KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów

włókiennictwo - treści programowe przedmiotów


TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH
Matematyka – 120 h
Postać kartezjańska i trygonometryczna. Działania na liczbach zespolonych. Rozwiązywanie równań. Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej. Funkcje cyklometryczne. Pochodne. Symbole nieoznaczone, reguła de l’Hospitala. Asymptoty. Wypukłość, wklęsłość i punkty przegięcia. Badanie przebiegu zmienności funkcji. Rachunek całkowy funkcji jednej zmiennej. Całka nieoznaczona, metody całkowania. Całka oznaczona – interpretacja geometryczna. Podstawowe twierdzenia rachunku całkowego. Przykłady zastosowań całki oznaczonej w geometrii. Całka niewłaściwa. Elementy rachunku prawdopodobieństwa. Przestrzeń probabilistyczna. Zmienne losowe. Charakterystyki liczbowe zmiennych losowych. Skokowe oraz ciągłe rozkłady prawdopodobieństwa. Rachunek różniczkowy funkcji dwóch zmiennych. Przestrzeń euklidesowa. Zbiory liczbowe. Granica i ciągłość funkcji dwóch zmiennych. Pochodne cząstkowe. Ekstrema funkcji dwóch zmiennych. Funkcja uwikłana.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
stosowania narzędzi i metod matematycznych potrzebnych do rozwiązywania zadań inżynierskich z zakresu włókiennictwa.

Chemia – 165 h
Budowa atomu, układ okresowy pierwiastków. Związki chemiczne, równania chemiczne, stechiometria. Wiązania chemiczne i oddziaływania międzycząsteczkowe. Reakcje chemiczne. Stany skupienia materii. Związki nieorganiczne – rodzaje, otrzymywanie, właściwości, zastosowania. Związki organiczne – klasyfikacja, nazewnictwo. Stereochemia i izomeria związków organicznych. Węglowodory – własności fizyczne i chemiczne, zastosowania we włókiennictwie. Fluorowcopochodne węglowodorów. Alkohole, fenole, aldehydy, ketony, etery – otrzymywanie, budowa, własności, zastosowania we włókiennictwie. Aminy, amidy, nitrozwiązki – budowa i własności.  Aminokwasy i peptydy – budowa i własności.. Cukry, tłuszcze – budowa i własności. Związki wielofunkcyjne. Mydła i środki piorące. Estry kwasów karboksylowych jako tworzywa włókiennicze. Elementy termodynamiki chemicznej, termochemia. Termodynamiczne kryteria równowagi, stała równowagi. Równowagi fazowe. Termodynamika roztworów i procesu mieszania. Kinetyka chemiczna, kataliza. Adsorpcja, napięcie powierzchniowe, zjawiska kohezji i adhezji. Przepływ lepki. Zjawisko dyfuzji. Zjawisko osmozy. Koloidy. Elementy elektrochemii – roztwory elektrolitów (dysocjacja jonowa, reakcje jonowe, hydroliza), przewodnictwo elektrolitów, ogniwa, elektroliza. Elektryczne i optyczne własności cząstek. Elementy spektroskopii. Elementy analizy chemicznej.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia podstawowych procesów chemicznych; wykonywania obliczeń chemicznych; stosowania wiedzy chemicznej w rozwiązywaniu problemów technologicznych; interpretacji przebiegu procesów włókienniczych; wyznaczania wielkości fizykochemicznych; wykonywania analiz chemicznych; opracowywania wyników pomiarów.

Fizyka – 60 h
Podstawy mechaniki klasycznej. Podstawy termodynamiki fenomenologicznej. Wybrane zagadnienia z hydrostatyki i hydrodynamiki. Grawitacja. Drgania i ruch falowy. Elektryczne i magnetyczne własności materii. Elektryczność. Fale elektromagnetyczne. Optyka geometryczna i falowa. Elementy fizyki ciała stałego. Dualizm korpuskularno-falowy materii. Kwantowa natura promieniowania i materii. Elementy fizyki kwantowej. Elementy fizyki relatywistycznej. Promieniotwórczość naturalna i sztuczna. Podstawy fizyki jądrowej. Promieniowanie słoneczne. Elementy kosmologii.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
pomiaru wielkości fizycznych; rozumienia zjawisk i procesów fizycznych w przyrodzie; wykorzystywania praw przyrody w technice i życiu codziennym.

Informatyka – 45 h
Architektura systemów komputerowych. Podstawy algorytmiki. Bazy danych i relacyjne bazy danych. Kompilatory i języki programowania. Programowanie proceduralne i obiektowe. Język programowania. Techniki multimedialne. Strony www, grafika, animacja. Oprogramowanie do obliczeń inżynierskich i badań. Sieci komputerowe. Usługi sieciowe. Systemy komputerowego wspomagania w technice. Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich we włókiennictwie.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
korzystania z komputerowego wspomagania w rozwiązywaniu zagadnień technicznych.


TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH – 555 h
Nauka o włóknie
Budowa cząsteczkowa i nadcząsteczkowa polimerów włóknotwórczych – podstawowe parametry charakteryzujące makrocząsteczki, stany agregacji makrocząsteczek, hipotezy budowy nadcząsteczkowej włókien, orientacja wewnętrzna i krystaliczność włókien. Podstawowe własności włókien, parametry budowy cząsteczkowej i nadcząsteczkowej. Podział systematyczny surowców włókienniczych: włókna naturalne (roślinne, zwierzęce), włókna sztuczne (celulozowe, octanowe, białkowe, alginianowe, chitozanowe) oraz włókna syntetyczne (poliamidowe, poliestrowe, poliakrylonitrylowe, polipropylenowe, polichlorowinylowe, poliuretanowe). Charakterystyka włókien naturalnych i chemicznych pod kątem budowy cząsteczkowej i nadcząsteczkowej, cech makroskopowych, własności fizycznych i fizyko-chemicznych oraz cech użytkowych. Zakres stosowania włókien.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
stosowania włókien; identyfikacji składu surowcowego tekstyliów; oceny podstawowych parametrów jakości włókien.

Struktura tkanin i techniki wytwarzania tekstyliów
Fizykomechaniczne podstawy przetwórstwa przędziwa w produkt liniowy. Surowce i produkty liniowe. Przegląd ważniejszych technologii produktów liniowych – klasycznych i dostosowanych do nowoczesnych surowców. Kryteria oceny jakości surowców włókienniczych, półproduktów i produktów. Podstawowe pojęcia i parametry struktury tkaniny – sposoby przedstawiania struktury, zasady rysunku tkackiego splotu, oznaczania symbolicznego splotów, podział splotów, sploty zasadnicze. Kolejność zadań i cel procesów przygotowawczych do wytwarzania tkanin. Zasady tkania. Budowa i działanie krosna jednoprzesmykowego. Sposoby wątkowania – wątkowanie: czółenkiem, rapierami, chwytakami, dyszami. Techniczne warunki tkania, wskaźniki produkcyjne różnych systemów tkania. Budowa i technologia rządkowych dzianin o splotach nabraniowych, pochodnych i żakardowych. Budowa i technologia kolumienkowych dzianin o splotach wieloigielnicowych, wątkowych i ażurowych. Techniki formowania runa z włókien i bezpośrednio z roztworów lub stopów polimerów. Techniki łączenia włókien w runie – mechaniczne, fizyko-chemiczne, chemiczne. Maszyny do formowania runa metodą zgrzeblarkową, papierniczą, aerodynamiczną, pneumotermiczną i spod filiery. Maszyny do łączenia włókien w runie metodą igłowania mechanicznego i wodnego, wykurczania, łączenia adhezyjnego.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
posługiwania się wiedzą technologiczną w przemyśle; projektowania i realizacji technologii w zależności od przędziwa; oceny jakości półproduktów i produktów w oparciu o normy krajowe i międzynarodowe.

Konfekcjonowanie tekstyliów
Konfekcjonowane produkty tekstylne i ich funkcje. Własności użytkowe konfekcjonowanych produktów tekstylnych. Komfort użytkowania konfekcjonowanych produktów tekstylnych. Struktura konfekcjonowanych produktów tekstylnych – komponenty tekstylne. Produkcja produktów konfekcjonowanych a wymagania materiałowe. Gospodarność surowcowa w procesach konfekcjonowania. Przygotowanie produkcji – technologiczne, materiałowe, techniczne i organizacyjne. Automatyzacja procesów przygotowania produkcji. Produkcja wykrojów, systemy produkcji. Modernizacja i automatyzacja procesów produkcji wykrojów. Ściegi, szwy i węzły konstrukcyjne produktów konfekcjonowanych. Podstawowe maszyny szyjące. Maszyny specjalistyczne o otwartym i zamkniętym cyklu technologicznym. Procesy obróbki cieplnej i formowania tekstyliów. Podstawowe maszyny prasowalnicze i ich parametry pracy. Obróbka cieplna – tendencje rozwojowe. Systemy organizacyjne – ich struktura w procesach konfekcjonowania tekstyliów.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
opisu własności użytkowych konfekcjonowanych obiektów tekstylnych; przygotowania produkcji; realizacji procesów łączenia nitkowego i klejowego; obróbki cieplnej tekstyliów, rozumienia specyfiki zespołowych form organizacji pracy.

Chemiczna obróbka włókna
Obróbka wstępna i bielenie produktów z włókien celulozowych (bawełny, włókien wiskozowych, lnu). Uszlachetnianie produktów bawełnianych – merceryzacja. Pranie, bielenie i karbonizacja produktów wełnianych. Bielenie produktów z włókien syntetycznych, ogólne zasady bielenia mieszanek włókienniczych. Optyczne rozjaśnianie produktów włókienniczych. Kąpiele barwiące, zjawiska powierzchniowe. Sposoby barwienia. Dyfuzja i utrwalanie się barwników we włóknach, odporność wybarwień. Barwienie produktów z włókien celulozowych. Barwienie produktów z włókien wełnianych. Stabilizacja termiczna i barwienie produktów z włókien poliamidowych. Barwienie produktów z włókien poliakrylonitrylowych. Stabilizacja termiczna i barwienie produktów z włókien poliestrowych. Drukowanie produktów włókienniczych. Maszyny i urządzenia drukarni. Komponenty farby drukarskiej. Rodzaje druku – transferowy, pigmentowy, barwnikami reaktywnymi, kadziowymi, azowymi tworzonymi na włóknie, jonowymi, zawiesinowymi. Apreturowanie produktów włókienniczych. Rodzaje wykończeń. Spilśnianie produktów wełnianych. Apretura zmiękczająca i usztywniająca. Apretura wodoodporna, ognioodporna, przeciwgniotliwa, przeciwkurczliwa, przeciwmolowa, przeciwpilingowa i antyelektrostatyczna. Zjawisko brudzenia się produktów włókienniczych, rodzaje brudu. Aktywne i pasywne wykończenia przeciwbrudowe.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
projektowania i doboru technologii obróbki produktu stosownie do własności surowca włókienniczego; stosowanych środków chemicznych i zamierzonych efektów wykończenia.

Technologia włókien chemicznych
Otrzymywanie polimerów włóknotwórczych z polimerów naturalnych i syntetycznych – kształtowanie procesu wytwarzania, własności polimerów. Etapy wytwarzania włókien chemicznych – przygotowanie płynów przędzalniczych, formowanie włókien, obróbka mechaniczno-termiczna, wykończenie włókien. Metody formowania włókien chemicznych. Technologie otrzymywania włókien chemicznych – kształtowanie procesu wytwarzania w zależności od budowy tworzywa włóknotwórczego. Kierunki modyfikacji procesu otrzymywania włókien chemicznych.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
posługiwania się wiedzą z zakresu otrzymywania i badania polimerów włóknotwórczych i włókien chemicznych; doboru polimerów do odpowiedniej technologii otrzymywania włókien; analizy surowców dla uzyskania określonego rodzaju włókien; kontroli procesu otrzymywania włókien chemicznych; oceny własności włókien.

Metrologia włókiennicza
Klasyfikacja tekstyliów. Własności technologiczne i użytkowe tekstyliów. Wzorce i narzędzia miernicze. Metody miernicze bezpośrednie i pośrednie. Warunki ogólne prowadzenia pomiarów. Statystyczne metody opracowywania wyników pomiarów. Charakterystyka testów statystycznych nieparametrycznych i parametrycznych. Metody statystycznej kontroli jakości. Metody pomiaru podstawowych charakterystyk technologicznych i własności tekstyliów: gęstości, masy liniowej i powierzchniowej, nierównomierności rozkładu masy, skrętu nitek, długości włókien, własności wytrzymałościowych przy obciążeniach jedno i wielokrotnych, sprężystości, przewiewności, odporności na mięcie, odporności na wypychanie powietrzem i kulką, odporności na ścieranie, odporności na pilling, układalności oraz odporności na wybarwienia.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
stosowania metod i narzędzi pomiarowych do oceny charakterystyk obiektów włókienniczych i własności tekstyliów.

Mechanika techniczna
Pojęcia podstawowe mechaniki ciał doskonale sztywnych. Zasady statyki. Klasyfikacja więzów. Zbieżny układ sił – wypadkowa, warunki równowagi. Moment siły względem punktu i osi. Para sił. Przestrzenny układ sił – redukcja do punktu, warunki równowagi. Modelowanie włókien i liniowych produktów włókienniczych z punktu widzenia mechaniki ciał odkształcalnych. Siły wewnętrzne w jednowymiarowych ciałach odkształcalnych. Rozciąganie, skręcanie i zginanie włókien i liniowych produktów włókienniczych – naprężenia, odkształcenia, warunek wytrzymałościowy. Wytrzymałość złożona. Zjawisko wyboczenia prętów przy osiowym ściskaniu. Opis położenia punktu w przestrzeni. Wektor prędkości i przyspieszenia punktu. Ruch postępowy, obrotowy i płaski ciała sztywnego. Prawa Newtona – równania ruchu punktu i ciała sztywnego. Zasada d'Alemberta dla punktu i ciała sztywnego.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
analizy sił działających na ciało; wyznaczania sił reakcji; określania stopnia wytężenia i deformacji prostych ciał rzeczywistych modelujących rzeczywiste jednowymiarowe struktury włókiennicze; analizy ruchu poruszających się ciał.

Elektrotechnika i elektronika
Obwody prądu stałego – prawa Ohma, Kirchhoffa, Joule’a. Włókiennicze materiały przewodzące prąd elektryczny. Elektryzacja w procesach włókienniczych. Obwody magnetyczne. Włókiennicze materiały magnetyczne. Obwody prądu przemiennego. Prąd trójfazowy. Maszyny i urządzenia elektryczne – transformator, silnik asynchroniczny klatkowy. Silnik asynchroniczny w napędzie maszyn włókienniczych i odzieżowych. Pasmowy model energetyczny ciała stałego. Złącze pn. Przyrządy półprzewodnikowe – dioda prostownicza i Zenera, tranzystor bipolarny i polowy, tyrystor, przyrządy optoelektroniczne. Włókna światłowodowe w tekstyliach. Układy analogowe – wzmacniacz operacyjny i instrumentalny, integrator, generator RC, filtr. Prostowniki sterowane. Układy cyfrowe – bramki, przerzutniki. Aplikacja układów elektronicznych w sektorze włókienniczym i odzieżowym.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
interpretacji zjawisk zachodzących w obwodach elektrycznych i elektronicznych; analizy działania urządzeń elektrycznych i układów elektronicznych; syntezy prostych układów logicznych.

Automatyka
Otwarte i zamknięte układy sterowania. Własności podstawowych elementów i układów automatyki w procesach włókienniczych i odzieżowych –proporcjonalnych, inercyjnych pierwszego rzędu, całkujących, różniczkujących, oscylacyjnych. Regulacja i regulatory w zastosowaniach włókienniczych i odzieżowych – regulatory ciągłe, regulacja dwustawna, sterowanie logiczne, regulatory cyfrowe. Jakość układów automatycznej regulacji – błędy regulacji: statyczne i dynamiczne, stabilność. Synteza układów regulacji w procesach włókienniczych i odzieżowych – identyfikacja obiektów, nastawy regulatorów, korekcja dynamiczna. Elementy robotyki – czujniki i napędy robotów przemysłowych. Elementy automatyzacji procesów włókienniczych.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
interpretacji stanów dynamicznych występujących w elementach i obiektach układów regulacji; rozumienia i analizy działania układów regulacji w procesach włókienniczych; syntezy prostych układów regulacji; pomiaru wielkości występujących w zautomatyzowanych procesach włókienniczych.

Maszynoznawstwo i grafika inżynierska
Elementy maszynoznawstwa. Klasyfikacja maszyn. Rzut prostokątny. Geometryczne kształtowanie form technicznych. Normalizacja i unifikacja zapisu konstrukcji. Odwzorowanie i wymiarowanie elementów maszynowych. Schematy i rysunki złożeniowe. Graficzne przedstawianie połączeń elementów maszyn. Wymiarowanie, oznaczenia tolerancji, chropowatości i cech powierzchni elementów. Wprowadzanie zmian. Komputerowe wspomaganie projektowania (CAD – Computer Aided Design)) i jego zastosowania we włókiennictwie.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
graficznego przedstawiania elementów maszyn i układów mechanicznych z zastosowaniem komputerowego wspomagania.

Zarządzanie
Podstawy teorii zarządzania. Cykl produkcyjny. Zasady organizacji pracy. Jakość pracy i produktu. Metody i techniki zarządzania jakością. Standardy zarządzania jakością – ISO z serii 9000. Zarządzanie bezpieczeństwem produktu i dobrej praktyki. Zarządzanie bezpieczeństwem pracy. Systemy oceny zgodności. Procesy decyzyjne. Motywacyjne techniki zarządzania. Prawne podstawy ochrony pracy. Koncepcja zrównoważonego rozwoju. Systemy zarządzania środowiskowego według ISO serii 14000 oraz norm krajowych i międzynarodowych. Czysta produkcja elementem zarządzania środowiskowego. Ekonomiczne i prawne aspekty funkcjonowania systemów zarządzania. Najlepsze dostępne praktyki, techniki i technologie. Projektowanie strategii przedsiębiorstwa. Zintegrowane systemy zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
stosowania zasad organizacji pracy i zintegrowanego zarządzania w działaniach technicznych.


TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH – 165 h
Systemy mikroprocesorowe we włókiennictwie
Struktura systemu mikroprocesorowego. Pamięci. Układy wejścia – wyjścia. Mikroprocesor – schemat blokowy, szyny systemu, zasada działania. Mikroprocesory jednoukładowe. Sterowniki mikroprocesorowe – struktura, języki programowania. Własności przewodzące i sensorowe materiałów włókienniczych – włókna (elektroprzewodzące, piezoelektryczne, rezystancyjne), światłowody, tkaniny typu Softswitch, włókniny ekranujące, ubiory inteligentne. Tekstylia zintegrowane z mikroukładami: przetwarzającymi i transmisyjnymi. Tekstylne sensory i czujniki wielkości fizycznych i biomedycznych. Mikroprocesory w procesach włókienniczych i monitorowaniu zdrowia człowieka.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia zasad działania układów mikroprocesorowych; doboru urządzeń mikroprocesorowych do potrzeb przemysłu włókienniczego; funkcyjnego łączenia struktur włóknistych z elektronicznymi; pomiaru wybranych wielkości w układach tekstronicznych; doboru elementów monitorujących stan zdrowia człowieka.

Modelowanie tekstyliów
Modelowanie plastyczne, empiryczne i matematyczne procesów wytwarzania i produktów liniowych. Wykorzystanie modeli do oceny i optymalizacji realizowanych technologii oraz produktu finalnego. Sploty tkackie pochodne zasadniczych, sploty modyfikowane, zestawienie –wybrane własności użytkowe: wzorzystość, relief, okrywa, ażurowość, elastyczność. Wybrane sploty złożone, sploty gazejskie. Wartość użytkowa tkaniny. Snucie – sposoby tworzenia nawoju osnowowego, budowa zespołów snujących, techniczne warunki snucia. Klejenie – sposoby poprawy własności nitek, składniki klejonki, klejarka, techniczne warunki klejenia. Geometria osnowy i wątku w krośnie, tworzenie przesmyku. Dobijanie wątku. Zasilanie osnową. Odbieranie tkaniny. Zasady tkania w krosnach wieloprzesmykowych. Techniczne warunki tkania. Metody matematycznego i empirycznego modelowania procesów wytwórczych produktów nietkanych. Wykorzystanie modeli do optymalizacji własności użytkowych produktów nietkanych przeznaczonych na produkty odzieżowe, medyczne i techniczne. Wpływ parametrów technologicznych na parametry struktury dzianin i własności fizyczne (masy powierzchniowe, rozciągliwość, parametry biofizyczne). Modelowanie geometryczno-matematyczne struktury dzianin. Modelowanie efektów fakturalnych i reliefowych  oraz barwnych i ażurowych dzianin techniką komputerową i z wykorzystaniem mechanicznych urządzeń programujących.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
modelowania splotów, procesów snucia i klejenia osnów oraz wytwarzania tkanin i dzianin; doboru parametrów procesu technologicznego pod kątem  kształtowania własności użytkowych produktów.

Projektowanie tekstyliów

Podmiot, przedmiot i proces projektowania. Projektowanie zadaniowe i sytuacyjne. Cechy charakterystyczne projektanta. Sytuacja praktyczna jako przedmiot projektowania. Adekwatności odwzorowania przedmiotu projektowania. Adekwatność trafności rozwiązania projektowego. Kryteria oceny rozwiązań projektowych. Użyteczność i koszty jako kryterium ekonomicznej efektywności projektowania tekstyliów. Fazy procesu rozwiązywania problemu projektowego. Rola innowacyjności w tworzeniu postępu technicznego. Taktyka rozwiązywania zadań twórczych. Czynniki wpływające na wzrost wydajności pracy twórczej.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
konkretyzowania problemu projektowego; wykonywania projektów; oceny rozwiązań projektowych.

Projektowanie odzieży
Struktura odzieży, formy dokumentowania struktury. Proces projektowania produktu odzieżowego – projektowanie plastyczne (rola i miejsce w cyklu projektowym), projektowanie technologiczne. Człony funkcjonalne, wykroje, szwy, węzły konstrukcyjne, kompozycja materiałowa. Identyfikacja zadań technologicznych w konfekcjonowaniu tekstyliów na podstawie czynności manipulacyjnych. Treść zadania technologicznego a wymagania stawiane narzędziu w łańcuchu działania – dobór narzędzi do treści zadań. Racjonalizacja procesów konfekcjonowania odzieży – zależność produktu od obróbki przemysłowej. Jakość odzieży. Jakość prototypu a jakość produktu seryjnego – przyczyny rozbieżności. Koszty jakości. Normalizacja jakości według standardów ISO.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
identyfikowania i opisu podstawowych struktur odzieży; racjonalnego doboru narzędzi niezbędnych w procesach konfekcjonowania tekstyliów.

Konserwacja produktów włókienniczych
Zabrudzenia produktów włókienniczych. Skład chemiczny i fizyczny brudu naturalnego. Brud pigmentowy, tłuszczowy i hydrofilowy. Brud rozpuszczalny i nierozpuszczalny. Brud sztuczny. Układ brud pigmentowy – produkt włókienniczy. Mechanizm brudzenia produktów włókienniczych. Sztuczne brudzenie produktów włókienniczych. Obiektywne metody oceny zabrudzeń produktów włókienniczych. Metody fotometryczne, chemiczne, grawimetryczne i radiochemiczne oceny zabrudzeń. Środki piorące. Efektywność procesu prania. Budowa chemiczna związków powierzchniowo czynnych. Klasyfikacja środków powierzchniowo czynnych. Otrzymywanie związków powierzchniowo czynnych. Kompozycje piorące. Rodzaje składników w środkach do prania – ich rola w procesie prania. Działanie koloidów ochronnych w procesie prania. Woda w procesach konserwacji produktów włókienniczych. Wymagania fizyczne i chemiczne wyboru wody. Twardość wody. Wpływ jonów magnezu, wapnia, żelaza i manganu na proces prania. Metody uzdatniania wody. Klasyfikacja produktów włókienniczych pod kątem doboru parametrów procesu prania. Przemysłowy przebieg procesu prania. Procesy jednostkowe i ich parametry. Wyposażenie maszynowe zakładów pralniczych. Technologia czyszczenia chemicznego. Metody czyszczenia chemicznego. Odplamianie wstępne i końcowe. Znormalizowane znaki konserwacji produktów włókienniczych.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
interpretacji zjawisk chemicznych i fizykochemicznych dokonujących się w produkcie włókienniczym w trakcie zabrudzenia i  usuwania brudu; oceny uzyskanych efektów pod względem jakościowym, ekonomicznym i ekologicznym; projektowania i dostosowania procesu prania i chemicznego czyszczenia do własności surowca włókienniczego;  stosowanych środków chemicznych oraz zamierzonych efektów.

Włókna specjalne
Metody nadawania włóknom własności specjalnych. Włókna wysokich technologii, włókna kompozytowe i włókna o wysokiej funkcjonalności – otrzymywanie, własności, zastosowania. Włókna o własnościach specjalnych do zastosowań tekstylnych, technicznych, medycznych, ochronnych, w elektrotechnice i elektronice – otrzymywanie, własności. Nowoczesne technologie otrzymywania włókien specjalnych.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
otrzymywania włókien i produktów włókienniczych o nowych i specyficznych własnościach.

Mechanika maszyn włókienniczych
Programowanie komputerowe jako narzędzie analizy mechaniki maszyn włókienniczych. Znajdowanie kinematycznych funkcji ruchu mechanizmów dźwigniowych w postaci dyskretnej. Reprezentacja ciągła funkcji ruchu oraz jej pochodne. Wizualizacja ruchu. Synteza funkcji ruchu mechanizmów krzywkowych, metody określania zarysu krzywki, obliczanie nacisków działających na krzywkę, wizualizacja ruchu mechanizmu krzywkowego. Równania dynamiczne maszyn włókienniczych z uwzględnieniem napędu elektrycznego. Zmienne współczynniki równań dynamicznych jako funkcje zależności kinematycznych. Komputerowy model maszyny włókienniczej – symulacja pracy, dobór parametrów.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
modelowania matematycznego złożonych mechanizmów dźwigniowych; komputerowej wizualizacji ruchu mechanizmu dźwigniowego; przeprowadzenia syntezy funkcji ruchu popychacza mechanizmu krzywkowego; określania zarysu krzywki metodą obwiedni; modelowania matematycznego maszyny włókienniczej; komputerowej symulacji pracy maszyny w celu doboru jej parametrów.

Zarządzanie produkcją, usługami i personelem
Logistyczne parametry produkcji i usług. Organizacja przestrzeni produkcyjnej i usługowej. Zasady i metody prowadzenia i zarządzania działalnością produkcyjną i usługową. Podstawy planowania i sterowania produkcją oraz usługami. Systemy zlecania produkcji i usług. Produktywność pracy i przedsiębiorstwa. Polityka i strategia personalna przedsiębiorstwa. Procedury, metody i narzędzia zarządzania personelem. Innowacje, zmiany, konflikt i komunikacja społeczna w organizacji. Kultura organizacyjna. Organizacja służby personalnej. Komputerowe wspomaganie zarządzania produkcją, usługami oraz personelem.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
zarządzania personelem oraz procesem produkcyjnym i usługami z wykorzystaniem narzędzi komputerowego wspomagania.

Katalog kierunków