KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów

filologia - treści programowe przedmiotów


TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH
Praktyczna nauka języka obcego – 240 h
Kształcenie i rozwijanie  podstawowych sprawności językowych –pisania, czytania, mówienia, rozumienia. Doskonalenie umiejętności poprawnego posługiwania się językiem w mowie i piśmie – zasady tworzenia rozbudowanych wypowiedzi ustnych i pisemnych.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: 
poprawnego wykorzystania języka w zakresie różnych rodzajów komunikacji językowej; komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych; rozumienia i tworzenia tekstów zróżnicowanych stylistycznie i funkcjonalnie; swobodnego wyrażania złożonych sądów i opinii;  posługiwania się językiem naukowym.

Nauka drugiego języka obcego – 120 h
Kształcenie i rozwijanie podstawowych sprawności językowych –pisania, czytania, mówienia, rozumienia.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: 
poprawnego posługiwania się językiem w zakresie podstawowych rodzajów komunikacji językowej; komunikowania się w typowych sytuacjach społecznych; poprawnego redagowania tekstów oraz wyrażania  sądów i opinii.


 TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH – 270 h
Wiedza o języku i komunikacji
Kategorie językowe. Poziomy analizy języka. Wybrane zagadnienia historii językoznawstwa. Współczesne szkoły i nurty językoznawstwa. Praktyczne zastosowanie badań nad językiem. Opis języka obejmujący fonetykę, fonologię, morfologię, składnię, semantykę i pragmatykę w perspektywie synchronicznej. Historyczny rozwój języka z uwzględnieniem cech systemu gramatycznego na najistotniejszych etapach jego rozwoju. Periodyzacja. Zmiany w słownictwie i gramatyce. Wpływ czynników społeczno-kulturowych na rozwój języka. Lektura zabytków piśmiennictwa. Pojęcia i zasady analizy porównawczej języków. Teoria i zastosowania badań kontrastywnych. Zarys rozwoju porównywanych języków. Modele struktury języków naturalnych z wykorzystaniem wybranych pojęć matematyki. Teoria gramatyk formalnych z zastosowaniem do języków oprogramowania.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: 
wykorzystania pojęć i metod współczesnego językoznawstwa do analizy tekstów i dyskursu; interpretacji gramatycznej dowolnego tekstu; stosowania zasad i reguł gramatycznych współczesnego języka;  rozumienia i analizy tekstów pochodzących z wcześniejszych etapów rozwoju języka; opisu i analizy zróżnicowania fonetycznego, fonologicznego, morfologicznego i składniowego porównywanych języków oraz struktury tworzonych w nich tekstów.

Wiedza o literaturze i kulturze wybranego obszaru językowego
Historia piśmiennictwa i/lub tradycji ustnej wybranego obszaru językowego uwzględniająca kanon literatury – poezji, dramatu, prozy. Problematyka periodyzacji dziejów literatury. Wprowadzenie do metodologii interpretacji dzieł literackich z uwzględnieniem ich kontekstu – kulturowego i historycznego. Charakterystyka rozwoju procesów historyczno-literackich, prądów i kierunków. Teoria dzieła literackiego i jego odbioru. Podstawowe pojęcia z zakresu poetyki i teorii literatury. Elementy historii i kultury wybranego obszaru językowego wyznaczające jego tożsamość i specyfikę. Elementy materialne i symboliczne określające charakter wybranej kultury –środowisko geograficzne, instytucje, kontekst społeczny i religijny.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: 
stosowania metajęzyka współczesnego literaturoznawstwa w celu jego praktycznego stosowania w analizie i interpretacji dzieła literackiego; rozumienia i analizy tekstów literackich; rozumienia ciągłości i przemian literatury wybranego obszaru językowego; rozumienia kultury wybranego obszaru językowego; rozumienia historycznego zakorzenienia i różnorodności kultury.

Wiedza o akwizycji i nauce języków
Wprowadzenie do problematyki akwizycji języka – pierwszego, drugiego, kolejnych. Wprowadzenie do teorii komunikacji językowej.  Psycholingwistyczne podstawy działań językowych. Kształcenie w zakresie uczenia się języków obcych i ich nauczania.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: 
ustawicznego doskonalenia sprawności uczenia się języka (języków); wykorzystywania sprawności uczenia się języków obcych do rozwijania aktywności poznawczych w praktyce komunikacyjnej, translatorskiej i nauczycielskiej; nauczania języków obcych.


TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH
Praktyczna nauka języka specjalności – 180 h
Doskonalenie sprawności językowych (w mowie i w piśmie). Nauka języka specjalistycznego. Doskonalenie umiejętności poprawnego i swobodnego posługiwania się językiem: zasady tworzenia rozbudowanych wypowiedzi ustnych i pisemnych.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: 
sprawnego, swobodnego i poprawnego posługiwania się językiem w zakresie różnorodnych rodzajów komunikacji językowej;  komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych; rozumienia i  tworzenia tekstów zróżnicowanych stylistycznie; wyrażania złożonych sądów i opinii; swobodnego posługiwania się  językiem specjalistycznym.


TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH – 120 h
Językoznawstwo i językoznawstwo stosowane
Specyfika badań z zakresu językoznawstwa i językoznawstwa stosowanego. Związki językoznawstwa z innymi dyscyplinami nauki. Socjolingwistyka. Psycholingwistyka. Lingwistyka matematyczna. Nauka o informacji. Teoria przekładu. Komunikacja międzykulturowa. Zagadnienia akwizycji języków.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: 
wyboru i stosowania odpowiedniej  metody badawczej do opisu, analizy i interpretacji zjawisk językowych; przekładu i oceny jakości tłumaczenia; rozumienia złożoności mechanizmów komunikacji międzykulturowej; stosowania lingwistyki matematycznej w językoznawstwie komputerowym, korpusach i leksykografii.

Literaturoznawstwo

Wybrane zagadnienia historii literatury: geneza dzieła literackiego, instytucje literackie, publiczność literacka, recepcja twórczości literackiej. Charakterystyka współczesnej teorii literatury i metodologii badań literackich. Socjologia i antropologia literatury. Podstawy teorii i praktyki przekładu artystycznego.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: 
wyboru i stosowania odpowiedniej metody badawczej do opisu zjawisk historyczno-literackich; stosowania innowacji metodologicznych do analizy i interpretacji tekstu literackiego; oceny jakości przekładu artystycznego i podstawowych sprawności w tym zakresie.

Kulturoznawstwo
Elementy historii kultury wybranego obszaru językowego. Problematyka zróżnicowania kultury współczesnej. Zaawansowana antropologia kulturowa. Studia nad językowym charakterem zjawisk w obrębie kultury. Analiza języka mediów. Analiza elementów kultury popularnej, zwłaszcza w jej wymiarze językowym.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: 
powiązania współczesnych zjawisk kulturowych w ich wymiarze językowym z przeszłością i tradycjami wybranej kultury; analizy i interpretacji językowego przekazu medialnego; opisu i analizy kultury popularnej pod kątem jej wpływu na komunikację językową.

Katalog kierunków