KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów

muzykologia - treści programowe przedmiotów


 TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH
Historia filozofii – 30 h
Historia filozofii od czasów starożytnych do współczesności.
Treści kształcenia – umiejętności i kompetencje:
orientowania się w podstawowych działach filozofii i jej głównych nurtach w przekroju historycznym.

Propedeutyka muzykologii – 30 h
Zakres przedmiotowy muzykologii. Historia muzykologii. Kierunki i cele badań w zakresie muzykologii. Warsztat muzykologiczny.
Treści kształcenia – umiejętności i kompetencje:
orientowania się w dyscyplinach muzykologicznych; orientowania się w leksykonach muzycznych, seriach wydawniczych nutowych i książkowych oraz czasopismach; posługiwania się bibliografią dotyczącą muzyki i piśmiennictwa muzykologicznego.

Akustyka muzyczna – 30 h
Podstawowe elementy akustyki muzycznej. Akustyka fizyczna. Akustyka instrumentów muzycznych. Akustyka psychofizjologiczna. Akustyka pomieszczeń. Elektroakustyka.
Treści kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia zjawisk akustycznych związanych z powstawaniem i percepcją dźwięku w muzyce w kontekście teorii i praktyki muzycznej; rozumienia relacji między muzyką a właściwościami akustycznymi instrumentów, zespołów orkiestrowych i chóralnych oraz pomieszczeń; rozumienia problemów przestrzeni akustycznej.

Harmonia – 30 h
Teoria harmonii w aspekcie historycznym.
Treści kształcenia – umiejętności i kompetencje: 
orientowania się w pojęciach,  symbolach i normach teorii harmonii; praktycznej realizacji reguł harmonii; analizy harmonicznej wybranych utworów muzycznych.

Kontrapunkt – 30 h
Zasady komponowania w muzyce dawnej. Konstrukcje polifoniczne w okresie renesansu i baroku.
Treści kształcenia – umiejętności i kompetencje: 
orientowania się w zasadach kształtowania konstrukcji polifonicznych; praktycznego realizowania muzycznych konstrukcji polifonicznych; analizy polifonicznych utworów muzycznych.
Analiza muzyczna – 60 h
Metody analizy dzieł muzycznych instrumentalnych, wokalnych i wokalno-instrumentalnych w kontekście historii teorii muzyki.
Treści kształcenia – umiejętności i kompetencje:
analizy prawidłowości konstrukcyjnych utworów instrumentalnych, wokalnych i wokalno-instrumentalnych; weryfikowania wiedzy teoretycznej w praktycznej analizie.

Historia muzyki powszechnej – 180 h
Okresy historyczne – starożytność, średniowiecze, renesans, barok, klasycyzm, romantyzm, modernizm, postmodernizm. Zagadnienia periodyzacji. Charakterystyka rozwoju kultury muzycznej w poszczególnych ośrodkach. Twórczość muzyczna wybitnych kompozytorów. Zagadnienia rozwoju gatunków muzycznych, form i technik kompozytorskich z uwzględnieniem ogólnego kontekstu kulturowego.
Treści kształcenia – umiejętności i kompetencje:
charakteryzowania muzyki poszczególnych okresów oraz historii gatunków muzycznych; orientowania się w twórczości najważniejszych kompozytorów; opisu i analizy najwybitniejszych dzieł muzycznych.

Historia muzyki polskiej – 90 h
Dzieje profesjonalnej tradycji muzycznej w kulturze polskiej w kontekście historii muzyki europejskiej – od początków poznania do czasów współczesnych. Twórczość muzyczna wybranych kompozytorów.
Treści kształcenia – umiejętności i kompetencje:
charakteryzowania poszczególnych okresów oraz twórczości kompozytorów w dziejach polskiej kultury muzycznej; opisu i analizy najwybitniejszych dzieł muzycznych.

Estetyka muzyczna – 30 h
Podstawowe pojęcia estetyki muzycznej. Główne nurty nowożytnej estetyki muzycznej XVIII – XX wieku. Francuskie i niemieckie kręgi estetyki muzycznej. Refleksja kompozytorska w XX wieku.
Treści kształcenia – umiejętności i kompetencje:
charakteryzowania dziejów nowożytnej myśli estetyczno-muzycznej; analizy tekstów z zakresu estetyki muzycznej.


TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH – 90 h
Historia notacji muzycznych
Systemy zapisu muzyki stosowane w Europie od antycznej Grecji do XVII wieku – notacja grecka, system neumatyczny, system modalny, notacja menzuralna, tabulatury. Systemy zapisu muzyki współczesnej.
Treści kształcenia – umiejętności i kompetencje:
orientowania się w systemach zapisu muzycznego; transkrybowania notacji menzuralnej i tabulaturowej.

Etnomuzykologia i antropologia kulturowa
Etniczne tradycje muzyczne w kulturach europejskich i pozaeuropejskich – zróżnicowanie regionalne i społeczne. Rola i funkcja muzyki w społecznościach świata. Polska muzyka ludowa. Kultury muzyczne różnych regionów kraju. Współczesne przemiany kultur tradycyjnych.
Treści kształcenia – umiejętności i kompetencje:
charakteryzowania muzyki ludowej różnych kontynentów; orientowania się w polskiej kulturze ludowej; stosowania zasad poprawnej dokumentacji muzycznej i opisu etnograficznego w teorii i praktyce.


TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH
Dzieje myśli o muzyce – 60 h
Najważniejsze elementy traktatów teoretyczno-muzycznych od średniowiecza do XVII wieku. Nowożytna myśl teoretyczna i estetyczna od XVIII wieku do współczesności. Historia głównych pojęć i kategorii teoretyczno-estetycznych w okresie oświecenia, romantyzmu, pozytywizmu i modernizmu. Przemiany głównych kategorii estetycznych z uwzględnieniem ich kontekstu filozoficzno-kulturowego.
Treści kształcenia – umiejętności i kompetencje:
wykorzystywania wiedzy z zakresu rozwoju teorii muzyki oraz muzycznej myśli estetycznej od średniowiecza do współczesności; egzegezy tekstów z zakresu teorii i estetyki muzyki  różnych okresów historycznych.

Historia form i gatunków muzycznych – 60 h
Formy i gatunki muzyczne w różnych okresach historycznych. Znaczenie pojęć formy i gatunku w muzyce. Forma jako struktura i forma jako proces. Przegląd gatunków muzyki instrumentalnej i wokalno-instrumentalnej. Gatunki muzyki scenicznej.
Treści kształcenia – umiejętności i kompetencje:
charakteryzowania form i gatunków muzycznych na tle rozwoju historycznego.


TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH – 105 h
Metodologia badań muzykologicznych
Teoria źródła muzycznego – jego krytyki i interpretacji. Zagadnienia edytorstwa muzycznego. Metodologia historiografii muzycznej z uwzględnieniem różnych jej kierunków w XX wieku. Problemy teoretyczno-estetyczne związane z badaniem dzieła muzycznego, jego analizą i interpretacją.
Treści kształcenia – umiejętności i kompetencje:
analizy tekstów metodologicznych z zakresu muzykologii, literaturoznawstwa i historii sztuki; analizy dzieła muzycznego; interpretacji dzieła muzycznego.

Katalog kierunków