KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów

historia - treści programowe przedmiotów


TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH
Język łaciński – 60 h
Zasady gramatyczne i słownictwo łacińskie. Podstawowa wiedza z historii języka. Kulturotwórcza rola języka łacińskiego.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
tłumaczenia i rozumienia tekstów źródłowych z czasów antycznych, średniowiecznych i wczesnonowożytnych.

Vademecum studiów historycznych – 30 h

Charakterystyka studiów historycznych i ich dziejów. Organizacja nauki historycznej w Polsce i Europie. Warsztat pracy historyka.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozpoznawania i rozumienia przemian w zakresie przedmiotu badań historycznych oraz wzbogacania reguł i metod warsztatowych w okresie od pojawienia się historiografii krytycznej; sprawnego posługiwania się literaturą i źródłami; doskonalenia techniki sporządzania notatek i zbierania informacji – również przy pomocy technologii cyfrowej.

Nauki pomocnicze historii – 60 h

Reguły krytyki formalnej w odniesieniu do określonych rodzajów źródeł  historycznych. Stopień autentyczności i wiarygodności oraz wartość informacyjna źródła. Przedmiot i metodyka badawcza nauk pomocniczych historii oraz ich osiągnięcia.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
kształcenia i doskonalenia umiejętności posługiwania się krytyką zewnętrzną i wewnętrzną źródeł historycznych; opisu, analizowania i uogólniania informacji źródłowych; przyswajania przedmiotu
i metod badawczych nauk pomocniczych historii oraz nauk wspomagających badania historyczne.


TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH – 420 h
Historia starożytna
Dzieje polityczne, gospodarka, społeczeństwo oraz kultura starożytnego Wschodu, starożytnej Grecji i Rzymu.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia przemian gospodarczych, społecznych i kulturowych w czasach antycznych; charakterystyki związków cywilizacji nowoczesnej z dziejami starożytnej Grecji i Rzymu; rozumienia wspólnych korzeni kultury europejskiej (tradycja judeochrześcijańska, prawo rzymskie).

Prahistoria ziem polskich
Życie i losy mieszkańców ziem polskich w okresie do powstania państwa polskiego – ich gospodarka, organizacja społeczna i kultura.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
poznania i rozumienia specyfiki ziem polskich w okresie pradziejów; opisu życia mieszkańców tych ziem i ukazywania związków z terenami sąsiednimi.

Historia średniowieczna
Dzieje polityczne świata i Europy w okresie średniowiecza. Stosunki międzynarodowe, gospodarka, społeczeństwo oraz kultura w okresie średniowiecza. Dzieje polityczne Polski. Gospodarka, społeczeństwo oraz kultura państwa polskiego w okresie średniowiecza.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia przemian w świecie i Europie po upadku imperium rzymskiego; rozumienia specyfiki Europy i jej rozwoju w tamtej epoce; wyjaśniania procesów kształtowania się państwowości polskiej oraz jej przeobrażeń w średniowieczu; rozumienia i analizy przemian gospodarczo-społecznych, ustrojowych i kulturowych w Polsce.

Historia nowożytna
Dzieje polityczne świata i Europy do końca XVIII wieku. Stosunki międzynarodowe, gospodarka, społeczeństwo oraz kultura w czasach nowożytnych. Dzieje polityczne Polski. Gospodarka, społeczeństwo oraz kultura państwa polskiego
w czasach wczesnonowożytnych.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia przemian w świecie i Europie od renesansu do oświecenia; interpretacji roli Europy w dziejach świata w następstwie odkryć geograficznych; rozumienia przebiegu i skutków reformacji; rozumienia roli Polski w Europie, jej dziejów gospodarczo-społecznych, ustrojowych i kulturalnych.

Historia XIX wieku
Dzieje polityczne świata i Europy do 1918 roku. Stosunki międzynarodowe, gospodarka, społeczeństwo oraz kultura w XIX wieku. Dzieje polityczne, gospodarka, społeczeństwo oraz kultura ziem polskich w XIX wieku.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia przemian w Europie i świecie od rewolucji francuskiej do końca I wojny światowej; analizy wydarzeń i procesów ukazujących zachodzące wówczas przemiany; opisu losów Polaków żyjących pod zaborami i w diasporze.

Historia XX wieku
Dzieje polityczne świata i Europy w XX wieku. Stosunki międzynarodowe, gospodarka, społeczeństwo oraz kultura w XX wieku. Dzieje polityczne Polski. Gospodarka, społeczeństwo oraz kultura państwa polskiego w XX wieku.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia przemian w Europie i świecie od traktatu wersalskiego do końca XX wieku; analizy wydarzeń i procesów ukazujących przemiany cywilizacyjne; interpretacji zmierzchu roli Europy w świecie; rozumienia wpływu dwóch totalitaryzmów na dzieje Europy; analizy procesu odbudowy państwowości polskiej i walk o niepodległość; rozumienia najnowszej historii Polski od powstania „Solidarności” do chwili obecnej.


TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH
Statystyka i demografia historycznej – 45 h
Metody statystyczne w badaniach historycznych zjawisk masowych, zwłaszcza w zakresie stanu i struktury zaludnienia oraz przeobrażeń w dziejach. Wpływ potencjału demograficznego poszczególnych regionów na różne sfery ich życia.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
posługiwania się metodami statystycznymi w badaniu zjawisk masowych; analizy procesów społecznych,  przemian ludnościowych, zróżnicowania etnicznego i migracji.

Translatorium z języka łacińskiego lub nowożytnego – 60 h

Pogłębienie znajomości języka oraz kształcenie sprawności przekładu tekstów źródłowych.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
tłumaczenia tekstów źródłowych oraz analizy zawartych w nich informacji.


TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH – 165 h
Warsztat naukowy historyka
Podstawowe elementy warsztatu historyka w zakresie wybranej epoki. Procedury i reguły badawcze.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
posługiwania się regułami i procedurami badawczymi; opisu i analizy informacji źródłowych; tworzenia kwestionariusza badawczego na podstawie wiedzy źródłowej i pozaźródłowej; analizy wydarzeń i procesów historycznych w związkach przyczynowo-skutkowych oraz w perspektywie porównawczej; rozwijania sprawności opisu badanych zjawisk i procesów.

Metodologia historii i historia historiografii

Najważniejsze problemy badawcze, metodologiczne i interpretacyjne historii. Dawne i współczesne osiągnięcia naukowe w zakresie nauk historycznych.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia podstawowych pojęć metodologicznych; analizy dawnych i współczesnych teorii historiozoficznych; analizy procesu dziejowego; posługiwania się metodami historycznymi do opisu wydarzeń, zjawisk i procesów; analizy rozwoju historiografii w kontekście tradycji i nowoczesności; samodzielnego korzystania z dorobku historiografii.

Katalog kierunków