KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów

kulturoznawstwo - treści programowe przedmiotów


TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH
Kultura z perspektywy różnych dyscyplin naukowych – 195 h
Rozumienie i status kategorii „kultura” w wybranych naukach humanistycznych i społecznych, to jest: socjologii, komunikacji społecznej, antropologii kultury. Dzieje kultury europejskiej i pozaeuropejskiej interpretowane w perspektywie wybranych koncepcji kultury. Postawy społeczne, wyobrażenia, wartości i język w poszczególnych okresach kultury. Przedmiot i metody badań socjologii kultury a także analiza sposobu definiowania kultury na gruncie socjologii powiązana z charakterystyką zmian relacji między kulturą i społeczeństwem. Socjologiczne ujęcie kultury symbolicznej oraz jej współczesnej, technologicznej transformacji. Charakterystyki komunikowania w rozwoju historycznym w kontekście społeczno-kulturowym i w powiązaniu z rozwojem technologii informacyjno-komunikacyjnych. Problematyka teorii komunikowania. Zagadnienia badań nad formami komunikowania, szkoły badawcze, modele komunikowania, metody analizy i interpretacji przekazów, zagadnienia komunikowania w kontekście społecznym, problemy globalizacji komunikowania i kultury, komunikowanie międzykulturowe, problematyka społeczeństwa informacyjnego. Szkoły antropologii kulturowej, dziedziny antropologii kulturowej i przykładowe wzory kultury.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
student powinien znać i stosować podstawowe kategorie używane w badaniach nad kulturą w różnych dyscyplinach. Powinien orientować się w różnicach w pojmowaniu zjawisk kulturowych w zależności od zajmującej się kulturą dyscypliny naukowej. Powinien znać podstawowe szkoły naukowe i teorie w zakresie poszczególnych dyscyplin. Powinien dokonywać samodzielnych porównań analiz zjawisk kultury z punktu widzenia poszczególnych dyscyplin naukowych.

Filozoficzne i metodologiczne podstawy kulturoznawstwa – 90 h

Przegląd zagadnień filozoficznych w perspektywie historycznej, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ontologicznej i epistemologicznej. Podstawowe pojęcia metodologii nauk humanistycznych oraz kategorie analizy języka i komunikacji z punktu widzenia filozofii. Logiczna teoria języka. Podstawowe pojęcia semiotyki. Semiotyka kultury – cele i metody badawcze.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
student powinien posiadać orientację w dziejach filozofii, znać główne szkoły filozoficzne i potrafić operować kategoriami używanymi w analizach filozoficznych. Powinien powiązać określone kategorie z poszczególnymi koncepcjami filozoficznymi. Powinien mieć opanowane schematy rozumowań i umieć oceniać ich prawdziwość. Powinien znać zagadnienia analizy logicznej i analizy języka oraz umieć zastosować je do badań nad kulturą.

Wiedza o sztuce i literaturze – 180 h

Metodologia badań w obszarze sztuki (kategorie używane przez literaturoznawstwo, jak i wiedzę o sztuce). Style uprawiania sztuki i literatury. Przedmiot i funkcje literaturoznawstwa. Syntetyczny przegląd kierunków badań literackich w XX stuleciu. Podstawy poetyki. Metody analizy i interpretacji. Literatura a inne sztuki. Perspektywy antropologii literatury. Sytuacja literatury we współczesnej kulturze. Podstawy wiedzy z historii i teorii sztuki ze szczególnym uwzględnieniem sztuki najnowszej. Prezentacja twórców oraz dzieł sztuki o znaczącym wpływie na dzieje kultury. Przemiany form ekspresji w sztuce –  kontynuowanie bądź zrywanie tradycji. Sztuka w jej funkcji kreacyjnej oraz funkcji towarzyszenia i dawania wyrazu ludzkiemu doświadczeniu. Teatr i widowiska kulturowe.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
student powinien posługiwać się kategoriami metodologicznymi oraz posiadać podstawową wiedzę o historii literatury i sztuki. Powinien umieć samodzielnie interpretować dzieła sztuki i literatury, a także oceniać wykonania utworów dramatycznych. Powinien umieć analizować dzieła sztuki najnowszej, literatury awangardowej czy awangardowych widowisk teatralnych lub parateatralnych.


TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH – 180 h
Teoretyczne podstawy wiedzy o kulturze
Podstawowe teorie kultury, kategorie używane w ich konstruowaniu. Krytyczna analiza wybranych teorii kultury. Systematyczny wykład teorii kultury. Filozoficzne i empiryczne podstawy wyodrębniania nauk o kulturze. Teoretyczna wiedza o kulturze w świetle poszczególnych szkół badawczych. Znakowy charakter kultury i jej aspekt komunikacyjny.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
student powinien znać podstawowe teorie kultury i umieć je krytycznie analizować, a także przedstawiać ich głębokie założenia o charakterze filozoficznym. Powinien umieć przestawić wady i zalety akceptowanej przez siebie teorii kultury. Powinien umieć analizować zjawiska kulturowe w oparciu o różne koncepcje kultury.

Podstawowe cechy współczesnej kultury audiowizualnej
Rozwój i stan obecny kultury audiowizualnej. Media i formy ich funkcjonowania. Audiowizualność jako kategoria poznawcza kultury. Powstawanie nowych wzorów partycypacji w kulturze opartych o kody audiowizualne i ważniejsze koncepcje filozoficzne oraz antropologiczne opisujące tę sytuację. Dyspozytyw kina i dyspozytyw telewizji w kulturze XX wieku. Cyberkultura.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
umiejętność pokazania specyfiki kultury audiowizualnej w odniesieniu do innych typów kultury oraz dystynktywnych cech tej kultury. Umiejętność analizy występujących w otoczeniu zjawisk kultury audiowizualnej.

Instytucje kulturalne i zasady ich działania

Funkcjonowanie instytucji kulturalnych i sposoby zarządzania nimi. Organizacja imprez i przedsięwzięć kulturalnych. Prawne i ekonomiczne podstawy instytucji kultury. Marketing i public relations w instytucjach kultury. Podstawowe pojęcia teorii reklamy, wpływu społecznego, autoprezentacji. Metody animacji kultury w różnych środowiskach. Poznanie różnorodnych form działania w kulturze poprzez praktyczne uczestnictwo w projektach. Poznanie ram instytucjonalnych działań animacyjnych. Opanowanie wiedzy o zarządzaniu instytucjami kultury. Diagnozowanie potrzeb społeczności lokalnej. Zasady organizacji kultury w Polsce i Europie – formy instytucjonalne, sposoby finansowania działań w dziedzinie animacji kultury. Sposoby budowania partnerstwa. Planowanie i przeprowadzenie projektu animacyjnego.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
student powinien znać podstawowe formy instytucji kulturalnych i posiadać elementarne umiejętności w zakresie zarządzania nimi. Powinien poznać metody animacji kultury w różnych środowiskach i różnych kontekstach społecznych.


TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH
Filozofia kultury – 60 h
Filozoficzne koncepcje kultury w filozofii nowożytnej (ze szczególnym uwzględnieniem tradycji filozofii niemieckiej – od Kanta do Hegla). Filozofia przełomu antypozytywistycznego (autonomiczne podejście do sfery kultury i nauk o kulturze). Wybrane tendencje filozofii drugiej połowy XX wieku.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
student powinien znać podstawowe koncepcje z zakresu filozofii kultury. Powinien samodzielnie porównywać je ze sobą i umieć w oparciu o tę wiedzę wykazać związki między filozofią kultury a konkretnymi koncepcjami antropologii kulturowej czy kulturoznawstwa.

Estetyka – 60 h

Zarys dziejów pojęcia estetyka oraz historia dziedziny wiedzy określanej tym pojęciem. Analiza pojęć wprowadzanych przez estetyki historyczne, kierunki estetyki filozoficznej XX wieku takie jak estetyka fenomenologiczna, strukturalna, pragmatyczna. Estetyki wywodzące się ze sztuki XX wieku i jej teorii, takie jak estetyka formalistyczna, awangardowa, postmodernistyczna – ich współudział w kształtowaniu kultury tego okresu. Najnowsze zjawiska w kulturze związane z estetyzacją życia codziennego, estetykami mediów elektronicznych oraz kulturą popularną.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
student powinien znać i umieć stosować kategorie z zakresu estetyki. Powinien znać szkoły i koncepcje estetyczne od starożytności do współczesności. W oparciu o tę znajomość powinien umieć interpretować konkretne dzieła sztuki zarówno tradycyjnej jak i współczesnej. 


TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH – 90 h
Antropologia kultury
Podstawy antropologicznego ujęcia kultury. Wyobraźnia antropologiczna. Kategorie antropologii kulturowej i społecznej. Najważniejsze wzory kultury. Problematyka: antropologii codzienności, antropologii słowa, antropologii obrazu, antropologii widowisk, antropologii filmu i audiowizualności.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
student powinien poznać szczegółowo historię i koncepcje antropologii kultury. Powinien stosować używane w tych koncepcjach kategorie do samodzielnej analizy zjawisk kulturowych.

Metody badań kulturoznawczych

Charakterystyka współczesnych metodologii badań kulturoznawczych: tekstualizm, nowy historyzm, poststrukturalizm, dekonstrukcjonizm, gender studies. Specyfika badań poszczególnych sfer rzeczywistości kulturowej i towarzyszące jej metody. Interpretacja tekstów, analiza dzieł kultury audiowizualnej, hermeneutyka źródeł historycznych. Specyfika badań terenowych. Techniki badania rynku kultury (ankiety, wywiady, kwestionariusze, obserwacje) oraz sposoby ich opracowania.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
student powinien poznać i samodzielnie stosować metody badań kultury. Powinien potrafić uzasadnić stosowanie określonej metody i powiązać ją z problematyką badawczą.

Katalog kierunków