KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów

scenografia - treści programowe przedmiotów


TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH
Wiedza o sztuce, literaturze dramatycznej, kulturze materialnej i muzyce – 120 h
Historia sztuki od prehistorii do końca XX wieku. Historia kultury materialnej – ubiór, wnętrza, meble. Historia kształtowania przestrzeni scenicznej od czasów antycznych do końca XX wieku. Historia dramatu i konwencji scenicznych. Epoki, style i kierunki  w kontekście zmian w technice filmowej i w odniesieniu do ogólnych trendów w kulturze. Historia dekoracji filmowej. Taniec w teatrze i teatr ruchu. Teatr lalek. Elementy wiedzy z zakresu mitologii i tradycji biblijnych. Podstawowe pojęcia i terminy muzyczne. Instrumenty muzyczne – ich podział. Zespoły wykonawcze. Budowa utworu muzycznego. Formy i epoki teatru muzycznego. Historia muzyki.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
orientowania się w dziejach sztuki; rozpoznawania wybranych elementów kultury materialnej poszczególnych epok, obszarów i warstw społecznych; interpretowania utworu dramatycznego; rozumienia podstaw historii teatru i literatury dramatycznej, a także historii filmu od jego narodzin do początku XXI wieku; orientowania się w podstawowej  wiedzy o muzyce, mitologii i Biblii.

Podstawowe problemy plastyczne – 120 h
Formowanie warsztatu malarskiego i rysunkowego. Problemy formy plastycznej, kompozycji, przestrzeni i koloru. Proporcje i perspektywa. Technika i technologia malarska i rysunkowa. Budowa planów przestrzennych na płaszczyźnie – sposoby tworzenia iluzji przestrzeni. Elementy trójwymiarowe – relief, obiekt na płaszczyźnie, przestrzeń rzeczywista. Skala, miara, proporcje. Przestrzenne układy rytmiczne – w naturze i w plastyce. Aranżacja elementów graficznych we wnętrzu i w przestrzeni otwartej. Interdyscyplinarne i intermedialne działania plastyczne w przestrzeni otwartej.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
tworzenia kompozycji plastycznych i struktur wizualnych; posługiwania się podstawowymi środkami wyrazu; komponowania przestrzeni i przestrzennego utworu plastycznego; kreacji artystycznej w oparciu o bogatą tradycję malarstwa i różnorodne środki plastyczne oraz nowe media; posługiwania się realistycznym rysunkiem.

Techniki informatyczne w sztuce – 45 h
Rejestracja i przetwarzanie obrazu. Przekazywanie informacji. Elektroniczne formy realizacji. Nowe technologie. Fotografia cyfrowa i jej możliwości.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
stosowania narzędzi informatycznych do wizualizacji projektu.


TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH – 270 h
Podstawy scenografii
Zasady współpracy z reżyserem i z zespołem realizacyjnym. Analiza tekstu dramatycznego oraz libretta i muzyki operowej. Współpraca z dyrygentem. Analiza przestrzeni scenicznej. Koncepcja inscenizacyjna. Dokumentacja projektowa. Historia i funkcja światła w teatrze. Narzędzia i park oświetleniowy – ich stosowanie w różnych przestrzeniach scenicznych. Obraz w filmie. Kostium i wnętrze – ich wzajemna zależność. Styl filmu i styl dekoracji filmowej. Właściwości optyki filmowej – ich wpływ na kształt projektu dekoracji. Dekoracje naturalne i budowane. Technologia materiałów używanych do budowy dekoracji. Technologia budowy dekoracji. Rysunek wykonawczy jako weryfikacja koncepcji.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
stosowania technik scenicznych i technologii budowy dekoracji;  współpracy ze scenografem teatralnym i filmowym oraz z zespołem technicznym; projektowania dekoracji i kostiumów; opracowywania projektów realizacyjnych i technicznych; przygotowywania makiet dekoracji.

Kostiumologia
Styl epoki – wpływ na ubiór, kształt sylwetki oraz sposób ubierania się. Ubiór a osobowość. Religia i obyczajowość a kostium. Strój jako wyróżnik stanowy i środowiskowy. Rodzaje tkanin. Techniki tkackie i farbiarskie. Metody patynowania i niszczenia. Konstrukcja ubioru i sposób szycia. 
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
projektowania i nadzorowania wykonywania kostiumu scenicznego i filmowego; przygotowywania projektów realizacyjnych kostiumów i ich detali.

Tworzenie spektaklu teatralnego i filmu
Przebieg realizacji spektaklu i filmu. Etapowość działań.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
czytania tekstu dramatycznego; współpracy ze scenografem teatralnym i filmowym; stosowania techniki teatralnej i filmowej.


TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH
Interpretacja tekstów literackich – 60 h
Twórcze czytanie tekstu dramatycznego, scenariusza filmowego i libretta operowego. Tworzenie koncepcji spektaklu lub filmu.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
samodzielnego opracowywania koncepcji scenografii; indywidualnego podejścia do opracowywanego tekstu; tworzenia własnej koncepcji inscenizacyjnej; opracowywania własnych scenariuszy na podstawie tekstów literackich.

Sztuka współczesna – 60 h
Sztuka polska i światowa od początku XX wieku –  podstawowe kierunki. Socrealizm i  sztuka nazistowskich Niemiec i Włoch. Socrealizm w Polsce. Najnowsze zjawiska w sztukach plastycznych, teatrze i filmie. Muzyka współczesna.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia najnowszych zjawisk w sztuce i muzyce; rozumienia najważniejszych osiągnięć w dziedzinie teatru, opery, filmu i muzyki XX wieku oraz odnoszenia się do nich we własnej twórczości.


TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH – 240 h
Projektowanie scenografii
Projektowanie scenografii dla teatru dramatycznego, opery, filmu i telewizji. Współpraca z reżyserem – analiza tekstu dramatycznego, scenariusza filmowego oraz libretta i muzyki operowej. Współpraca z dyrygentem – analiza muzyki i przestrzeni scenicznej. Koncepcja inscenizacyjna.  Dokumentacja. Zasady współpracy z zespołem realizacyjnym. Realizacja filmu fabularnego. Obraz w filmie. Kostium i wnętrze oraz ich wzajemna zależność. Rekwizyt grający – rekwizyt martwego planu. Styl filmu i styl dekoracji filmowej. Planowanie i improwizacja w produkcji filmowej. Projektowanie dekoracji filmowej. Właściwości optyki filmowej – wpływ na kształt projektu dekoracji. Dekoracje naturalne i budowane.  Makiety i dekoracje generowane komputerowo.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
projektowania scenografii dla teatru, opery, filmu lub telewizji; rozumienia podstawowych zagadnień z dziedziny technik scenicznych i technologii budowy dekoracji; świadomego interpretowania  stylu, konwencji oraz wymagań jakie niesie tekst; rozumienia, przetwarzania i interpretowania tekstów dramatycznych o różnym przeznaczeniu we współpracy z innymi twórcami i odtwórcami na scenie, w studiu lub w plenerze.

Projektowanie kostiumów
Projektowanie kostiumu dla różnych form teatralnych i gatunków filmowych. Kostium teatralny a kostium filmowy. Charakteryzacja jako wynik analizy postaci. Typy charakteryzacji. Efekty specjalne. Materiały charakteryzatorskie i narzędzia.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
projektowania kostiumów dla wszystkich typów widowisk i filmów we wszystkich stylach i konwencjach; rozumienia technik realizacji kostiumu; posługiwania się charakteryzacją jako narzędziem do budowy postaci scenicznej.

Realizacja spektaklu teatralnego i filmu
Analiza tekstu dramatycznego. Współpraca z reżyserem. Projekty scenografii i kostiumów. Realizacja dekoracji i kostiumów. Realizacja spektaklu – próby techniczne, ustawianie światła, próby generalne, próba świateł. Koordynacja, zhierarchizowanie i kontrola nad składowymi przedstawienia. Współpraca z pracownikami teatru. Współpraca z reżyserem  filmowym. Analiza scenariusza. Inscenizacja i obraz filmowy – kadr, kompozycja kadru, ramka kadru, obiektywy i głębia przestrzeni filmowej, ruch wewnątrzkadrowy, punkt widzenia kamery, wielkość planu, ciągłość ruchu na scenie, rozbicie sceny na ujęcia, pisanie scenopisu. Casting. Współpraca z różnymi pionami ekipy filmowej. Filmowanie we wnętrzach naturalnych i plenerze. Łączenie pleneru z wnętrzem. Źródła światła w kadrze. Praca autora zdjęć filmowych.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
współpracy z reżyserem teatralnym, filmowym oraz autorem zdjęć opartej na znajomości ich warsztatu pracy i środków artystycznych; współpracy z aktorami i zespołem realizacyjnym; realizacji spektaklu; współpracy z pionem produkcyjnym w filmie.

Katalog kierunków