KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów

papiernictwo i poligrafia - treści programowe przedmiotów


TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH
Matematyka – 120 h
Ciągi i szeregi liczbowe. Funkcje jednej i wielu zmiennych. Funkcje elementarne. Przebieg, granica, ciągłość i ekstrema funkcji. Pochodna funkcji jednej i wielu zmiennych. Różniczka zupełna. Całka nieoznaczona i oznaczona. Równania i układy równań. Przykłady zależności funkcyjnych w przyrodzie i technice. Elementy geometrii analitycznej. Elementy rachunku prawdopodobieństwa – zastosowania w technice.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
opisu matematycznego zjawisk i procesów fizycznych i chemicznych; posługiwania się metodami matematycznymi w rozwiązywaniu podstawowych problemów technicznych; abstrakcyjnego rozwiązywania problemów z zakresu fizyki i chemii.

Fizyka – 60 h
Dynamika. Szczególna teoria względności. Elementy akustyki. Elektrostatyka, elektryczność. Magnetyzm. Dyfrakcja, interferencja i polaryzacja światła. Mechanika kwantowa. Masery, lasery. Przemiany fazowe. Krystalografia. Półprzewodniki. Nadprzewodnictwo i nadciekłość. Promieniotwórczość naturalna. Reakcje jądrowe. Cząstki elementarne.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
pomiaru oraz określania podstawowych wielkości fizycznych; rozumienia zjawisk i procesów fizycznych w przyrodzie; korzystania z praw przyrody w technice i życiu codziennym.

Chemia – 60 h
Układ okresowy pierwiastków – budowa materii. Charakterystyka wybranych pierwiastków i ich podstawowych związków. Wiązania chemiczne.  Procesy utleniania i redukcji. Termodynamika i kinetyka chemiczna. Roztwory. Elektrolity. Zjawiska powierzchniowe i dyspersyjne. Charakterystyka związków nieorganicznych i kompleksowych.  Charakterystyka związków organicznych – węglowodorów, alkoholi, aldehydów, ketonów i kwasów. Fotosynteza. Węglowodany, tłuszcze i woski. Związki aromatyczne. Związki chromoforowe. Chinony.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
opisu okresowych właściwości pierwiastków; opisu powstających z udziałem pierwiastków prostych połączeń chemicznych; opisu zachowania związków nieorganicznych w roztworach; rozumienia istoty struktury i zachowania związków organicznych; syntezy prostych połączeń chemicznych.

Informatyka – 60 h
Zastosowania techniczne informatyki. Gromadzenie, przesyłanie i przetwarzanie informacji. Metody obliczeń – algorytmy. Techniki programowania. Oprogramowanie użytkowe. Sieci komputerowe.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
gromadzenia, przesyłania i przetwarzania informacji; tworzenia algorytmów; korzystania z oprogramowania użytkowego; rozumienia zasad tworzenia programów komputerowych oraz działania systemów przesyłania danych.

Grafika inżynierska – 30 h
Elementy geometrii wykreślnej: przedstawianie przestrzennych układów geometrycznych na płaszczyźnie, ich odwzorowanie w rzutach prostokątnych na dwie lub więcej płaszczyzn, rzuty aksonometryczne. Podstawy wymiarowania i tolerowania wymiarów i kształtu. Zasady tworzenia schematów złożonych układów technicznych. Systemy komputerowego wspomagania w grafice inżynierskiej (CAD – Computer Aided Design).
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
czytania dokumentacji technicznej; wykonywania rysunków odtworzeniowych uszkodzonych części maszyn i urządzeń; posługiwania się programami wspomagającymi projektowanie.

Mechanika – 60 h

statystyka: siły, więzy, tarcie, momenty bezwładności figur płaskich. Kinematyka: równania ruchu, prędkości i przyspieszeń. Dynamika: zasady dynamiki, równania różniczkowe ruchu punktu materialnego, praca, moc. Wytrzymałość materiałów: rozciąganie, ściskanie, zadania statyczne niewyznaczalne, trójkierunkowy stan naprężeń, skręcanie, zginanie, wytrzymałość złożona.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia podstaw mechaniki ciała stałego, zagadnień wytrzymałości materiałów i podstaw budowy maszyn; badania własności mechanicznych materiałów; analizy stanu naprężenia i odkształcenia w elementach maszyn i konstrukcji mechanicznych.

Elektrotechnika i elektronika – 30 h
Obwody prądu stałego i przemiennego – jedno- i trójfazowe. Transformatory. Maszyny prądu stałego i zmiennego. Pomiary elektryczne. Elektronika: złącza, układy prostownicze, układy przełączające. Systemy mikroprocesowe – własności, możliwości zastosowań.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia podstaw elektrotechniki i działania maszyn elektrycznych; pomiaru lub określenia podstawowych parametrów funkcjonalnych urządzeń elektrycznych oraz wielkości nieelektrycznych mierzonych metodami elektrycznymi; doboru i stosowania podstawowych elementów i układów elektronicznych.

Ekonomia i prawo pracy – 60 h
Ekonomia w gospodarce. Narzędzia współczesnej ekonomii.  Gospodarka rynkowa. Rodzaje podmiotów w gospodarce rynkowej. Zachowanie i organizacja przedsiębiorstw. Rynki czynników produkcji. Ryzyko w działalności gospodarczej. Wprowadzenie do problematyki podejmowania decyzji menedżerskich. Istota zarządzania finansami firmy. Rachunek kosztów. Pozyskanie kapitału stałego i obcego. Planowanie inwestycji kapitałowych. Ocena działalności i stanu finansów firmy. Analiza wskaźnikowa  działalności gospodarczej. Analiza progu rentowności. Zarządzanie projektem. Elementy prawa pracy. Etyka zawodowa.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia zasad działalności gospodarczej oraz zarządzania projektem i finansami firmy; ekonomicznego myślenia o przedsięwzięciach technicznych; ilościowego ujęcia analizowanych zjawisk gospodarczych; podejmowania decyzji menedżerskich; analizy ekonomicznej projektów inwestycyjnych; prowadzenia rachunku kosztów w przedsiębiorstwie i oceny rentowności przedsiębiorstwa; stosowania prawa pracy; kierowania się zasadami etyki zawodowej.


TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH – 435 h
Fizykochemiczne podstawy papiernictwa i poligrafia
Struktura i właściwości surowców i półproduktów włóknistych. Podstawowe zjawiska i oddziaływania zachodzące na powierzchni i granicy faz w układach koloidalnych i dyspersyjnych. Przykładowe procesy technologiczne.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
posługiwanie się wiedzą fizykochemiczną w ocenie możliwości stosowania materiałów włóknistych oraz substancji koloidalnych i dyspersyjnych w procesach technologicznych papiernictwa i poligrafii; znajdowania relacji między właściwościami fizykochemicznymi materiałów a wykorzystaniem w tychże procesach technologicznych.

Technologia papiernictwa i poligrafii
Istota wytwarzania i podstawy klasyfikacji mas włóknistych. Bielenie mas celulozowych. Produkcja mas półchemicznych. Produkcja mas mechanicznych. Metody przerobu makulatury. Chemiczne metody uzdatniania makulatury. Wytwory papiernicze: klasyfikacja i właściwości. Mielenie mas włóknistych. Dodatki masowe i pomocnicze środki chemiczne. Przygotowanie masy papierniczej. Formowanie, prasowanie i suszenie wstęgi papierniczej. Wykańczanie papieru. Gospodarka wodna maszyny papierniczej. Uszlachetnianie powierzchniowe papieru i tektury. Rodzaje, właściwości oraz rola skład-ników powłok funkcyjnych. Metody powlekania. Surowce i metody wytwarzania tektury falistej. Podział i charakterystyka technik drukowania. Procesy składania tekstu z zastosowaniem techniki komputerowej. Reprodukcja oryginałów wielobarwnych. Zasady wytwarzania form drukowych w technologiach klasycznych i komputerowych. Farby drukowe – klasyfikacja i skład surowcowy.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
posługiwanie się wiedzą z zakresu technologii papiernictwa i poligrafii w ocenie możliwości realizacji procesów w skali przemysłowej; doboru optymalnych surowców i środków pomocniczych dla uzyskania określonego produktu; kontroli procesu przemysłowego oraz oceny jakości produktu; oceny możliwości utylizacji i zagospodarowania odpadów produkcyjnych; rozumienia procesów jednostkowych towarzyszących wytwarzaniu i przetwa-rza-niu papieru oraz jego zadrukowywaniu.

Maszyny papiernicze i poligraficzne
Podstawy budowy maszyn. Rozczyniacze wirowe i wtórne. Wirowe urządzenia  oczyszczające. Sortowniki ciśnieniowe. Urządzenia mielące i ich systemy. Systemy urządzeń do przerobu makulatury. Maszyny i systemy produkcji ścieru drzewnego. Maszyny papiernicze – budowa i rodzaje. Urządzenia wylewowe. Maszyny do formowania wstęg włóknistych jedno i wielowarstwowych. Prasy wałowe i z wydłużoną strefą docisku. Urządzenia do kondycjonowania filców i sit. Suszarnie wielocylindrowe i konwekcyjne. Gładziki maszynowe. Nawijaki. Tekturnice do wyrobu tektury falistej. Maszyny do wytwarzania pudeł. Powlekarki. Torebkarki i koperciarki. Laminiarki i impregniarki. Maszyny do wytwarzania opakowań spilśnianych. Maszyny do wykonywania form drukowych – rodzaje, budowa. Budowa systemów podawania papieru, kartonu i innych materiałów oraz ich transportu w maszynach arkuszowych i zwojowych. Budowa zespołów drukujących, konstrukcja i działanie zespołów farbowych, urządzenia zapewniające pasowanie kolorów, napinanie, prowadzenie zwojów. Przykłady maszyn drukujących różnymi technikami druku, stosowanych do zadrukowywania różnych podłoży. Maszyny i urządzenia introligatorskie. Urządzenia pomocnicze w poligrafii.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia budowy i działania maszyn papierniczych i poligraficznych; doboru parametrów pracy maszyn, optymalizowania pracy, monitoringu i oceny ich bieżącego stanu technicznego; wykorzystania danych doświadczalnych i wiedzy eksperckiej do modernizowania maszyn papierniczych i poligraficznych; doboru odpowiednich materiałów pokryciowych na elementy maszyn i urządzeń pracujących w zmieniających się warunkach technologicznych.

Metrologia papiernictwa i poligrafia
Charakterystyka metrologii – cel kontroli procesu wytwórczego i produktów w przemyśle papierniczym. Rodzaje pomiarów – wielkości fizyczne i umowne, układy i jednostki miar. Normalizacja i certyfikacja. Kontrola surowców w przemyśle papierniczym. Kontrola właściwości mas celulozowych. Kontrola właściwości papieru. Metody pomiarowe stosowane w poligrafii. Właściwości papieru jako materiału i podłoża drukowego. Techniki drukarskie a systemy kontroli.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
posługiwania się normami – krajowymi i międzynarodowymi – w zakresie techniki oznaczeń oraz oceny jakości i wartości surowców i towarów; doboru optymalnych – pod kątem przydatności i oceny – metod pomiarowych; pomiaru lub wyznaczania wielkości fizycznych i innych ważnych w wytwórstwie i przetwórstwie papieru oraz w procesach poligraficznych.

Automatyzacja procesów papierniczych i poligraficznych
Automatyzacja typowych procesów papierniczych i poligraficznych – czujniki, przetworniki wielkości fizycznych i rodzaju sygnału, wzmacniacze (wstępne, mocy), regulatory, siłowniki, ustawniki pozycyjne, zawory. Charakterystyki typowych obiektów i elementów automatyki. Kryteria jakości regulacji. Metody doboru nastaw regulatorów. Układy automatycznej regulacji: analogowe i cyfrowe – przykłady realizacji w przemyśle (schematy ideowe i montażowe). Komputerowe systemy sterowania procesami technologicznymi. Sposoby włączenia komputera do sterowania procesem technologicznym – schematy graficzne algorytmów programów. Komputerowy, wielopoziomowy (hierarchiczny) system automatycznej regulacji parametrów pracy maszyny papierniczej.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia zasad działania i budowy elementów i układów automatycznej regulacji stosowanych w przemysłach: papierniczym i poligraficznym; doboru parametrów tych układów regulacji (nastaw, regulatorów); określania charakterystyk regulowanych obiektów; wykorzystania komputerów do współpracy z układami regulacji w maszynach papierniczych i poligraficznych.


TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH
Zastosowanie matematyki w technice – 45 h
Statystyka matematyczna – zastosowania w technice. Badania operacyjne. Metody optymalizacji. Metody opracowania i analizy wyników pomiarów.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia zasad optymalizacji i wyboru właściwej metody optymalizacji procesów technologicznych oraz warunków eksploatacji maszyn i urządzeń; statystycznego opracowania wyników pomiarów; stosowania metod statystycznych w technologiach papierniczych i poligraficznych.

Zarządzanie zasobami ludzkimi – 45 h
Istota i cele zarządzania zasobami ludzkimi. Sytuacyjne wyznaczniki zarządzania kadrami. Strategia firmy, a strategia personalna. Analiza stanowiska pracy. Derekrutacja i outplacement. Ocena personelu. Motywacja i motywowanie personelu (teorie i modele). Rozwój personelu i kadry kierowniczej. Diagnozowanie potrzeb szkoleniowych. Metody i techniki szkolenia. Nietypowe formy zatrudniania personelu. Leasing, outsourcing, kontrakt.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia istoty i celów zarządzania zasobami ludzkimi; oceny efektywności zarządzania i szkolenia personelu; diagnozowania problemów personalnych w zespole roboczym i firmie; rozwiązywania problemów personalnych.


TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH – 105 h
Projektowanie instalacji technologicznych w papiernictwie i poligrafii
Podstawy projektowania instalacji technologicznych. Nowoczesne środki informatyczne w projektowaniu. Technologiczne bazy danych w projektowaniu instalacji technologicznych w papiernictwie i poligrafii.  Schematy technologiczne instalacji i zasady ich sporządzania. Obliczenia technologiczne. Zasady obliczania bilansów wodno-masowych. Zapotrzebowanie surowców włóknistych, środków chemicznych, ciepła, energii elektrycznej, wody świeżej i sprężonego powietrza. Dobór urządzeń technologicznych: podstawowych i specjalistycznych. Podstawowe sposoby oceny efektywności ekonomicznej projektowanych instalacji technologicznych.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
łączenia zdolności twórczych i wiedzy praktycznej w procesie projektowania instalacji technologicznych; projektowania instalacji w zakładach papierniczych i poligraficznych.

Systemy informacji i sterowania w papiernictwie i poligrafii

Komputerowe systemy zbierania danych o procesach technologicznych i parametrach funkcjonalnych maszyn. Opracowywanie i rozwiązywanie równań stanu procesów technologicznych. Określanie charakterystyk dynamicznych procesów technologicznych oraz maszyn i urządzeń stosowanych w zakładach papierniczych i poligraficznych. Systemy sterowania: adaptacyjne, optymalizujące i ekstremalne. Metody optymalizacji liniowe i nieliniowe. Wykorzystanie metod sztucznej inteligencji w sterowaniu procesami papierniczymi i poligraficznymi. Przykłady sterowania wybranymi procesami technologicznymi.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia istoty sterowania procesami i maszynami; modelowania i symulacji procesów i systemów sterowania w zakładach papierniczych i poligraficznych; analizowania sposobów działania systemów i doboru ich elementów składowych; projektowania systemów sterowania procesami oraz maszynami i urządzeniami stosowanymi w przemysłach papierniczym i poligraficznym.

Eksploatacja maszyn papierniczych i poligraficznych
Podstawy obsługi i eksploatacji maszyn. Prakseologiczne, techniczne i ekonomiczne aspekty eksploatacji maszyn papierniczych i poligraficznych. Eksploatacja urządzeń do wytwarzania, obróbki, oczyszczania i sortowania mas włóknistych. Eksploatacja części mokrej i części suchej maszyny papierniczej. Eksploatacja maszyn do wytwarzania i przetwarzania tektury. Podstawowe parametry eksploatacyjne. Eksploatacja maszyn drukujących różnymi technikami. Charakterystyki eksploatacyjne maszyn poligraficznych. Podstawy eksploatacji maszyn introligatorskich. Eksploatacja urządzeń pomocniczych w drukarniach. Metody oceny pracy maszyn i urządzeń.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
racjonalnej eksploatacji maszyn i urządzeń papierniczych i poligraficznych; wyboru odpowiednich metod oceny pracy maszyn; określania przyczyn wad wytworów papierniczych i druków; optymalizacji parametrów eksploatacyjnych maszyn i urządzeń w celu wyeliminowania występujących wad; zdobywania i upowszechniania wiedzy z zakresu eksploatacji maszyn papierniczych i poligraficznych; wdrażanie różnych metod eksploatacji maszyn i urządzeń.

Technologia papiernictwa i poligrafii
Wytwarzanie papierów specjalnych. Technologie przerobu makulatury. Chemizacja procesu wytwarzania papieru, systemy wodno-ściekowe w zakładach papierniczych i poligraficznych, środki pomocnicze i materiały specjalne w poligrafii. Cyfrowe techniki drukowania. Charakterystyka podłoży przeznaczonych do drukowania różnymi technikami. Reologia papieru, mieszanek powlekających i farb drukarskich. Metody kontroli jakości produktów papierniczych i poligraficznych.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
projektowania technologii wytwarzania i przetwarzania wyrobów papierniczych oraz ich zadrukowywania; optymalizowania i badania procesów wytwórczych i przetwórczych w zakładach papierniczych i poligraficznych; doboru metod i prowadzenia kontroli jakości wytworów w zakładach; wdrażania nowych technologii; upowszechniania wiedzy z zakresu papiernictwa i poligrafii.

Katalog kierunków