KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów

reżyseria - treści programowe przedmiotów


TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH
Kultura i sztuka – 150 h
Teorie psychologiczne i socjologiczne. Koncepcje filozoficzne. Zagadnienia mitoznawstwa i antropologii współczesnej. Historyczny zarys myśli filozoficznej od antyku do czasów współczesnych. Metodologia badań w sztuce. Estetyka. Dzieje muzyki. Style, techniki i formy w sztuce. Analiza i interpretacja tekstów literackich.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
oceny współczesnej kultury; poruszania się we współczesnej kulturze; stosowania narzędzi pomocnych w interpretowaniu faktów i zjawisk społecznych, kulturowych, religijnych i politycznych; wykorzystywania tych zjawisk do psychologicznej i antropologicznej analizy człowieka i jego zachowań.

Historia, teoria i estetyka  filmu – 120 h
Historia filmu od narodzin po czasy współczesne. Epoki, kierunki, prądy. Technika i technologia filmu. Artyści sztuki filmowej. Historia kina polskiego. Teorie filmu w ujęciu historycznym i w kontekście innych sztuk. Estetyka filmu. Kryteria i sposoby analizy dzieła filmowego oraz  widowiska telewizyjnego.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia historii filmu; rozumienia zależności między techniką a estetyką filmu; analizy filmu, jego tematu, konstrukcji, stylu, gatunku i konwencji.


TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH – 495 h
Teoria i praktyka reżyserii filmu fabularnego
Język filmu. Punkt widzenia kamery. Obiektywy i głębia przestrzeni filmowej. Zbliżenia i plan ogólny. Inscenizacja płaska i głębinowa. Proces przekształcania materiału literackiego w sytuacje teatralne lub filmowe. Analiza treści scenariuszowych. Adaptacja filmowa jako twórcze rozwinięcie literatury. Inscenizacja sytuacji aktorskiej. Akcja filmu. Wątki i fabuła. Konstrukcja scen i sekwencji filmowych. Techniki narracyjne. Inscenizacja jako narzędzie wizualizacji treści scenariuszowych. Proces identyfikacji widza z postaciami i opowiadaniem. Gatunki i konwencje.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
interpretowania zastanej rzeczywistości; analizowania scenariusza i budowania postaci filmowej; używania obrazu do tworzenia opowiadania filmowego; budowania przestrzeni ekranowej i inscenizacji; prowadzenia aktora; montażu opowiadania filmowego i jego udźwiękowienia; komunikowania się ze wszystkimi współpracownikami – z aktorami, operatorem i producentem.

Teoria i praktyka reżyserii filmu dokumentalnego
Rzeczywistość jako punkt wyjścia. Reżyser i jego intencje. Światło. Ukryta kamera. Dokumentacja. Zdjęcia. Montaż. Historyczny przegląd filmu dokumentalnego. Rejestracja. Reportaż. Realizacja materiału 100%. Dokumentacja środowiskowa. Rozpoznanie bohaterów. Granice etyczne zawodu. Kwestia prawdy w filmie dokumentalnym.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
interpretowania zastanej rzeczywistości; analizowania scenariusza i budowania postaci filmowej; używania obrazu do tworzenia opowiadania filmowego; budowania przestrzeni ekranowej i inscenizacji; prowadzenia aktora; montażu opowiadania filmowego i jego udźwiękowienia; komunikowania się ze wszystkimi współtwórcami filmu.

Dramaturgia, narracja i scenariopisarstwo
Konstrukcja utworu dramatycznego. Poetyka Arystotelesa, teorie konstrukcji dramatu. Formy narracyjne w rozwoju historycznym. Współczesne teorie konstrukcji scenariusza. Podział utworu na akty, story i plot. Punkty zwrotne, konflikty, budowa postaci dramatycznej. Techniki narracyjne. Fazy pracy nad scenariuszem. Problemy adaptacji tekstów literackich na potrzeby filmu. Gatunki, konwencje, style.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
posługiwania się podstawowymi pojęciami z zakresu dramaturgii, narracji i scenariopisarstwa; rozumienia istoty konstrukcji tekstu scenariusza; prawidłowego interpretowania postaci scenariusza, ich motywacji i sposobów działania.

Praca z aktorem
Reżyserska analiza tekstu scenariusza pod kątem prowadzenia aktora. Postać i umiejętność rozróżnienia celu i motywacji postaci. Konflikt, zwroty akcji, kulminacja w scenariuszu. Struktura sceny dramatycznej. Zadania aktorskie. Typy wskazówek reżyserskich. Wewnętrzny świat aktora. Zagadnienia obsadowe. Aktorstwo filmowe na planie. Bezpieczeństwo aktora, etyka zawodu. Problemy montażu roli. Podstawy teorii Stanisławskiego, teorie dotyczące aktorstwa. Konwencje tekstów dramatycznych.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
wykorzystywania wiedzy o warsztacie aktora i jego środkach wyrazu; analizowania tekstu pod kątem postaci; stawiania zadań aktorskich; odpowiedzialnego prowadzenia aktora na planie z zapewnieniem mu bezpieczeństwa na drodze do roli.

Technika i technologia filmu
Technika operatorska. Kamera filmowa i kamera wideo. Obiektywy. Technika oświetleniowa. Technika dźwiękowa. Psychofizjologia słyszenia i akustyka wnętrz. Plan dźwiękowy. Prowadzenie mikrofonu. Kształtowanie barwy dźwięku. Dźwięk na planie filmowym. Partytura filmu. Montaż dialogów. Muzyka filmowa. Scenografia i zasady kreowania przestrzeni inscenizacyjnej. Projektowanie i adaptowanie scenografii. Historia dekoracji filmowej. Narracyjne funkcje scenografii. Technologia materiałów. Kostium, rekwizyt, charakteryzacja. Scenografia a dramaturgia.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia zasad funkcjonowania sprzętu zdjęciowego i dźwiękowego; rozumienia natury dźwięku i konstrukcji utworu muzycznego; rozumienia i konstruowania przestrzeni; posługiwania się systemem pojęć i terminów niezbędnych dla merytorycznego porozumiewania się reżysera z operatorem, dźwiękowcem, kompozytorem, scenografem, kostiumologiem, obsługą techniczną planu zdjęciowego oraz laboratorium i studiem nagrań.


TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH
Koncepcja człowieka we współczesnej nauce i kulturze – 45 h
Koncepcje i wizje człowieka we współczesnej psychologii, antropologii i socjologii. Koncepcje religijne i polityczne. Fenomen kultury masowej. Nowe media i świat wirtualny.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
poruszania się w świecie współczesnej kultury globalnej i jej tradycji; rozumienia kultury i jej uwarunkowań.

Produkcja telewizyjna, filmowa, media i rynek audiowizualny – 45 h
Systemy mediów. Polskie i europejskie prawo filmowe. Prawo autorskie. Szukanie źródeł finansowania, budżetowania filmu. Koprodukcje polskie i międzynarodowe. Aplikowanie do polskich i europejskich programów filmowych. Dystrybucja utworów audiowizualnych.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia prawa autorskiego; myślenia o utworze filmowym w kategoriach organizacyjnych, prawnych i ekonomicznych; rozumienia zasad funkcjonowania i finansowania polskiej i europejskiej produkcji telewizyjnej i filmowej; uczestniczenia w międzynarodowych związkach koprodukcyjnych.


TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH – 300 h
Reżyseria filmu fabularnego
Przejście od krótkiej do długiej formy fabularnej. Struktura długiej formy fabularnej. Organiczność formy filmu. Kształtowanie własnego stylu autora. Formy pracy z aktorem.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
posługiwania się narzędziami realizacji filmu fabularnego; kształtowania własnego stylu w dłuższej formie fabularnej.

Reżyseria filmu dokumentalnego

Narracja w dłuższej formie dokumentalnej. Rytm opowiadania. Organiczność formy filmu. Kształtowanie stosunku autora do rzeczywistości. Poszerzanie świadomości gatunkowej w kierunku eseju dokumentalnego.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
projektowania filmu dokumentalnego; posługiwania się zdobytymi narzędziami w praktyce; odnajdywania własnego sposobu pogłębionego interpretowania zastanej rzeczywistości w dłuższej formie dokumentalnej.

Dramaturgia i scenariopisarstwo
Przejście od krótkiej do długiej formy scenariuszowej. Struktura, prowadzenie wątków, punkty zwrotne, kulminacja. Narracja wielowątkowa i polifoniczna.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
przygotowywania scenariusza filmu; przygotowywania projektu filmu fabularnego.

Katalog kierunków