KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów

górnictwo i geologia - treści programowe przedmiotów


 TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH
Matematyka – 120 h
Ciągi i szeregi liczbowe. Liczby zespolone. Funkcja – odwzorowanie, ciągłość, granica, pochodna, monotoniczność, ekstrema. Badanie przebiegu funkcji. Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej. Rachunek całkowy funkcji jednej zmiennej – całka nieoznaczona i oznaczona. Zastosowanie całek. Macierze, wyznaczniki, równania liniowe. Geometria analityczna. Geometria przestrzenna.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
opisu matematycznego zjawisk i procesów fizycznych w przyrodzie; posługiwania się metodami matematycznymi w naukach o ziemi; abstrakcyjnego rozumienia problemów technicznych.

Fizyka – 90 h
Materia – jej struktura. Siły występujące w przyrodzie. Zasady dynamiki i równania ruchu. Zasady zachowania pędu, momentu pędu i energii. Pole grawitacyjne. Drgania i fale mechaniczne. Elementy teorii względności. Mechanika płynów. Elementy termodynamiki. Pole elektrostatyczne. Prąd elektryczny. Pole magnetyczne. Indukcja elektromagnetyczna. Fale elektromagnetyczne. Optyka geometryczna i falowa. Kwantowe właściwości materii – promieniowanie termiczne, fale materii, oddziaływanie fotonów z materią, widma atomowe. Budowa materii. Promieniotwórczość.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia i wykorzystywania praw przyrody w życiu codziennym; rozumienia i opisu procesów fizycznych dokonujących się w przyrodzie i technice.

Chemia – 60 h
Podstawowe pojęcia i prawa chemii. Budowa atomu a właściwości chemiczne pierwiastków. Układ okresowy pierwiastków. Wiązania chemiczne. Klasyfikacja i właściwości związków chemicznych. Reakcje utleniania i redukcji. Elementy termodynamiki i kinetyki chemicznej. Metody analizy chemicznej – jakościowej i ilościowej.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia podstawowych praw chemii; opisu okresowych właściwości pierwiastków i powstających z ich udziałem prostych połączeń chemicznych; opisu procesów chemicznych zachodzących w przyrodzie.

Informatyka – 30 h
Architektura i systemy sieci komputerowych. Systemy informatyczne. Algorytmy i struktury danych. Bazy danych – relacyjne bazy danych. Oprogramowanie podstawowe i specjalistyczne. Programy użytkowe – graficzne, statystyczne, analizy i wizualizacji struktur geometrycznych. Arkusze kalkulacyjne do przetwarzania i prezentacji wyników. Błędy obliczeń – klasyfikacja. Metody obliczeń przybliżonych.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
wykorzystywania wiedzy informatycznej; posługiwania się komputerem w rozwiązywaniu zagadnień inżynierskich i w analizie wyników.
Geometria i grafika inżynierska – 30 h
Elementy geometrii wykreślnej – rzutowanie prostokątne, aksonometria. Oznaczenia graficzne. Elementy grafiki inżynierskiej – rzutowanie, przekroje rysunkowe, wymiarowanie, odwzorowanie elementów przestrzeni na płaszczyźnie. Rysunek techniczny. Program Auto CAD (Computer-Aided Design).
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: 
rzutowania i czytania rysunków technicznych, map oraz przekrojów; wykorzystywania programu Auto CAD dla potrzeb rysunku technicznego i wizualizacji przestrzennej.

Mechanika i wytrzymałość materiałów – 30 h
Elementy mechaniki analitycznej. Modele i elementy układów mechanicznych. Równowaga sił. Tarcie ślizgowe i toczne. Ruch punktu materialnego i ciała sztywnego. Zasady Newtona. Zmiana pędu, krętu i energii punktu i ciała sztywnego. Równania ruchu ciała sztywnego. Naprężenia i odkształcenia. Ściskanie i rozciąganie prętów. Wytrzymałość materiałów, zginanie, wytrzymałość złożona. Wytrzymałość elementów maszyn i urządzeń. Naprężenia termiczne.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia praw ruchu i równowagi; opisu prostych zagadnień z mechaniki; opisu prostych zagadnień z wytrzymałości materiałów; wykorzystywania wiedzy z zakresu mechaniki i wytrzymałości materiałów do rozwiązywania problemów technicznych.

Ochrona środowiska – 30 h
Współczesne inicjatywy na rzecz ochrony środowiska – rozwój zrównoważony. Aspekty prawne i ekonomiczne ochrony środowiska. Ochrona atmosfery. Ochrona hydrosfery. Ochrona kopalin i litosfery. Użytkowanie zasobów kopalin. Ochrona gleb. Wpływ zanieczyszczeń środowiska i hałasu na zdrowie człowieka. Elementy toksykologii – trucizny i toksyny, skażenia radioaktywne. Eliminowanie zanieczyszczeń z ustroju. Przedsięwzięcia i środki techniczne w ochronie środowiska.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
opisu zjawisk i procesów zachodzących w środowisku; identyfikowania wpływu działalności człowieka na środowisko; rozumienia zjawisk i interakcji występujących w środowisku; minimalizowania oddziaływania człowieka na środowisko.


 TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH – 600 h
Geologia
Ziemia we wszechświecie. Formowanie się planety Ziemia. Powstanie litosfery, hydrosfery i pierwotnej atmosfery. Temperatura wnętrza Ziemi. Trzęsienia Ziemi. Ziemskie pole magnetyczne, paleomagnetyzm. Procesy endogeniczne. Deformacje skorupy ziemskiej. Elementy geologii strukturalnej. Procesy egzogeniczne. Fizyczne i chemiczne podstawy procesów egzogenicznych. Tektonika. Elementy kartografii geologicznej. Geologiczne warunki występowania złóż. Podział złóż i ich charakterystyka.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia procesów kształtujących wnętrze Ziemi i litosferę; rozpoznawania minerałów i skał tworzących skorupę ziemską; posługiwania się mapą i przekrojami geologicznymi; identyfikowania podstawowych rodzajów złóż.

Górnictwo
Kryteria i metody poszukiwania i udostępniania złóż. Parametry zalegania złóż. Podział i opis robót górniczych. Metody eksploatacji złóż. Technologie wydobycia podstawowych surowców. Procesy technologiczne wydobycia surowców. Rodzaje oraz sposoby wykonywania, utrzymywania i likwidacji wyrobisk górniczych. Zagrożenia naturalne – metody zwalczania. Oddziaływanie górnictwa na środowisko – elementy ochrony środowiska na terenach górniczych.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: 
kompleksowego korzystania z technik i technologii w procesie wydobywania kopalin użytecznych.

Wiertnictwo
Cel i sposób wykorzystywania robót wiertniczych. Podział metod wiertniczych pod kątem technologii wiercenia otworów. Osprzęt i narzędzia wiertnicze. Płuczki wiertnicze. Zadania płuczki w procesie wiercenia. Rodzaje płuczek wiertniczych. Konstrukcje otworów. Technika wiercenia i likwidacji otworów. Obsługa geologiczna wierceń. Pomiary w otworach. Ochrona środowiska w robotach wiertniczych.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
wykorzystywania rozwiązań technicznych i technologii wiertniczych w robotach rozpoznawczych i eksploatacyjnych.

Mechanika górotworu
Właściwości skał i górotworów. Wytrzymałość skał. Stan naprężenia i odkształcenia w górotworze – w warunkach naturalnych i w sąsiedztwie wyrobisk górniczych. Warunki wytrzymałości i stateczności gruntów. Zjawiska dynamiczne w górotworze i gruntach. Wpływ eksploatacji na górotwór i powierzchnię terenu.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: 
opisu mechanicznych właściwości skał; rozpoznawania stanu naprężenia i odkształcenia oraz przemieszczeń w górotworze i gruncie pierwotnym, względnie naruszonym działalnością człowieka; identyfikowania wpływu działalności górniczej na środowisko geologiczne i powierzchnię.

Bezpieczeństwo pracy i ergonomia
Zagrożenia dla człowieka występujące w pracy. Szczególne zagrożenia w górnictwie – stres zawodowy. Wypadki przy pracy – ich przyczyny i profilaktyka. Ewidencja wypadków i kontrola w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Systemy zarządzania bezpieczeństwem pracy. Analiza i ocena ryzyka zawodowego. Choroby zawodowe w górnictwie – geneza i profilaktyka. Skutki ekonomiczne wypadków. Pomiary i ocena czynników szkodliwych. Ratownictwo górnicze. Elementy ergonomii – wpływ na bezpieczeństwo i efektywność pracy. Diagnostyka ergonomiczna.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: 
przestrzegania zasad bezpieczeństwa pracy; eliminowania przyczyn wypadków; oceny szkodliwości warunków pracy; doboru odpowiednich zasad profilaktyki; przeprowadzania postępowań powypadkowych.

Geodezja górnicza i metrologia
Pomiary wielkości i szacowanie błędów. Pomiary sytuacyjne – układy współrzędnych, przyrządy geodezyjne, pomiary kątów i długości. Pomiary wysokości – niwelacja geometryczna, niwelatory techniczne, sieci niwelacyjne, niwelacja trygonometryczna. Pomiary sytuacyjno-wysokościowe – tachimetria, tachimetry klasyczne i elektroniczne, automatyzacja pomiarów tachimetrycznych. Osnowy geodezyjne. Opracowanie wyników pomiarów geodezyjnych. Mapy klasyczne i numeryczne. Wykorzystanie techniki satelitarnej w pomiarach górniczych. Kartografia cyfrowa. Modelowanie i analiza w Systemach Informacji Przestrzennej (Geographic Information System – GIS).
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
wykorzystywania techniki pomiarowej w geodezjii; oceny dokładności pomiarów; posługiwania się danymi geodezyjnymi i mapami do identyfikacji i opisu obiektów górniczych.

Geofizyka górnicza
Właściwości fizyczne ośrodków spękanych. Zmiana właściwości ośrodków spękanych pod wpływem dylatancji i koalescencji. Emisja sejsmiczna i sejsmoakustyczna. Kopalniane sieci pomiarowe. Aparatura pomiarowa. Identyfikacja sygnałów sejsmologicznych i ich cyfrowa reprezentacja. Wykorzystanie danych sejsmologicznych do oceny ryzyka wystąpienia tąpnięć i dynamicznych zjawisk w górotworze. Pomiary sejsmoakustyczne i ich interpretacja górnicza. Pomiary sejsmiczne, fale kanałowe i chodnikowe, prześwietlanie sejsmiczne, tomografia sejsmiczna – interpretacja wyników prześwietlań. Pomiary geoelektryczne i grawimetryczne. Wykorzystanie górnicze wyników pomiarów geoelektrycznych i grawimetrycznych. Geofizyczne pomiary ekologiczne w terenach górniczych. Ocena szkodliwości drgań sejsmicznych na struktury budowlane.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
stosowania wgłębnych metod geofizycznych; wykonywania geofizycznych pomiarów otworowych; wykorzystywania danych geofizycznych w kartografii geologicznej, hydrogeologii, geologii inżynierskiej oraz geologii środowiskowej.

Urządzenia i napędy elektryczne
System elektroenergetyczny i jego elementy. Zakłócenia w pracy urządzeń. Łuk elektryczny – właściwości i związane z nim zagrożenia. Warunki środowiskowe decydujące o doborze i pracy urządzeń elektrycznych. Urządzenia zasilające i zabezpieczające napędy elektryczne – zasady doboru. Rodzaje i właściwości silników elektrycznych napędzających maszyny górnicze. Statyka i dynamika napędu elektrycznego. Rozruch maszyn górniczych. Kształtowanie odpowiednich warunków rozruchu metodami elektrycznymi. Zagrożenia związane z eksploatacją urządzeń elektrycznych i napędowych w zakładach górniczych.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: 
rozumienia zjawisk i praw decydujących o efektywnej i bezpiecznej pracy urządzeń i napędów elektrycznych; wykorzystywania wiedzy z zakresu elektrotechniki w doborze elementów układów zasilających urządzenia napędowe.
Hydrogeologia i kształtowanie środowiska wodnego
Rola wody w przyrodzie. Obieg wody w cyklu hydrologicznym. Geneza wód podziemnych. Właściwości hydrogeologiczne skał. Systematyka i hydrogeologiczna charakterystyka wód podziemnych. Właściwości wód podziemnych. Wody zwykłe, mineralne, termalne i lecznicze. Jakość wód podziemnych – metodyka badań. Prawa i parametry ruchu wód podziemnych. Metody terenowych i laboratoryjnych badań hydrogeologicznych. Sporządzanie przekrojów hydrogeologicznych oraz map hydroizohips i hydroizobat. Metodyka obliczeń hydrogeologicznych. Bilans wodny. Zasoby i ujęcia wód podziemnych. Ochrona wód podziemnych. Rodzaje i treści map hydrogeologicznych.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
wykorzystywania wiedzy o wodach podziemnych i ich związkach z wodą atmosferyczną, z wodami powierzchniowymi oraz procesami hydrogeologicznymi w górnictwie i geologii; analizy warunków hydrogeologicznych oraz ich schematyzacji; wykonywania obliczeń hydrologicznych.

Inżynieria gazownicza
Diagramy fazowe układów węglowodorowych. Właściwości termodynamiczne gazów. Równania stanu gazów. Gazy rzeczywiste. Układy wieloskładnikowe. Separacja i oczyszczanie gazów. Sprężanie i przetłaczanie gazów. Pomiary jakościowe i ilościowe w gazach. Systemy przesyłu gazów – sieci gazowe i dystrybucyjne. Systemy magazynowania gazów.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: 
rozumienia zależności wynikających z termodynamiki układów węglowodorowych; opisu zachowania gazów w funkcji ciśnienia i temperatury; rozumienia technologii sprężania gazu ziemnego, jego przesyłu i dystrybucji; rozumienia technologii magazynowania gazu ziemnego; obsługi systemów do magazynowania, sprężania, przesyłu i dystrybucji gazu ziemnego.

Eksploatacja złóż węglowodorów
Systemy udostępniania złóż gazu ziemnego i ropy naftowej. Obliczanie zasobów złóż gazowych i ropnych. Krzywe spadku wydobycia. Konstrukcje napowierzchniowe odwiertów. Analiza węzłowa w ustalaniu wydatku dozwolonego. Testy hydrodynamiczne. Interpretacja wyników testów hydrodynamicznych – krzywe diagnostyczne, krzywe specjalistyczne, analiza pochodnej ciśnienia, interferencja odwiertów, efekty brzegowe. Aparatura do wykonywania testów hydrodynamicznych. Metody eksploatacji ropy – system samoczynny, system z użyciem pomp wgłębnych, system z użyciem gazodźwigu. Zabiegi stymulacyjne – kwasowanie, szczelinowanie hydrauliczne. Metody wtórne i metody trzecie w eksploatacji złóż ropy naftowej.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: 
projektowania i eksploatowania złóż ropy naftowej i gazu ziemnego; przeprowadzania i interpretowania testów hydrodynamicznych na odwiertach naftowych; projektowania zabiegów stymulacyjnych i intensyfikacyjnych w złożach węglowodorów.

Wentylacja i pożarnictwo
Atmosfera kopalniana – właściwości podstawowych składników powietrza kopalnianego, przyrządy i aparatura do kontroli składu powietrza. Parametry termodynamiczne powietrza. Gazonośność pokładów węgla i skał otaczających, przeciwdziałanie zagrożeniu metanowemu. Przyrządy i aparatura do oznaczania zawartości metanu w powietrzu kopalnianym. Warunki klimatyczne w kopalniach, maszyny klimatyzacyjne. Wentylacja lutniowa. Ruch powietrza w wyrobiskach. Sieci wentylacyjne. Wpływ czynników naturalnych na przepływ powietrza w kopalni. Urządzenia wentylacyjne – współpraca wentylatorów z siecią wentylacyjną. Bezpieczeństwo sieci wentylacyjnej – schemat potencjalny, stabilność prądów powietrza. Powstanie i przebieg pożarów podziemnych. Zaburzenia w sieci wentylacyjnej w czasie pożarów podziemnych. Zabezpieczanie kopalni przed zadymieniem. Ocena stopnia wybuchowości gazów pożarowych. Sposoby gaszenia pożarów. Profilaktyka przeciwpożarowa, organizacja akcji gaszenia pożaru, wycofanie ludzi z zagrożonych miejsc.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: 
rozumienia zasad rozprowadzania powietrza w wyrobiskach górniczych; przeciwdziałania zagrożeniu metanowemu, temperaturowemu i pożarowemu; kierowania akcjami usuwania zagrożeń.

Technika strzelnicza
Uregulowania prawne dotyczące materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego. Dokumentacja obrotu i zużycia materiałów wybuchowych w zakładach górniczych. Kwalifikacje osób projektujących i wykonujących roboty strzałowe. Właściwości materiałów wybuchowych – zagrożenia dla wykonawców robót strzałowych. Rodzaje, przeznaczenie i zakresy stosowania materiałów wybuchowych. Sprzęt strzałowy niezbędny dla bezpiecznego przygotowania i wykonania strzelań. Mechanizacja sporządzania materiałów wybuchowych na miejscu strzelania i ich załadunku do otworów strzałowych. Organizacja robót wiertniczo-strzałowych w zakładach górniczych. Charakterystyka ośrodka skalnego dla potrzeb techniki strzelniczej. Rodzaje ładunków i oddziaływanie detonacji na ośrodek skalny. Podstawowe parametry techniki strzelniczej. Efekt strzelania. Roboty strzałowe stosowane w górnictwie. Niewypały i sposoby ich usuwania. Szkodliwe oddziaływanie robót strzałowych. Monitoring szkodliwych oddziaływań robót strzałowych. Sposoby ograniczania szkodliwego wpływu robót strzałowych na otoczenie. Pozagórnicze stosowanie techniki strzelniczej. Przyczyny wypadków przy robotach strzałowych prowadzonych w górnictwie.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
oceny możliwości i warunków stosowania techniki strzelniczej w zakładach górniczych; rozumienia zasad bezpiecznego posługiwania się materiałami wybuchowymi w górnictwie; identyfikowania zagrożeń oraz oceny ich zasięgu; podejmowania niezbędnych działań profilaktycznych.

Maszyny i urządzenia górnicze
Rodzaje maszyn stosowanych w górnictwie – ich budowa i parametry techniczne. Warunki pracy maszyn i urządzeń górniczych. Maszynowe systemy technologiczne. Maszyny i urządzenia do urabiania skał. Elementy i narzędzia uzbrajające. Geometria procesu urabiania. Zmechanizowane kompleksy chodnikowe i ścianowe. Zakres sterowania i podział środków transportowych. Maszyny i urządzenia do dostawy i transportu urobku – ciągłego i cyklicznego. Maszyny do przeróbki i wzbogacania surowców. Urządzenia wiertnicze. Maszyny i urządzenia do robót pomocowych w górnictwie.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: 
rozpoznawania rozwiązań konstrukcyjnych maszyn górniczych i stanu ich obciążenia; doboru maszyn i urządzeń współdziałających z sobą w określonych warunkach górniczo-geologicznych.


 TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH
Statystyka – 60 h
Elementy rachunku prawdopodobieństwa i statystyki. Rozkład empiryczny – cechy i opis. Zmienna losowa, podstawowe rozkłady zmiennych losowych. Parametry rozkładu jednej i wielu zmiennych losowych. Wnioskowanie statystyczne o rozkładzie jednowymiarowym. Elementy teorii estymacji – estymacja przedziałowa. Analiza wariacji, korelacji i regresji. Elementy analizy szeregów czasowych. Regresja pierwszego i drugiego rodzaju, współczynnik korelacji. Populacja generalna i próby losowe. Minimalna liczebność próby. Przedziały ufności. Rozkład studenta oraz chi-kwadrat. Testowanie hipotez statystycznych. Projektowanie eksperymentów.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
wykorzystywania statystyki do rozwiązywania problemów z zakresu nauk o ziemi; opisu i opracowywania wyników eksperymentu naukowego.

Fizyka współczesna – 30 h
Elementy mechaniki kwantowej: równanie Schrödingera, studnia potencjału, tunelowanie przez barierę potencjału, spin, efekt Zeemana. Lasery. Wiązania międzyatomowe i międzycząsteczkowe w ciele stałym. Struktura ciał stałych. Statystyki kwantowe. Elektrony w ciele stałym – struktura pasmowa, metale, półprzewodniki, izolatory, nadprzewodniki. Siły jądrowe. Przemiany jądrowe.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
wykorzystywania wiedzy z zakresu fizyki w badaniach z obszaru górnictwa i geologii.
Informatyka w technice – 30 h
Metody numeryczne. Rozwiązywanie układów równań liniowych i nieliniowych. Rozwiązywanie równań różniczkowych. Metody całkowania. Metoda Monte Carlo w symulacjach. Programowanie liniowe. Programowanie sieciowe. Analiza wyników pomiarów i badań – statystyka opisowa, histogramy, funkcje regresji. Sieci lokalne i globalne.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
wykorzystywania technik komputerowych w zagadnieniach inżynierskich i badaniach naukowych – do analizy danych oraz opracowywania wyników pomiarów.

Zarządzanie środowiskiem – 30 h
Zarządzanie przedsiębiorstwem w myśl koncepcji zrównoważonego rozwoju. Etyczne i socjologiczne aspekty ochrony środowiska. Aspekty prawne i ekonomiczne ochrony środowiska. Nowoczesne metody zarządzania środowiskiem – ich ocena. Systemy zarządzania środowiskiem. Czysta produkcja jako filozofia i strategia ochrony środowiska. Najlepsze dostępne techniki – czyste technologie. Zasady i regulacje prawne w gospodarce odpadami. Zasady tworzenia złóż wtórnych. Świadectwo czystej produkcji jako forma dobrowolnego zobowiązania ekologicznego. ISO (International Organization for Standardization) 14001 – podstawowy standard oceny postępowania proekologicznego. Finansowanie inwestycji w zakresie ochrony środowiska. Ocena oddziaływania przemysłu na środowisko.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia relacji między produkcją i usługami a korzystaniem ze środowiska; posługiwania się zasadami zrównoważonego rozwoju w działalności zawodowej i ocenie działalności proekologicznej przedsiębiorstwa.


 TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH – 120 h
Geologia złóż
Geneza złóż i ich klasyfikacje. Kryteria oceny wartości złóż. Forma i struktura złóż w zależności od skali obserwacji. Procesy powstawania – przegląd złóż o różnej genezie z uwzględnieniem najbardziej znanych złóż światowych oraz złóż polskich. Światowe i polskie zasoby kopalin. Prognozy zapotrzebowania i perspektywy poszukiwawcze dla różnych rodzajów złóż.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: 
wykorzystywania wiedzy z obszaru genezy złóż; rozpoznawania światowych i polskich zasobów surowców; opracowywania strategii górnictwa.

Organizacja i projektowanie prac geologicznych
Cel i zadania projektowania geologicznego. Elementy organizacji prac – prawa organizacji, cykl organizacyjny. Przygotowanie projektowania, określenie celów i zadań projektowania. Zasady wyboru metod realizacji prac. Harmonogram prac, diagramy sieciowe, metoda decydujących ciągów. Kosztorysowanie prac. Podstawy prawne wykonywania prac geologicznych. Organizacja i realizacja badań geologicznych, zasady kontroli wyników. Organizacja prac geologicznych w Polsce.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
wykorzystywania wiedzy z zakresu projektowania  i organizacji prac geologicznych dla potrzeb: służb geologicznych, przedsiębiorstw górniczych oraz instytucji badawczych.

Inżynieria złożowa
Równania bilansu masowego złóż węglowodorów powyżej i poniżej stanu nasycenia, z uwzględnieniem ściśliwości wody i skały oraz zabiegów wtórnych. Analiza równań bilansu masowego dla różnych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. Analiza ruchu konturu woda–gaz. Metody obliczania ilości wody dopływającej do złoża węglowodorów. Kryteria eksploatacji  z uwzględnieniem stożków i języków wodnych i gazowych. Analiza metod wtórnych i trzecich w eksploatacji złóż węglowodorów. Modelowanie procesów wzajemnego wypierania się różnych faz w złożach węglowodorów. Ocena wyników symulacji komputerowych procesów zachodzących w czasie eksploatacji złóż.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
projektowania procesów filtracji płynów w ośrodkach porowatych; formułowania równań bilansu masowego; korzystania z komputerowych metod analizy filtracji płynu w ośrodku skalnym.

Geotechnika
Mechaniczne i reologiczne właściwości skał. Struktura i klasyfikacja gruntów. Właściwości gruntów. Geoinżynierskie metody modyfikacji właściwości fizyko-mechaniczych ośrodków gruntowych oraz masywów skalnych. Stabilizacja gruntów i skał słabozwięzłych. Badania właściwości fizycznych skał i gruntów w warunkach laboratoryjnych i in situ. Technologie i techniki bezwykopowe.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
oceny właściwości gruntów; wykorzystywania podstawowych technik z zakresu geotechniki.
Technologie górnicze
Mechanizacja w górnictwie. Nowe techniki w pracach górniczych. Technologiczne metody profilaktyki w kontekście zagrożeń naturalnych w górnictwie. Metody uszczelniania oraz wzmacniania skał i górotworu. Metody bieżącej kontroli stateczności wyrobisk. Eksploatacja górnicza w nietypowych warunkach zalegania złoża oraz w warunkach występowania zagrożeń naturalnych – niekonwencjonalne metody geotechnologiczne. Technologie górnicze w budownictwie tunelowym, specjalnym i hydrotechnicznym.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
kompleksowego prowadzenia działalności górniczej w celu pozyskiwania kopalin – również w trudnych warunkach geologiczno-górniczych; kompleksowego podejmowania działalności górniczej w geoinżynierii.

Technologie wiertnicze
Mechaniczne i hydrauliczne parametry technologii wiercenia. Technologie orurowania i cementowania kolumn rur okładzinowych. Badania w otworach wiertniczych. Instrumentacja w otworach wiertniczych. Metody usuwania awarii i komplikacji wiertniczych. Niekonwencjonalne metody wykonywania otworów wiertniczych.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
stosowania technologii wiertniczych do wykonywania otworów wiertniczych o różnym przeznaczeniu.

Zarządzanie i marketing
Procesy i funkcje zarządzania. Przedsiębiorstwo jako obiekt zarządzania – status własnościowy, planowanie, podejmowanie decyzji. Motywowanie i kierowanie pracownikami. Funkcje kontrolne zarządzania. Rynek i jego systematyka. Analiza rynku – badania rynkowe i marketingowe. Plan i strategie marketingowe. Organizacja i zarządzanie dystrybucją surowców. Bankowość – kredytowanie inwestycji w działalności górniczej.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: 
wykorzystywania zasad zarządzania przedsiębiorstwem w działalności górniczej; rozumienia roli marketingu w działalności przedsiębiorstwa; stosowania metod marketingu w działalności górniczej.

Katalog kierunków