KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów

ekonomia - treści programowe przedmiotów


TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH
Matematyka – 60 h
Elementy matematyki finansowej. Funkcje jednej i n-zmiennych oraz ich zastosowania ekonomiczne. Rachunek różniczkowy i całkowy funkcji jednej zmiennej. Elementy algebry liniowej – rachunek wektorów i macierzy, układy równań liniowych i nierówności liniowych, formy kwadratowe. Rachunek różniczkowy funkcji wielu zmiennych. Wprowadzenie do równań różniczkowych i różnicowych. Podstawy rachunku prawdopodobieństwa.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
stosowania podstawowej wiedzy matematycznej jako narzędzia w profesjonalnym warsztacie ekonomisty; stosowania aparatu matematycznego do badania zjawisk i procesów ekonomicznych.

Statystyka opisowa – 30 h
Przedmiot, funkcje i zadania statystyki – statystyka, dane i normy statystyczne, procesy masowe. Badania statystyczne – rodzaje badań statystycznych, proces badania statystycznego, prezentacja tabelaryczna i graficzna danych statystycznych, wykorzystanie wyników badań statystycznych. Analiza struktury na podstawie parametrów klasycznych i pozycyjnych – miar przeciętnych, dyspersji, asymetrii i koncentracji, kompleksowej analizy struktury. Analiza współzależności – korelacja i regresja zmiennych ilościowych, korelacja cech jakościowych. Analiza dynamiki – metody indeksowe, dekompozycja szeregów czasowych.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
pozyskiwania, analizowania, prezentowania i interpretowania danych statystycznych w kategoriach statystyki opisowej; dobierania odpowiednich metod statystyki opisowej do specyfiki badanego problemu.

Mikroekonomia – 60 h
Podstawowe kategorie gospodarki rynkowej. Teoria podmiotów gospodarczych. Ekonomia jako nauka o gospodarowaniu. Zasada optymalizacji decyzji gospodarczych. Gospodarka rynkowa – rynek i jego elementy. Mechanizm rynkowy. Teoria konsumenta. Producent – funkcje produkcji, koszty produkcji, optimum producenta. Konkurencja doskonała, monopol, konkurencja niedoskonała. Rynek czynników produkcji – pracy, kapitału, ziemi. Zawodność rynku – asymetria informacyjna, efekty zewnętrzne działalności gospodarczej, dobra publiczne.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia i posługiwania się podstawowymi kategoriami ekonomicznymi; wykorzystywania teorii producenta i konsumenta do rozwiązywania problemów praktyki gospodarczej; stosowania rachunku optymalizacji decyzji podmiotów gospodarczych i gospodarstw domowych.

Podstawy makroekonomii – 45 h
Makroekonomia – zakres, metody, główne nurty teoretyczne. Rachunek dochodu narodowego. Wzrost gospodarczy. Równowaga na rynku dóbr i usług – popyt globalny, podaż globalna. Inwestycje i cykl koniunkturalny. Równowaga przy niepełnym zatrudnieniu. Państwo i budżet państwa a równowaga makroekonomiczna. Handel zagraniczny a funkcjonowanie gospodarki. System pieniężno-kredytowy. Równowaga na rynku dóbr i usług a równowaga na rynku pieniężnym.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia oraz analizy podstawowych kategorii, zjawisk i procesów makroekonomicznych w skali kraju; oceny programów gospodarczych.

Rachunkowość – 30 h
System rachunkowości i jego funkcje. Podstawowe zasady i techniki rachunkowości. Plan kont. Ewidencja analityczna i syntetyczna. Metoda bilansowa. Rachunek majątku i kapitału przedsiębiorstwa. Klasyfikacja aktywów i pasywów. Operacje ekwiwalentne i operacje wynikowe. Wynik finansowy i jego rozliczenie. Sprawozdania finansowe.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
stosowania zasad rachunkowości, księgowania i sporządzania sprawozdań finansowych; stosowania wiedzy rachunkowej w decyzjach strategicznych i operacyjnych przedsiębiorstw i organizacji.

Zarządzanie – 30 h
Podstawowa terminologia w dziedzinie zarządzania. Istota zarządzania. Kluczowe koncepcje i metody zarządzania. Kulturowe uwarunkowania organizacji i zarządzania. Funkcje zarządzania i kryteria oceny sprawności działań. Planowanie strategiczne i operacyjne. Struktury organizacyjne. Organizacja pracy własnej. Style kierowania. Proces kadrowy. Koncepcje i zasady kontrolowania. Proces decyzyjny w organizacji społecznej. Technologie informacyjne wspierające decyzje w zarządzaniu.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
stosowania terminologii nauk o organizacji i zarządzaniu; rozumienia podstawowych koncepcji i metod organizacji i zarządzania; rozumienia relacji i powiązań między poszczególnymi obszarami i funkcjami zarządzania w przedsiębiorstwach i organizacjach.

Prawo – 30 h
Prawo jako dziedzina nauki i wiedzy. Prawo cywilne jako podstawowa gałąź prawa w procesie gospodarowania. Istota prawa. Przepis i norma prawna. Źródła i system prawa. Wykładnia prawa. Luki, domniemania i kolizje prawne. Prawo cywilne na tle innych gałęzi prawa. Podmioty prawa cywilnego. Czynności prawne. Zawieranie umów. Przedawnienie roszczeń. Zagadnienia własności, jej nabywania, obciążania i przenoszenia. Stosunki zobowiązaniowe. Odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa. Podstawowe umowy obrotu powszechnego.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
wyszukiwania źródeł prawa; rozumienia przepisów prawnych i umów obrotu gospodarczego; rozpoznawania obszarów prawnych w działalności gospodarczej; łączenia wiedzy i praktyki ekonomicznej z wiedzą prawną.

Etyka gospodarcza – 15 h
Dziedziny praktyki gospodarczej poddawane ocenie moralnej. Charakterystyka pojęć: kultura, światopogląd, moralność, filozofia, religia, etyka. Obiektywizm a konstruktywizm reguł i celów gospodarowania. Historyczny zarys refleksji etycznej nad gospodarowaniem. Dobro jednostkowe i dobro wspólne. Współczesna etyka gospodarcza i etyka biznesu. Społeczeństwo post-nowoczesne. Status jednostkowej moralności w sferze prywatnej i publicznej. Idea wspólnego minimum etycznego. Makro-etyka: polaryzacja społeczeństwa, etyka rynku pracy, ubóstwo, wykluczenie. Degradacja środowiska naturalnego. Podstawowe problemy etyki globalnej. Alterglobalizm i projekt Global Compact. Koncepcja społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa i biznesu. Etyczny paradygmat zarządzania. Etos współczesnego menedżera. Menedżer globalny. Etyka zawodowa. Zawody zaufania społecznego. Etyka i kodeksy zawodów ekonomicznych. Programy etyczne firm. Patologie gospodarcze: korupcja, nepotyzm, zjawisko dyskryminacji na rynku pracy, mobbing.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
etycznej oceny decyzji gospodarczych i ich konsekwencji; postępowania odpowiedzialnego za dobro jednostek oraz dobro wspólne.

Historia myśli ekonomicznej – 30 h
Teoretyczne podstawy decyzji ekonomicznych. Historyczne podstawy współczesnej ekonomii ze szczególnym uwzględnieniem ekonomii klasycznej, neoklasycznej i keynesizmu. Współczesna ekonomia głównego nurtu. Kontynuacja tradycji ekonomii neo-klasycznej – nowa ekonomia klasyczna, monetaryzm, ekonomia podaży, teoria realnego cyklu koniunkturalnego. Kontynuacja tradycji ekonomii keynesowskiej. Ekonomia alternatywna. Ewolucjonizm. Instytucjonalizm.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia historycznych uwarunkowań kształtowania się różnych koncepcji ekonomicznych; rozumienia współczesnych koncepcji funkcjonowania gospodarki rynkowej i wynikających z nich programów gospodarczych; korzystania z dorobku współczesnej myśli ekonomicznej do analizy i interpretowania informacji dotyczących zjawisk i procesów makro- i mikroekonomicznych.


TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH – 180 h
Analiza ekonomiczna
Podstawy metodyczne analiz ekonomicznych. Dostosowanie profilu analiz do potrzeb. Organizacja procesu analizy. Warunki i zasady poprawnej interpretacji i prezentacji wyników. Źródła informacji analiz ekonomicznych – przedsiębiorstwo, branża, rynek. Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw – bilans i rachunek przepływu środków pieniężnych, rachunek zysków i strat, analiza wskaźnikowa, cykl życia przedsiębiorstwa lub produktu, uwarunkowania rynkowe. Analiza: produkcji, kosztów, zatrudnienia, sprzedaży i cen. Biznes plan i strategia przedsiębiorstwa. Ocena efektywności inwestycji. Optymalizacja decyzji zarządczych. Metody ilościowe i jakościowe w analizach branż i rynków – konsumpcja, zatrudnienie, inwestycje, pozycja przedsiębiorstwa w branży.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia oraz stosowania metod i technik analitycznych w działalności podmiotów gospodarczych; wiązania wyników analiz z systemami decyzyjnymi przedsiębiorstw i organizacji.

Polityka gospodarcza Unii Europejskiej
Polityka gospodarcza – jej cele, rodzaje i instrumenty. Podstawowe pojęcia i formy integracji gospodarczej. Instytucje i system podejmowania decyzji w Unii Europejskiej (UE). Budżet UE. Wspólna polityka handlowa. Polityka regionalna. Wspólna polityka rolna. Polityka przemysłowa. Polityka konkurencji. Polityka transportowa. Polityka energetyczna. Integracja walutowa i jednolity rynek finansowy. Polska polityka gospodarcza a Unia Europejska.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia rodzajów i głównych cech polityk funkcjonalnych i branżowych UE; samodzielnego pozyskiwania materiałów i danych źródłowych o funkcjonowaniu UE na potrzeby przedsiębiorstw i instytucji; rozumienia i analizowania wpływu procesów integracyjnych na funkcjonowanie gospodarki narodowej; oceny debaty na temat zmian przedmiotowych polityk.

Rachunkowość zarządcza
Zasady i międzynarodowe standardy rachunkowości. Zawartość poszczególnych pozycji sprawozdawczości i powiązań między nimi. Obowiązki sprawozdawcze przedsiębiorstwa. Koncepcje rachunkowości. Harmonizacja i standaryzacja rachunkowości – międzynarodowe normy i wzorce. Zasady wyceny bieżącej i wyceny bilansowej aktywów i pasywów – przeszacowania, odpisy aktualizujące. Ewidencja i sprawozdawczość aktywów trwałych i obrotowych – aktywa operacyjne (wartości niematerialne i prawne, środki trwałe i środki trwałe w budowie, leasing, zapasy, należności, rozliczenia między-okresowe) i aktywa inwestycyjne (instrumenty finansowe, nieruchomości i ruchomości, należności finansowe). Zobowiązania finansowe oraz rezerwy bilansowe i pozabilansowe. Kapitał własny. Przychody i koszty – rodzaje wyników finansowych. Prowadzenie ksiąg rachunkowych. Skonsolidowana sprawozdawczość finansowa. Obowiązki sprawozdawcze przedsiębiorstwa. Badanie sprawozdań finansowych.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
stosowania zasad i międzynarodowych standardów rachunkowości; wyceniania pozycji sprawozdawczych; sporządzania sprawozdawczości finansowej; sporządzania sprawozdań skonsolidowanych; rozumienia zasad badania sprawozdań finansowych.

System podatkowy i celny
Podatki i cła w systemie finansów publicznych. Pojęcie, cechy i funkcje podatków, parapodatków i opłat publicznych. Podatki bezpośrednie i pośrednie. Zjawisko przerzucalności podatków. Granice opodatkowania. Zasady opodatkowania. Pojęcie systemu podatkowego i rodzaje systemów podatkowych. Opodatkowanie jednostek gospodarczych. Konstrukcja, wymiar i pobór podstawowych podatków i para-podatków obciążających jednostki gospodarcze. Opodatkowanie osób fizycznych. Podatki i opłaty lokalne. Kierunki przebudowy i harmonizacji systemu podatkowego Polski z systemem Unii Europejskiej. Pojęcie i funkcje ceł. System celny i taryfa celna.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia rodzajów podatków i ceł, ich konstrukcji oraz obowiązków podatników i płatników; rozumienia znaczenia podatków w strukturze kosztów przedsiębiorstw i organizacji.

System pośrednictwa finansowego
System bankowy – bank centralny, nadzór bankowy. Banki komercyjne, spółdzielcze i instytucje para-bankowe. Czynności bankowe, rachunki bankowe, depozyty bankowe. Kredyty i gwarancje bankowe. Rozliczenia pieniężne. System gwarantowania depozytów. Rynek kapitałowy – funkcje, instytucje i cechy rynku kapitałowego. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd. Giełda i instytucje pozagiełdowe. Instrumenty rynku kapitałowego. System rekompensat dla inwestorów giełdowych. System ubezpieczeniowy – funkcje, instytucje i cechy rynku ubezpieczeń. Nadzór ubezpieczeniowy. Ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia gospodarcze. System gwarancji ubezpieczeniowych.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
doboru i korzystania z usług instytucji rynkowego systemu finansowego.

Zabezpieczenie społeczne
Pojęcie i metody zabezpieczenia społecznego. Struktura zabezpieczenia społecznego w Polsce. Ubezpieczeni i składki w polskich ubezpieczeniach społecznych. Ubezpieczenie chorobowe. Ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Otwarte fundusze emerytalne. Opieka zdrowotna. Fundusz pracy i fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych. Zabezpieczenie na wypadek bezrobocia. Praktyczne problemy zabezpieczenia społecznego – studia przypadków.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
stosowania rozwiązań w zakresie obowiązków i praw zabezpieczenia społecznego – z punktu widzenia ubezpieczonego (pracującego) i pracodawcy; rozumienia ubezpieczeń w strukturach kosztów przedsiębiorstw i organizacji.


TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH
Wnioskowanie statystyczne – 30 h
Podstawowe metody wnioskowania statystycznego pozwalające weryfikować hipotezy odnośnie cech lub zachowań badanych populacji oraz przebiegu zjawisk i procesów. Przygotowanie częściowego badania statystycznego. Schematy doboru elementów do próby. Operaty losowania. Zmienne losowe. Rozkłady zmiennej losowej. Estymatory i ich właściwości. Estymacja przedziałowa w analizie struktury. Ustalanie niezbędnej liczebności próby. Przedziały ufności w analizie korelacji i regresji oraz szeregów czasowych. Weryfikacja hipotez statystycznych w analizie struktury, korelacji i regresji oraz szeregów czasowych.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
projektowania i przeprowadzania częściowego badania statystycznego zgodnie ze standardami wnioskowania statystycznego; oceny wartości informacyjnych badań sondażowych jako podstawy podejmowania decyzji.

Ekonometria – 60 h
Klasyczna metoda najmniejszych kwadratów. Zasady oceny jakości modelu ekonometrycznego. Prognozowanie ekonometryczne. Mierniki jakości prognozy ekonometrycznej. Dobór zmiennych do modelu – ustalanie postaci analitycznej modelu. Wybrane modele nieliniowe i ich zastosowania w badaniach ekonomicznych. Prognozowanie na podstawie szeregów czasowych. Modelowanie i prognozowanie zjawisk sezonowych. Modele wielorównaniowe. Analiza mnożnikowa. Modelowanie i prognozowanie zmiennych jakościowych.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
konstruowania oraz oceny liniowych i nieliniowych modeli opisujących zjawiska gospodarcze; doboru zmiennych do modelu; prognozowania na podstawie modeli ekonometrycznych i oceny błędów; korzystania z arkusza kalkulacyjnego do szacowania modeli; interpretowania ekonomicznego uzyskiwanych wyników; wykorzystywania metod ilościowych do opisu prawidłowości ekonomicznych; prognozowania lub symulacji prawidłowości ekonomicznych z zastosowaniem standardowego oprogramowania.

Ekonomia menedżerska – 15 h
Metody i narzędzia analizy mikroekonomicznej wspomagające podstawowe decyzje menedżerskie. Zasady podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie. Cele działalności przedsiębiorstwa. Funkcje popytu i podaży przedsiębiorstwa. Decyzje produkcyjne i cenowe na rynku konkurencyjnym i monopolistycznym. Prognozowanie popytu i podaży w przedsiębiorstwie. Specjalne praktyki cenowe. Decyzje przedsiębiorstwa w warunkach niepewności.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
stosowania narzędzi analizy ekonomicznej w procesie podejmowania decyzji menedżerskich – zwłaszcza w określaniu działalności przedsiębiorstwa – oraz wyznaczania ex post i ex ante podaży i popytu na produkty przedsiębiorstwa; uwzględnianiania ryzyka w decyzjach kierowniczych.

Makroekonomia – 30 h
Gospodarka zamknięta i gospodarka otwarta. Współczesne ujęcia i metody analizy w makroekonomii gospodarki otwartej. Model popytowy z państwem i handlem zagranicznym. Korzyści z międzynarodowej wymiany – swoboda przepływu towarów, usług, osób i kapitału. Teoria kosztów komparatywnych. Cła. Bilans handlowy. Eksport netto. Import a zatrudnienie. Międzynarodowa integracja gospodarcza jako zaawansowana forma współpracy społeczeństw – ekonomia instytucjonalna, formy integracji, zalety i wady integracji, międzynarodowe ugrupowania gospodarcze ze szczególnym uwzględnieniem Unii Europejskiej. Budżet i polityka fiskalna. Bezrobocie i inflacja. Polityka monetarna. Polityka pieniężna kraju a polityka pieniężna ugrupowania – formy organizacyjne. Stabilność waluty. Europejski System Banków Centralnych. Polityka stabilizacyjna. Rola rządu w gospodarce – wybór publiczny i efekty zewnętrzne. Bilans płatniczy w gospodarce otwartej. Produkt krajowy brutto i dobrobyt społeczny.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
posługiwania się kategoriami i modelami makroekonomicznymi w analizie zjawisk i procesów gospodarczych.

Prawo gospodarcze – 30 h
Istota i specyfika prawa gospodarczego jako wyodrębnionej dyscypliny. Instytucje prawne w wyborach ekonomicznych, formułowaniu umów gospodarczych oraz kształtowaniu praw i obowiązków stron w stosunkach gospodarczych. Źródła prawa gospodarczego. Podmioty prawa gospodarczego. Wymogi formalne w podejmowaniu działalności gospodarczej. Ewidencje i rejestry gospodarcze. Spółki cywilne i spółki prawa handlowego. Upadłość i postępowanie naprawcze wobec przedsiębiorców.  Zawieranie i wykonywanie umów gospodarczych.  Umowy obrotu gospodarczego.  Dochodzenie roszczeń ze stosunków gospodarczych.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
dostrzegania związków podejmowanych decyzji gospodarczych z ich skutkami prawnymi w sferze majątkowej; oceniania kształtowanych bądź zawieranych umów z punktu widzenia praw i obowiązków przedsiębiorców wobec innych podmiotów.

Logika – 15 h
Reguły poprawnego rozumowania i wnioskowania – wynikanie logiczne, wnioskowanie dedukcyjne i niededukacyjne, definiowanie, formułowanie pytań, klasyfikowanie wiedzy. Argumentowanie. Elementy pragmatyki logicznej i erystyki. Znaczenie wiedzy logicznej w kulturze symbolicznej. Początki wiedzy formalnej w kulturze antycznej. Reguły komunikowania w obszarze wiedzy potocznej, naukowej i światopoglądowej. Kryteria prawomocności przekonań. Rozumowanie, wnioskowanie i wynikanie logiczne. Logiczna analiza języka – wartość logiczna, denotacja, kategorie syntaktyczne wyrażeń. Klasyczny rachunek logiczny nazw, zdań i predykatów. Definicje, typy i warunki poprawności. Pytania. Procedury porządkowania, klasyfikacji i typologizacji wiedzy. Wnioskowanie a wyjaśnianie. Rodzaje praw naukowych. Metodologie typów praktyki badawczej. Elementy pragmatyki logicznej. Etyka praktyki badawczej.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
poprawnego porządkowania wiedzy i formułowania myśli; postępowania badawczego w pracach twórczych; obrony przed manipulacją i perswazją; intelektualnej autonomii.

Polityka społeczna – 30 h
Rola państwa narodowego w stosunku do społeczeństwa – zwłaszcza w Polsce na tle Unii Europejskiej. Rozwój kwestii społecznej w teoriach rozwoju ekonomicznego. Ekonomiczne uzasadnienie polityki społecznej. Wtórny podział dochodu narodowego. Doktrynalne uwarunkowania polityki społecznej. Modele i tendencje polityki społecznej w świecie. Przesłanki kształtowania celów społecznych. Wpływ procesów integracyjnych i globalizacji na cele społeczne. Praca i polityka rynku pracy. Polityka edukacyjna. System opieki zdrowotnej. Polityka rodzinna. Ubezpieczenia społeczne. Polityka ograniczania ubóstwa i wykluczenia społecznego. Europejska polityka społeczna. Aktualne problemy polityki społecznej w Polsce.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia związków między celami i procesami gospodarczymi oraz społecznymi; rozumienia roli państwa w redystrybucji dochodu narodowego w nowoczesnych systemach społeczno-gospodarczych; analizy wskaźników społecznych; prowadzenia i oceny debaty na temat problemów i rozwiązań współczesnej polityki społecznej.


TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH – 120 h
Socjologia
Pojęcie, przedmiot, zakres i funkcje socjologii. Człowiek w ujęciu socjologicznym. Społeczeństwo, typy społeczeństw i struktury społeczne. Procesy społeczne – ich rodzaje i dynamika. Makro- i mikrostruktury społeczne. Praca i procesy gospodarcze we współczesnych społeczeństwach. Instytucjonalizacja społeczeństwa. Kultura i jej rola w społeczeństwie. Patologie społeczne. Socjologiczne ujęcie globalizacji. Metody badawcze socjologii. Współczesne teorie socjologiczne.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
stosowania kategorii socjologicznych do opisu zjawisk, procesów i struktur społecznych; analizy problemów społecznych; stosowania dyrektyw socjotechnicznych dla usprawniania funkcjonowania jednostek i grup w społeczeństwie; rozumienia zachowań ludzi we wzajemnych związkach jakie kształtują się w strukturach lub procesach społecznych; wyjaśniania zachowań jednostek i grup społecznych w kategoriach socjologicznych.

Ekonomia matematyczna
Matematyczna teoria popytu. Równowaga rynkowa. Matematyczna teoria produkcji. Krótko- i długookresowe strategie przedsiębiorstwa w teorii neoklasycznej. Równowaga ogólna Walrasa – jej współczesne wersje. Modele egzo- i endogenicznego wzrostu gospodarczego. Reguły akumulacji czynników wzrostu w ujęciu matematycznym. Długookresowa równowaga wzrostu. Wzrost optymalny. Modelowanie ryzyka i niepewności w działalności gospodarczej.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
formułowania i rozwiązywania problemów ekonomicznych w języku matematycznym; rozumienia współzależności opisywanych za pomocą kwantyfikowalnych zmiennych mikro- i makroekonomicznych; rozumienia aksjomatycznej teorii ekonomii; stosowania metod matematycznych w ekonomii.

Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Teorie międzynarodowych stosunków gospodarczych oraz współczesnej polityki gospodarczej w warunkach swobodnego przepływu czynników produkcji, dóbr i usług. Teorie wymiany międzynarodowej. Międzynarodowa polityka handlowa. Kursy walutowe i makroekonomia gospodarki otwartej. Międzynarodowa polityka makroekonomiczna.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia międzynarodowych stosunków gospodarczych, handlu i przepływu czynników produkcji; analizy i formułowania założeń polityki gospodarczej w warunkach swobodnego przepływu czynników produkcji, dóbr, usług i idei.

Zarządzanie kapitałem ludzkim
Koncepcje i metody analizy kapitału ludzkiego na różnych poziomach agregacji. Ewolucja koncepcji kapitału ludzkiego. Kapitał ludzki jako dobro narodowe. Polityka rynku pracy jako przesłanka kształtowania kapitału ludzkiego. Kapitał ludzki jako czynnik konkurencyjności przedsiębiorstwa. Kapitał ludzki jako czynnik efektywności instytucji niedochodowej. Prywatne i publiczne inwestycje w kapitał ludzki. Cykl zarządzania kapitałem ludzkim w organizacji. Wartość kapitału ludzkiego dla pracodawcy. Struktura kapitału ludzkiego a segmentacja rynku pracy. Mobilność kapitału ludzkiego. Międzynarodowe przepływy kapitału ludzkiego. Kapitał ludzki w gospodarce opartej na wiedzy. Europejska strategia zatrudnienia.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
stosowania metod analizy kapitału ludzkiego; pomiaru i wyceny kapitału ludzkiego; rozpoznawania i kształtowania zdolności do zatrudnienia.

Katalog kierunków