KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów

filologia polska - treści programowe przedmiotów


 TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH
Język łaciński z elementami kultury antycznej – 60 h
Podstawowe zasady gramatyczne i słownictwo łacińskie. Elementy wiedzy o kulturze antycznej i jej recepcji w kulturze polskiej.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
tłumaczenia i rozumienia łacińskich sentencji i terminologii naukowej; rozpoznawania znaczeń i funkcji odwołań do kultury antycznej w kulturze polskiej.

Wiedza o kulturze – 30 h

Tradycja i współczesność kultury europejskiej. Elementy antropologii kultury. Problemy kultury popularnej. Rola przekazów wizualnych i audialnych w dawnej i nowej kulturze. Pluralizm kulturowy; kultura alternatywna. Związki różnych kultur i sztuk.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
interpretowania zjawisk kultury europejskiej w ujęciu historycznym i współczesnym; rozumienia miejsca i perspektyw rozwoju kultury europejskiej we współczesnym świecie; interpretowania zjawisk rozwijającej się kultury masowej; dostrzegania związków kultury wysokiej i popularnej; funkcjonowania w mediach.

Historia filozofii – 30 h
Podstawowe pojęcia z historii myśli filozoficznej. Miejsce filozofii w kulturze. Ogólny zarys rozwoju filozofii europejskiej  Wybrane zagadnienia z historii filozofii od epoki starożytnej do współczesności.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: 
czytania i interpretacji tekstu filozoficznego;  przygotowania do samodzielnych studiów w zakresie historii myśli filozoficznej.
Historia Polski – 30 h
Dzieje polityczne, przemiany gospodarcze, społeczne i kulturowe na ziemiach polskich od czasów prehistorycznych po współczesność. Historia państwa polskiego i jego mieszkańców na tle dziejów Europy i świata.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: 
rozumienia dziejów gospodarczo-społecznych, ustrojowych i kulturalnych Polski oraz ich przyczyn; rozumienia procesu dziejowego oraz jego wpływu na ewolucję życia kulturalnego.

Nauki pomocnicze filologii polskiej – 30 h
Dokument i jego typologia. Bibliografia literaturoznawcza i językoznawcza. Opis bibliograficzny. Morfologia książki. Zasady przygotowywania prac pisemnych. Korzystanie z zasobów baz danych i sieci internetowej.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
gromadzenia informacji bibliograficznych,  sporządzania opisu bibliograficznego i bibliografii załącznikowej; posługiwania się kompendiami i słownikami; pozyskiwania i selekcji informacji z zasobów sieci internetowej i baz danych.


TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH – 420 h
Historia literatury polskiej
Literatura polska od jej początków po czasy obecne. Kanon literatury polskiej. Periodyzacja literatury: epoki okresy, prądy oraz ich kulturowe i historyczne uwarunkowania. Historycznoliteracka analiza i interpretacja dzieła literackiego. Estetyki, obiegi, style, tendencje, dylematy przeszłości i współczesności. Wybrane zagadnienia z literatury powszechnej. Główne tendencje rozwojowe literatury najnowszej.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia najważniejszych dzieł i zjawisk polskiej literatury; rozumienia istoty procesu historycznoliterackiego; wskazywania i wykorzystywania w interpretacji właściwych kontekstów pozaliterackich, rozeznawania się w ośrodkach życia literackiego i kulturalnego, ruchu wydawniczym, głównych ośrodkach wydawania prasy literackiej oraz miejscach  najważniejszych debiutów lub edycji; rozróżniania i definiowania historycznych stylów i poetyk; opisu i interpretacji przemian życia literackiego, przełomów estetycznych i komunikacyjnych, problemów unifikacji i różnicowania w obrębie najnowszej literatury i kultury; samodzielnej oceny wartości artystycznej i poznawczej dzieła literackiego.

Teoria literatury
Poetyka dzieła literackiego w zakresie wersyfikacji, stylistyki, kompozycji oraz genologii. Najważniejsze zagadnienia z poetyki historycznej. Podstawy teorii dzieła literackiego i procesu historycznoliterackiego. Zagadnienia warsztatu literaturoznawczej analizy i interpretacji; znajomość wybranych szkół interpretacji.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
interpretacji dzieł literackich z różnych epok, konwencji i kategorii estetycznych; pisania interpretacji recenzji oraz esejów literackich; stosowania różnych metod interpretacji; lektury tekstu teoretycznoliterackiego; dialogicznego zestawiania różnych stanowisk, dotyczących określonego problemu teoretycznego; wyrażania własnego, uargumentowanego poglądu; wykorzystywania teoretycznej w badaniach historycznoliterackich,  operowania tekstem literackim jako egzemplum zagadnienia teoretycznego.

Językoznawstwo historyczne i współczesne
Język prasłowiański, gramatyka historyczna języka polskiego. Historia języka polskiego - podstawowe zagadnienia stylistyki historycznej. analiza historycznojęzykowa tekstów staropolskich. Gramatyka opisowa języka polskiego, kultura języka polskiego, stylistyka współczesna. Wybrane zagadnienia z leksykografii oraz  leksykologii, pragmalingwistyki i lingwistyki tekstu. Najważniejsze teorie językoznawcze XIX i XX w. i ich twórcy.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: 
analizy historycznojęzykowej tekstów staropolskich; rozumienia procesów rozwojowych języka polskiego od początku jego historii po współczesność; analizy gramatycznej i leksykalnej tekstów pochodzących z różnych odmian współczesnej polszczyzny; interpretowania zjawisk i tendencji charakterystycznych dla polszczyzny przełomu XX i XXI wieku; tworzenia różnorodnych tekstów na poziomie normy wzorcowej oraz normy potocznej;  korzystania z różnego typu słowników (w wersji książkowej i elektronicznej); analizy językowej tekstu w powiązaniu z założeniami danej teorii lingwistycznej.


TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH
Teoria kultury – 30 h
Filozoficzne podstawy teorii kultury. Współczesne modele przemian kulturowych. Oddziaływanie przemian kulturowych na refleksję literaturoznawczą i językoznawczą.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
językowego opisu i interpretacji zjawisk z obszaru historii i teorii literatury; stosowania wiedzy o języku w kontekście ewolucji kultury.


 TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH – 210 h
Literaturoznawstwo
Literatura polska do roku 1918, na szerokim tle kulturowym, z uwzględnieniem perspektywy komparatystycznej, filozoficznej i antropologicznej. Dzieje krytyki literackiej i refleksji literaturoznawczej w piśmiennictwie polskim. Współczesna literatura, krytyka i refleksja literaturoznawcza na tle europejskiej i światowej myśli filozoficznej, estetycznej, antropologicznej i dyskursów humanistyki. Obraz zjawisk literackich w obrębie szeroko rozumianych pojęć kulturowych. Historyczny rozwój teorii literatury – od starożytności po czasy współczesne – jej związki z innymi dziedzinami wiedzy: filozofią, psychologią, językoznawstwem, semiotyką i socjologią.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
krytycznej wypowiedzi – ustnej i pisemnej – w formie eseju i rozprawy; rozróżniania stylów, konwencji, poetyk i estetyk literackich; samodzielnej oceny wartości  artystycznej i poznawczej dzieła literackiego; krytycznej refleksji nad procesami zachodzącymi we współczesnej i dawnej kulturze; współtworzenia rzeczywistości humanistycznej własnego środowiska; odbioru różnorodnych symboli kultury.

Metodologia badań nad językiem
Przegląd i charakterystyka wybranych stanowisk metodologicznych od czasów najdawniejszych po współczesność. Dokonania wybitnych badaczy języka.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
formułowania założeń metodologicznych; wyboru stanowiska metodologicznego w pracy naukowo-badawczej. 
Metodologia badań literackich
Przegląd i charakterystyka wybranych stanowisk metodologicznych od czasów najdawniejszych po współczesność. Dokonania i poglądy wybitnych badaczy literatury.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
formułowania założeń metodologicznych; krytycznej weryfikacji tekstu naukowego; pisania tekstów historycznoliterackich i krytycznoliterackich; rozumienia najważniejszych tendencji metodologicznych.

Językoznawstwo
Historia języka polskiego – system fonologiczny, gramatyczny i leksykalny. Funkcjonalno-stylistyczne i regionalne zróżnicowanie polszczyzny w ujęciu diachronicznym. Język w kontekście epok literackich. Typologia odmian współczesnego języka polskiego. Semantyka i aksjologia. Systemy semiotyczne. Komunikacja językowa – interpersonalna i interkulturowa. Stylistyka. Onomastyka. Współczesna dialektologia, socjolingwistyka i etnolingwistyka. Główne teorie i szkoły językoznawcze – językoznawstwo polonistyczne i ogólne.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
analizy diachroniczno-synchronicznej i interpretacji tekstów artystycznych, publicystycznych i użytkowych z różnych epok; analizy nazw własnych na tle językowym, historycznym i kulturowym; tworzenia i redagowania tekstów należących do różnych odmian języka; rozpoznawania sytuacji komunikacyjnych i osiągania zamierzonych celów komunikacyjnych.

Katalog kierunków