KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów

towaroznawstwo - treści programowe przedmiotów


 TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH
Matematyka – 60 h
Ciągi i szeregi liczbowe, szeregi potęgowe i trygonometryczne. Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej. Rachunek całkowy funkcji jednej zmiennej. Funkcje wielu zmiennych. Algebra liniowa – wyznaczniki, macierze, układy równań, wartości i wektory własne. Numeryczne metody rozwiązywania równań.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
matematycznego opisu zjawisk fizycznych i procesów chemicznych; posługiwania się metodami matematycznymi w zagadnieniach towaroznawczych.

Chemia i fizyka – 150 h
Budowa materii. Klasyfikacja i właściwości związków nieorganicznych i organicznych. Metody otrzymywania związków nieorganicznych i organicznych. Reaktywność związków a ich budowa chemiczna. Dynamika i własności sprężyste materiałów. Mechanika płynów. Własności termiczne i termochemiczne materiałów. Elektryczność i magnetyzm. Własności optyczne materiałów. Roztwory, mieszaniny i układy koloidalne. Metody rozdzielania składników mieszanin. Zmiany wielkości fizykochemicznych w czasie. Chemiczne i instrumentalne metody analityczne.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
pomiaru lub określenia podstawowych wielkości fizycznych i chemicznych; rozumienia zjawisk fizycznych i procesów chemicznych zachodzących w przyrodzie; wykorzystywania praw przyrody w badaniach, technice i życiu codziennym.

Biochemia i mikrobiologia – 60 h
Komórkowa struktura organizmów. Cukry, lipidy, aminokwasy i białka. Witaminy. Enzymy. Procesy metaboliczne. Podstawowe procesy biotechnologiczne. Charakterystyka bakterii, grzybów i drożdży. Drobnoustroje pożyteczne i szkodliwe w przetwórstwie i przechowywaniu żywności. Drobnoustroje bytujące na produktach przemysłowych. Zagrożenia mikrobiologiczne.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: 
rozumienia zjawisk i procesów biochemicznych i procesów mikrobiologicznych stosowanych w technice oraz występujących w życiu codziennym.
Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa – 60 h
Materia i jej składniki. Materiały techniczne: naturalne i inżynierskie – porównanie ich struktury, własności i zastosowań. Zasady doboru i źródła informacji o materiałach inżynierskich, ich własnościach i zastosowaniach. Umocnienie metali i stopów oraz kształtowanie ich struktury i własności metodami inżynierii materiałowej (krystalizacja, odkształcenie plastyczne, rekrystalizacja, obróbka cieplno-plastyczna, przemiany fazowe podczas obróbki cieplnej, dyfuzja, pokrycia, warstwy powierzchniowe). Warunki pracy i mechanizmy zużycia i dekohezji (własności mechaniczne, odporność na pękanie, zmęczenie, pełzanie, korozja, zużycie trybologiczne). Stale, odlewnicze stopy żelaza, metale nieżelazne i ich stopy. Materiały spiekane i ceramiczne, szkła i ceramika szklana. Materiały polimerowe i kompozytowe. Nowoczesne materiały funkcjonalne i specjalne. Metody badania materiałów. Znaczenie materiałów inżynierskich w technice.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
doboru materiałów do zastosowań technicznych oraz kształtowania ich struktury i własności.

Grafika inżynierska – 30 h
Geometryczne podstawy rysunku technicznego – rzutowanie prostokątne i aksonometryczne. Punkt, prosta, płaszczyzna, wielościan, powierzchnia, bryła. Główne formy zapisu graficznego – rzutowanie, przekroje rysunkowe, wymiarowanie. Schematy złożonych układów technicznych w różnych obszarach inżynierii – schematy kinetyczne, schematy instalacji hydraulicznych, elektrycznych, elektronicznych, cieplnych i chemicznych, schematy infrastruktury budowlanej i drogowej. Czytanie rysunków i schematów maszyn, urządzeń i układów technicznych. Tworzenie opisu budowy i działania maszyn, urządzeń i układów technicznych.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: 
czytania rysunków i schematów maszyn, urządzeń i układów technicznych i technologicznych; tworzenia opisu budowy i działania maszyn, urządzeń i układów technicznych.


 TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH – 555/600 (inż.) h
Towaroznawstwo
Towaroznawstwo artykułów przemysłowych. Identyfikacja i charakterystyka materiałów w produktach przemysłowych. Czynniki warunkujące jakość i trwałość produktów przemysłowych. Charakterystyka poszczególnych grup surowców i produktów przemysłowych z uwzględnieniem ich własności fizykochemicznych i użytkowych oraz technologii pozyskiwania i  przetwarzania. Metody oceny jakości produktów przemysłowych na zgodność z obowiązującymi wymaganiami. Analiza porównawcza produktów tej samej grupy towarowej. Towaroznawstwo żywności. Charakterystyka składników żywności, dodatków funkcjonalnych i zanieczyszczeń. Czynniki warunkujące trwałość żywności, metody utrwalania  żywności. Charakterystyka poszczególnych grup surowców i produktów spożywczych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego z uwzględnieniem technologii pozyskiwania i przetwarzania, własności fizykochemicznych, sensorycznych i wartości odżywczej. Zasady kształtowania, ochrony i oceny jakości żywności z uwzględnieniem uwarunkowań technologicznych, ekologicznych i prawnych.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
identyfikacji zastosowanych surowców; oceny jakości surowców i produktów; analizy porównawczej produktów przemysłowych i żywności.

Statystyka matematyczna
Elementy rachunku

prawdopodobieństwa. Teoria i praktyka badań statystycznych. Metody statystyczne analizy struktury zjawisk. Statystyczne metody analizy współzależności zjawisk. Statystyczne metody analizy dynamiki zjawisk.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
statystycznego opisu danych doświadczalnych.

Metody oceny produktów

Podstawy metrologii. Zasady pobierania prób. Wybrane metody oceny surowców i produktów. Walidacja metod badawczych. Zasady dobrej praktyki laboratoryjnej. Akredytacja laboratoriów badawczych.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
doboru metod badawczych i oceny wyników pomiarów.

Opakowalnictwo i przechowalnictwo
Materiały opakowaniowe i ich własności. Rodzaje opakowań. Znakowanie i kodowanie. Normalizacja i koordynacja wymiarowa. Technika opakowywania, paletyzowania i pakietyzowania. Ekologiczne problemy produkcji i stosowania opakowań. Gospodarka magazynowa. Budowle magazynowe. Warunki klimatyczne w magazynach. Składowanie towarów. Metody przechowywania wybranych produktów rolno-spożywczych i przemysłowych.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
doboru rodzaju i materiału opakowania do ochrony produktów; określenia metod i warunków przechowywania i składowania towarów.

Ochrona środowiska

Motywy podejmowania działalności chroniącej środowisko. Ochrona powietrza atmosferycznego, wód i gleb. Ochrona środowiska przed hałasem, wibracjami, działaniem pola elektrycznego i magnetycznego. Pojęcie czystej produkcji.  Technologie ekologicznie czyste. Bezpieczeństwo ekologiczne procesów technologicznych. Konwencjonalne i niekonwencjonalne metody pozyskiwania energii. Składowanie odpadów gospodarczych, produkcyjnych i paleniskowych. Powtórne wykorzystanie surowców. Opłacalność technologii ekologicznych. Regulacje prawne dotyczące ochrony środowiska.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia istoty zagrożeń środowiskowych; podejmowania działań chroniących środowisko naturalne.
Makro- i mikroekonomia
Dochód narodowy. Wzrost gospodarczy. Koniunktura gospodarcza. Bezrobocie. System pieniężno-kredytowy. Inflacja. Rola państwa w gospodarce (polityka fiskalna i pieniężna). Międzynarodowa wymiana i integracja gospodarcza. Elementy rynku. Mechanizmy działania rynku. Podstawy decyzji ekonomicznych – konsumenta i producenta. Formy organizacji rynku – konkurencja doskonała, monopol, konkurencja monopolistyczna, oligopol. Rynek czynników produkcji.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia mechanizmów funkcjonowania rynku; podejmowania decyzji w warunkach gospodarki rynkowej; analizy i interpretacji zjawisk i procesów w mikroskali.

Zarządzanie i marketing
Rozwój nauki o organizacji i zarządzaniu. Organizacja,  środowisko organizacji. Organizacja jako system techniczno-społeczny. Zarządzanie – jego funkcje. Rodzaje problemów i decyzji kierowniczych. Planowanie w procesie zarządzania. Kadry i gospodarka zasobami ludzkimi. Pojęcie i rodzaje kontroli działalności organizacji. Instrumentalizacja zarządzania. Finanse przedsiębiorstw. Geneza marketingu. Rynek – jego elementy. System informacji rynkowej. Analiza rynku. Badania marketingowe. Strategia marketingowa firmy. Segmentacja rynku. Polityka produktu. Polityka cen. Dystrybucja produktów. Reklama i promocja sprzedaży. Marketing przemysłowy. Ocena działań marketingowych.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa; planowania w procesie zarządzania i strategii marketingowej przedsiębiorstwa; oceny działań marketingowych.

Zarządzania jakością
Pojęcie i rola jakości. Systemowe podejście do zarządzania jakością i bezpieczeństwem. Stosowanie norm ISO. Koszty jakości. Metody i techniki zarządzania jakością. Motywacja jakości.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
stosowania systemowego podejścia do zarządzania jakością i bezpieczeństwem; planowania, wdrażania i utrzymania systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie produkcyjnym i usługowym; szacowania i analizy kosztów jakości.

Elementy prawa

Podstawowe pojęcia prawne. Wymiar sprawiedliwości i jego struktura. Wybrane zagadnienia prawa karnego. Elementy prawa cywilnego. Prawo własności. Umowa sprzedaży. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi. Postępowanie cywilne.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia podstawowych pojęć z zakresu prawa; rozumienia prawnych skutków podejmowanych działań.

Technologie materiałowe
Technologie materiałowe. Operacje i procesy jednostkowe w wytwarzaniu produktów. Etapy projektowania nowej technologii. Zasady technologiczne. Bilanse materiałowe i energetyczne pracy urządzeń oraz procesu technologicznego. Metody doboru optymalnych warunków realizacji procesu technologicznego. Ocena wpływu technologii na środowisko przyrodnicze.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia etapów wdrażania nowej technologii; stosowania zasad technologicznych; wykonywania bilansów materiałowych i energetycznych dla aparatów i procesów technologicznych.

Aparatura i inżynieria procesów produkcyjnych
Operacje i aparatura do: transportu gazów, cieczy i ciał stałych, przenoszenia ciepła, rozdrabniania i sortowania, mieszania oraz suszenia. Operacje i aparatura do rozdzielania składników mieszanin: destylacji, rektyfikacji, krystalizacji, ekstrakcji, absorpcji, adsorpcji, filtracji, flotacji, odwróconej osmozy. Podstawowe typy i zasady eksploatacji reaktorów chemicznych i fermentorów.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia procesów jednostkowych jakie towarzyszą fizycznemu, chemicznemu i biologicznemu przetwarzaniu surowców w procesach wytwarzania produktów.


 TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH – 150 h
Towaroznawstwo szczegółowe
Kształtowanie i ochrona jakości produktów z wykorzystaniem metod sensorycznych, fizykochemicznych i instrumentalnych. Projektowanie nowych produktów. Jakość i bezpieczeństwo zdrowotne surowców i produktów. Charakterystyka wybranych grup produktów żywnościowych i nieżywnościowych. Zagospodarowanie odpadów poprodukcyjnych.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: 
oceny jakości surowców i produktów żywnościowych oraz nieżywnościowych; oceny wpływu surowców i procesu technologicznego na jakość produktu.

Zarządzanie jakością

Rola czynników przyrodniczych i technologicznych w realizacji oczekiwań klienta w stosunku do produktu. Planowanie jakości na podstawie fizykochemicznej, mikrobiologicznej i sensorycznej charakterystyki produktu. Innowacyjność i jej znaczenie w kształtowaniu jakości nowych produktów. Analiza cyklu trwania jako narzędzie oceny jakości produktów i technologii. Określanie najlepszej dostępnej technologii. Technologie przyszłościowe. Znaczenie jakości w gospodarce. Wpływ jakości na wynik ekonomiczny przedsiębiorstwa. Miejsce kosztów jakości w rachunku kosztów przedsiębiorstwa. Rachunek kosztów jakości. Analiza wartości. Kontrola w doskonaleniu systemu zarządzania jakością. Doskonalenie systemu zarządzania jakością. Analiza norm ISO serii 9000, 14000, 18000 i innych specyficznych dla wybranych branż. Wykorzystanie metod i technik doskonalenia jakości. Integracja systemów zarządzania. Znaczenie zarządzania jakością w strategii przedsiębiorstwa.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
wykorzystywania zjawisk fizycznych, procesów chemicznych i biologicznych oraz parametrów technicznych w kształtowaniu jakości produktu; planowania, wdrażania i stosowania rachunku kosztów jakości; projektowania i doskonalenia systemów zarządzania jakością poprzez wykorzystanie dostępnych metod i technik; stosowania podejścia procesowego; integrowania systemów zarządzania.
Statystyczne sterowanie procesem
Stosowanie metod statystyki matematycznej w odbiorze towarów oraz kontroli jakości produkcji. Statystyczna kontrola procesu – stosowane narzędzia. Karty kontrolne. Analiza niezawodności. Odbiór jakościowy.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
sterowania procesem z zastosowaniem metod statystycznych.

Zarządzanie produktem
Produkt w strategii przedsiębiorstwa. Marka produktu. Opakowania w strategii produktu. Zarządzanie produktem w cyklu trwania. Etapy opracowania nowego produktu. Testowanie marketingowe rynku i komercjalizacja produktu. Zarządzanie portfelem produktów. Zintegrowana polityka produktowa.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
opracowania i identyfikacji charakterystyk produktu; oceny wartości rynkowej produktu; analizy zintegrowanego cyklu trwania produktu.

Ekonomia menedżerska

Cele i zasady podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie. Elementy teorii gier strategicznych. Decyzje produkcyjne i cenowe przedsiębiorstw w warunkach konkurencji doskonałej i niedoskonałej. Strategie i praktyki cenowe w przedsiębiorstwie. Decyzje przedsiębiorstw w warunkach niepewności. Efekty zewnętrzne w ekonomii.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
stosowania narzędzi analizy ekonomicznej w procesie decyzyjnym w przedsiębiorstwie, zwłaszcza w kształtowaniu popytu i podaży.


Katalog kierunków