KierunkiStudiów.pl

Menu

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie (WAT)

ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46
tel. 261 837 938, 261 837 939, 261 837 956, fax 261 837 938

Strona www Email

Uczelnia

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie to największa wojskowo-cywilna publiczna uczelnia akademicka w Polsce, która istnieje od 1951 roku.

Z perspektywy lat to nieustający rozwój szkoły oficerskiej i politechniki wojskowej, a obecnie nowoczesnego uniwersytetu naukowo-badawczego.

Wojskowa Akademia Techniczna prowadzi:

 • STUDIA WOJSKOWE: jednolite magisterskie dla kandydatów na oficerów realizowane na ponad 10 kierunkach
 • STUDIA CYWILNE: inżynierskie/licencjackie stacjonarne i niestacjonarne I stopnia na ponad 20 kierunkach
 • STUDIA CYWILNE: magisterskie stacjonarne i niestacjonarne II stopnia na ponad 20 kierunkach

Ponadto w Akademii prowadzone są inne formy kształcenia, w tym:

 • studia podyplomowe – zarówno dla żołnierzy, jak i osób cywilnych
 • studia Master of Business Administration (MBA)
 • kursy dokształcające (wojskowe i cywilne)
 • Szkoła Doktorska
 • w obiektach Akademii ma siedzibę Wojskowe Ogólnokształcące Liceum Informatyczne

W WAT funkcjonuje ponad:

 • 40 organizacji studenckich
 • 30 kół naukowych
 • 10 innych organizacji

Studenci rozwijają swoje pasje i zainteresowania w kołach:

 • naukowych
 • sportowych
 • artystycznych

oraz dodatkowo w organizacjach i sekcjach:

 • Woda – Ląd – Powietrze (WLP) – tematyka militarna z działaniami asymetrycznymi pola walki;
 • S3 WAT – skoki spadochronowe;
 • S2 WAT – strzelectwo;
 • OKTOPUS – nurkowanie.

Co zapewniają studia wojskowe?

 • wyjątkowe wykształcenie zawodowe (magister inżynier) oraz wojskowe (stopień podporucznika)
 • bezpłatne zakwaterowanie w akademikach
 • całodzienne wyżywienie
 • uposażenie finansowe - ponad 4960 zł miesięcznie
 • umundurowanie
 • nagrody finansowe, wyróżnienia, urlopy
 • zniżki na transport miejski i kolejowy
 • dostęp do nowoczesnych technologii
 • dostęp do infrastruktury sportowej (pływalnia, ośrodek żeglarski, korty tenisowe itp.)
 • wyjazdy na inne zagraniczne uczelnie wojskowe (w ramach studiów)
 • udział w organizacjach studenckich, wojskowych, kołach naukowych i zainteresowań
 • praktyki w jednostkach wojskowych
 • gwarancję pracy po studiach w korpusie oficerów Wojska Polskiego

Absolwenci WAT są wysoko oceniani przez pracodawców w kraju i za granicą. Absolwenci studiów cywilnych znajdują zatrudnienie w wielu działach gospodarki i gałęziach przemysłu, zarówno w firmach państwowych, jak i prywatnych. Od lat znajdują się w czołówce najlepiej zarabiających absolwentów polskich uczelni technicznych. Absolwenci studiów wojskowych mają zapewnioną pracę, stanowią znaczną część stanu osobowego korpusu oficerskiego Wojska Polskiego.

WAT jest zapleczem eksperckim i badawczym Ministerstwa Obrony Narodowej, a także innych resortów w zakresie tzw. high technology, w tym techniki wojskowej i technologii bezpieczeństwa. Akademia prowadzi badania naukowe oraz prace wdrożeniowe i modernizacyjne w zakresie nauk technicznych oraz wojskowych. Współpracuje z wieloma krajowymi uczelniami, instytucjami i ośrodkami naukowo-badawczymi oraz ok. 400 przedsiębiorstwami i przedstawicielami biznesu. Więzy współpracy łączą Akademię z uczelniami i instytutami zagranicznymi z ponad 20 krajów Europy, Azji i Ameryki. Efektem tej współpracy jest wymiana studentów i pracowników naukowych uczestniczących w realizacji międzynarodowych programów oraz prac i przedsięwzięć naukowych. Wyłonieni w drodze konkursu studenci wojskowi WAT, studiują w West Point oraz Annapolis.

Akademia położona jest w najbliższym otoczeniu Puszczy Kampinoskiej, w zielonej i ekologicznej części warszawskiego Bemowa. Kompletny kampus akademicki wraz z zespołem domów studenckich i obiektów rekreacyjnych, to jeden z ważniejszych atutów uczelni.

Kierunki

Rekrutacja

ETAPY SŁUŻBY WOJSKOWEJ

 1. PODSTAWOWE SZKOLENIE WOJSKOWE – do 28 dni szkolenie podstawowe zakończone przysięgą (dla osób, które nie odbyły takiego szkolenia)
 2. DOBROWOLNA ZASADNICZA SŁUŻBA WOJSKOWA (na pierwszym roku studiów)
 3. ZAWODOWA SŁUŻBA WOJSKOWA (od drugiego roku studiów)
 4. PROMOCJA OFICERSKA
 5. GWARANCJA PRACY W WOJSKU POLSKIM

UWAGA! REJESTRACJA dla kandydatów do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w uczelni (WAT) rusza od 1 marca

W procesie rekrutacji należy:

 1. złożyć do Wojskowego Centrum Rekrutacji (WCR) wniosek o powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej oraz inne dokumenty określone w przepisach wojskowych
 2. zarejestrować się w Portalu Rekrutacyjnym MON oraz Internetowej Rejestracji Kandydatów uczelni
 3. odbyć badania psychologiczne, na które kieruje WCR (po złożeniu wniosku)
 4. wprowadzić wyniki matur w systemie IRK
 5. odbyć sprawdzian sprawności fizycznej i rozmowę kwalifikacyjną w uczelni
 6. odbyć badania lekarskie w wojskowej komisji lekarskiej – osoby, które pozytywnie zdadzą egzaminy (patrz pkt. 5)

UWAGA: czynności z zakresu pkt. 5 – 6 będą realizowane w WAT w okresie do 5 dni, w tych dniach uczelnia zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie.

Dobrowolną zasadniczą służbę wojskową w uczelni może rozpocząć osoba, która:

 • posiada obywatelstwo polskie
 • nie jest karana sądownie (informacja z KRK)
 • posiada wiek co najmniej 18 lat – w dniu powołania do służby
 • posiada świadectwo dojrzałości w dniu egzaminów
 • posiada odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej orzeczoną przez wojskową pracownię psychologiczną i wojskową komisję lekarską
 • zna na odpowiednim poziomie język angielski– tj. zdawała go na maturze lub jeżeli nie był on przedmiotem
 • egzaminu maturalnego uzyskała określone minimum punktów rankingowych podczas testu z tego języka przeprowadzonego w WAT

Szczegółowe informację o procesie rekrutacji na studia wojskowe >>znajdziesz na naszej stronie<<

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA CYWILNE I STOPNIA

Studia pierwszego stopnia przezna­czone są dla osób posiadających świadectwo dojrzałości. Prowadzone są zarówno w formie studiów stacjonar­nych jak i niestacjonarnych. Studia inżynierskie prowadzone są na tech­nicznych kierunkach stu­diów, trwają siedem semestrów i kończą się uzyskaniem ty­tułu za­wodowego inżyniera. Studia licencjackie prowadzone są na kierunkach: „obronność państwa”, „bezpieczeństwo narodowe” oraz „zarządzanie”, trwają sześć semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. Studia cywilne są studiami ogólnodostępnymi i bez żadnych zobowiązań wobec MON.

Rejestracja obejmuje:

Kandydat przyjęty na studia ma obowiązek w wyznaczonym terminie dostarczyć wymagane dokumenty:

 • kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
 • dokumenty potwierdzające osiągnięcia uzyskane w szkole średniej (dyplomy olimpiad),
 • wdrukowaną ankietę osobową z IRK

Niedostarczenie oryginału lub odpisu świadectwa dojrzałości w terminie o którym mowa powyżej, traktowane będzie jako rezygnacja z podjęcia studiów w Akademii.

Szczegółowe informacje o terminach, limitach i zasadach rekrutacji itp. >>dostępne są na stronie<<

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA CYWILNE II STOPNIA

Studia drugiego stopnia (magisterskie) przezna­czone są dla osób posiadających tytuł zawodowy inżyniera, licencjata, magistra inżyniera lub magistra uzyskany na kierunkach studiów identycznych jak realizowane w WAT lub pokrewnych w stosunku do kierunków realizowanych w Akademii. Studia drugiego stopnia prowadzone są zarówno w formie studiów stacjonar­nych, jak i niestacjonarnych.

Na rejestrację składa się założenie konta za pośrednictwem Internetowej Rejestracji Kandydatów oraz dostarczenie przez kandydata dokumentów:

 • kserokopia dyplomu (oryginał do wglądu),
 • kserokopia suplementu do dyplomu lub indeks,

Decyzję w sprawie przyjęcia na określony kierunek studiów, w ramach ustalonego limitu miejsc, podejmuje Komisja Rekrutacyjna tego kierunku, biorąc pod uwagę:

 • wynik ukończenia studiów,
 • stopień zgodności efektów kształcenia uzyskanych przez kandydata z efektami kształcenia wymaganymi do podjęcia studiów drugiego stopnia na danym kierunku studiów,
 • kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na określonym kierunku studiów,
 • wyniki uzyskane w czasie trwania studiów wyższych.

Szczegółowe informacje o terminach, limitach i zasadach rekrutacji itp. >>dostępne są na stronie<< 

Życie studenckie

Życie studenckie to nie tylko nauka. Corocznie w WAT organizowane są m.in.:

 • Juwenalia
 • Dzień Sportu
 • Bal Podchorążego
 • Bal Studenta
 • pikniki wydziałowe

Studium Wychowania Fizycznego

Za całokształt działań z zakresu kultury fizycznej w środowisku studentów i pracowników WAT odpowiada Studium Wychowania Fizycznego WAT. Oddajemy studentom i pracownikom do dyspozycji kompleks obiektów sportowych:

 • halę sportową
 • pływalnię
 • siłownię
 • salę sportów walki
 • strzelnicę sportową
 • salę aerobową
 • lądowy tor przeszkód
 • parkour park
 • korty tenisowe
 • boiska piłkarskie

Chętnym do uprawiania sportu proponujemy możliwość konfrontacji swoich umiejętności w rywalizacji sportowej ze studentami innych uczelni w ramach KU AZS WAT

Sekcje KU AZS WAT: badminton, orientacja sportowa, judo, lekka atletyka (sprint, skoki, rzuty, biegi średnie), pływanie, piłka koszykowa, piłka siatkowa, piłka ręczna, piłka nożna, tenis stołowy, trójbój siłowy, tenis ziemny, kolarstwo górskie, strzelectwo sportowe, karate, cross workout, ergometr wioślarski, futsal.

Samorząd studencki

W Uczelni prężnie działa Samorząd Studencki. Rozpoczął on swoją działalność w 1996 roku. Do podstawowego zakresu zadań samorządu należy: inspirowanie i koordynowanie całokształtu działalności studenckiej w WAT oraz reprezentowanie interesów studentów na forum władz i Senatu Akademii. Główny wysiłek działalności SS WAT jest skierowany na zapewnienie studentom racjonalnego spędzania czasu wolnego od zajęć. SS WAT organizuje wiele przedsięwzięć integrujących środowisko studenckie, m.in.: otrzęsiny, kolacje wigilijne, imprezy karnawałowe, Juwenalia, Bal Dyplomowy, Bal Podchorążego itp.

Do innych organizacji studenckich działających w Wojskowej Akademii Technicznej możemy zaliczyć: Studenckie Koło SEP, Stowarzyszenie Studentów BEST WAT, Koło Żeglarskie, Koło Historyczne, Koło Sportów Zimowych, Koło Studenckie Air Soft Guns „GT SZPON”, Studencki Klub Rowerowy Voyager, Erasmus Student Network WAT, Organizacja „Woda, Ląd, Powietrze”, Studencki Klub Modelarski, Studenckie Koło SIMP.

Koła naukowe

Działalnością swoją mogą poszczycić się studenci działający w różnych kołach naukowych. Studenckie koła naukowe rozwijają zainteresowania poszczególnymi dziedzinami nauki i techniki, uczą wdrażania do pracy badawczej i samodzielnych studiów. Wiele opracowań naukowych studentów zostało bardzo wysoko ocenionych nie tylko na forum krajowym, ale również międzynarodowym, zdobyli kilkaset nagród i wyróżnień.

Swoje zainteresowania naukowe studenci realizują w kołach naukowych: Koło Naukowe Elektroników, Koło Naukowe Chemików, Koło Zainteresowań Cybernetycznych, Koło Naukowe „Geopixel", Koło Naukowe Fizyków, Koło Naukowe "Inżynieria Materiałowa", Koło Naukowe "Strategia", Koło Naukowe "Budownictwo", Koło Naukowe Logistyki stosowanej, Koło Naukowe Zmęczenia konstrukcji i komputerowego wspomagania projektowania, Koło Naukowe "Mechaniki i informatyki stosowanej", Koło Naukowe Tribologii i Logistyki Produktów Naftowych, Koło Naukowe Budowy Maszyn, Automatyzacji i Robotyki, Koło Naukowe "Eksploatacji i Technologii Napraw Pojazdów Mechanicznych", Koło Naukowe Studentów Lotnictwa i Kosmonautyki, Koło Naukowe Studentów Techniki Uzbrojenia, Koło Naukowe "Cyberguru", Koło Naukowe "Konstrukcji Pojazdów i Bezpieczeństwa Transportu", Koło Naukowe Studentów Systemów Mechatronicznych, Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego, Koło Naukowe Energetyków.

Domy studenckie

Studenci mogą korzystać z zakwaterowania w domach studenckich znajdujących się na terenie uczelni.

 

Wymiana międzynarodowa - LLP Erasmus+

Program Erasmus+ powstał w 1987 roku jako program wymiany studentów. Obecnie skierowany jest zarówno dla studentów jak i pracowników. Erasmus+ wspiera międzynarodową współpracę szkół wyższych, umożliwia wyjazdy studentów za granicę na część studiów i praktykę, promuje mobilność pracowników uczelni, stwarza uczelniom liczne możliwości udziału w projektach wraz z partnerami zagranicznymi. W niektórych jego akcjach mogą uczestniczyć również inne instytucje, organizacje lub przedsiębiorstwa, które współpracują ze szkołami wyższymi. Główną ideą programu jest rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami.

Wymiana krajowa - MOST i MOSTECH

MOST to program mobilności studentów i doktorantów, który umożliwia studiowanie przez semestr lub cały rok akademicki na jednym z dwudziestu polskich UNIWERSYTETÓW lub uczelni stowarzyszonej z programem.

MOSTECH to program umożliwiający krajową wymianę studentów polskich uczelni technicznych działający na podstawie porozumienia zawartego we Wrocławiu 26 lutego 2005 r. przez uczelnie techniczne, w tym również Wojskową Akademię Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego.

GALERIA

Katalog kierunków