KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów

transport - treści programowe przedmiotów


TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH 
Matematyka i badania operacyjne – 120 h
Funkcje elementarne. Szeregi liczbowe. Ciągłość i granica funkcji. Rachunek różniczkowy jednej zmiennej. Wyznaczniki, macierze, algebraiczne układy równań liniowych. Rachunek różniczkowy wielu zmiennych. Całki wielowymiarowe. Całki na liniach i powierzchniach. Liczby zespolone. Równania różniczkowe zwyczajne. Elementy rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej. Badania operacyjne. Programowanie liniowe, zagadnienia dyskretne – problemy magazynowania i wymiany, zagadnienie transportowe. Programowanie dynamiczne, zagadnienie alokacji zasobów. Grafy i sieci – kolorowanie suboptymalne, przepływy w sieciach, przydziały. Zagadnienia masowej obsługi – priorytety, obsługa grupowa.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
stosowania aparatu matematycznego do opisu procesów technicznych.

Fizyka – 60 h
Mechanika relatywistyczna, postulaty Einsteina, transformacja Lorenza, pęd i energia relatywistyczna. Fizyka statyczna: rozkład Maxwella-Bolzmanna, tarcie wewnętrzne, przewodnictwo cieplne i elektryczne, dyfuzja. Fizyka kwantowa: mechanika kwantowa i teoria względności, kwantowy oscylator harmoniczny, kwantowanie momentu pędu, atom wodoru, optyka falowa i kwantowa, fizyka jądrowa.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
wykonywania pomiaru podstawowych wielkości fizycznych, analizy zjawisk fizycznych i rozwiązywania zagadnień technicznych w oparciu o prawa fizyki.

Informatyka – 45 h

Systemy operacyjne. Operacje na zbiorach. Języki programowania. Techniki informatyczne. Techniki multimedialne, grafika, animacja. Bazy danych.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
stosowania technik komputerowych w procesach inżynierskich.
Nauka o materiałach – 45 h
Podstawy nauki o materiałach. Porównywania struktury i własności materiałów inżynierskich. Stopy żelaza. Technologie procesów materiałowych. Stale niestopowe i stopowe, staliwa i żeliwa. Stopy metali nieżelaznych. Materiały polimerowe i ich przetwórstwo. Tworzywa sztuczne. Materiały ceramiczne. Materiały termoizolacyjne i wibroizolacyjne. Materiały budowlane: cement, beton, kruszywa, materiały bitumiczne.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
stosowanie materiałów inżynierskich w transporcie, doboru materiałów inżynierskich.

Mechanika techniczna – 75 h
Mechanika ciał stałych i płynów w ujęciu klasycznym – aksjomaty. Statyka – układ płaski i przestrzenny. Tarcie. Kinematyka punktu i ciała sztywnego. Ruch płaski, obrotowy i kulisty bryły. Dynamika punktu i ciała sztywnego. Równania Newtona. Prawa zachowania. Wybrane zagadnienia mechaniki płynów. Stan naprężenia. Kryteria i badania wytrzymałościowe. Zginanie, rozciąganie, wyboczenie, skręcanie i ścinanie. Podstawowe równania teorii sprężystości. Wytężenie materiału, hipotezy wytężeniowe.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozwiązywania problemów technicznych w oparciu o prawa mechaniki oraz wykonywania analiz wytrzymałościowych elementów maszyn.

Ekonomia – 30 h
Proces gospodarowania i jego elementy. Podmioty i główne czynniki procesu gospodarowania. Mechanizmy funkcjonowania gospodarki. Charakterystyka głównych rynków w gospodarce. Instrumenty polityki pieniężnej. Wahania koniunktury gospodarczej i ich przyczyny. Rola państwa w gospodarce. Nowe zjawiska w gospodarce. Rozwój lokalny a globalizacja.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia podstawowych procesów ekonomicznych i zasad sterowania nimi.


 TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH – 585 h
Logistyka
Istota logistyki, przyczyny rozwoju koncepcji logistycznych. Struktura systemów logistycznych. Zarządzanie logistyczne, wykorzystywanie efektów synergicznych, problemy decyzyjne w systemach mikrologistycznych. Logistyka w fazie zaopatrzenia, produkcji i zbytu. Kształtowanie poziomu zapasów i wyrobów gotowych. Logistyka w transporcie, usługi logistyczne, łańcuchy logistyczne, międzynarodowe systemy logistyczne. Spedycja.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
projektowania systemów logistycznych z wykorzystaniem metod komputerowego wspomagania.

Inżynieria ruchu

Analityczne modele potoków ruchu. Efektywność wykorzystania dróg transportowych. Optymalizacja sieci. Sterowanie potokami ruchu, stopień automatyzacji, optymalizacji, systemy hierarchiczne. Udział człowieka w sterowaniu ruchem.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
opanowania zasad i podstaw inżynierii ruchu.

Systemy transportowe

Transport w systemie społeczno-gospodarczym kraju, regionu i miasta. Prognozowanie ruchu osobowego i towarowego. Projektowanie systemów transportowych osiedla, miasta, regionu, kraju. Ocena systemów transportowych. Rodzaje procesów transportowych. Organizacja i technologia przewozów ładunków i osób. Dobór środków do zadań. Koordynacja przewozów z pracą punktów ładunkowych. Kierowanie przewozami, służba dyspozytorska i eksploatacyjna. Transport wewnętrzny w zakładach i magazynach, elastyczne systemy transportu.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
projektowania i analizy systemów transportowych.

Ekonomika transportu
Gospodarcze znaczenie i funkcje transportu – klasyfikacja, transport a lokalizacja produkcji i osadnictwa, wydajność pracy. Koszty i ich struktura. Rachunek ekonomiczny w transporcie. Istota i funkcje rynku transportowego, potoki ładunków i pasażerów, podmioty gospodarujące, konkurencja, ceny usług, budowa taryf. Polityka transportowa – wpływ usług transportowych na bilans płatniczy. Ekonomika i organizacja przewozów intermodalnych.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
stosowania zasad rachunku ekonomicznego w transporcie.

Infrastruktura transportu

Sieci transportowe. Ogólna charakterystyka i klasyfikacja infrastruktury transportowej – właściwości funkcjonalne oraz podstawowe parametry techniczne i eksploatacyjne. Drogi lądowe, wodne i powietrzne. Rurociągi. Obciążenia eksploatacyjne. Podstawowe parametry techniczne i układ konstrukcyjny dróg lądowych, wodnych i rurociągów. Węzły transportowe – terminale transportu lądowego, wodnego i powietrznego. Przystanki. Infrastruktura transportu miejskiego i aglomeracyjnego. Infrastruktura zaplecza technicznego transportu. Infrastruktura złożonych systemów transportowych. Metody kształtowania infrastruktury. Kierunki rozwoju infrastruktury – tendencje światowe
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
wykorzystania i analizy infrastruktury transportowej.

Grafika inżynierska i konstrukcja maszyn

Rysunek techniczny. Rzut cechowany. Rzuty Monge'a. Rzut aksonometryczny. Podstawowe zasady grafiki inżynierskiej. Zastosowanie graficznych programów komputerowych CAD (Computer Aided Design) w konstrukcji maszyn. Pojęcie maszyny. Podział maszyn według przeznaczenia, zasad działania i rodzaju energii. Klasyfikacja branżowa maszyn. Przemiany energetyczne w maszynach. Podstawowe wiadomości o projektowaniu maszyn. Zasady konstrukcji. Wytrzymałość zmęczeniowa elementów maszyn. Połączenia rozłączne i nierozłączne. Osie i wały. Łożyskowanie. Sprzęgła i hamulce. Przekładnie mechaniczne. Techniki wytwarzania.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
odwzorowania i wymiarowania elementów maszyn, projektowania i wykonywania obliczeń wytrzymałościowych układów mechanicznych z zastosowaniem komputerowego wspomagania.
Środki transportu
Ogólna charakterystyka i klasyfikacja środków transportowych – właściwości funkcjonalne i podstawowe parametry techniczno-eksploatacyjne. Podstawowe węzły, mechanizmy i zespoły. Źródła napędu, układy przeniesienia napędu. Rodzaje, budowa i działanie środków transportu wewnętrznego. Charakterystyka i klasyfikacja pojazdów mechanicznych – budowa i podstawowe parametry techniczno-eksploatacyjne. Charakterystyka, klasyfikacja, podstawowe parametry techniczne, ogólny układ konstrukcyjny obiektów pływających i statków powietrznych. Standaryzacja i unifikacja w budowie środków transportu.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
projektowania i stosowania środków transportu.

Eksploatacja techniczna

Prakseologiczne, techniczne i ekonomiczne aspekty eksploatacji urządzeń transportowych. Dobór parametrów użytkowania urządzeń z uwzględnieniem obciążeń trwałych i chwilowych. Czynniki i procesy wymuszające zmiany stanu technicznego urządzeń – rodzaje uszkodzeń. Diagnostyka techniczna. Metody utrzymania urządzeń w gotowości technicznej. Zagadnienia trwałości maszyn i urządzeń transportowych.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
planowania i nadzorowania zadań obsługowych dla zapewnienia niezawodnej eksploatacji maszyn i urządzeń.

Metrologia
Metody pomiarów. Charakterystyki przyrządów pomiarowych i ich klasyfikacja według przeznaczenia, zasad działania i cech metrologicznych. Metrologia warsztatowa. Czujniki i przetworniki pomiarowe. Rejestracja wyników. Systemy pomiarowe. Błędy pomiarów – wpływ czynników zewnętrznych, statystyczna analiza wyników pomiarów. Zasady organizacji eksperymentu czynnego i biernego.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
znajomość aparatury pomiarowej, metrologii warsztatowej i metod oszacowania błędów pomiaru.

Automatyka

Podstawowe pojęcia automatyki. Elementy i układy automatyki. Własności elementów liniowych i nieliniowych. Schematy blokowe, przekształcenie schematów blokowych, sprzężenia zwrotne, transmitancja, przekształcenia typu Laplace'a i odwrotne, kryteria stabilności układu. Cyfrowe układy automatyki – schematy logiczne, sterowanie za pomocą elementów logicznych.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
znajomości układów automatyki i automatycznej regulacji oraz ich stosowania w technice.

Elektrotechnika i elektronika
Elektrotechnika – podstawowe pojęcia i określenia. Prąd stały i przemienny. Obwody elektryczne, obwody magnetyczne. Maszyny prądu stałego i prądu przemiennego. Struktura i projektowanie napędu elektrycznego. Elektronika – podstawowe pojęcie i określenia. Podstawowe układy sterowania. Budowa, właściwości, charakterystyki i parametry podstawowych elementów elektronicznych. Układy elektroniczne pomiarowe i napędowe. Elementy techniki mikroprocesorowej.  Architektura mikrokomputerów.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
projektowania i analizy układów napędowych i układów sterowania maszyn.

Organizacja i zarządzanie
Pojęcie, elementy składowe i czynniki kształtujące organizację. Struktury organizacyjne i zasady ich działania – struktury klasyczne i dynamiczne, organizacje formalne, procesy reorganizacji, techniki organizatorskie, organizowanie działań. Zarządzanie – strategia i taktyka, kierowanie organizacjami, narzędzia i style kierowania, dobór i ocena kadry kierowniczej. Zarządzanie marketingowe.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
stosowania zasad organizacji i zarządzania.


TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH
Matematyka stosowana i metody matematyczne w transporcie – 30 h
Równania różniczkowe zwyczajne nieliniowe i cząstkowe. Funkcje zespolone. Szeregi Fouriera. Wybrane zagadnienia z geometrii analitycznej. Funkcje losowe. Metody statystyki matematycznej. Matematyczne metody wspomagania decyzji. Analiza systemowa w procesie decyzyjnym. Metody podejmowania decyzji z wykorzystaniem technik komputerowych. Elementy teorii gier. Przykłady problemów decyzyjnych w transporcie.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
stosowania aparatu matematycznego do opisu problemów pojawiających się w transporcie.


 TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH – 120 h
Sterowanie i zarządzanie w systemach transportu
Zarządzanie, nadzór i sterowanie systemami transportowymi. Zadania sterowania i metody rozwiązywania problemów sterowania. Sterowanie ruchem w transporcie jako element sterowania w wielkich systemach. Sterowanie ruchem drogowym, kolejowym, lotniczym, morskim – cechy wspólne i różnice. Metody i narzędzia w procesie sterowania ruchem. Informatyka w procesie sterowania ruchem. Regulacje prawne w obszarze sterowania ruchem – pojęcia ogólne.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
sterowania i zarządzania w systemach transportu.

Niezawodność i bezpieczeństwo systemów

Podstawy matematyczne teorii niezawodności. Modele niezawodnościowe systemów technicznych. Fizyczna i statystyczna interpretacja wskaźników niezawodności. Struktury niezawodnościowe. Bezpieczeństwo systemów technicznych – nadmiar strukturalny, funkcjonalny, czasowy. Niezawodność i bezpieczeństwo układów – człowiek, obiekt techniczny, otoczenie. Metody badań niezawodnościowych oraz ich programowanie.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
analizy niezawodności systemów technicznych.
Modelowanie procesów transportowych
Modele systemu transportowego. Rozłożenie potoków w sieciach transportowych. Otoczenie systemu transportowego. Prognozowanie rozwoju systemów transportowych. Dynamika procesów transportowych.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
modelowania procesów transportowych.

Mechanika stosowana

Podstawy mechaniki analitycznej. Równania Lagrenge’a. Wybrane elementy teorii drgań. Drgania układów liniowych o wielu stopniach swobody. Metody analizy i syntezy układów dynamicznych.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozwiązywania problemów technicznych w oparciu o prawa mechaniki.

Systemy teleinformatyczne

Rodzaje systemów informacyjnych i ich opis. Ilość informacji, kodowanie i kompresja. Sieci informatyczne. Rozmieszczenie zasobów informacji i ich przepływ. Środki i standardy przekazywania informacji. Zakres zastosowań technologii informacyjnych w transporcie. Przykładowe systemy informacyjne.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
zastosowania technologii informacyjnych w transporcie.

Katalog kierunków