KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów

logistyka - treści programowe przedmiotów


TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH
Matematyka – 60/90 (inż.) h
Funkcje jednej i dwóch zmiennych oraz ich zastosowania w logistyce. Ciągłość i granica funkcji. Rachunek różniczkowy. Elementy algebry liniowej. Szeregi.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
posługiwania się podstawową wiedzą z matematyki wyższej jako narzędziem w profesjonalnym warsztacie logistyka; wykonywania opracowań z wykorzystaniem aparatu matematycznego; rozumienia i stosowania sformalizowanego aparatu matematycznego w badaniach procesów logistycznych.

Statystyka – 30 h
Wprowadzenie do badań statystycznych. Analiza opisowa struktury zjawisk. Pomiar koncentracji zjawiska i porównywanie struktur zjawisk. Badanie szeregów czasowych. Indywidualne i agregatowe wskaźniki dynamiki. Tendencja rozwojowa zjawiska – trendy i ich typy. Graficzna prezentacja danych i jej wykorzystanie. Pakiety statystyczne i ich wykorzystanie. Zmienna losowa i jej rozkład. Parametry rozkładu zmiennej losowej. Współzależność cech i jej miary. Estymacja punktowa i przedziałowa. Przedział i poziom ufności. Testowanie hipotez statystycznych. Wybrane elementy teorii decyzji statystycznych. Analiza wariancji, korelacji i regresji.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
wyboru i stosowania metod statystyki opisowej w badaniach struktury zjawisk ekonomicznych i logistycznych; wykonywania analizy opisowej struktur zja-wisk; doboru i interpretacji wskaźników dynamiki zjawisk w logistyce; wyboru i stosowania metod statystyki matematycznej do wnioskowania statystycznego; określania charakteru i siły związku między badanymi zmiennymi; rozumie-nia i stosowania elementów teorii decyzji statystycznych.

Zarządzanie – 30 h
Pojęcie i zakres przedmiotowy teorii organizacji i zarządzania. Relacje między organizacją a otoczeniem – funkcje, cele, kryteria efektywności oraz etapy rozwoju. Ewolucja i dyfuzja metod organizacji i zarządzania. Struktury organizacyjne – dynamika i autodynamika. Społeczna odpowiedzialność organizacji, organizacyjne patologie. Motywo-wanie i zarządzanie potencjałem społecznym, władza i przywództwo w organizacjach. Kon-trola organizacyjna, mechanizmy i uwarunkowania skutecznej kontroli.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
analizowania i interpretacji świata organizacji i procesów za-rządzania; identyfikacji węzłowych problemów funkcjonowania organizacji; znajdowania powiązań i wzajemnych inspiracji wiedzy o logistyce z wiedzą z zakresu organizacji i zarzą-dzania; samodzielnego poszukiwania sposobów rozwiązywania problemów zarządzania; sto-sowania podstawowych metod i technik zarządzania organizacjami.

Inżynieria systemów i analiza systemowa – 30/45 (inż.) h
Elementy ogólnej teorii systemów. Zasady inżynierii systemów. Proces i jego istota. Kategorie modeli. Struktury modeli. Identyfikacja parametrów modeli. Metodyka stosowania analizy systemowej. Podstawy analizy i oceny ryzyka. Podstawy analizy i oceny efektywności systemów. Elementy wielokryterialnej analizy porównawczej. Modele rozwoju systemów.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
identyfikacji obiektu jako systemu; modelowania systemów oraz identyfikacji ich parametrów; analizy i oceny systemowych sytuacji problemo-wych w warunkach pewności, zagrożeń, niepewności oraz ryzyka; stosowania metod syste-mowych w podejmowaniu decyzji rozwojowych oraz projektowaniu systemów.

Fizyka – 45 h (inż.)
Dynamika punktów materialnych. Prędkość, siła, przyspieszenie. Równanie ruchu. Energia, pęd. Prawa zachowania. Dynamika ciała sztywnego. Ruch obrotowy. Prędkość kątowa. Ciała odkształcalne. Sprężystość. Hydrostatyka. Hydrodynamika. Przepływ cieczy. Światło – właściwości, prędkość, załamanie światła. Soczewka. Powstawanie obrazu, obraz rzeczywisty i pozorny. Dyfrakcja i interferencja promieniowania. Spektroskopia. Światłowody. Laser. Polaryzacja światła. Elektrostatyka. Ładunek elektryczny. Pole elektryczne. Potencjał. Prąd elektryczny. Przewodniki i izolatory. Siły magnetyczne. Pole magnetyczne. Przewodnik w polu magnetycznym. Właściwości magnetyczne materiałów.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
pomiaru podstawowych wielkości fizycznych; analizy zjawisk fizycznych; rozwiązywania zagadnień technicznych w oparciu o prawa fizyki.

Chemia – 45 h (inż.)
Budowa pierwiastków i związków chemicznych. Elementy chemii nieorganicznej – kwasy, zasady, sole. Typy reakcji chemicznych. Elementy chemii organicznej. Węglowodory, ropa naftowa. Polimery. Elementy termodynamiki
i kinetyki chemicznej. Termochemia. Oddziaływania międzycząsteczkowe. Stany skupienia materii. Elektrochemia. Korozja. Elementy chemii analitycznej. Elementy chemii procesowej. Podstawy technologii chemicznej.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia przemian chemicznych i ich znaczenia dla procesów przemysłowych i logistycznych.

Ekonomia – 45 h
Zarys rozwoju myśli ekonomicznej. Eko-nomia jako dyscyplina wiedzy. Teoria i praktyka mikroekonomii. Rynek. Podaż, popyt, cena. Teoria i praktyka makroekonomii. Teoria zatrudnienia i bezrobocia. Rynek pracy w wymiarze makroekonomicznym. Inflacja jako problem makroekonomiczny. Międzynarodowe stosunki ekonomiczne. Koniunktura w gospodarce rynkowej. Teoria producenta. Teoria konsumenta. Ekonomia dobrobytu. Zawodność rynku. Planowanie inwestycyjne. Równowaga na rynku pieniądza. Deficyt budżetowy. Podatki i wydatki budżetowe a dochód narodowy. Wymiana handlowa. Bilans płatniczy. Kurs walutowy. Jednolity rynek Wspólnoty Europejskiej. Pomoc publiczna dla firm oraz ze środków Unii Europejskiej. Innowacyjność przedsiębiorstw w Unii Europejskiej.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia i posługiwania się podstawowymi kategoriami ekonomicznymi; rozumienia istoty makroekonomii; przedstawiania podstawowych problemów polityki ekonomicznej, teorii zatrudnienia i bezrobocia; rozumienia istoty polityki państwa na rynku pracy; analizy inflacji w relacjach do innych problemów makroekonomicznych; określania istoty koniunktury gospodarczej oraz cyklu koniunkturalnego; wskazywania podstawowych problemów oceny koniunktury gospodarczej.

Marketing – 30 h
Ewolucja marketingu, instrumenty ewolucji. Plan marketingowy i jego elementy – zachowania i segmentacja konsumentów, plasowanie przedsiębiorstwa na rynku. Marketingowy system informacyjny. Rodzaje stra-tegii marketingowych i ich determinanty. Kreowanie nowych produktów. Strategia marki i jej znaczenie w działaniach marketingowych. Strategia cen i sposób ich kształtowania. Miejsce strategii dystrybucji w strategii marketingowej przedsiębiorstwa. Strategia i instrumenty promocji marketingowej. Strategia reklamy i jej znaczenie w mar-ketingu.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia istoty marketingu; rozróżniania strategii marketingowych i określania ich uwarunkowań; określania wpływu strategii marketingowych na konkurencyjność przedsiębiorstwa; identyfikowania elementów marketingowych w strategii przedsiębiorstwa; określania związków logistyki z marketingiem przedsiębiorstwa.

Finanse i rachunkowość – 30 h
Finanse w gospodarce rynkowej. Rynek finansowy oraz mechanizmy jego funkcjonowania. System bankowy i sposób jego funkcjonowania. Finanse i gospodarka finansowa przedsię-biorstwa. Finanse prywatne i publiczne. System podatkowy. Międzynarodowe stosunki finansowe i ich współczesny charakter. Podstawy prawne rachunkowości. Ewidencja środków pieniężnych i papierów wartoś-cio-wych. Ewidencja majątku trwałego, mate-riałów i obrotu produktami. Pojęcie, rodzaje i ewidencja kosztów w układzie rodzajowym i funkcjonalno-kalkulacyjnym. Sprawozdawczość finansowa. Analiza pionowa i pozioma bilansu. Analiza rachunku zysków i strat. Analiza wskaźnikowa w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
uzasadniania roli finansów we współczesnej gospodarce; charakteryzowania systemu finansowego i elementów jego struktury; rozumienia zarządzania finansami przedsiębiorstwa; określania istoty oraz znaczenia finansów i funduszy publicznych; rozumienia zasad funkcjonowania i określania znaczenia systemu po-datkowego; charakteryzowania międzynarodowych rynków finansowych; rozumienia zna-czenia integracji walutowej Unii Europejskiej; identyfikacji zadań i podstaw prawnych rachunkowości; określania zasad kalkulacji kosztów i zarządzania finansami firmy.

Prawo – 30 h
Źródła prawa cywilnego. Stosowanie prawa cywilnego. Umowy w ob-rocie gospodarczym. Prawo podmiotowe. Osoby fizyczne. Osoby prawne. Czynności prawne i inne zdarzenia cywilnoprawne. Zakres przedmiotowy i źródła prawa gospodarczego. Prawne uwarun-kowania prowadzenia działalności gospodarczej. Spółki prawa handlowego. Spółki osobowe i kapitałowe. Spół-dzielnie. Przedsiębiorstwa państwowe. Samorząd gospodarczy. Ochrona własności
przemy-słowej.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia postanowień prawa cywilnego; rozumienia zagadnień prawa gospodarczego; analizy istoty stosunków gospodarczych – regulacji prawnych dotyczących organizacji, sposobu postępowa-nia i konsekwencji działania podmiotów prowadzących zawodowo działalność gospodarczą.

Etyka zawodowa – 15 h
Różnica między pojęciem moralności i etyki jako nauki o moralności. Kategoria normy moralnej jako wyznacznika pożądanego społecznie postępowania. Problem podejmowania decyzji – kategoria czynu. Pojęcie tajemnicy zawodowej i możliwość jej zawieszenia. Problem wiarygodności i dotrzymywania umów. Korupcja jako problem społeczny. Prawa człowieka. Krzyżowanie się kultur i nieograniczony przepływ informacji. Dylematy moralne współczesności związane
z wymogiem tolerancji i wolności osobistej. Kategoria sprawiedliwości w zarządzaniu zasobami ludzkimi.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia teorii etyki zawodowej; stosowania wiedzy z zakresu etyki w kontaktach zawodowych; kształtowania właściwej, społecznie pożądanej postawy ludzi zajmujących się działalnością gospodarczą.

Towaroznawstwo – 30/60 (inż.) h
Podstawowe pojęcia z zakresu towaroznawstwa. Systemy klasyfikacji wyrobów. Towaroznawstwo produktów przemysłowych. Towaroznawstwo produktów spożywczych. Opakowania i przechowalnictwo. Logistyczne problemy towaroznawstwa.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia wpływu własności i właściwości towarów na realizację procesów logistycznych.


TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH – 315/360 (inż.) h
Zarządzanie produkcją i usługami
Istota zarządzania produkcją i usługami. Produkt (wyrób lub usługa) –  projektowanie, jakość, niezawodność, konkurencja, prognozowanie popytu, wybór i projektowanie procesu technologicznego. Proces – rozmieszczenie urządzeń (przedmiotowe, technologiczne, mieszane), normatywy sterowania przepływem produkcji. Sterowanie wewnątrzkomórkowe i zewnątrzkomórkowe, zarządzanie zdolnością produkcyjną, analiza przepływu produkcji – metody symulacyjne
i analityczne. Przedsiębiorstwo – lokalizacja, rozmieszczenie obiektów, wybór wyposażenia, obsługa eksploatacyjna, projektowanie systemów produkcyjnych. Planowanie i sterowanie produkcją oraz realizacją usług. Zarządzanie zdolnościami produkcyjnymi i harmonogramowanie. Współczesne metody i systemy zarządzania produkcją i usługami. Komputerowe wspomaganie zarządzania produkcją i usługami.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
zarządzania procesem produkcyjnym oraz usługami z wykorzystaniem narzędzi komputerowego wspomagania.

Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw
Pojęcie logistyki. Procesy logistyczne. Istota integracji procesów gospodarczych i podejścia systemowego do logistyki. Podział funkcjonalny logistyki. Podział fazowy logistyki – logistyka: zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji. Wewnątrzorganizacyjne i międzyorganizacyjne systemy logistyczne. Przedsiębiorstwo w łańcuchu dostaw. Definicja łańcucha dostaw. Zarządzanie łańcuchem dostaw – metody, narzędzia, wskaźniki, kryteria oceny. Czynniki integrujące przedsiębiorstwa w łańcuchy dostaw. Strategie zarządzania łańcuchem dostaw na świecie i w Polsce. Techno-logie informatyczne wspierające i integrujące przepływ informacji w łańcuchu dostaw. Analiza procesowa i fazowa łańcucha dostaw. Model zintegrowanego łańcucha dostaw.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
identyfikacji zasadniczych elementów skła-dowych procesów i systemów logistycznych; interpretacji – w ujęciu systemowym – logistycznych zależności sytuacji gospodarczej przedsiębiorstwa; określania i analizy podstawowych procesów logistycznych i funkcji zarządzania logistycznego; rozumienia wewnątrzorganizacyjnych i międzyorganizacyjnych form i zasad zarządzania logistycznego; definiowania łańcucha dostaw; identyfikowania czynników integrujących przedsiębiorstwa i ich systemy w łańcuchu dostaw; przeprowadzania analizy procesowej łańcucha dostaw; określania strategii zarządzania łańcu-chem dostaw oraz różnic między nimi; identyfikacji kierunków rozwoju zarządzania łańcu-chem dostaw.

Infrastruktura logistyczna
Definicje: infrastruktury, techniki i technologii. Struktura infrastruktury w procesach logistycznych. Technika w infrastrukturze procesów logistycznych: magazynowych, transportu wewnętrznego i zewnętrznego, a także pakowania i formowania jednostek ładunkowych informatycznych. Urządzenia przeładunkowe. Pojęcie, przeznaczenie, zadania i klasyfikacja centrów logistycznych. Planowanie i wybór lokalizacji centrów logistycznych. Doświadczenia w budowie centrów logistycznych. Perspektywy i zagrożenia związane z funkcjonowaniem centrów logistycznych.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
definiowania podstawowych pojęć infrastruktury, techniki i technologii w logistyce; określania głównych ele-mentów infrastruktury logistycznej; stosowania podstawowej wiedzy techniczno-technologicznej o procesach logistycz-nych; opisywania i analizowania podstawowych procesów w technologii transportu, składowania, kompletacji i ekspedycji towarów; wykorzystywania potencjału centrów logistycznych w biznesie; identyfikacji wpływu centrów logistycznych na lokalny rozwój społeczno-gospodarczy regionu.

Logistyka zaopatrzenia
Znaczenie logistyki zaopatrzenia w systemie logistycznym firmy. Podstawowe funkcje procesów zaopatrzenia. Planowanie potrzeb materiałowych. Wybór źródeł zakupu. Koszty zaopatrzenia. Internet i handel elektroniczny w logistyce zaopatrzenia.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia istoty logistyki zaopatrzenia w procesach zarządzania; wykorzystywania metod ilościowych w zarządzaniu zasobami materiałowymi.

Logistyka produkcji
Logistyka przedsiębiorstwa produkcji przemysłowej. Procesy przepływu materiałów w procesach produkcji. Planowanie i sterowanie proce-sami produkcyjnymi.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia istoty logistyki produkcji w procesach zarządzania; wykorzystywania metod ilościowych w zarządzaniu produkcyjnymi zasobami materiałowymi.

Logistyka dystrybucji
Istota i struktura kanałów dystrybucji. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Kształtowanie cen w kanałach dystrybucji. Zarządzanie logistyczne w procesach dystrybucji towarów. Projektowanie kanałów dystrybucji. Współdziałanie i konflikty w kanałach dystrybucji.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia teorii kanałów dystrybucji; analizy struktur i strategii w handlu; określania istoty efektywnej obsługi klienta; wykorzystywania kanałów dystrybucji w działalności podmiotów gospodarczych.

Normalizacja i zarządzanie jakością w logistyce
Formy zarządzania jakością. Systemy zarządzania jakością w organizacjach. Certyfikacja systemów zarządzania jakością w organizacjach logistycznych. Nadzór metrologiczny w procesach logistycznych. Wybrane metody i techniki w zarządzaniu jakością procesów logistycznych. Określenie i podział norm. Podstawy prawne działalności normalizacyjnej. Krajowa działalność normalizacyjna. Dokumentacja normalizacyjna.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
identyfikacji i charakteryzowania form zarządzania jakością w logistyce; stosowania podstawowych metod i technik w zarządzaniu jakością procesów logistycznych.

Ekonomika transportu
Proces transportowy i jego elementy. Organizacja transportu. Formy organizacji transportu. Mierniki pracy w transporcie. Potrzeby transportowe gospodarki naro-dowej. Źródła i cechy potrzeb oraz usług transportowych. Elastyczność popytu i podaży usług transportowych. Racjonalizacja potrzeb transportowych. Charakterystyka eksploatacyjna przedsiębiorstwa transportowego. Koszty usług transportowych. Ceny usług transportowych. Nowo-czesne systemy transportowe. Infrastruktura transportu. Przedsiębiorstwo transportowe. Polityka transportowa pań-stwa.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
określania istoty, organizacji, form i technologii transportu; określania założeń polityki transportowej; wykorzystywania założeń polityki transportowej w działalności podmiotów gospodarczych; stosowania mierników pracy transportu; określania funkcji transportu w gospodarce przedsiębiorstwa; wykonywania analizy decyzyjnej związanej z wybo-rem gałęzi transportu i doborem przewoźnika; analizy zasadności utrzymywania i wykorzystywania transportu własnego przedsiębiorstwa.

Ekologistyka
Założenia koncepcyjne ekologistyki. Logistycznie zorientowany system gospodarki odpadami. Procesy recyrkulacji materiałów odpadowych w gospodarce. Bilanse ekologiczne w systemach logistycznych. Logistyka usuwania odpadów komunalnych. Projektowanie wyrobów zorientowanych na recykling. Proekologiczne systemy zarządzania. Ekologiczne aspekty polityki transportowej Unii Europejskiej.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia koncepcji ekologistyki; analizy systemu gospodarki odpadami; określania możliwości przeorientowania istniejącego systemu gospodarki odpadami na system gospodarki logistycznie zorientowanej; rozumienia istoty i znaczenia bilansu ekologicznego przedsiębiorstwa; określania kryteriów projektowych dla wyrobów zorientowanych na recykling; proekologicznej analizy rozwiązań transportowych przedsiębiorstwa; określania związków logistyki z systemami proekologicznego zarządzania; rozumienia i stosowania światowych norm i standardów zarządzania środowiskowego.

Projektowanie procesów
Orientacja funkcjonalna i procesowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Podejście procesowe. Definicja i klasyfikacja rodzajowa procesów. Modele i standaryzacja procesów. Mapowanie procesów. Projektowanie procesu i wdrażanie zmian. Metody i techniki usprawniania procesów. Kierowanie procesami. Istota i cele zarządzania procesami. Metodyka zarządzania procesami gospodarczymi. Wdrażanie podejścia procesowego w przedsiębiorstwie. Formy organizacji procesowej w przedsiębiorstwie. Metodyka zarządzania procesami gospodarczymi.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
projektowania procesów gospodarczych oraz zarządzania nimi.


TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH
Zarządzanie strategiczne – 30 h
Istota strategii i zarządzania strategicznego. Poziomy i rodzaje strategii w przedsiębiorstwie. Metody analizy strategicznej otoczenia organizacji. Analiza i planowanie portfela produkcji. Metody zintegrowanej analizy strategicznej przedsiębiorstwa i jego otoczenia (SWOT). Strategie w logistyce. Implementacja strategii. Kontrola realizacji strategii.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
określania istoty strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem; przedstawiania charakterystyki strategii zarządzania przedsiębiorstwem; przedstawiania podstawowych uwarunkowań decyzji strategicznych przedsiębiorstwa; rozumienia istoty planowania strategicznego w przedsiębiorstwie; analizy strategii zarządzania przedsiębiorstwem i wskazywania możliwości jej modyfikacji lub zmiany.

Badania operacyjne i teoria optymalizacji – 30 h
Model matematyczny zagadnienia decyzyjnego. Zadanie programowania matematycznego. Zadanie programowania liniowego. Zadania nieliniowe w kontekście zadań programowania liniowego. Zadania programowania dynamicznego. Elementy programowania wielokryterialnego. Elementy teorii grafów. Problemy decyzyjne w ujęciu sieciowym. Elementy teorii obsługi masowej. Elementy teorii gier. Programowanie sieciowe. Teoria optymalizacji. Zagadnienia decyzyjne w warunkach niepewności i niepełnej informacji. Badania operacyjne w konstrukcji biznesplanu.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
samodzielnego tworzenia prostych modeli problemów decyzyjnych; rozwiązywania problemów decyzyjnych z wykorzystaniem odpowiednich metod badań operacyjnych.


TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH – 240 h
Zarządzanie logistyczne
Etapy rozwoju zarządzania logistycznego. Strategiczny, taktyczny i operacyjny wymiar zarządzania logistycznego. Zarządzanie zapasami i magazynowaniem. Zarządzanie dystrybucją towarów i usług. Zarządzanie logistyczną obsługą klienta. Zarządzanie logistyczne na tle współczesnych koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
identyfikacji i opisu faz rozwojowych zarządzania logistycz-nego; identyfikacji etapu rozwoju zarządzania logistycznego w przedsiębiorstwie; rozróżnia-nia wymiaru strategicznego, taktycznego i operacyjnego zarządzania przedsiębiorstwem; do-strzegania związku między logistyką a innymi obszarami funkcjonalnymi przedsiębiorstwa; rozumienia współczesnych strategii logistyki; określania możliwości rozwoju logistycznie zorientowanego i zintegrowanego zarządzania przedsiębiorstwem.

Rachunek kosztów działań logistycznych
Koszty logistyczne. Układ rodzajowy i układ kalkulacyjny kosztów logistycznych. Koszty stałe i koszty zmienne w logistyce. Rachunkowość finansowa i rachun-kowość zarządcza w logistyce. Koszty ubezpieczenia. Koszty świadczenia usług. Koszty przepływu informacji. Budżetowanie i kontrola w logistyce. Wskaźniki kosztów.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
obliczania, analizowania i oceny kosztów funkcjonowania logistyki; klasyfikacji nośników kosztów w systemach logistycznych; oceny funkcjonowania rachunku kosztów logistycznych w przedsiębiorstwie; oceny zasad kalkulacji kosztów w systemach logistycznych.

Marketing usług logistycznych
Klasyfikacja usług. Proces zakupu usług. Rynek usług logistycznych. Segmentacja klientów rynku usług logistycznych. Zarządzanie marketingiem usług logistycznych. Strategia produktu – usługi logistycznej. Cykl życia produktu – usługi logistycznej. Kreowanie nowych usług logistycznych. Dystrybucja usług logistycznych. Promocja usług logistycznych. Przyszłość usług logistycznych.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozpoznawania podstawowych elementów marke-tingu usług logistycznych; oceny znaczenia poszczególnych elementów marketingu usług logistycznych w kreowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa; przedstawiania charakterystyki marketingu usług logistycznych oraz trendów występujących na rynku usług logistycznych.

Projektowanie systemów i procesów logistycznych
Systemowe ujęcie logistyki. Projektowanie systemu logistycznego. Metody wykorzystywane w projektowaniu systemów logistycznych. Orientacja funkcjonalna i procesowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Podejście procesowe w logistyce. Modele i standaryzacja procesów. Mapowanie procesów. Projektowanie procesu i wdrażanie zmian. Wdrażanie podejścia procesowego w przedsiębiorstwie. Formy organizacji procesowej w przedsiębiorstwie. Metodyka zarządzania procesami gospodarczymi.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
projektowania systemu logistycznego przed-siębiorstwa; rozumienia podstawowych metod stosowanych w projektowaniu systemów logistycznych; projektowania procesów gospodarczych oraz zarządzania nimi.

Ubezpieczenia w logistyce
Rola ubezpieczenia w gospodarce rynkowej. Makroekonomiczne i mikroekonomiczne funkcje ubezpieczenia. Rodzaje ubezpieczeń. Publiczno-prawna problematyka ubezpieczeń. Umowy ubezpieczenia. Ubezpieczenia gospodarcze. Ubezpieczenia społeczne. Odszkodowania. Systemy komputerowe w ubezpieczeniach.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
określania istoty i znaczenia ubezpieczeń przedsiębiorstw i usług logistycznych; rozróżniania rodzajów ubezpieczeń w skali mikro- i makroekonomicznej; analizy umów ubezpieczeniowych; doboru formy ubezpieczenia dla przedsiębiorstwa logistycznego; określania roli systemów komputerowych w ubezpieczeniach.

Informatyka w logistyce
Istota informatyzacji w logistyce. Systemy informatyczne w logistyce. Istota funkcjonowania przedsiębiorstwa eksploatującego zintegrowany system informatyczny. Pozyskiwanie danych do prognozowania popytu. Planowanie zasobów dystrybucji. Zarządzanie relacjami z klientem. Systemy eksperckie w modelowaniu procesów logistycznych. E-logistyka.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia znaczenia systemów informatycznych w zarządzaniu logistycznym; charakteryzowania systemów informatycznych wykorzystywanych w przedsiębiorstwach; identyfikowania rodzajów i źródeł informacji wykorzystywanych w ramach zintegrowanych systemów informatycznych przedsiębiorstw; analizy przydatności systemu informatycznego przedsiębiorstwa do realizacji jego misji.

Logistyka międzynarodowa
Istota logistyki międzynarodowej. Przedsiębiorstwa i instytucje uczestniczące w międzynarodowych procesach logistycznych. Międzynarodowe systemy logistyczne. Zarządzanie międzynarodowymi systemami logistycznymi. Strategie logistyki międzynarodowej. Infrastruktura logistyki międzynarodowej.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia istoty logistyki międzynarodowej; rozumienia roli międzynarodowych uczestników w procesach logistycznych; identyfikacji uwarunkowań funkcjonowania firmy jako uczestnika międzynarodowych procesów logistycznych; charakteryzowania i rozróżniania strategii logistyki międzynarodowej.

Zarządzanie projektem
Systemy zarządzania projektem. Inicjowanie projektu. Ustalanie realnych wymagań dla projektu oraz celu projektu. Konspekt projektu.  Tworzenie zespołu projektowego. Planowanie projektu. Struktura podziału zadań. Planowanie zasobów. Metody szacowania czasu trwania i kosztów zadań projektowych.  Schemat sieciowy projektu. Metody sieciowe (CPM, PERT). Ścieżka krytyczna. Harmonogram projektu (wykres Gantta). Przykład programu komputerowego wspomagającego zarządzanie projektem. Analiza ryzyka i plany przeciwdziałania. Realizacja i kontrola projektu. Budowanie zespołu projektowego. Analiza i wprowadzanie zmian. Zamknięcie projektu.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
definiowania podstawowych pojęć z zakresu zarządzania projektem; określania cech i struktury projektu; planowania poszczególnych etapów projektu; określania zadań dla wykonawców projektu; kontroli realizacji i zamknięcia projektu.

Katalog kierunków