KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów

taniec - treści programowe przedmiotów


TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH
Wiedza o tańcu – 75 h
Formy, gatunki i style tańca. Szkoły tańca i systematyka technik tanecznych. Tradycja tańca i baletu w Polsce. Taniec w kontekście społeczno kulturowym oraz w ujęciu socjologicznym i antropologicznym. Problemy etyczne w sztuce tańca. Komunikacja poprzez ciało i ruch w powiązaniu z rozwojem technologii informacyjno-komunikacyjnych. Arcydzieła światowego repertuaru choreograficznego.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia historii tańca w kontekście kulturowym, ze szczególnym uwzględnieniem tańca i baletu w Polsce.

Teoria tańca, anatomia i biomechanika człowieka – 60 h

Percepcja i analiza składników ruchu. Wyróżniki tworzywa tanecznego. Podstawy anatomii narządów ruchu i fizjologii człowieka. Biomechaniczna analiza technik ruchu i kinestetycznego odczuwania tańca.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
posługiwania się podstawową wiedzą i podstawowymi metodami służącymi analizie ruchu, tańca i dzieła choreograficznego;  orientowania się w podstawach anatomii i biomechaniki człowieka; stosowania nabytej wiedzy w technikach ruchu i ćwiczeniach korygujących oraz kształtujących obraz ciała i ruchu.

Wiedza o sztuce, muzyce, teatrze i literaturze – 75 h
Historia kultury i sztuk plastycznych. Historia muzyki. Gatunki, formy, techniki, style i szkoły – na przykładzie arcydzieł literatury muzycznej. Historia teatru i dramatu w kontekście widowiska tanecznego. Literackie konotacje w przestrzeni sztuki tańca.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozpoznawania epok  i stylów w sztuce; orientowania się w literaturze muzycznej; rozróżniania zjawisk kulturowych, teatralnych i literackich oraz kojarzenia ich z historią i wiedzą o tańcu.


 TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH – 375 h
Techniki taneczne
Technika tańca w balecie akademickim, klasycznym i neoklasycznym. Techniki modern i contemporary. Szkoły i kierunki tańca klasycznego i współczesnego na świecie oraz w Polsce.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
stosowania praktycznej i teoretycznej wiedzy o zasadach tańca akademickiego, klasycznego i neoklasycznego; posługiwania się profesjonalną terminologią; stosowania praktycznych i teoretycznych zasad, stylów, form i metod w technikach modern i contemporary.

Literatura taneczna i baletowa
Polskie tańce regionalne i narodowe. Tańce historyczne, obyczajowe, dworskie i towarzyskie. Charakterystyczne cechy muzyczno-ruchowe tańców innych narodów – formy oryginalne oraz ich stylizacje sceniczne. Literatura specjalistyczna dotycząca techniki akademickiej, klasycznej i neoklasycznej oraz technik współczesnych. Wybitne dzieła choreografii światowej.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:  
korzystania z wiedzy z zakresu polskiego folkloru tanecznego; wykonywania polskiego folkloru tanecznego; wykonywania najbardziej reprezentatywnych tańców poszczególnych epok historycznych w tym tańców innych narodów ze szczególnym uwzględnieniem wyczucia maniery, stylu i formy tańca; artystycznego opracowywania wybranego repertuaru w oparciu o wybitne dzieła choreografii światowej; wykorzystywania wiedzy z zakresu wybranej literatury choreograficznej.
Kompozycja tańca
Zasady kompozycji ruchu. Podstawowe problemy warsztatu choreograficznego.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
stosowania podstaw kompozycji tańca; kreatywnego operowania  różnymi technikami tanecznymi.

Techniki uzupełniające i wspomagające warsztat zawodowy
Kinezjologia praktyczna. Metody treningu – wybrane formy aktywności fizycznej: rytmika, gimnastyka korekcyjna, yoga, body conditioning, barre au sol, pilates, sztuki walki, elementy współczesnej akrobatyki i sztuki cyrkowej. Partnerowanie w baletach klasycznych, neoklasycznych oraz współczesnych. Ruch kreacyjny. Wybrane techniki improwizacji. Improwizacja w kontakcie z wykorzystaniem wiedzy anatomicznej i kinestetycznej. Choreologia praktyczna jako metoda realizacji różnych form wyrazu.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:  
rozwijania sprawności, siły, wytrzymałości i elastyczności instrumentu ruchu w relacji ze świadomością; wykonywania ewolucji tanecznych we współpracy z partnerem/partnerką lub większą liczbą wykonawców z wykorzystaniem wiedzy o technikach ruchu i w powiązaniu z elementarnymi zadaniami aktorskimi oraz techniką taneczną.


TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH
Choreologia – 30 h
Sztuka choreograficzna w kontekście przemian wartości estetycznych. Twórcy kierunków sztuki tańca i baletu XX wieku. Analiza dzieła choreograficznego.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
analizowania wartości estetycznych w sztuce tańca; rozumienia i percepcji współczesnych zjawisk artystycznych; rozpoznawania kierunków, zespołów i myśli twórczych choreografów tańca i baletu XX wieku; oceny komponentów ruchowych tańca i widowiska choreograficznego.

Sztuka i kultura – 30 h
Historia teatru powszechnego – dramatycznego i operowego oraz teatru tańca. Teorie teatralne formułowane przez polskich teoretyków i twórców. Geneza i ewolucja form muzycznych oraz stylów kreowania dzieła muzycznego.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
postrzegania teatru z historycznego punktu widzenia i analizy strukturalnej cech poetyki dramatu; rozróżniania form i stylów poszczególnych epok; rozumienia procesów ewolucji języka muzycznego w perspektywie historycznej oraz w korelacji z historią tańca.

Zarządzanie sztuką i kulturą – 30 h
Zarządzanie podmiotami działającymi w dziedzinie kultury – podstawy prawne, systemy finansowania, marketing.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
stosowania podstawowych zasad zarządzania i marketingu.


TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH – 150 h
Warsztat i techniki tańca
Zaawansowane techniki tańca klasycznego. Techniki współczesnych contemporary dance. Formy sceniczne polskich tańców narodowych. Współczesne sposoby treningu body-mind. Improwizacja w kontakcie. Partnerowanie w duetach klasycznych, neoklasycznych i współczesnych. Model strukturalny składników ruchu w kształtowaniu wyrazu artystycznego.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
stosowania zasad akademickiej techniki tańca klasycznego; rozpoznawania i rozróżniania szkół i technik z kręgu twórców tańca współczesnego XX wieku; świadomego wykorzystywania własnych możliwości anatomicznych i kinestetycznych w zadaniach choreograficznych w połączeniu z wiedzą z praktycznej choreologii; praktycznego i teoretycznego opanowania narodowych tańców polskich i ich scenicznej adaptacji; przygotowywania instrumentu ruchu do zadań choreograficznych; wykorzystywania środków wyrazu  i analizy choreotechnicznej wybranego repertuaru; opracowywania, przygotowywania i prezentowania wybranego repertuaru.

Choreografia
Budowanie formy i treści. Zaawansowana kompozycja tańca. Komponenty wizualne widowiska tanecznego – scenografia, kostiumologia, reżyseria światła, charakteryzacja. Organizacja przestrzeni spektaklu tanecznego. Budowanie obrazu dźwiękowego przy pomocy różnych środków technicznych. Łączenie ruchu i sztuki tańca z innymi dziedzinami sztuki, nauki i techniki. Konteksty społeczne i kulturowe działań intermedialnych.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
twórczego działania w procesie kreacji dzieła choreograficznego; stosowania improwizacji jako metody twórczej; wykorzystywania wiedzy z zakresu choreografii jako wizualnego aspektu dzieła choreograficznego;  współpracy z muzykiem, reżyserem dźwięku i kompozytorem; stosowania intermedialnych i multimedialnych kreacji artystycznych; przygotowywania działań twórczych z wykorzystaniem najnowszych technologii we współpracy z partnerami z innych dziedzin sztuki i nauki.

Katalog kierunków