KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów

wiedza o teatrze - treści programowe przedmiotów


TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH
Historia dramatu i teatru powszechnego – 150 h
Teatr i dramat antyku. Teatr średniowieczny. Teatr i dramat elżbietański. Commedia dell’arte. Teatr hiszpański złotego wieku. Klasycyzm francuski. Teatr niemiecki przełomu XVIII i XIX wieku. Europejski teatr romantyczny. Dramaturgia francuska Drugiego Cesarstwa. Dramaturgia europejska przełomu XIX i XX wieku. Wielka Reforma Teatralna. Ewolucja gatunków oraz form dramatycznych i teatralnych. Prezentacja wielorakich zjawisk życia teatralnego.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia podstawowych konwencji teatralnych i gatunków dramatycznych od starożytności po wiek XX; rozumienia dzieł i dokonań artystów należących do kanonu historii teatru i dramatu powszechnego; orientowania się w problematyce poszczególnych epok; umieszczania poszczególnych dzieł i nurtów artystycznych we właściwym kontekście historycznym i kulturowym.

Historia dramatu i teatru polskiego – 90 h
Staropolski dramat i teatr religijny. Życie teatralne XVI i XVII wieku. Teatry magnackie. Organizacja i rozwój zawodowego teatru publicznego. Gatunki dramatyczne oświecenia. Najważniejsze ośrodki teatralne XIX wieku: Warszawa, Lwów, Kraków. Życie teatralne XIX-wiecznej prowincji. Dramaturgia romantyczna. Dramaturgia krajowa drugiej połowy XIX wieku. Teatr i dramat Młodej Polski. Życie teatralne dwudziestolecia międzywojennego. Pionierzy współczesnego teatru. Główne zjawiska życia teatralnego PRL.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia najważniejszych faktów z historii teatru polskiego; analizy procesów historycznych i ich kontekstu; orientowania się w dokonaniach najwybitniejszych artystów; analizy tekstów dramatycznych należących do kanonu; łączenia zjawisk i nurtów teatru polskiego z procesami zachodzącymi w teatrze europejskim i światowym.

Teatr i dramat współczesny – 90 h
Najważniejsze zjawiska w zakresie dramatu i teatru ostatniego ćwierćwiecza. Aktualne wydarzenia teatralne na świecie i w Polsce. Twórczość wybitnych artystów współczesnego teatru. Najnowsze kierunki poszukiwań teatralnych.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
orientowania się w zachodzących od początku XX wieku przemianach w teatrze i dramacie światowym i polskim; oceniania znaczenia poszczególnych artystów i dzieł oraz specyfiki poszczególnych propozycji artystycznych; rozumienia związków teatru z przemianami w sztuce, kulturze i życiu społecznym; analizowania i interpretowania aktualnych wydarzeń i procesów zachodzących w życiu teatralnym.

Artystyczne teorie teatru – 30 h
Najważniejsze idee i doktryny teatralne – ich twórcy od starożytności po współczesność. Estetyka widowisk od starożytności po współczesność.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia światowych i polskich doktryn teatralnych; charakteryzowania specyfiki propozycji wybitnych artystów i teoretyków; analitycznej lektury tekstów programowych, manifestów i autokomentarzy oraz odnoszenia ich do prób realizacji artystycznej; orientowania się w różnorodności estetycznej gatunków teatralnych, dramatycznych i widowiskowych.

Filozofia – 30 h
Zarys historii myśli filozoficznej. Elementy etyki i estetyki. Najnowsze nurty filozoficzne – ich wpływ na kształtowanie współczesnej kultury. Tło filozoficzne wielkich epok teatralnych.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia najważniejszych doktryn filozoficznych; umieszczania zjawisk teatralnych i dzieł dramatycznych w specyficznym dla nich kontekście filozoficznym.

Historia – 30 h
Kontekst historyczny kolejnych epok teatralnych ze szczególnym uwzględnieniem tych, w których rozwój teatru, jego znaczenie i funkcje pozostawały w ścisłym związku ze stosunkami politycznymi i społecznymi.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia procesów historycznych; umieszczania i interpretowania wydarzeń z dziejów teatru i dramatu w kontekście historycznym.

Historia literatury – 90 h
Elementy analizy historyczno-literackiej na świecie i w Polsce – okresy i prądy literackie, formy życia literackiego, gatunki i twórczość pisarzy.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
orientowania się w dorobku literatury światowej i polskiej; rozumienia dzieł zaliczanych do kanonu literatury dawnej i współczesnej; interpretowania dzieł teatralnych i dramatycznych oraz ich związków z epokami i prądami literackimi.

Historia sztuk – 30 h
Wybrane zagadnienia z dziejów sztuk plastycznych oraz historii muzyki i sztuk audiowizualnych w kontekście historycznym. Relacje między tymi sztukami a teatrem.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia najważniejszych zagadnień z zakresu sztuk plastycznych, muzyki i sztuk audiowizualnych; analizowania środków wyrazu wykorzystanych w dziele teatralnym oraz zmian, jakim podlegają one w teatrze.


TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH – 90 h
Warsztat teatrologa
Elementy wiedzy o teatrze. Obszar wiedzy teatrologicznej. Metody badawcze – podstawowe narzędzia. Nauki z pogranicza wiedzy teatrologicznej. Pozyskiwanie danych i poszukiwanie źródeł wiedzy o teatrze.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
orientowania się w zagadnieniach z zakresu teatrologii; posługiwania się metodami badawczymi teatrologii; poszukiwania źródeł wiedzy o teatrze; krytycznej analizy i wykorzystywania wiedzy o teatrze.

Krytyka teatralna
Warsztat krytyka teatralnego. Zadania i funkcje krytyki teatralnej. Opis spektaklu. Polskie indywidualności z obszaru krytyki teatralnej.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
orientowania się w historii i we współczesności krytyki teatralnej; rozumienia zadań i funkcji krytyki teatralnej; opisu spektaklu; przygotowywania recenzji teatralnej.

Wiedza o kulturze
Podstawowe pojęcia z zakresu wiedzy o kulturze. Procesy i instytucje kultury. Analiza wybranych zjawisk kulturowych.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
orientowania się w przebiegu procesów kulturowych i zjawisk kultury; rozumienia podstawowych pojęć i teorii z zakresu wiedzy o kulturze; odnoszenia wiedzy o kulturze do problematyki teatralnej.

Zarządzanie kulturą
Formy polityki kulturalnej. Metody marketingu i zarządzania instytucjami kultury.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia zasad polityki kulturalnej; rozumienia mechanizmów funkcjonowania instytucji kultury; wykorzystywania wiedzy z zakresu marketingu i zarządzania w zarządzaniu instytucjami kultury.


TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH
Estetyka dramatu i teatru – 60 h
Formy estetyki dramatu i dzieła teatralnego. Zasady wartościowania i historycznej zmienności.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozpoznawania charakterystycznych cech konwencji dramatycznych i teatralnych; rozumienia terminów i kategorii estetycznych; stosowania terminów i kategorii estetycznych w analizie dzieła teatralnego i dramatycznego.

Kultura teatralna – 60 h
Teatr i jego funkcje wobec różnorodnych zjawisk i form życia zbiorowego. Dawne i współczesne funkcje społeczne teatru. Kształtowanie polityki kulturalnej w zakresie teatru.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
stosowania pojęć teatrologicznych w analizie form życia zbiorowego; wiązania działań w obszarze polityki kulturalnej i kultury teatralnej.


TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH – 90 h
Analiza dramatu
Typy analiz wielokontekstowej lektury dramatu. Możliwości wielokontekstowej lektury dramatu. Historyczne i współczesne metody analizy dramatu.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
analizowania i interpretowania utworów dramatycznych w różnorodnych kontekstach; dokonywania analizy dramatu w oparciu o różne metody.

Teatr i widowisko
Odmiany sztuki widowiskowej i widowisk społecznych. Zjawiska kulturowe z pogranicza teatru. Historyczna i kulturowa zmienność pojęcia teatr i związanych z tym kategorii definicyjnych.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia współczesnych koncepcji widowisk społecznych; opisu specyfiki różnych form sztuki widowiskowej; opisu bliskich teatrowi zjawisk kulturowych – rytuału, ceremonii, gry, zabawy.

Katalog kierunków