KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów

turystyka i rekreacja - treści programowe przedmiotów


 TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH
Historia architektury i sztuki – 45 h
Chronologia architektury europejskiej. Wielkie cywilizacje starożytności – Grecja, Imperium Rzymskie, Bizancjum. Okres przejściowy w architekturze europejskiej – V–X wiek. Architektura wczesnego i dojrzałego średniowiecza – romantyzm i gotyk w Europie. Odrodzenie i jego terytorialno-kulturowe zróżnicowanie. Barok w Europie. Architektura klasycyzmu i romantyzmu. Eklektyzm i architektura przełomu XIX i XX wieku. Reakcja na eklektyzm – recesja, ekspresjonizm, modernizm. Architektura postmodernizmu. Elementy malarstwa i rzeźby – od epoki klasycznej do współczesności.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: 
rozpoznawania głównych nurtów w architekturze i sztuce; identyfikowania najważniejszych twórców i ich dzieł.

Fizjologia człowieka – 30 h
Rola ośrodkowego układu nerwowego w regulacji czynności poszczególnych narządów organizmu. Budowa i funkcje mięśni. Krew – skład, właściwości, rola. Czynność układu krążenia. Budowa i czynności układu oddechowego. Klasyfikacja wysiłków fizycznych. Procesy energetyczne i zmiany fizjologiczne podczas wysiłków fizycznych. Reakcje na wysiłek fizyczny osób w różnym wieku. Zmęczenie – rodzaje, lokalizacja, objawy. Skutki bezczynności ruchowej. Przystosowanie ustroju do zmieniających się warunków środowiska.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: 
rozumienia procesów fizjologicznych zachodzących w organizmie człowieka w czasie pracy i wypoczynku.

Ekologia i ochrona środowiska – 45 h
Zakres zainteresowań ekologii. Związki ekologii z turystyką. Abiotyczne środowisko życia – wszechświat, początki Ziemi, atmosfera, klimat, temperatura, promieniowanie, woda, gleba, zasoby naturalne Ziemi, klimat. Rola asymilacji i dysymilacji. Termodynamika w opisie funkcjonowania przyrody. Autekologia i synekologia. Ekosystemy – funkcjonowanie, typy. Biomy. Dynamika biocenoz. Ekologia populacji. Konkurencja, drapieżnictwo, pasożytnictwo, mutualizm. Rolnictwo i ekologia, ekologia człowieka, ekologia krajobrazu, ekologia miast, ekologia turystyki. Ekologia a ochrona środowiska. Historia ochrony środowiska. Ochrona powietrza, wód i gleb. Degradacja gleb – ich rekultywacja. Odpady i ścieki w środowisku. Zagrożenia hałasem, wibracjami i promieniowaniem. Środowisko a zdrowie człowieka. Organizacja ochrony środowiska w Polsce. Międzynarodowy charakter ochrony środowiska. Prawne i społeczne aspekty ochrony środowiska.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: 
rozumienia relacji między organizmami żywymi a środowiskiem; rozumienia oddziaływania człowieka podróżującego na środowisko; organizowania turystyki i rekreacji w sposób niezagrażający środowisku przyrodniczemu; wdrażania zasad rozwoju zrównoważonego w turystyce i rekreacji.
Psychologia – 30 h
Cele i zadania psychologii. Zachowanie człowieka i jego determinanty. Potrzeby ludzkie. Motywacja. Emocje i ich źródła. Postawy i ich komponenty. Współczesne koncepcje osobowości. Zainteresowania. Procesy poznawcze. Nabywanie umiejętności. Człowiek w sytuacji trudnej. Stres. Poznawanie i ocenianie ludzi. Wpływ społeczny. Komunikowanie się ludzi. Negocjacje.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia psychicznych mechanizmów czynności ludzkich.

Prawo – 30 h
Podstawy i zasady stosowania prawa. Elementy prawa i postępowania administracyjnego. Obowiązki administracyjne związane z: podróżowaniem, podejmowaniem działalności gospodarczej w turystyce i rekreacji oraz zapewnieniem bezpieczeństwa uczestnikom turystyki i rekreacji. Podstawy prawa cywilnego i postępowania cywilnego. Umowy o świadczenie usług turystycznych i rekreacyjnych. Odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa organizatorów turystyki i rekreacji. Ochrona konsumenta usług turystycznych i rekreacyjnych.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
stosowania prawa w działalności turystycznej i rekreacyjnej.

Ekonomia – 45 h
Podstawowe kategorie i prawa ekonomii. Gospodarka rynkowa. Struktury rynkowe. Struktura podmiotowa rynku – przedsiębiorstwo, konsument, państwo. Struktura przedmiotowa rynku – popyt, podaż, cena. Zasady funkcjonowania przedsiębiorstw. Wzrost gospodarczy. Dochód narodowy. Inflacja. Rynek pracy. Budżet państwa. System bankowy. Bank centralny i polityka monetarna. Pieniądz. System gospodarczy Unii Europejskiej. Handel międzynarodowy. Gospodarka globalna.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: 
rozumienia mechanizmów gospodarczych w obszarze makro- i mikroekonomii; rozpoznawania zasad funkcjonowania podmiotów rynkowych; oceny zjawisk gospodarczych na podstawie wskaźników ekonomicznych.

Zarządzanie – 45 h
Rozwój nauk o zarządzaniu. Zarządzanie a administrowanie i kierowanie. Kwalifikacje i funkcje kierownicze. Style i techniki zarządzania. Planowanie działalności przedsiębiorstw lub instytucji. Organizowanie i koordynowanie funkcjonowania podmiotów. Zasady tworzenia i rodzaje struktur organizacyjnych. Systemy motywacyjne. Kontrola działalności operacyjnej. Wizja, misja i strategia przedsiębiorstwa lub organizacji. Zarządzanie strategiczne.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: 
rozumienia i stosowania wiedzy z obszaru zarządzania i kierowania przedsiębiorstwami, instytucjami lub organizacjami.


 TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH – 330 h
Turystyka
Zarys dziejów turystyki. Klasyfikacja zjawisk turystycznych. Typologia turystów. Uwarunkowania rozwoju turystyki. Charakterystyka podstawowych form ruchu turystycznego. Krajowy i zagraniczny ruch turystyczny. Struktura aktywności turystycznej ludności. Wpływ turystyki na człowieka oraz środowisko naturalne, społeczno-kulturowe i gospodarcze. Eufunkcje i dysfunkcje turystyki. Organizacja turystyki w Polsce i za granicą. Metody stosowane w badaniach zagadnień turystycznych.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia problemów współczesnej turystyki; rozpoznawania zjawisk występujących we współczesnej turystyce; identyfikowania uwarunkowań rozwoju turystyki.

Rekreacja
Podstawowe pojęcia z zakresu rekreacji. Zarys dziejów rekreacji. Czynniki i bariery rozwoju rekreacji. Aktywność rekreacyjna różnych grup społecznych. Organizacja rekreacji w Polsce i wybranych krajach. Klasyfikacja i analiza form rekreacji. Istota rekreacji fizycznej – jej funkcje i znaczenie w różnych okresach życia człowieka. Praca zawodowa a rekreacja. Rola rekreacji fizycznej w promocji zdrowia i profilaktyce chorób cywilizacyjnych.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
analizy procesów dokonujących się w obszarze rekreacji i w rozwoju rekreacji; oceny skutków uczestniczenia w rekreacji.

Geografia turystyczna
Geografia turystyczna w strukturze nauk geograficznych – jej związki z innymi obszarami wiedzy. Metody oceny atrakcyjności środowiska przyrodniczego i antropogenicznego dla potrzeb turystyki. Elementy kartografii turystycznej. Przestrzeń turystyczna i osadnictwo turystyczne. Geografia w badaniach nad turystyką. Regiony turystyczne w Polsce i na świecie.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
oceny przydatności przestrzeni geograficznej dla potrzeb turystyki; wykorzystywania opracowań kartograficznych w turystyce; wykorzystywania wiedzy geograficznej w tworzeniu produktu turystycznego.

Krajoznawstwo
Rozwój aktywności i działalności krajoznawczej. Rola krajoznawstwa we współczesnym społeczeństwie. Związki krajoznawstwa z turystyką. Formy i kierunki rozwoju krajoznawstwa. Krajoznawstwo turystyczne. Regionalizm krajoznawczy. Metody i środki popularyzacji krajoznawstwa i wiedzy krajoznawczej. Kształtowanie potrzeb i zainteresowań krajoznawczych. Czynniki determinujące percepcję wiedzy krajoznawczej. Inwentaryzacja krajoznawcza. Organizacja i programowanie krajoznawstwa turystycznego. Dobór treści krajoznawczych dla różnych rodzajów turystyki. Walory krajoznawcze regionów Polski – rola w programowaniu turystyki. Interpretacja dziedzictwa. Interpretacja dziedzictwa na szlaku tematycznym. Popularne szlaki i trasy turystyczne przedstawiające dorobek kulturowy Polski. Zasady prowadzenia imprez turystycznych przez pilotów wycieczek i przewodników.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: 
korzystania z wiedzy krajoznawczej w przygotowywaniu produktów turystycznych; wykorzystywania wiedzy z zakresu krajoznawstwa w turystyce i rekreacji.

Kształtowanie środowiska i ochrona przyrody
Kształtowanie środowiska przyrodniczego w makro- i mikroregionach. Geneza, typologia i uwarunkowania kształtowania zasobów środowiskowych. Przyrodnicze skutki degradacji wód i gleby. Różnorodność biologiczna i krajobrazowa jako główny cel ochrony. Regulacje prawne dotyczące ochrony przyrody – ustawa o ochronie przyrody, konwencje międzynarodowe, dyrektywy Unii Europejskiej. Struktura organizacyjna służb ochrony przyrody w Polsce. Metody ochrony przyrody. Zagrożenie fauny i flory. Czerwone listy i księgi. Ochrona gatunkowa. Ochrona siedlisk. Strategia ochrony przyrody Unii Europejskiej. Paneuropejska Strategia Ochrony Różnorodności Biologicznej.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: 
oceny środowiska i waloryzacji jego zasobów; kształtowania świadomości społeczeństwa; analizy procesów kształtujących środowisko; promowania wiedzy z zakresu ochrony przyrody.

Produkcja roślinna i zwierzęca
Gatunki zwierząt gospodarskich i ich ewolucja. Pokrój zwierząt. Udomowienie, rasy, typy i kierunki użytkowania zwierząt gospodarskich. Znaczenie gospodarcze i ekonomiczne zwierząt i roślin. Programy hodowlane. Systemy utrzymywania zwierząt gospodarskich. Charakterystyka botaniczna wybranych gatunków roślin uprawnych i ich rozpoznawanie. Rejonizacja i technologia uprawy najważniejszych gatunków. Wymagania klimatyczne i glebowe roślin uprawnych. Stanowisko w zmianowaniu. Zabiegi pielęgnacyjne.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia procesów warunkujących różnorodność biologiczną zwierząt gospodarskich i roślin uprawnych; rozumienia systemów chowu i utrzymania oraz organizacji hodowli zwierząt; rozumienia systemów uprawy roślin; stosowania nowoczesnych metod produkcji roślinnej i zwierzęcej w działalności gospodarczej.
Obsługa ruchu turystycznego
Czynniki i kierunki rozwoju ruchu turystycznego. Indywidualne determinanty wyjazdów turystycznych. Rodzaje i formy obsługi ruchu turystycznego na poszczególnych etapach podróży. Prawne aspekty obsługi ruchu turystycznego. Imprezy turystyczne – ich rodzaje. Organizacja i realizacja imprez turystycznych. Kalkulacja i rozliczanie imprez. Rodzaje dokumentów w obsłudze ruchu turystycznego. Usługa pośrednictwa. Zasady i sposoby przekazywania informacji turystycznej. Pilotaż i przewodnictwo turystyczne. Praca z grupą turystyczną. Znaczenie transportu w realizacji imprezy turystycznej. Obsługa turystów w obiektach bazy noclegowej i żywieniowej. Stosowanie nowoczesnych technik informatycznych w obsłudze ruchu turystycznego. Przygotowanie pracowników obsługujących ruch turystyczny. Kultura obsługi i etyka zawodowa. Wykorzystanie logistyki w obsłudze ruchu turystycznego. Jakość obsługi ruchu turystycznego.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
organizowania ruchu turystycznego; organizowania i realizowania imprez turystycznych różnego typu; obsługiwania turystów na poszczególnych etapach podróży turystycznej.

Ekonomika turystyki i rekreacji
Przedmiotowa i podmiotowa struktura turystyki jako elementu gospodarki w układzie rodzajowym, branżowym i funkcjonalnym. Rachunek satelitarny w turystyce – doświadczenia krajowe i międzynarodowe. Efekty społeczne i ekonomiczne turystyki w skali międzynarodowej, krajowej, regionalnej i lokalnej. Dobra, towary i usługi jako podstawowe kategorie ekonomiczne konsumpcji turystycznej. Konsumpcja zrównoważona – determinanty. Rynek turystyczny jako obszar alokacji i dystrybucji dóbr i usług turystycznych. Efektywność ekonomiczna i społeczna usług turystycznych i rekreacyjnych. Rola turystyki i rekreacji w rozwoju regionalnym i lokalnym. Inwestycje w turystyce i rekreacji. Biznes plan przedsięwzięć w turystyce i rekreacji. Kompleksowe, zintegrowane podejście do turystyki na szczeblu regionalnym i lokalnym. Rola społeczności lokalnych w zrównoważonym rozwoju turystyki. Turystyka i rekreacja w kontekście wzrostu gospodarczego, wzrostu zatrudnienia, tworzenia nowych zawodów oraz wdrażania innowacyjnych technik i technologii do gospodarki, środowiska i komunikacji społecznej.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia roli turystyki w zrównoważonym rozwoju kraju; rozpoznawania mierzalnych i niemierzalnych efektów rozwoju turystyki; dostrzegania prorozwojowego i proinnowacyjnego oddziaływania turystyki na gospodarkę, środowisko i społeczność lokalną.

Hotelarstwo
Podstawowe pojęcia z zakresu hotelarstwa. Historia rozwoju hotelarstwa na świecie. Rozwój hotelarstwa w Polsce. Sławni hotelarze i sławne hotele świata. Charakterystyka rodzajowa obiektów hotelarskich. Kategoryzacja obiektów hotelarskich. Podział i charakterystyka usług hotelarskich. Nowe tendencje w rozwoju hotelarstwa – na świecie i w Polsce. Struktury organizacyjno-funkcjonalne w hotelarstwie – systemy, łańcuchy hotelowe, grupy markowe. Standardy jakości w hotelarstwie. Globalny łańcuch wartości w hotelarstwie a nowe techniki i technologie. Organizacje hotelarskie w Polsce i na świecie – stan i obszary współpracy.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: 
identyfikowania znaczenia hotelarstwa dla rozwoju turystyki; klasyfikowania i charakteryzowania obiektów i usług hotelarskich; dostrzegania znaczenia hotelarstwa na rynku turystycznym.

Pedagogika czasu wolnego
Znaczenie wychowawcze, zdrowotne i kulturotwórcze czasu wolnego. Wychowanie i przygotowanie do czasu wolnego i rekreacji – naturalne i instytucjonalne środowiska wychowawcze. Zasady organizacji i prowadzenia zajęć kulturalno-rozrywkowych i sportowo-rekreacyjnych w czasie wolnym. Zapobieganie przejawom niewłaściwego spędzania czasu wolnego.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: 
formułowania celów oraz doboru metod wychowywania i przygotowywania do racjonalnego spędzania czasu wolnego.

Jakość surowców i produktów spożywczych
Surowce pochodzenia roślinnego – podział, znaczenie gospodarcze, substancje odżywcze i nieodżywcze występujące w wybranych gatunkach roślin uprawnych. Substancje biologicznie czynne – znaczenie i możliwości wykorzystania. Surowce pochodzenia zwierzęcego. Nieprzetworzone i przetworzone surowce pochodzenia zwierzęcego – podział, znaczenie gospodarcze, przydatność konsumencka. Metody oceny surowców pochodzenia roślinnego i zwierzęcego.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: 
oceny wartości użytkowej i handlowej surowców roślinnych i zwierzęcych; oceny jakości roślinnych i zwierzęcych surowców i produktów spożywczych.

Żywienie człowieka
Rola i znaczenie podstawowych składników pokarmowych. Metody oznaczania podstawowych składników pokarmowych. Przemiana materii i energii – metody badania, czynniki warunkujące procesy przemiany. Normy żywienia – podział i definicje. Planowanie i organizacja żywienia. Właściwości odżywcze produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Wymogi sanitarne i obowiązujące przepisy w organizacji żywienia zbiorowego.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
oceny stanu odżywienia; organizowania żywienia.


 TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH
Historia kultury – 30 h
Pojęcia, kategorie i dziedziny kultury. Kultura materialna i symboliczna. Periodyzacja historii kultury. Najważniejsze nurty i zjawiska w historii kultury światowej. Odkrycia geograficzne i ich wpływ na kulturę. Zarys historii kultury w Polsce. Najnowsze zjawiska w kulturze. Instytucje kultury. Ochrona dziedzictwa kulturowego.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: 
orientowania się w dziejach kultury; rozumienia zjawisk i procesów kulturowych; wykorzystywania wiedzy o kulturze do potrzeb turystyki.

Socjologia czasu wolnego – 45 h
Cele i funkcje socjologii. Podstawy i formy organizacji życia społecznego. Wielkie i małe struktury społeczne. Typy społeczeństw. Zmiany społeczno-kulturowe. Społeczeństwo czasu wolnego. Główne nurty refleksji socjologicznej nad czasem wolnym. Różne koncepcje czasu wolnego. Zasoby czasu wolnego w nowoczesności i późnej nowoczesności. Różnicowanie stylów życia i potrzeb wypoczynkowych. Treści czasu wolnego – masowa kultura, masowa turystyka, masowa konsumpcja. Instytucjonalizacja czasu wolnego.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: 
obserwacji i analizy zjawisk społecznych występujących w sferze czasu wolnego.

Regiony turystyczne – 60 h
Znaczenie regionów w turystyce. Metody delimitacji regionów turystycznych. Typy regionów turystycznych. Zasady gospodarki turystycznej w regionach. Makroregiony turystyczne świata według Światowej Organizacji Turystyki. Światowe centra turystyki. Struktura regionalna i subregionalna międzynarodowego ruchu turystycznego. Regionalizacja turystyczna Polski.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozpoznawania głównych regionów turystycznych w Polsce i na świecie; identyfikowania atrakcyjności krajowych i światowych centrów turystyki i podróży.


 TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH – 180 h
Informatyka w turystyce i rekreacji
Obszary wsparcia przedsiębiorstw turystycznych i rekreacyjnych technologiami informacyjnymi. Tworzenie baz danych o klientach i produktach turystycznych na potrzeby turystyki i rekreacji. Funkcjonowanie wewnętrznych systemów komputerowych w przedsiębiorstwach turystycznych i rekreacyjnych. Zewnętrzne systemy rezerwacji komputerowej jako instrument dystrybucji usług turystycznych. Internet w turystyce i rekreacji. Platformy internetowe i wirtualne biura podróży. Istota e-turystyki. Budowa i funkcjonowanie lokalnych, regionalnych i krajowych systemów informacji turystycznej. Wykorzystanie techno-przewagi informatycznej w turystyce i rekreacji.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
posługiwania się programem rezerwacyjnym; tworzenia tematycznych baz danych w zakresie turystyki i rekreacji; posługiwania się modułami rezerwacji lotniczych i hotelarskich oraz wynajmu samochodów (rent-a-car).

Polityka turystyczna
Polityka zrównoważonego rozwoju w turystyce. Działania międzynarodowych organizacji o znaczeniu globalnym na rzecz rozwoju turystyki. Tendencje rozwoju turystyki na świecie. Systemy turystyczne w Polsce i wybranych krajach świata. Instrumenty polityki turystycznej na różnych szczeblach zarządzania. Funkcje, zadania i struktury działów administracji państwowej do spraw turystyki – w Polsce i na świecie. Turystyka w Unii Europejskiej. Organizacja turystyki w Polsce. Rola samorządu terytorialnego w rozwoju turystyki. Cele strategiczne przemysłu turystycznego i jego otoczenia. Partnerstwo publiczno-prywatne i publiczno-społeczne w turystyce. Rozwój turystyki w kontekście współpracy administracji publicznej i branży turystycznej. Współpraca międzynarodowa, transgraniczna, regionalna i lokalna w turystyce. Podnoszenie jakości i innowacyjności wyzwaniami polityki turystycznej XXI wieku. Zintegrowane działania na rzecz rozwoju regionalnego i lokalnego w kontekście rozwoju usług turystycznych i usług komplementarnych.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
propagowania polityki prorozwojowej w turystyce na różnych szczeblach zarządzania; nawiązywania współpracy w obszarze polityki turystycznej na szczeblu instytucji publicznych i organizacji prywatnych.

Doradztwo turystyczne
Istota doradztwa w turystyce. Formy doradztwa. Techniki indywidualnej, grupowej i środowiskowej pracy doradczej. Zadania edukacyjne w doradztwie – programy szkoleniowe, techniki realizacji. Aktywizacja grup pracowników i społeczności lokalnych. Efektywna współpraca w projektach rozwoju turystyki. Organizacja działalności doradczej.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
oceny cech wymaganych do pełnienia roli doradcy; stosowania technik pracy doradczej; organizowania działań doradczych.

Produkt turystyczny
Produkt turystyczny w ujęciu producenta i konsumenta. Produkt przedsiębiorstwa i terytorium. Etapy planowania i budowania produktu turystycznego. Kreowanie marki produktu (branding). Produkty markowe Polski. Strategie rozwoju produktu turystycznego. Struktury organizacyjne dla promocji i rozwoju produktu. Elementy skutecznego zarządzania produktem turystycznym w Polsce i na świecie.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
audytu turystycznego; analizy konkurencji; przygotowywania produktu turystycznego; kreowania marki produktu turystycznego; zarządzania produktem turystycznym na rynku.
Planowanie turystyczne
Idea ładu przestrzennego, przestrzeni ekologicznej i ekorozwoju. Planowanie przestrzenne i społeczno-gospodarcze. Zasady zagospodarowania przestrzeni oraz wykorzystania zasobów przyrodniczych i antropogenicznych na cele turystyczno-rekreacyjne. Programowanie zrównoważonego rozwoju turystyki i rekreacji w skali lokalnej. Instrumenty planowania w turystyce i rekreacji na różnych poziomach zarządzania. Partnerstwo publiczno-prywatne i publiczno-społeczne w procesie planowania. Plany rozwoju przedsiębiorstw, obszarów oraz produktów turystyczno-rekreacyjnych. Planowanie zintegrowane w turystyce i rekreacji.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
planowania i wdrażania programów rozwoju turystyki na różnych poziomach zarządzania w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju.

Marketing usług turystycznych i rekreacyjnych
Istota, pojęcie i cele marketingu. Marketing usług. Strategie marketingowe. Segmentacja rynku. Badania rynku – rola w poznaniu istniejących i nowych motywacji uprawiania turystyki i rekreacji. Produkt turystyczny – konceptualizacja, strukturyzacja, komercjalizacja i realizacja. Turystyka, sport, rekreacja, rozrywka, kultura i sztuka oraz rehabilitacja – jako elementy projektowania struktury produktu. Cykl życia produktu. Marketingowa polityka cen usług turystycznych i rekreacyjnych. Kanały dystrybucji usług turystycznych i rekreacyjnych. Promocja w turystyce i rekreacji. Marketing miejscowości turystycznych. Organizowanie promocji i informacji w zakresie turystyki i rekreacji na szczeblu centralnym, regionalnym i lokalnym. Nowe techniki i technologie w marketingu turystycznym. Strategie ukierunkowane na wzrost konkurencyjności w turystyce.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
marketingowego analizowania rynku usług turystycznych i rekreacyjnych; stosowania metod marketingowych w działalności związanej z turystyką i rekreacją.

Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym
Przedsiębiorstwo turystyczne – cele funkcjonowania i zasoby. Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstwa turystycznego. Organizacja przedsiębiorstwa turystycznego. Procesy decyzyjne w przedsiębiorstwie turystycznym. Zarządzanie strategiczne, marketingowe i operacyjne przedsiębiorstwem turystycznym. Zarządzanie finansami i zasobami ludzkimi. Zarządzanie jakością. Zarządzanie relacjami z klientem. Kontrola w zarządzaniu przedsiębiorstwem turystycznym. Analiza projektów inwestycyjnych w turystyce i rekreacji. Zarządzanie atrakcjami turystycznymi ( studia przypadków).
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia zasad funkcjonowania przedsiębiorstw turystycznych; zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym.

Bioróżnorodność
Społeczne, kulturowe i ekonomiczne znaczenie bioróżnorodności. Filogeneza i ewolucja wybranych gatunków zwierząt i roślin. Taksony wymarłe, taksony wymarłe w naturze, taksony mniejszego ryzyka. Ochrona różnorodności biologicznej –rodzimych ras i odmian, przeciwdziałanie fragmentacji siedlisk. Programy ochrony zasobów genetycznych wybranych gatunków. Interakcje genotyp–środowisko. Rozmieszczenie i środowisko naturalne wybranych gatunków. Różnorodność systemów chowu i kierunków użytkowania wybranych gatunków zwierząt. Wykorzystanie bioróżnorodności zwierząt i roślin w aspekcie produkcyjnym i pozaprodukcyjnym.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia znaczenia bioróżnorodności w świecie ożywionym; wykorzystywania wiedzy z zakresu bioróżnorodności w działalności gospodarstwa agroturystycznego i produkcji rolniczej.

Katalog kierunków