KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów

technologia drewna - treści programowe przedmiotów


TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH
Matematyka – 75 h
Podstawy geometrii analitycznej. Szeregi liczbowe. Funkcje, relacje i zbiory. Algebra macierzy. Rozwiązywanie układów równań liniowych. Rachunek różniczkowy i całkowy funkcji jednej zmiennej. Rachunek różniczkowy i całkowy funkcji wielu zmiennych. Równania różniczkowe zwyczajne. Elementy logiki matematycznej. Statystyka matematyczna. Planowanie eksperymentu.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
matematycznego opisu zjawisk; formułowania modeli matematycznych i ich wykorzystania.

Fizyka – 60 h
Podstawy mechaniki klasycznej i termodynamiki. Elementy hydromechaniki. Grawitacja. Drgania i fale w ośrodkach sprężystych. Elektryczne
i magnetyczne własności materii. Elektryczność. Fale elektromagnetyczne. Polaryzacja, interferencja i dyfrakcja fal. Elementy optyki falowej i geometrycznej. Elementy akustyki, hałas. Elementy fizyki ciała stałego. Promieniotwórczość naturalna i sztuczna.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia zjawisk i procesów fizycznych w przyrodzie; wykorzystywania praw fizyki w technice i życiu codziennym; pomiaru i określania podstawowych wielkości fizycznych.

Chemia – 60 h
Podstawowe pojęcia i prawa chemii. Budowa atomu, układ okresowy pierwiastków. Własności pierwiastków. Związki chemiczne – rodzaje, budowa cząsteczki. Oddziaływania międzycząsteczkowe. Otrzymywanie, budowa i własności związków nieorganicznych i organicznych. Roztwory. Typy reakcji chemicznych. Elementy termodynamiki i kinetyki chemicznej. Elementy elektrochemii. Zjawisko osmozy. Zjawiska na granicach faz – adsorpcja. Budowa, własności i zastosowania materiałów polimerowych naturalnych i syntetycznych.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia przemian chemicznych i ich znaczenia dla procesów przemysłowych.

Informatyka i komputerowe wspomaganie prac inżynierskich – 60 h
Architektura systemów komputerowych. Podstawy algorytmiki. Bazy danych i relacyjne bazy danych. Kompilatory i języki programowania. Programowanie proceduralne i obiektowe. Systemy komputerowego wspomagania w technice. Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich w drzewnictwie.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
korzystania z komputerowego wspomagania w rozwiązywaniu zagadnień technicznych.

Nauka o materiałach – 60 h
Materia i jej składniki. Materiały inżynierskie: metalowe, polimerowe, ceramiczne, kompozytowe – struktura, własności, zastosowania. Zasady doboru materiałów inżynierskich. Podstawy projektowania materiałowego. Źródła informacji o materiałach inżynierskich, ich własnościach i zastosowaniach. Umocnienie metali i stopów oraz kształtowanie ich struktury i własności metodami technologicznymi (krystalizacja, odkształcenie plastyczne, rekrystalizacja, obróbka cieplno-plastyczna, przemiany fazowe podczas obróbki cieplnej, dyfuzja, pokrycia i warstwy powierzchniowe). Warunki pracy oraz mechanizmy zużycia i dekohezji (własności mechaniczne, odporność na pękanie, zmęczenie, pełzanie, korozja, zużycie trybologiczne). Stale, odlewnicze stopy żelaza, metale nieżelazne i ich stopy. Materiały spiekane i ceramiczne, szkła i ceramika szklana. Materiały polimerowe i kompozytowe. Nowoczesne materiały funkcjonalne i specjalne. Metody badania materiałów.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
doboru materiałów do zastosowań technicznych pod kątem kształtowania ich struktury i własności.


TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH – 645 h
Nauka o drewnie
Podstawy wiedzy biologicznej i technicznej o drewnie, jego własnościach i zachowaniu w różnych warunkach. Użyteczność drewna jako odnawialnego surowca
i tworzywa. Pochodzenie i tworzenie się drewna. Budowa drewna na poziomie ultramikroskopowym, mikroskopowym i makroskopowym. Identyfikacja gatunków drewna. Patologie drewna. Fizyczne i mechaniczne własności drewna. Degradacja drewna. Trwałość drewna. Sposoby ochrony drewna.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia budowy, właściwości i wad drewna; racjonalnego wykorzystywania drewna w procesach technologicznych; rozpoznawania czynników i objawów niszczenia drewna i tworzyw drewnopochodnych; prowadzenia zabiegów ochronnych; stosowania środków ochrony drewna.

Technologia chemiczna i przetwórstwo drewna
Chemiczne własności celulozy, ligniny, hemiceluloz, substancji ekstrakcyjnych. Procesy technologiczne. Rozwłóknianie drewna i wytwarzanie mas celulozowych. Rozkładowa destylacja drewna. Metody hydrolitycznego rozkładu holocelulozy na cukry proste. Wykorzystanie drzewnych  wyrobów ubocznych. Klasyfikacja tworzyw drewnopochodnych. Charakterystyka surowców stosowanych przy wytwarzaniu tworzyw drzewnych. Własności i zastosowania tworzyw drzewnych.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia procesów przetwórstwa drewna oraz technologii wytwarzania i uszlachetniania tworzyw drzewnych dla różnych dziedzin gospodarki; wyodrębniania składników drewna i oznaczania ich własności.

Obróbka drewna i tworzyw drzewnych
Klasyfikacja surowca drzewnego. Procesy technologiczne mechanicznego przetwórstwa drewna wielko- i średniowymiarowego. Klasyfikacja wyrobów. Podział obróbki cięciem. Elementy budowy i geometria ostrza, ruch w procesie skrawania. Opór skrawania. Czynniki wpływające na dokładność obróbki. Budowa narzędzi, materiały narzędziowe. Klasyfikacja narzędzi. Klasyfikacja obrabiarek do drewna. Podstawowe zespoły obrabiarek. System drewno – woda – ciepło. Metody suszenia drewna. Jednoczesne działanie ciepła, wody i obciążenia na drewno. Wytwarzanie i właściwości klejów. Procesy klejenia. Ocena jakości spoin. Charakterystyka materiałów wykończeniowych i technologie ich nanoszenia. Ocena jakości powłok. Klasyfikacja obrabiarek do drewna. Podstawowe zespoły obrabiarek.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia procesów mechanicznego przetwórstwa drewna; klasyfikacji tarcicy; rozumienia procesów zachodzących przy obróbce drewna cięciem; stosowania narzędzi do obróbki sterowania cięciem; projektowania i racjonalizowania procesu suszenia drewna oraz jego hydrotermicznej obróbki; rozumienia zjawisk zachodzących przy sklejaniu tworzyw drzewnych; racjonalnego stosowania klejów; kontroli efektów klejenia; oceny materiałów stosowanych do wykańczania i uszlachetniania powierzchni tworzyw drzewnych.

Ochrona środowiska
Podstawy prawne związane z ekologią i ochroną środowiska. Polityka ekologiczna państwa. Procesy zachodzące w biosferze. Ochrona litosfery, hydrosfery i atmosfery. Ochrona przyrody i krajobrazu. Zanieczyszczenia naturalne i antropogenne oraz ich oddziaływanie na środowisko. Rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń. Monitoring zanieczyszczeń. Gospodarka wodna: ochrona wód powierzchniowych i podziemnych. Gospodarowanie powierzchnią Ziemi.  Rekultywacja terenów zdegradowanych. Gospodarka odpadami – recykling surowcowy i materiałowy. Ochrona przed hałasem i wibracjami. Oddziaływanie przedsiębiorstwa na środowisko. Instrumenty ekonomiczne w ochronie środowiska. Koncepcja zrównoważonego rozwoju. Ekologia przemysłowa. Definicje, modele i systemy zarządzania środowiskiem i zarządzania środowiskowego. Najlepsze dostępne praktyki, techniki i technologie środowiskowe.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
uwzględniania aspektów ekologicznych i ochrony środowiska przyrodniczego przy podejmowaniu decyzji i aktywności technologicznej; rozumienia powiązań między zjawiskami globalnymi a antropopresją.

Termodynamika techniczna
Pojęcia podstawowe termodynamiki. Bilans substancjalny i energetyczny. Gazy doskonałe, półdoskonałe i rzeczywiste. Zasady termodynamiki. Przemiany i obiegi termodynamiczne. Przemiany fazowe. Para wodna jako czynnik termodynamiczny. Teorie wilgotnego powietrza, parametry wilgotnego powietrza. Podstawowe przemiany wilgotnego powietrza. Mechanizmy wymiany ciepła – przewodzenie, konwekcja, promieniowanie. Złożona wymiana ciepła. Ustalona i nieustalona wymiana ciepła. Ogólna charakterystyka wnikania ciepła.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia procesów przekazywania energii i ciepła; stosowania wiedzy z zakresu termodynamiki do rozwiązywania problemów technicznych.

Mechanika techniczna, maszynoznawstwo i zapis konstrukcji
Statyka, kinematyka i dynamika punktu i układu punktów materialnych. Równowaga układów płaskich i przestrzennych – wyznaczanie nieznanych wielkości podporowych. Analiza statyczna belek, słupów, ram i kratownic. Kinematyka i elementy dynamiki bryły sztywnej. Ruch złożony. Przyśpieszenie Coriolisa. Naprężenia dopuszczalne, nośność graniczna i związki między stanem odkształcenia i naprężenia. Hipotezy wytężenia. Układy liniowo-sprężyste. Elementy mechaniki płynów. Grafika inżynierska. Rzut prostokątny. Geometryczne kształtowanie form technicznych. Normalizacja i unifikacja zapisu konstrukcji. Odwzorowanie i wymiarowanie elementów maszynowych. Schematy i rysunki złożeniowe. Graficzne przedstawianie połączeń elementów maszyn. Oznaczanie cech powierzchni elementów. Wprowadzanie zmian. Proces konstruowania i wytwarzania maszyn. Tolerancje i pasowania, chropowatość powierzchni, odchyłki kształtu i położenia. Połączenia nierozłączne i rozłączne. Łożyska i łożyskowanie. Osie i wały. Mechanizmy śrubowe. Sprzęgła. Hamulce. Przekładnie cierne, pasowe, z paskiem zębatym, łańcuchowe i zębate. Maszyny i ich klasyfikacja. Napędy. Mechanizmy do zmiany ruchów. Pompy, sprężarki i wentylatory. Procesy i systemy eksploatacji maszyn. Niezawodność i bezpieczeństwo oraz diagnostyka techniczna maszyn.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozwiązywania problemów technicznych w oparciu o prawa mechaniki klasycznej; modelowania zjawisk i układów mechanicznych; projektowania maszyn; dokonywania obliczeń wytrzymałościowych; graficznego przedstawiania elementów maszyn i układów

Metrologia i systemy pomiarowe
Podstawy teorii pomiarów. Przetworniki pomiarowe. Charakterystyki statyczne i dynamiczne przetworników pomiarowych i pozostałych elementów toru pomiarowego. Przetwarzanie i rejestracja sygnałów analogowych i cyfrowych. Analiza błędów statycznych i dynamicznych. Metrologia techniczna. Metody i narzędzia pomiarowe do oceny dokładności wymiarów. Metody i sposoby oceny struktury geometrycznej powierzchni. Współrzędnościowa technika pomiarowa. Pomiary elementów maszyn o złożonej postaci.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
posługiwania się aparaturą pomiarową; stosowania metrologii warsztatowej; szacowania błędów pomiaru.

Automatyka
Pojęcia podstawowe oraz własności statyczne i dynamiczne elementów oraz układów liniowych i nieliniowych automatyki. Obiekt regulacji i dobór regulatorów. Analiza pracy układu automatycznej regulacji. Jakość regulacji. Automatyka układów złożonych. Roboty i manipulatory. Podstawy sterowania i programowania robotów.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
stosowania układów automatyki i automatycznej regulacji w technice.

Elektrotechnika i elektronika
Elektrostatyka i elektromagnetyzm. Obwody elektryczne prądu stałego i przemiennego. Moc i energia w obwodach jednofazowych i trójfazowych. Transformator. Maszyna szeregowa i bocznikowa prądu stałego oraz asynchroniczna i synchroniczna prądu przemiennego. Silniki elektryczne. Struktura i projektowanie napędu elektrycznego. Elementy półprzewodnikowe. Sposoby wytwarzania drgań elektrycznych, generatory. Układy prostownikowe i zasilające. Układy dwustanowe i cyfrowe. Układy elektroniczne – pomiarowe i napędowe. Elementy techniki mikroprocesorowej. Architektura mikrokomputerów.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
projektowania i analizy elektrycznych układów napędowych oraz układów sterowania maszyn.


TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH
Ekonomika i organizacja drzewnictwa – 60 h
Rynek drzewny i wyrobów z drewna. Majątek przedsiębiorstwa i fundusze własne. System ekonomiczno-finansowy przedsiębiorstwa. Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa. Style i strategie kierowania oraz współczesne techniki zarządzania przedsiębiorstwem. Analiza i planowanie działalności strategicznej przedsiębiorstwa. Zarządzanie personelem. Warunki techniczne wykonywania działalności gospodarczej. Proces zarządzania logistycznego. Działania w sferze przepływów materiałowych. Rola i systemy informacji logistycznej. Zarządzanie informatyczne. Logistyka przedsiębiorstwa. Ekologistyka. Architektura i technologia zintegrowanych systemów informatycznych. Konfiguracja modułów. Ewidencja, zlecenia i planowanie produkcji. Produkcja, rozliczenia kosztów. Projektowanie procesów, schematy, konfiguracja projektu. Zgodność zintegrowanych systemów informatycznych z systemami zarządzania przez jakość. System informacji marketingowej. Zachowania nabywców na rynku. Strategie tworzenia nowego wyrobu, jego promocji, sprzedaży i ceny. Systemy dystrybucji. Plany marketingowe. Pojęcie jakości. Systemy zapewniania jakości i zarządzania jakością. Zintegrowane systemy zarządzania.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia mechanizmów ekonomicznych; wyboru optymalnych rozwiązań procesów wytwórczych, technologicznych i technicznych; rozumienia zasad zarządzania strategicznego i operatywnego; organizowania produkcji i pracy; planowania, sterowania i koordynowania procesów przepływu dóbr i informacji; zarządzania przedsiębiorstwem i sterowania zleceniami produkcji oraz łańcuchami logistycznymi w systemach informatycznych; rozumienia zasad funkcjonowania rynku – analiz i badań marketingowych; stosowania zasad zarządzania podmiotami gospodarczymi poprzez jakość.


TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH – 90 h
Tworzywa drzewne
Reologia i mechanika niszczenia drewna. Wytrzymałość trwała i zmęczeniowa drewna. Pełzanie i relaksacja naprężeń. Cieplne własności drewna. Przemiany fazowe. Mechanika niszczenia drewna. Wiązkość drewna. Metody instrumentalne w badaniach drewna. Zasady klasyfikacji jakościowej drewna konstrukcyjnego. Termiczne i termochemiczne metody modyfikacji drewna. Wpływ parametrów procesu modyfikacji drewna na jego własności. Zastosowania drewna modyfikowanego. Systemy budownictwa drewnianego. Tworzywa z tarcicy. Tworzywa z wełny i wiórów. Tworzywa z włókien. Drewnopochodne tworzywa wykładzinowe. Tworzywa drewnopochodne w stolarce otworowej. Elementy prawa budowlanego. Technologia wytwarzania tworzyw drzewnych z grupy kompozytów: drewno – metal, drewno – tworzywa sztuczne, drewno – ceramika. Własności i zastosowania drzewnych tworzyw kompozytowych. Specjalne metody przetarcia. Produkcja tworzyw skrawanych, oklein, obłogów, taśm fornirowych. Wykorzystanie odpadów z procesów produkcyjnych przemysłu drzewnego. Przemysłowe technologie otrzymywania ubocznych składników drewna – ich chemiczny przerób. Klasyfikacja i charakterystyka papierów oraz technologie ich wytwarzania i przetwarzania. Surowce chemiczne do powierzchniowego uszlachetniania papieru. Opakowania papierowe – ich klasyfikacja. Podstawy konstrukcji elastycznych systemów wytwarzania. Środki techniczne elastycznej automatyzacji. Sterowanie adaptacyjne, geometryczne i technologiczne. Diagnostyka i nadzór systemów wytwórczych. Elastyczne stacje i systemy obróbkowe. Projektowanie zakładów. Mechanizacja i automatyzacja procesów produkcyjnych. Zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska w projektowaniu inwestycji.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia zjawisk zachodzących w trakcie obciążania drewna w konstrukcjach; rozumienia przemian dokonujących się w trakcie termochemicznej obróbki drewna; stosowania tworzyw drzewnych w budownictwie; stosowania kompozytów drzewnych; pozyskiwania tarcicy do specjalistycznych przeznaczeń; optymalizacji wtórnego przetwórstwa tarcicy; wyodrębniania i wykorzystywania ubocznych składników obróbki drewna oraz odpadów przemysłu drzewnego; rozumienia budowy i zasad eksploatacji elastycznych systemów wytwarzania w przemyśle drzewnym; rozumienia procesów wytwarzania papieru; badania wyrobów papierowych.

Konstrukcje drewniane
Projektowanie jednolitych oraz złożonych elementów konstrukcyjnych z drewna. Łączniki i połączenia w drewnianych konstrukcjach inżynierskich. Konstrukcje dachowe, ciesielskie i inżynierskie więźby dachowe. Belki zespolone z drewna i tworzyw drewnopochodnych. Systemy budownictwa z drewna litego. Systemy budownictwa szkieletowego i prefabrykowanego. Wielkowymiarowe konstrukcje drewniane. Czynniki niszczące konstrukcje i gotowe wyroby z drewna. Profilaktyka konstrukcyjna. Zabiegi ochronne i zwalczające czynniki niszczące. Charakterystyka technik zdobniczych. Stosowane materiały i metody wykonywania zdobień na różnych podłożach obiektów zabytkowych i współczesnych. Metody badania i konserwacji ozdobnych warstw powierzchniowych. Parametryczne systemy CAD (Computer Aided Design) w meblarstwie. Szkicowanie i nadawanie więzów geometrycznych. Więzy wymiarowe szkicu i generowanie obiektów trójwymiarowych. Tworzenie zespołów, więzy konstrukcyjne, modelowanie zespołów, lista części. Parametryzacja szkiców i modeli.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
projektowania konstrukcji inżynierskich z drewna i belek zespolonych; projektowania systemów budownictwa drewnianego; rozpoznawania czynników i objawów niszczenia konstrukcji i wyrobów z drewna; zapobiegania degradacji wyrobów z drewna; doboru technik zdobniczych powierzchni drewnianych oraz technik renowacji i konserwacji; sporządzania i odczytywania rysunków technicznych z wykorzystaniem technik komputerowych.

Katalog kierunków