KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów

aktorstwo - treści programowe przedmiotów


TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH
Kultura i sztuka – 150 h
Kultura i sztuka z uwzględnieniem ekspresji twórczej w kontekście filozoficznym, antropologicznym, estetycznym i etycznym.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
orientowania się w dziejach myśli europejskiej; rozpoznawania fundamentalnych idei, koncepcji kultury i tendencji estetycznych; rozróżniania i klasyfikowania zjawisk kulturowych oraz postaw filozoficznych, estetycznych i etycznych.

Literatura i sztuka – 105 h

Ekspresja twórcza w kontekście historycznym. Zarys dziejów literatury powszechnej i polskiej. Historia sztuki, muzyki i filmu. Style uprawiania literatury i sztuki. Elementy wiedzy z teorii sztuki. Przemiany form ekspresji. Sztuka w jej funkcji kreacyjnej. Wybitni twórcy i dzieła sztuki.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
orientowania się w głównych nurtach, tendencjach, stylach i teoriach literackich, muzycznych, plastycznych i filmowych; analizowania i interpretowania tekstów literackich, utworów muzycznych, dzieł sztuk plastycznych oraz sztuki filmowej.

Technika aktorska – 210 h

Motoryka aparatu mowy. Emisja głosu. Plastyka ruchu. Indywidualne działania aktorskie. Współpraca w grupie.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
posługiwania się środkami werbalnej i niewerbalnej ekspresji; improwizowania i samokontroli.


TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH – 735 h
Sztuka teatru
Historia dramatu i teatru europejskiego od antyku do współczesności. Konwencje teatralne. Wybitni inscenizatorzy i wykonawcy. Historia dramatu i teatru polskiego. Twórczość i biografia wybitnych polskich artystów teatru.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
orientowania się w historii dramatu i teatru europejskiego i polskiego; rozpoznawania kontekstów kulturowych, a także procesów, dzieł, osobowości, instytucji, środowisk i stylów; rozumienia współczesnych tendencji teatralnych oraz zjawisk najnowszych związanych z estetyką mediów elektronicznych i kulturą popularną.

Umiejętności aktorskie

Metodologia pracy nad rolą. Metody Konstantego Stanisławskiego, Michaiła  Czechowa i wybranych teoretyków gry aktorskiej. Aktor i postać. Współpraca z reżyserem w procesie budowania roli i w relacji z partnerami.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
osiągania synchronu werbalnej i niewerbalnej ekspresji aktorskiej; współpracy z reżyserem; interpretowania utworów literackich i małych form muzycznych.

Katalog kierunków