KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów

gospodarka przestrzenna - treści programowe przedmiotów


TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH
Matematyka – 30/60 (inż.) h
Macierze, macierzowy zapis równań. Wyznaczniki i ich właściwości. Układy równań liniowych. Rachunek wektorowy, skalarny i mieszany. Równania prostych i płaszczyzn. Równania krzywych i powierzchni. Elementy analizy matematycznej (studia inżynierskie).
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozwiązywania zagadnień formułowanych w postaci opisu algebraicznego; opisu matematycznego zagadnień z zakresu gospodarki przestrzennej; abstrakcyjnego rozumienia problemów z zakresu gospodarki przestrzennej; rozumienia i stosowania opisu matematycznego ciągłych i dyskretnych procesów dynamicznych (studia inżynierskie).

Statystyka – 30 h
Zdarzenia losowe. Prawdopodobieństwo, prawdopodobieństwo warunkowe. Zmienna losowa, funkcje zmiennej losowej, parametry rozkładu zmiennej losowej. Rozkłady prawdopodobieństwa. Twierdzenia graniczne. Populacja generalna, próba, statystyka. Teoria estymacji. Test statystyczny. Testowanie parametrów. Testy nieparametryczne. Analiza regresji i korelacji. Analiza wieloczynnikowa.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
stosowania narzędzi statystycznych do celów badawczych; interpretowania danych i wyników testów statystycznych.

Ekonomia – 30 h

Elementarne pojęcia ekonomii. Podstawowe kategorie gospodarki towarowo-pieniężnej. Własność. Przedsiębiorstwo. Społeczno-ekonomiczne funkcje współczesnego państwa. System pieniężno-kredytowy. Budżet państwa. Bezrobocie i zatrudnienie. Problematyka wzrostu gospodarczego. Międzynarodowa współpraca gospodarcza.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia podstawowych procesów ekonomicznych; stosowania narzędzi sterowania procesami ekonomicznymi; opisu i interpretacji zjawisk ekonomicznych; wykorzystania praw ekonomii w rozwiązywaniu realnych problemów gospodarczych.

Geografia ekonomiczna – 30 h
Przedmiot i działy geografii ekonomicznej. Podstawowe zasoby środowiska przyrodniczego. Zaludnienie i osadnictwo. Użytkowanie ziemi. Systemy rolnicze. Lokalizacja przemysłu. Rozmieszczenie usług. Komunikacja i transport. Zagospodarowanie turystyczne. Oddziaływanie człowieka na środowisko.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia relacji przestrzennych między poszczególnymi sferami gospodarki; rozumienia uwarunkowań lokalizacyjnych produkcji i usług; stosowania podstawowych metod opisu struktury przestrzennej jednostek terytorialnych.

Rysunek techniczny i planistyczny – 45 h
Rysunek odręczny z natury i z wyobraźni. Podstawy rysunku technicznego (rzuty, przekroje, aksonometrie). Elementy techniki graficznej stosowanej w rysunku planistycznym. Interpretacja graficzna projektów. Wybrane programy CAD (Computer Aided Design) – budowanie obiektów graficznych, operowanie atrybutami obiektów, scalanie elementów projektowania graficznego z informacją opisową (studia inżynierskie).
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia treści przedstawień graficznych; graficznego przedstawiania obiektów przestrzennych; posługiwania się informatycznymi programami graficznymi (studia inżynierskie).

Socjologia – 30 h
Elementarne pojęcia i przedmiot socjologii. Elementy historii myśli socjologicznej. Główne teorie socjologii. Kierunki socjologii. Szkoły socjologii. Metody i techniki badań socjologicznych. Elementy socjologii wsi i rolnictwa. Elementy socjologii pracy. Socjologia miasta.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
posługiwania się podstawowymi pojęciami socjologicznymi i antropologicznymi; analizowania procesów społecznych w kontekście porównawczym; wykorzystywania metod analizy zjawisk społecznych i kulturowych w oparciu o bazowe pojęcia i modele.

Historia urbanistyki – 30 h
Dzieje urbanistyki. Elementy historii architektury na tle warunków geograficznych oraz przemian cywilizacyjnych, kulturowych, społeczno-gospodarczych i politycznych. Wartości dawnych układów urbanistycznych. Rozwój urbanistyki i architektury polskiej na tle tendencji europejskich. Współczesne rozwiązania urbanistyczne.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia przestrzennego kształtowania miast w poszczególnych okresach historycznych; rozumienia procesów rozwoju form urbanistycznych; określania wartości historycznej układów urbanistycznych.

Prawoznawstwo – 15 h
Ogólne wiadomości o prawie. Źródła prawa. Zarys historii prawa. Elementy prawa państwowego i administracyjnego. Podstawy prawa cywilnego. Podstawy techniki prawodawczej.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia podstawowych pojęć prawnych oraz systemu prawnego.

Grafika inżynierska – 45 h (inż.)
Metody odwzorowania i restytucji elementów przestrzeni. Metoda Monge’a. Geometryczne kształtowanie form przestrzennych z zastosowaniem wielościanów, brył i powierzchni. Zagadnienia inżynierskie związane z ukształtowaniem terenu. Perspektywa i aksonometria.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
czytania i rozumienia treści rysunków technicznych; sporządzania odwzorowań graficznych elementów przestrzennych.

Fizyka – 45 h (inż.)
Elementy mechaniki klasycznej. Elementy termodynamiki fenomenologicznej. Elementy hydromechaniki. Grawitacja. Elementy akustyki. Elektryczne i magnetyczne właściwości materii. Elektryczność. Fale elektromagnetyczne – polaryzacja, interferencja, dyfrakcja. Elementy fizyki jądrowej. Promieniotwórczość naturalna i sztuczna. Promieniowanie słoneczne. Elementy kosmologii. Modelowanie zjawisk fizycznych.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia zjawisk i procesów fizycznych; obserwowania i wykorzystywania praw fizyki w gospodarce przestrzennej, przyrodzie i życiu codziennym.


TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH - 540/510 (inż.) h
Podstawy gospodarki przestrzennej
Przestrzenny wymiar gospodarki. Użyteczność miejsc. Odległość i koszty transportu. Konkurencja w użytkowaniu ziemi. Przestrzenne zróżnicowanie popytu i podaży. Lokalne i regionalne rynki pracy. Miasta i aglomeracje miejskie. Typy regionów. Nowe technologie a zmiany przestrzenne. Główne modele gospodarki przestrzennej. Przestrzenny rozwój gospodarki i społeczeństwa.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
stosowania podstawowych teorii wyjaśniających zróżnicowanie zagospodarowania przestrzennego; oceny stanu komponentów warunkujących ład przestrzenny i równowagę przestrzenną.

Społeczno-kulturowe uwarunkowania gospodarki przestrzennej
Przestrzeń jako dobro, przedmiot kształtowania i użytkowania. Zachowania i potrzeby przestrzenne człowieka a kształtowanie środowiska. Warunki życiowe ludności – praca, mieszkanie, wypoczynek. Kontakty i więzi międzyludzkie w planowaniu przestrzennym. Społeczne zróżnicowanie obszarów miejskich. Etyka użytkowania przestrzeni. Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy. Społeczno-kulturowe kryteria oceny dokumentów planistycznych. Rozwiązywanie konfliktów. Nowe tendencje w cywilizacji miejskiej i związane z nimi wyzwania dla polityki przestrzennej. Usługi publiczne. Ochrona dziedzictwa kulturowego.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia społecznego kontekstu zagospodarowania przestrzeni oraz cywilizacyjnych i kulturowych uwarunkowań jej kształtowania; określania potrzeb w zakresie usług publicznych poszczególnych jednostek terytorialnych; stosowania podstawowych technik negocjacyjnych w procesie zagospodarowywania przestrzeni.

Przyrodnicze uwarunkowania gospodarowania przestrzenią
Środowisko przyrodnicze – jego podstawowe elementy oraz podsystemy: atmosfera, litosfera, hydrosfera, biosfera. Czynniki endo- i egzogeniczne mające wpływ na procesy zachodzące na powierzchni ziemi. Oddziaływanie procesów endo- i egzogenicznych na środowisko. Ogniwa obiegu materii i energii w przyrodzie. Zasoby przyrodnicze jako podstawa gospodarowania i wyznacznik rozwiązań przestrzennych. Środowiskowe ograniczenia rozwoju społeczno-gospodarczego. Funkcjonowanie geoekosystemów. Ewolucja środowiska przyrodniczego – rola czynników antropogenicznych.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia relacji między komponentami środowiska; oceny wpływu środowiska przyrodniczego na kierunki zagospodarowania przestrzeni; przewidywania wpływu zagospodarowania przestrzennego na zmiany w środowisku przyrodniczym.

Prawne uwarunkowania gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska
Materialne prawo administracyjne dotyczące zagospodarowania przestrzennego, samorządu terytorialnego, użytkowania terenów, lokalizacji inwestycji, działalności budowlanej, ochrony dóbr kultury oraz ochrony środowiska przyrodniczego, w tym – ochrony przyrody, ochrony i kształtowania środowiska, ochrony gruntów rolnych i lasów, eksploatacji surowców mineralnych, robót górniczych, gospodarki wodnej. Elementy prawa finansowego i gospodarczego. Prawno-administracyjne formy działania samorządów terytorialnych, podmiotów gospodarczych i organów nadzoru państwowego.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
wykorzystywania najważniejszych aktów prawnych do rozwiązywania problemów związanych z gospodarką przestrzenną; stosowania prawa w procesie zagospodarowywania przestrzeni z uwzględnieniem relacji między regulacjami prawnymi.

Ekonomika miast i regionów

Miasto i otoczenie. Korzyści skali i efekty przerostu funkcji miejskich. Techniczna infrastruktura miast. Dojazdy do pracy i usług. Usługi publiczne. Usługi miejskie. Obszary mieszkaniowe. Wybór lokalizacji przedsiębiorstw. Gospodarczy i przestrzenny rozwój miast. Społeczne czynniki rozwoju miast. Ekologiczne problemy rozwoju miast. Aspekty ekonomiczne zrównoważonego rozwoju. Zarządzanie miastami. Struktura gospodarcza i przestrzenna regionów. Regiony funkcjonalne i administracyjne. Gospodarczy rozwój regionów. Społeczno-gospodarcze zróżnicowanie regionów. Konkurencyjność i mobilność gospodarki regionów. Regiony problemowe. Polityka regionalna. Problemy restrukturyzacji gospodarki regionalnej. Euroregiony.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia różnorodnych funkcji miasta; uwzględniania różnorodnych funkcji miasta w planowaniu przestrzennym i zarządzaniu miastem; identyfikacji barier rozwoju miast; rozumienia czynników i mechanizmów rozwoju regionu; wykorzystywania instrumentów pobudzania rozwoju regionu.

Samorząd terytorialny
Ustrój państwowy i samorządowy Polski. Struktury władzy terenowej (i samorządowej) w innych państwach świata. Funkcje organów administracji publicznej. Samorząd terytorialny w Polsce. Podstawowe zadania gminy, w tym w zakresie zaspokajania potrzeb zbiorowych mieszkańców. Sejmiki samorządowe. Zadania powiatów i samorządów województw. Gospodarka lokalna – podstawowe zadania, ograniczenia, rozwój, źródła finansowania. Strategie rozwoju lokalnego. Podstawy gospodarki komunalnej. Gospodarka finansowa i budżet gmin.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia prawnych i ekonomicznych uwarunkowań funkcjonowania samorządu terytorialnego; rozumienia kompetencji samorządu terytorialnego.

Projektowanie urbanistyczne

Podstawy i teoria projektowania urbanistycznego. Zasady kształtowania zespołów urbanistycznych o różnym stopniu złożoności. Elementy kompozycji urbanistycznej. Kształtowanie przestrzeni miejskiej. Współczesne prądy w projektowaniu urbanistycznym.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
opracowywania planów zagospodarowania fragmentu obszaru zurbanizowanego z uwzględnieniem wymagań technicznych, społecznych, przyrodniczych i kulturowych.

Planowanie przestrzenne
Koncepcje przestrzennego zagospodarowania kraju. Metody badania stanu i zmian przestrzennego zagospodarowania. Kryteria oceny przestrzennego zagospodarowania. Prognozowanie procesów rozwoju. Zasady określania sposobu użytkowania terenu oraz jego zabudowy i zagospodarowania. Kształtowanie skomplikowanych struktur funkcjonalno-przestrzennych. Kształtowanie krajobrazu. Technika graficznego i tekstowego zapisu ustaleń planistycznych. Modele wspomagające decyzje planistyczne. Kształtowanie struktury funkcjonalno-przestrzennej złożonej jednostki osadniczej (gminy lub części regionu) – tworzenie optymalnych warunków przestrzennych rozwoju poszczególnych typów działalności, form zabudowy i zagospodarowania w ramach jednostki, planowanie rozwoju układów transportowych, kształtowanie kompozycji urbanistycznej i krajobrazu.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
opracowywania dokumentów planistycznych określających sposób zagospodarowania przestrzeni, w tym planów miejscowych dla obszaru o dużym stopniu złożoności funkcjonalno-przestrzennej.

Planowanie infrastruktury technicznej
Gospodarka wodna, gospodarka energetyczna oraz gospodarka odpadami. Układy i potrzeby terenowych sieci i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, gazowniczych, ciepłowniczych i telekomunikacyjnych. Systemy transportowe. Komunikacja drogowa, szynowa, wodna i lotnicza. Sieci drogowo-uliczne i ich potrzeby terenowe. Komunikacja zbiorowa i indywidualna. Problematyka transportu towarowego i osobowego. Obiekty inżynierskie. Ścieżki rowerowe. Perspektywy rozwoju systemów transportowych. Problematyka infrastruktury technicznej w opracowaniach planistycznych i strategiach rozwoju gmin i regionów.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
stosowania podstawowych zasad kształtowania i lokalizacji obiektów oraz sieci infrastruktury technicznej na obszarach zurbanizowanych – w skali regionalnej i krajowej; rozumienia złożoności funkcjonowania systemów składowych infrastruktury; identyfikowania i oceny funkcjonowania podstawowych sieci i obiektów infrastruktury technicznej.

Geograficzne systemy informacji przestrzennej
Typologia i dziedziny zastosowań GIS (Geographical Information System). Struktura danych GIS. Elementy warstw wektorowych. Operacje na warstwach wektorowych. Edycja warstw wektorowych. Wiązanie obiektów przestrzennych z danymi opisowymi. Relacyjne bazy danych. Odwzorowania kartograficzne. Projektowanie w oparciu o bazę danych GIS.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
stosowania podstawowych pojęć GIS, SIP (System Informacji Przestrzennej) i SIT (System Informacji o Terenie) w gospodarce przestrzennej; posługiwania się narzędziami GIS w analizach oraz wspomaganiu planowania i zarządzania przestrzenią.

Strategia rozwoju gminy
Zasady konstruowania lokalnej polityki społeczno-gospodarczej i wyrażania jej w formie strategii rozwoju. Różne ujęcia strategii rozwoju. Uwarunkowania rozwoju – zasoby, jakość życia, uwarunkowania rynkowe. Analiza zasobów. Konstruowanie misji rozwoju. Warianty strategii. Analiza kosztów i zysków. Metody tworzenia strategii rozwoju.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
analizy zasobów stanowiących podstawę rozwoju jednostek terytorialnych; określania kierunków rozwoju oraz narzędzi wspomagania rozwoju jednostek terytorialnych.

Gospodarka nieruchomościami
Wartość nieruchomości i metody jej określania. Istota i specyfika rynku nieruchomości. Podstawy prawne rynku nieruchomości. Gospodarka gruntami. Inwestowanie w nieruchomości. Strategie inwestycyjne. Procesy deweloperskie.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia ekonomicznych walorów przestrzeni; analizy wartości przestrzeni dla różnych form zagospodarowania; wykorzystywania procesu zagospodarowania przestrzeni w warunkach gospodarki opartej o mechanizmy rynkowe.

Geodezja i kartografia
Układy odniesień przestrzennych, metody odwzorowań kartograficznych, układy współrzędnych prostokątnych płaskich, układy wysokości. Rachunek współrzędnych. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe – metoda domiarów prostokątnych, metoda biegunowa, niwelacja geometryczna i trygonometryczna, tachimetria, GPS (Global Positioning System). Mapy dla celów gospodarczych. Metody prezentacji kartograficznej. Elementy fotogrametrii i teledetekcji – rodzaje zdjęć: naziemnych, lotniczych i satelitarnych.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
wykonywania podstawowych pomiarów potrzebnych do stworzenia planu sytuacyjnego i mapy topograficznej; stosowania siatek kartograficznych; czytania mapy i przedstawiania zagospodarowania przestrzennego na mapach różnej skali z zastosowaniem właściwych technik kartografii.

Budownictwo
Współczesne obiekty architektoniczne różnych typów – sakralne, budynki użyteczności publicznej o różnym przeznaczeniu, budynki usług komercyjnych, centra rozrywki i sportu. Typy i formy zabudowy mieszkaniowej. Charakterystyczne dla danego typu budynków i budowli wymagania terenowe, przestrzenne, funkcjonalne i estetyczne. Oddziaływanie obiektów budowlanych z otaczającą przestrzenią. Podstawy wiedzy o budownictwie. Zagadnienia techniczne związane z projektowaniem i konstruowaniem obiektów budowlanych w różnej skali i o różnym przeznaczeniu. Uwzględnianie otoczenia w projektowaniu i konstruowaniu obiektów budowlanych. Ustroje budowlane. Materiałoznawstwo. Technologie ogólnobudowlane. Przekrycia obiektów o dużych rozpiętościach.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia konstrukcji podstawowych ustrojów budowlanych; rozumienia technicznych wymagań wznoszenia budynków i budowli.

Zasady projektowania
Historyczne i współczesne teorie kształtowania przestrzeni. Elementy i zasady kompozycji. Ergonomia. Kulturowe podstawy projektowania. Tworzenie nowej wartości przestrzennej. Metody projektowania. Projektowanie prostych form przestrzennych. Graficzna prezentacja prostych form przestrzennych.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
komponowania harmonijnych całości przestrzennych z uwzględnieniem różnych metod wizualizacji.

Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych
Krajobraz kulturowy. Wartość obszarów zurbanizowanych. Zasady i formy ochrony obszarów zurbanizowanych. Rewaloryzacja i rewitalizacja obszarów zurbanizowanych. Przekształcenia i rewaloryzacja obszarów zurbanizowanych w Europie i na świecie. Narzędzia i metody rewaloryzacji obszarów zurbanizowanych. Ekonomiczne i społeczne aspekty rewitalizacji.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
doceniania wartości krajobrazu w obszarach zurbanizowanych; określania stopnia degradacji struktur przestrzennych; określania sposobów rewitalizacji obszarów zurbanizowanych.


TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH
Teoria systemów – 15 h
Podejście systemowe do opisu złożonych procesów i struktur. Podstawowe pojęcia teorii systemów – narzędzia i metody badawcze, koncepcje teoretyczne i możliwości ich stosowania.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia systemowego podejścia do analizy złożonych zjawisk; opisu rzeczywistości w kategoriach systemowych.

Kształtowanie i ochrona środowiska – 30 h
Podstawowe pojęcia i definicje z zakresu kształtowania i ochrony środowiska przyrodniczego. Źródła zagrożeń środowiska przyrodniczego. Degradacja i ochrona komponentów środowiska. Waloryzacja środowiska przyrodniczego. Rekultywacja obszarów zdegradowanych. Monitoring środowiska.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia procesów ekologicznych i ewolucyjnych warunkujących różnorodność biologiczną; identyfikacji zagrożeń dla środowiska; posługiwania się skutecznymi instrumentami ochrony przyrody; podejmowania decyzji w zakresie zagospodarowania przestrzennego.

Teoria organizacji i zarządzania – 30 h
Zarządzanie firmą. Podejmowanie decyzji kierowniczych. Struktury organizacyjne. Planowanie strategiczne i taktyczne. Business plan. Style i techniki kierowania. Zatrudnianie personelu. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Relacje międzyludzkie.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
stosowania zasad organizacji i zarządzania złożonymi zespołami; organizowania pracy zespołów.


TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH – 210 h
Gospodarka przestrzenna Unii Europejskiej
System administracyjny i samorząd terytorialny w krajach Unii Europejskiej. Stosunek do przestrzeni, podejście do gospodarowania przestrzenią. Zasady gospodarki regionalnej. Planowanie rozwoju. Planowanie przestrzenne w krajach Unii Europejskiej. Podstawowe procedury i dokumenty planistyczne. 
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
planowania przestrzennego w kontekście regulacji obowiązujących w krajach Unii Europejskiej; rozumienia polityki regionalnej Unii Europejskiej.

Marketing terytorialny
Teorie marketingu. Badania marketingowe. Działania marketingowe. Związki działań marketingowych z przestrzenią. Różnice między marketingiem przemysłowym a marketingiem miejsc. Wielowarstwowość marketingu lokalnego. Charakter produktu w marketingu terytorialnym. Analizy marketingowe. Techniki ustalania i kształtowania wizerunku miejsc. Techniki i działania marketingu terytorialnego w stymulowaniu rozwoju lokalnego.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
stosowania podstawowych metod marketingowych w jednostkach terytorialnych i skali lokalnej.

Polityka regionalna
Pojęcie regionu. Jednostki administracji terytorialnej a regiony. Euroregiony. Rozwój regionalny. Konkurencyjność regionów. Regionalne strategie rozwoju społeczno-gospodarczego. Współpraca regionalna.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
stosowania złożonych instrumentów analiz regionalnych; kształtowania optymalnej polityki regionalnej w oparciu o wyniki analiz regionalnych.

Techniki legislacyjne w planowaniu

Rodzaje planów. Cele i kryteria oceny planu miejscowego. Powiązanie ustaleń planu z przestrzenią, podziały jednowarstwowe i wielowarstwowe, podziały hierarchiczne, strefowanie. Typy treści w planie. Sposób zapisu ustaleń planu miejscowego. Zasady systematyki zewnętrznej i wewnętrznej. Struktura zapisu ustaleń planu. Sposób zapisu ustaleń w zakresie konkretnych zagadnień planistycznych. Konstrukcje dokumentów planistycznych nie będących planami miejscowymi.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia podstaw techniki prawodawczej; opracowywania aktu prawnego odnoszącego się do zagospodarowania przestrzennego.

Planowanie rozwoju miast
Definicje miast. Cele planowania miast. Struktura funkcjonalno-przestrzenna miasta. Wewnętrzne zróżnicowanie struktury przestrzennej miasta. Charakterystyczne typy wewnętrznych struktur miejskich. Diagnoza stanu struktury funkcjonalno-przestrzennej miasta. Kompozycja przestrzenna miasta. Typy działalności w mieście. Warunki rozwoju poszczególnych działalności. Powiązania i konflikty między działalnościami. Przestrzenie publiczne w miastach. Układy transportowe w miastach. Sieciowe układy i obiekty infrastruktury technicznej. Progi rozwoju miast. Ochrona dziedzictwa kulturowego oraz ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego w miastach. Mechanizmy przestrzennej transformacji miast.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
określania struktury miasta oraz poszczególnych jej elementów; określania uwarunkowań rozwoju miasta z uwzględnieniem kontekstu regionalnego; opracowywania kierunków rozwoju miast w aspekcie przestrzennym.

Modele w gospodarce przestrzennej
Rola modeli ilościowych w prognozowaniu zjawisk w systemie osadniczym. Modele jako narzędzie operacyjne. Czynniki warunkujące zmiany demograficzne, gospodarcze i przestrzenne. Narzędzia metody i techniki modelowania i prognozowania procesów demograficznych, gospodarczych i przestrzennych. Scenariusze rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
modelowania zjawisk i procesów z zakresu zagospodarowania przestrzeni w odniesieniu do jednostek przestrzennych różnej wielkości i o różnym stopniu złożoności.

Katalog kierunków