KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów

reżyseria dźwięku - treści programowe przedmiotów


TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH
Matematyka – 60 h
Liczby zespolone. Wyznaczniki. Algebra macierzy. Ciągi liczbowe. Funkcje elementarne. Funkcje dwóch zmiennych. Ciągłość i granica funkcji. Elementy rachunku różniczkowego. Równania różniczkowe zwyczajne. Równania różniczkowe cząstkowe. Elementy rachunku całkowego. Szeregi liczbowe i funkcyjne. Szeregi potęgowe. Ciągi i szeregi ortogonalne. Szereg trygonometryczny Fouriera. Równanie struny. Równanie fali.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
wykorzystywania matematyki w analizie zagadnień z zakresu reżyserii dźwięku; opisu matematycznego zagadnień z zakresu akustyki i elektroakustyki.

Akustyka – 60 h
Akustyka fizyczna. Elementy wiedzy o słyszeniu. Teoria sygnałów. Akustyka muzyczna. Akustyka pomieszczeń.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
poruszania się w obszarze akustyki ogólnej i psychoakustyki; rozumienia zasad działania tradycyjnych instrumentów muzycznych; rozumienia funkcjonowania organu mowy; rozumienia zasad funkcjonowania elektronicznych instrumentów muzycznych; rozpoznawania systemów i skal muzycznych; rozumienia zjawisk i prawidłowości występujących w polu akustycznym we wnętrzach.

Elektroakustyka – 60 h
Elementy toru fonicznego. Metody zapisu i transmisji analogowej i cyfrowej sygnałów fonicznych. Charakterystyka urządzeń elektroakustycznych. Systemy dźwiękowe. Monofonia. Stereofonia. Kwadrofonia. Systemy wielokanałowe. Dźwięk filmowy. Kino domowe. Ambiofonia. Układy i systemy głośnikowe. Układy funkcjonalno-przestrzenne systemów nagłośnienia.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia pojęć z zakresu elektroakustyki; analizy zjawisk elektroakustycznych; pomiaru i przetwarzania sygnałów audio w technice analogowej i cyfrowej; stosowania przetworników elektroakustycznych; stosowania analogowych i cyfrowych urządzeń elektroakustycznych.

Podstawy historii filmu – 60 h
Początki kinematografii – film niemy. Film popularny. Film jako sztuka. Film dźwiękowy – charakterystyczne nurty, szkoły narodowe, indywidualności twórcze. Film a telewizja. Film szerokoekranowy. Film stereofoniczny. Film jako zjawisko socjologiczne – w skali lokalnej i światowej.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
orientowania się w zagadnieniach związanych z rozwojem sztuki filmowej; postrzegania filmu jako zjawiska społecznego; rozpoznawania charakterystycznych cech filmów pochodzących z różnych okresów i z różnych szkół; identyfikowania najważniejszych dzieł sztuki filmowej.

Kształcenie słuchu – 75 h
Wzrokowe czytanie tekstów muzycznych. Metody korekty błędów popełnianych przez wykonawców. Kształtowanie reakcji na zjawiska dźwiękowe. Doskonalenie słyszenia harmonicznego. Rozpoznawanie brzmienia instrumentów w pełnej ich skali – w utworach solowych, kameralnych i orkiestrowych.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozpoznawania i zapisu interwałów, akordów i struktur akordowych; rozpoznawania liczby dźwięków, ambitusu i rejestru wielodźwięków o budowie nietercjowej; określania zmian w akordzie; określania podobieństw i różnic między dwoma akordami; pisania dyktand muzycznych; korekty błędów; grania progresji i ćwiczeń w transpozycji; czytania nut głosem.

Czytanie partytur – 30 h
Zapis tekstu muzycznego w nietypowych kluczach. Zasady analizy partytur. Zasady transkrypcji partytur. Zasady opracowania partytur.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
czytania partytur przygotowanych do gry na fortepianie; analizy nagrywanego dzieła muzycznego pod kątem charakterystycznych cech instrumentów, ich roli i właściwości akustycznych.

Propedeutyka muzyki elektroakustycznej – 30 h
Geneza muzyki elektroakustycznej. Muzyka konkretna, muzyka elektroniczna, music for tape. Taśma plus żywy wykonawca. Głos ludzki w muzyce elektroakustycznej. Rola partytury. Typy kompozytorów. Rola realizatora dźwięku. Muzyka elektroakustyczna w radiu, filmie, teatrze, telewizji, wystawiennictwie. Muzyka komputerowa. Współczesny warsztat muzyki elektroakustycznej.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia zagadnień estetycznych i warsztatowych związanych z historią, twórczością i realizacją muzyki elektroakustycznej.

Montaż cyfrowy – 15 h
Przetworniki A/D i D/A. Nadpróbkowanie, dithering, jitter. Platformy komputerowe. Systemy operacyjne – klasyfikacja, konfiguracje sprzętowe, wersje programowe. Dyski, interfejsy, SCSI (Small Computer Systems Interface). Synchronizacja sygnałów cyfrowych. Podstawowe operacje, skróty klawiaturowe. Konfiguracja miksera sytemu montażowego. Wtyczki (plugin). Menu listy regionów audio. MIDI (Musical Instrument Digital Interface). Listy śladów i grup. Operacje destrukcyjne. Automatyka systemu montażowego. Synchronizacja z zewnętrznym źródłem kodu czasowego.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
posługiwania się cyfrowym systemem montażu nieliniowego; posługiwania się cyfrową technologią audio; dokonywania synchronizacji – cyfrowej oraz obrazu z dźwiękiem; analizowania i rozumienia zagadnień montażu.


TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH – 210 h
Podstawy reżyserii muzycznej
Nagrywanie: głosu ludzkiego, instrumentu solowego, zespołu kameralnego, chóru, zespołu orkiestrowego oraz zespołu muzyki rozrywkowej. Operowanie przestrzenią akustyczną sali koncertowej lub studia nagraniowego. Kształtowanie kryteriów fonograficznych. Hierarchia kryteriów w pracy studyjnej. Problemy technologiczne nagrań muzycznych – nagrania stereofoniczne dwukanałowe, nagrania stereofoniczne wielokanałowe (surround).
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
stosowania różnych technik mikrofonowych; dokonywania rejestracji muzyki poważnej i rozrywkowej w systemach wielokanałowych.

Podstawy reżyserii dźwięku w filmie i telewizji
Właściwości sprzętu operatorskiego i aparatury dźwiękowej używanej w filmie. Synchronizacja obrazu i dźwięku. Organizacja produkcji filmowej. Technologia udźwiękowienia filmu dokumentalnego i fabularnego.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
posługiwania się warsztatem operatora dźwięku i montażysty dźwięku w filmie.

Fonograficzna analiza partytur
Fonograficzne kryteria oceny nagrań muzycznych. Analiza porównawcza nagrań. Organizacja pracy podczas sesji nagraniowej muzyki klasycznej. Praca z partyturą podczas nagrania. Kwalifikacja wartości materiału. Znaki stenograficzne w pracy z partyturą. Przygotowanie partytury i materiału do montażu muzycznego. Kryteria oceny interpretacji wykonawczej.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
oceny jakości fonograficznej nagrania muzyki klasycznej; hierarchizacji kryteriów oceny jakości fonograficznej nagrań; oceny jakości sztuki wykonawczej (interpretacyjnej); pracy z partyturą podczas sesji nagraniowej; podejmowania szybkich i trafnych decyzji; orientowania się w stenograficznym opisie wydarzeń w trakcie rejestracji nagrania.

Montaż muzyczny
Montaż analogowy i cyfrowy – problemy ergonomiczne. Ochrona oryginału. Wyszukiwanie punktów montażowych nagrania, korelacja z partyturą, nanoszenie znaków montażowych. Ocena i wybór wersji. Usuwanie zakłóceń. Różnice w montażu muzycznym i montażu tekstu słownego.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
montażu nagrań muzycznych i słownych; rozumienia roli montażu w procesie tworzenia nagrań dźwiękowych.

Nagrania dokumentalne
Rodzaje i zasady montażu. Czyszczenie materiałów – 100%. Synchronizacja obrazu i dźwięku. Czytanie dokumentacji z planu i montażowni obrazu. Dokumentacja nagrań postsynchronów dialogów. Dubbing. Źródła pozyskiwania efektów dźwiękowych i atmosfer. Zasady rozkładanie materiałów na ślady. Wybór muzyki do filmu. Montaż muzyki z obrazem. Nagrania muzyczne dla potrzeb obrazu. Ton międzynarodowy.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
 sporządzania i czytania dokumentacji na różnych etapach pracy nad obrazem i dźwiękiem; montażu dźwięku; orientowania się co do rynku nośników i sprzętu stosowanego w różnych działach montażu; samodzielnego montażu obrazu i dźwięku na nośnikach tradycyjnych.

Ilustracja dźwiękowa
Ilustracja dźwiękowa – rola i oddziaływanie dramaturgiczne. Funkcja muzyki i efektów dźwiękowych w różnych formach przekazu. Rola elementów muzycznych. Formy muzyczne w ilustracji dźwiękowej. Korelacja ilustracji dźwiękowej z obrazem i tekstem. Opracowanie dźwiękopisu. Znakowanie materiału filmowego. Ilustracja dźwiękowa słowa. Ilustracja dźwiękowa – obrazu, krótkich form i tematów, felietonu filmowego, tematu okolicznościowego, większych form. Zgranie ilustracji dźwiękowej w sali synchronizacyjnej i w studio.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
stosowania warsztatu właściwego dla ilustracji dźwiękowej; wykorzystywania estetycznych, technologicznych i organizacyjnych aspektów ilustracji dźwiękowej.

Solfeż barwy
Barwa dźwięku – widmo, modyfikacje barwy dźwięku, opis barwy dźwięku. Wrażliwość słuchu na zmiany cech fizycznych dźwięku. Słyszalność zakłóceń w torze elektroakustycznym. Barwy rejestrów instrumentów muzycznych. Cechy barwy związane ze zmiennością dźwięku w czasie. Zależności między barwą i głośnością muzyki oraz między barwą i wysokością dźwięku. Zjawisko maskowania dźwięku. Słyszenie przestrzenne. Słuchowa ocena jakości urządzeń elektroakustycznych.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozpoznawania i opisu barwy dźwięku; wielowymiarowej, słuchowej oceny jakości dźwięku.

Technika studyjna
Studio nagraniowe – pojęcia podstawowe. Sprzęt amatorski a sprzęt profesjonalny. Przesyłanie sygnałów fonicznych w studio. Stół mikserski. Analogowa technika studyjna. Zakłócenia. Współpraca urządzeń studyjnych. Podstawowe pomiary wykonywane w studio. Cyfrowa technika studyjna. Cyfrowa rekonstrukcja nagrań. Współpraca cyfrowych urządzeń studyjnych.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
wykorzystywania sprzętu w studio nagraniowym; realizowania nagrań.


TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH
Aranżacja – 15 h
Instrumentowanie na dowolny zespół instrumentalny. Harmonizacja, rytmizacja, zmiany stylistyczne utworu. Kontrapunktowanie i parafrazowanie. Instrumentowanie na instrumenty używane w muzyce jazzowej i rozrywkowej.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
instrumentacji muzyki jazzowej i rozrywkowej; orientowania się w stylistyce, harmonii, melice, formie oraz rytmice twórczości jazzowej i rozrywkowej; rozpoznawania twórczości wybitnych muzyków jazzu; rozpoznawania charakterystycznych zespołów jazzu i muzyki rozrywkowej.

Instrumentacja symfoniczna – 15 h
Instrumenty – zastosowania, skale, rejestry, klucze. Grafika partytury. Łączenie głosów w sekwencjach harmonicznych. Instrumentacja na małe zespoły. Instrumentacja utworu klasycznego na małą orkiestrę symfoniczną.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
instrumentacji i sporządzania partytury; wykorzystywania programów komputerowych do sporządzania partytur i instrumentalizacji.

Estetyka dzieła filmowego – 15 h
Film jako dzieło syntetyczne. Środki wyrazowe sztuk graficznych (fotografiki, malarstwa, rysunku), sztuki muzycznej, literatury (faktu i fikcji) oraz dramatu scenicznego jako podstawa estetyki filmu. Gatunki filmowe. Scenariusz a realizacja filmu. Odbiór indywidualny i odbiór społeczny filmu. Postęp techniczny a rozwój języka filmowego.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
krytycznej oceny dzieła filmowego.

Historia filmu – 15 h
Rozwój technologii realizacji i dystrybucji filmów w kontekście historycznym. Festiwale filmowe. Nagrody akademii filmowych. Kino domowe – filmoteki domowe, systemy dostępowe do zbiorów filmowych.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
orientowania się w zagadnieniach rozwoju sztuki filmowej; rozumienia roli sztuki filmowej jako zjawiska społecznego; rozpoznawania charakterystycznych cech filmów z różnych okresów i szkół; rozpoznawania najważniejszych dzieł z przeszłości oraz współczesności twórczości filmowej.


TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH – 180 h
Reżyseria muzyczna
Technologia nagrań muzycznych. Nagrania stereofoniczne dwukanałowe i nagrania stereofoniczne wielokanałowe (surround). Kształtowanie kryteriów fonograficznych. Hierarchia kryteriów w pracy studyjnej. Organizacja i prowadzenie sesji nagraniowych. Problemy psychologiczne współpracy z wykonawcą.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
stosowania technik mikrofonowych i technik realizacji dźwięku; kształtowania i oceny jakości kryteriów fonograficznych; prowadzenia sesji nagraniowej; kierowania pracą zespołu.

Reżyseria dźwięku w filmie i telewizji
Środki wyrazowe dzieła filmowego – obraz, montaż, dźwięk. Dźwięk jako ważny środek wyrazowy dzieła filmowego. Zdjęcia filmowe z dźwiękiem stuprocentowym. Zdjęcia filmowe pod nagrania playbackowe. Postsynchrony dialogów i efektów. Zgrywanie filmu.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
realizowania nagrań dźwiękowych; kształtowania warstwy dźwiękowej filmu.

Analiza obrazu fonograficznego
Dzieło muzyczne a nagranie – zagadnienie treści i formy. Obraz fonograficzny – twórcza deformacja, logika i jedność konstrukcyjna obrazu fonograficznego. Walory architektoniczne dzieła fonograficznego. Partytura – wykonanie. Nagranie tektoniczne – związki, interpretacja fonograficzna (kreacja, wierność przekładu).
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
analizy warsztatowej nagrania; odnoszenia interpretacji fonograficznej do własnego credo fonograficznego; identyfikowania formuły interpretacji fonograficznej.

Realizacja muzyki elektroakustycznej
Warsztat realizacyjny muzyki elektroakustycznej. Laboratorium dźwięku – wytwarzanie i przekształcanie, organizacja czasowa, sekwencerowe programy komputerowe. Komponowanie i realizacja etiud.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
posługiwania się warsztatem realizacyjnym muzyki elektroakustycznej; wykorzystywania wiedzy z zakresu psychoakustyki, teorii sygnałów, elektroakustyki i estetyki w realizacji muzyki elektroakustycznej.

Technologia postprodukcji w formach audiowizualnych
Analiza i praktyka ustawień różnych magnetofonów i magnetowidów (cyfrowych i analogowych). Obraz i dźwięk cyfrowy. Eksport plików dźwiękowych. Eksport listy montażowej. Import projektu i plików audio do programu montażowego. Sesja montażowa. Programy do montażu i modyfikacji dźwięku. Sygnały referencyjne w studio cyfrowym – zasady ich wykorzystywania.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
posługiwania się programami komputerowymi do montażu i modyfikacji dźwięku.

Estetyka dźwięku w filmie
Film realistyczny a film kreacyjny. Warstwa dźwiękowa filmów dokumentalnych i fabularnych. Realizacja dźwięku – styl, szkoły, wybitni reżyserzy.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
analizy dźwięku filmowego w zależności od gatunku filmu, przyjętej konwencji, tradycji, osobistego stylu twórcy oraz możliwości technicznych odtwarzania dzieła.

Realizacja nagrań dokumentalnych
Mikrofonizacja w estradowym ustawieniu instrumentów. Organizacja pracy w sytuacji koncertowej. Uwarunkowania akustyczne w realizacji nagrania. Ocena estetyczna obrazu dźwiękowego. Nowe rozwiązania i koncepcje realizatorskie.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
realizowania nagrań muzycznych typu live; podejmowania decyzji dotyczących nagrań w zmieniających się warunkach akustycznych sal koncertowych i widowiskowych; organizowania pracy; łączenie wiedzy muzycznej i technicznej oraz z zakresu zdolności akustycznych i wrażliwości estetycznej w realizacji nagrań.

Produkcja nagrań i prawo autorskie
Prawo autorskie i ochrona własności intelektualnej – w ujęciu historycznym i obecnie. Stan prawny produkcji nagrań – uregulowania wewnętrzne i międzynarodowe. Zasady wykorzystywania gotowych utworów w filmie, radiu i telewizji. Tantiemy, organizacja produkcji filmowej, budżet dźwięku w filmie. Aspekty prawne organizacji produkcji telewizyjnej i radiowej.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
orientowania się w problemach organizacji produkcji filmowej, telewizyjnej i radiowej; rozumienia i stosowania uregulowań prawnych w zakresie produkcji artystycznej.

Katalog kierunków