeźba – 75 h
Kolor budujący formę i przestrzeń. Zestawienia i kontrasty barwne. Temperatura kolorów. Walor i kolor. Studium formy. Forma i przestrzeń. Kompozycja. Materia i faktura. Transformacja formy.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: 
interpretowania zjawisk plastycznych; znajdywania form ekspresji; aranżacji przestrzeni i formy.

Historia sztuki – 45 h
Dzieje sztuki od czasów prehistorycznych do współczesnych w aspekcie faktów i wydarzeń historycznych, religijnych i społecznych. Epoki, style i przemiany treściowe zachodzące w sztuce. Główne zjawiska i procesy zachodzące w sztuce nowoczesnej – jej specyfika i różnorodność. Obiekty i dzieła sztuki. Sylwetki twórców sztuki – malarzy, rzeźbiarzy, architektów.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: 
definiowania epoki lub stylu w kulturze i sztuce; rozpoznawania cech stylistycznych terytorialnych i czasowych dzieła sztuki; definiowania aspektów treściowych oraz funkcjonalno-użytkowych dzieła; stosowania pojęć i terminologii związanej z wiedzą o sztuce.

Geometria wykreślna – 30 h
Rzuty Monge`a – elementy w przestrzeni, związki między elementami, wielościany, powierzchnie drugiego stopnia. Aksonometria – układ brył w aksonometrii, konstruowanie cieni własnych i rzuconych. Rzut środkowy, perspektywa, wykreślanie zestawu brył, wykreślanie elementów architektury wnętrz w perspektywie czołowej i bocznej, wyznaczanie cieni przy zadanym kierunku oświetlenia.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
stosowania metod geometrycznego kształtowania przestrzeni i form niezbędnych w procesie projektowania architektury i mebli; stosowania geometrycznych reguł dla zapisywania i obrazowania myśli projektowej; konstruowania wizualizacji przestrzennych w kontekście przygotowania do użytkowania programów komputerowych.

Oświetlenie – 30 h
Barwa i światło. Elementy techniki świetlnej. Źródła światła. Oprawy oświetleniowe. Rodzaje oświetlenia. Różne potrzeby efektu oświetlenia. Iluminacja. Problemy oświetlenia we wnętrzu.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: 
realizowania potrzeb użytkowników oświetlenia; posługiwania się światłem jako jedną z form kreacji w kształtowaniu przestrzeni i formy.
Budownictwo – 60 h
Elementy wiedzy o materiałach i konstrukcjach budowlanych. Elementy fizyki budowli. Elementy wiedzy o instalacjach budowlanych i technicznym wyposażeniu architektury. Akustyka budowli. Elementy prawa budowlanego. Rysunek budowlany. Elementy projektowania architektonicznego.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: 
racjonalnego wykorzystywania właściwości i cech materiałów budowlanych; doboru odpowiednich struktur i rozwiązań technicznych; technicznego wyposażania architektury w instalacje; przygotowania czytelnych zapisów i dokumentacji realizacyjnej.

Konstrukcje budowlane – 30 h
Mechanika budowli – pojęcia podstawowe, definicje. Obciążenia – definicje, podziały, działania obciążeń na konstrukcję. Elementy i systemy konstrukcji – systemy prętowe, systemy powierzchniowe, systemy przestrzenne, powłoki, węzły, podpory. Statyka elementarna. Geometria pól. Elementy wytrzymałości materiałów. Charakterystyka konstrukcyjna budynku. Rodzaje konstrukcji i struktur. Konstrukcje specjalne.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: 
całościowego postrzegania i odczytywania architektury; spójnego myślenia w procesie projektowania; kreacji opartej na logice strukturalnej budowli, mebli lub wytworu wyposażenia wnętrza; pracy zespołowej w rozwiązywaniu problemów projektowych.

Ergonomia – 30 h
Ergonomia systemowa. Metody analizy i oceny ergonomicznej systemu i wytworu. Metoda projektowania przestrzenno-wymiarowego. Źródła danych ergonomicznych w projektowaniu. Ergonomia niepełnosprawności. Modelowanie antropometryczne.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
stosowania wiedzy z zakresu ergonomii systemowej w projektowaniu; operowania modelami wymiarowymi człowieka w ujęciu statycznym i dynamicznym; korzystania z literatury tematycznej oraz atlasów antropometrycznych i zbiorów norm odnoszących się do miar człowieka.

Projektowanie architektoniczne – 75 h
Podstawy kształtowania przestrzeni i formy architektonicznej w relacji do człowieka, jego cech, potrzeb i oczekiwań. Projektowanie jako integracja zagadnień wynikających z doświadczeń artystycznych, wiedzy humanistycznej i technicznej oraz tradycji, kultury i racji ekonomicznych. Zagadnienia logiki strukturalnej. Kompozycja architektoniczna. Zagadnienia urbanistyczne w projektowaniu architektonicznym. Formy i metody prezentacji zadań projektowych. Modelowanie.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
projektowania architektonicznego według założeń ideowych i zadanych programów; wykonywania prac projektowych; formułowania czytelnego przekazu architektonicznego za pomocą rysunku, modelu lub zapisu komputerowego.


 TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH – 150 h
Podstawy projektowania
Zasady kompozycji brył i płaszczyzn. Kreowanie kształtów przestrzeni i form. Budowanie formy i przestrzeni światłem. Terminologia architektoniczno-plastyczna. Semantyczny aspekt języka architektoniczno-plastycznego.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
korzystania z intuicyjnej metody poszukiwania formy w procesie projektowym; kojarzenia czynników składających się na sztukę projektowania.

Podstawy projektowania architektury wnętrz
Kształtowanie przestrzeni w najbliższym otoczeniu człowieka – mieszkaniu, miejscu pracy, miejscu odpoczynku i rekreacji. Wnętrza użyteczności publicznej. Projektowanie zieleni i wyposażenia terenów. Integrowanie w procesie projektowania wielu zagadnień z różnych dyscyplin i dziedzin wiedzy. Formy i metody prezentacji zadań projektowych. Zapis i prezentacja projektu wnętrz i wyposażenia. Modelowanie architektury wnętrz. Zapis komputerowy.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: 
analizy i wyboru problemów w zadaniu projektowym; powiązania zagadnień użytkowych, technicznych i estetycznych z uwarunkowaniami historycznymi, kulturowymi i społecznymi; formułowania idei i programów użytkowych zadania projektowego; tworzenia i referowania czytelnych form prezentacji pracy projektowej – rysunku, modelu, zapisu komputerowego.
Podstawy projektowania mebli
Kształtowanie formy mebli z uwzględnieniem uwarunkowań funkcjonalnych, ergonomicznych, technologicznych i kulturowych. Meble jednostkowe i do produkcji seryjnej – przeznaczone do wnętrz mieszkalnych, miejsc pracy oraz do przestrzeni publicznych. Projektowanie zestawów lub kompletów mebli. Projektowanie mebli unikatowych. Analiza funkcji mebli współczesnych. Nowe wzory i sposoby użytkowania mebli. Metodyka projektowania mebli. Modelowanie w skali redukcyjnej i naturalnej. Zapis koncepcji, rysunek warsztatowy mebli.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: 
projektowania mebli dla oczekiwanych potrzeb i realizowanych w określonych warunkach zadań; czytelnej prezentacji projektu; wpisywania projektowanych mebli w istniejący kontekst wnętrz.

Podstawy projektowania wystaw
Założenia ideowe, program i scenariusz wystawy. Ekspozycja w przestrzeniach otwartych i zamkniętych. Wystawy obiektów sztuk plastycznych. Wystawiennictwo muzealne. Specyfika oświetlenia wystawienniczego. Interdyscyplinarność projektowania. Formy i metody prezentacji zadań projektowych.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
wykonywania projektu wystaw zgodnego z założeniem ideowym; czytania i tworzenia scenariuszy wystaw; tworzenia komunikatów wizualnych; tworzenia czytelnych prezentacji projektowych – rysunku, modelu, fotografii, animacji, zapisu komputerowego.


TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH
Historia architektury wnętrz i mebli – 60 h
Historia sztuki z obszaru historii wnętrz, mebli i wzornictwa – od XVIII wieku do współczesności – w porządku chronologicznym, poprzez pryzmat kluczowych wydarzeń historycznych i cywilizacyjnych oraz głównych nurtów rozwoju tego obszaru sztuki.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
identyfikowania i określania cech stylistycznych wnętrz i wyposażenia; określania cech użytkowych i treściowych dzieł architektury wnętrz i mebli; formułowania kryteriów oceny dzieła; przybliżania problematyki wynikającej z wiedzy do praktyki zawodowej.

Problemy sztuki współczesnej – 60 h
Sztuka współczesna i aktualne wydarzenia w kontekście życia kulturalnego, gospodarki, polityki i współczesnej teorii sztuki. Metody badań nad sztuką. Sposoby upowszechniania wyników badań nad sztuką.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia zjawisk występujących w sztuce współczesnej; oceny współczesnego dzieła plastycznego; refleksji krytycznej; budowania teorii na bazie własnych doświadczeń artystycznych i projektowych.

Pracownie artystyczne i intermediów – 90 h
Realizacja programów edukacji artystycznej w innych dyscyplinach. Intermedia.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
stosowania przekazów wizualnych i audiowizualnych do celów artystyczno-badawczych; pogłębiania warsztatu w zakresie projektowania wystaw; stosowania intermedialnych przekazów wizualnych do celów prezentacji projektowej.


TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH – 285 h
Projektowanie architektury wnętrz
Podejmowanie złożonych problemów projektowych. Zadania interdyscyplinarne. Wykorzystywanie doświadczeń artystycznych i zaawansowanej wiedzy. Problemy artystyczno-badawcze w zadaniach projektowych.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozwiązywania zagadnień o złożonej problematyce interdyscyplinarnej; znajdowania i opisywania problemów projektowych; poszukiwania inspiracji projektowej.

Projektowanie mebli
Problematyka struktur meblowych o złożonych funkcjach. Meble funkcjonalne. Meble unikatowe. Formy meblowe zintegrowane z koncepcją plastyczną wnętrza. Współczesne technologie w zakresie wytwarzania mebli.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozwiązywania zagadnień o złożonej problematyce interdyscyplinarnej; znajdowania i opisywania problemów projektowych; poszukiwania inspiracji projektowej.

Projektowanie wystaw
Wystawy sztuki – ekspozycja obiektu i idei. Przestrzeń dla działań parateatralnych. Ekspozycja architektoniczno-rzeźbiarska. Wnętrza wystawiennicze. Wystawiennictwo targowe. Struktury służące wystawiennictwu.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozwiązywania zagadnień o złożonej problematyce interdyscyplinarnej; znajdowania i opisywania problemów projektowych; poszukiwania inspiracji projektowej.

Katalog kierunków