KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów

ceramika - treści programowe przedmiotów

Praktyki

Praktyki zawodowe trwają 6 tygodni w czasie letniej przerwy po 6 semestrze studiów stacjonarnych I stopnia. Zakres praktyk obejmuje zapoznanie z: zakładowym regulaminem pracy, przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy; działami organizacji produkcji; organizacją i przebiegiem procesu technologicznego; obsługą poszczególnych agregatów produkcyjnych; pracą laboratorium zakładowego oraz metodami badań; normami. 

Katalog kierunków