KierunkiStudiów.pl

Menu

Politechnika Częstochowska

ul. Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa
tel. 34 361 07 26, 34 325 02 81, fax 34 361 23 85

Strona www Email

Zasady rekrutacji 2024/2025

O Uczelni

 Politechnika Częstochowska to najstarsza szkoła wyższa w regionie częstochowskim.

panorama_nowa.jpg
Posiada 70-letnią tradycję naukowo-edukacyjną i cieszy się renomą zarówno w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej. Od początku swojego istnienia Politechnika Częstochowska kładzie nacisk na współpracę z firmami, zakładami i przedsiębiorstwami regionu, decydując w dużym stopniu o obliczu Częstochowy, postrzeganej w kraju jako ważny i prężny ośrodek nauki i przemysłu.

Od 1949 roku, czyli od chwili swego powstania, Politechnika Częstochowska wykształciła ok. 80 tysięcy studentów, jej absolwenci to wysoko wykwalifikowanymi pracownicy, specjaliści z zakresu nauk ścisłych czy ekonomicznych. Wielu absolwentów Uczelni odniosło sukces zawodowy i naukowy, zostało właścicielami firm produkcyjnych i usługowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Ich sukces to także sukces Politechniki Częstochowskiej.

Potwierdzeniem wysokiej jakości kształcenia są rankingi uczelni wyższych, w których od kilku lat Politechnika zajmuje coraz wyższe miejsca w poszczególnych kategoriach. Tak pozytywna ocena to przede wszystkim zasługa kadry naukowo-dydaktycznej, ciągle podnoszącej swoje kwalifikacje zawodowe, oraz ich aktywności w realizacji wielu umów i projektów o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Nie bez znaczenia jest też to, że wszystkie wydziały Politechniki Częstochowskiej posiadają uprawnienia do nadawania stopnia doktora, a pięć z nich prawo do nadawania stopnia doktora habilitowanego.

Dziś w ofercie edukacyjnej Uczelni jest 27 kierunków studiów i ponad 100 specjalności. Prawie wszystkie kierunki mogą poszczycić się akredytacją Federacji Europejskich Stowarzyszeń Inżynierskich (FEANI) w Brukseli. Naszym absolwentom stwarza to możliwość uzyskania tytułu inżyniera europejskiego. O dostosowywaniu standardów kształcenia na Politechnice Częstochowskiej do wymagań międzynarodowych, zwłaszcza Unii Europejskiej, świadczy obowiązujący na Uczelni punktowy system zaliczania wykładów (ECTS). Dzięki programowi Erasmus+ studenci mają szansę na odbycie części studiów poza macierzystą jednostką, w zagranicznych ośrodkach akademickich i naukowych. Oferowane przez Uczelnię studia w języku angielskim pozwalają zdobyć nie tylko wysokie kompetencje zawodowe, ale także rozwijać umiejętności lingwistyczne.
O obecnym obliczu Politechniki Częstochowskiej decydują również liczne inwestycje finansowane nie tylko ze środków własnych i dotacji rządowej, ale także z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Pozwoliły one zmodernizować istniejącą bazę Uczelni i zapewnić rozwój działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej. Politechnika Częstochowska może poszczycić się dobrą infrastrukturą sześciu wydziałów, zmodernizowaną Biblioteką Główną i trzema akademikami. Studenci rozwijają swoje zainteresowania w licznych kołach naukowych, a Akademickie Centrum Kultury jest animatorem życia kulturalno-społecznego dla całej społeczności akademickiej.

Dziś Politechnika Częstochowska to nowoczesna uczelnia. 

Władze Uczelni w kadencji 2016-2020:
prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol – Rektor
prof. dr hab. inż. Jerzy Wysłocki – Prorektor ds. nauki
prof. dr hab. inż. Tomasz Popławski – Prorektor ds. nauczania
dr hab. inż. Maciej Mrowiec prof. PCz – Prorektor ds. innowacji i rozwoju
prof. dr hab. inż. Arnold Pabian – Prorektor ds. zarządzania i marketingu 

Kierunki studiów

Wykaz kierunków i specjalności w roku akademickim 2020/2021

Kierunek studiów Specjalności
Wydział Budownictwa
ul. Akademicka 3, tel. 34 325 09 31, e-mail: rekrutacja@bud.pcz.czest.pl
BUDOWNICTWO
studia stacjonarne I stopnia i II stopnia
studia niestacjonarne I stopnia i II stopnia
 • konstrukcje budowlane i inżynierskie (I i II)
 • technologia, organizacja i zarządzanie w budownictwie (I i II)
 • architektura w budownictwie (I i II)
BUDOWNICTWO z wykorzystaniem technologii BIM  
Wydział Elektryczny
al. Armii Krajowej 17, tel. 34 325 08 22, e-mail: rekrutacja@el.pcz.czest.pl
AUTOMATYKA I ROBOTYKA
studia stacjonarne I stopnia
studia niestacjonarne I stopnia
 • automatyzacja procesów (I)
 • systemy sterowania w elektroenergetyce odnawialnej (I)
ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA
studia stacjonarne I stopnia
studia niestacjonarne I stopnia
 • cyfrowe przetwarzanie sygnałów (I)
 • elektonika układowa (I)
ELEKTROTECHNIKA
studia stacjonarne I stopnia i II stopnia
studia niestacjonarne I stopnia i II stopnia
 • elektroenergetyka (I i II)
 • instalacje elektryczne w budownictwie (I, II)
 • komputeryzacja i robotyzacja procesów (I, II)
ELEKTROMOBILNOŚĆ I ENERGIA ODNAWIALNA  
INTELIGENTNE MIASTA  
INFORMATYKA
studia stacjonarne I stopnia i II stopnia
studia niestacjonarne I stopnia i II stopnia
 • informatyka techniczna (I)
 • technologie internetowe i techniki multimedialne (I)
 • bezpieczeństwo sieciowych systemów informatycznych (I)
 • systemy i sieci komputerowe (II)
 • inżynieria obrazu i grafika komputerowa (II)
 • modelowanie i symulacje w zarządzaniu (II)
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki
 al. Armii Krajowej 21, tel. 34 325 05 60, e-mail: rekrutacja@wimii.pcz.pl
INFORMATYKA
studia stacjonarne I stopnia i II stopnia
studia niestacjonarne I stopnia i II stopnia
 • inżynieria oprogramowania  (I)
 • sieci komputerowe (I)
 • programowanie aplikacji internetowych (I)
 • aplikacje biznesowe i bazy danych (II)
 • informatyka finansowa (II)
 • inżynieria oprogramowania (II)
 • sieciowe technologie informacyjne (II)
 • zintegrowane systemy zarządzania i analizy danych (II)
 • techniki wizualizacji i modelowania grafiki (II)
 • computational intelligence and data mining (studia w języku angielskim) (II)
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
studia stacjonarne I stopnia i II stopnia
studia niestacjonarne I stopnia i II stopnia
 • automatyzacja procesów wytwarzania i robotyka (I i II)
 • inżynieria samochodowa (I)
 • komputerowe projektowanie maszyn i urządzeń (I i II)
 • przetwórstwo tworzyw polimerowych (I, II)
 • spawalnictwo (I, II)
 • inżynieria cieplna i samochodowa (II)
 • computer modelling and simulation (CMS) (studia w języku angielskim) (I)
 • modelling and simulation in mechanics (studia w języku angielskim) (II)
MATEMATYKA
studia stacjonarne II stopnia
 • matematyka finansowa i ubezpieczeniowa (II)
 • matematyka przemysłowa (II)
MASZYNY I SYSTEMY ENERGETYCZNE  
MATEMATYKA STOSOWANA I TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE  
MECHATRONIKA
studia stacjonarne I stopnia i II stopnia
 • projektowanie systemów mechanicznych (I, II)
 • systemy sterowania (I, II)
ENERGETYKA
studia stacjonarne I stopnia i II stopnia
studia niestacjonarne I stopnia i II stopnia
 • rozproszone systemy energetyczne (I)
 • energetyka konwencjonalna (II)
 • energetyka niekonwencjonalna (II)
Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów
al. Armii Krajowej 19, tel. 34 325 07 13, e-mail: dziekanat@wip.pcz.pl
FIZYKA TECHNICZNA
studia stacjonarne I i II stopnia
studia niestacjonarne I i II stopnia
 • fizyka komputerowa (I i II)
 • inżynieria medyczna (I i II)
 • nanomateriały i nanotechnologie (I i II)
 • optyka okularowa (I)
 • komputerowe sterowanie w elektronice przemysłowej (I)
 • optometria (II)
INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
studia stacjonarne I i II stopnia
studia niestacjonarne I i II stopnia
 • materiały metaliczne i ceramiczne (I i II)
 • materiały i handel (I)
 • materiały polimerowe, biomateriały i kompozyty (I i II)
TECHNOLOGIA SZKŁA I CERAMIKI  
METALURGIA
studia stacjonarne I i II stopnia
studia niestacjonarne I i II stopnia
 • odlewnictwo (I i II)
 • wytwarzanie i przetwórstwo metali (I)
 • informatyka stosowana (II)
 • recykling metali i ochrona środowiska (II)
 • metalurgia ekstrakcyjna (II)
 • przeróbka plastyczna materiałów (II)
 • technika cieplna (II)
 • zarządzanie inżynierskie (II)
 • metalurgia chemiczna i przetwórstwo metali nieżelaznych, rzadkich i szlachetnych (II)
 • metalurgia ekstrakcyjna i przeróbka plastyczna (II niest.)
 • metalurgia ekstrakcyjna i odlewnictwo (I niest.)
 • przeróbka plastyczna i ochrona środowiska (I niest.)
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
studia stacjonarne I stopnia
studia niestacjonarne I stopnia
 • zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie (I)
 • zarządzanie systemami produkcyjnymi (I)
 • informatyka w zarządzaniu i inżynierii produkcji (I)
 • inżynieria produkcji w ekorozwoju (I i II)
 • inżynieria produkcji wyrobów przerabianych plastycznie (I i II)
 • inżynieria produkcji odlewniczej (I, II)
 • inżynieria produkcji wyrobów przerabianych plastycznie i odlewanych (I)
 • inżynieria produkcji (II)
 • zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy (II)
 • zarządzanie przedsiębiorstwami przemysłowymi (II)
 • informatyka w zarządzaniu (II)
 • logistyka w zarządzaniu (II)
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
studia stacjonarne I stopnia
studia niestacjonarne I stopnia
-
Wydział Infrastruktury i Środowiska
ul. Dąbrowskiego 73, tel. 34 325 04 66, e-mail: rekrutacja@is.pcz.czest.pl
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
studia stacjonarne I i II stopnia
studia niestacjonarne I i II stopnia
 • ogrzewnictwo, wentylacja i ochrona atmosfery (II)
 • innowacyjne technologie i zarządzanie środowiskiem (II)
 • inżynieria energii (II)
 • technologia wody i ścieków (II)
 • zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków (II)
 • biotechnologia ścieków i utylizacja odpadów (II)
 • urządzenia sanitarne (I i II)
ENERGETYKA
studia stacjonarne I i II stopnia
Na studiach I stopnia od semestru 3. studenci rozpoczynają zajęcia praktyczne w przedsiębiorstwach, a w semestrze 7. studenci odbywają praktykę zawodową trwającą cały semestr.
BIOTECHNOLOGIA
studia stacjonarne I i II stopnia
 • biotechnologia środowiska
ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM  
Wydział Zarządzania
al. Armii Krajowej 19b, tel. 34 325 04 22, e-mail: rekrut@wz.pcz.pl
MANAGEMENT AND PRODUCTION ENGINEERING (studia w języku angielskim)
studia stacjonarne I i II stopnia
-
MANAGEMENT (studia w języku angielskim)
studia stacjonarne II stopnia
-
ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ I PRODUKCJĄ  
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
studia stacjonarne I i II stopnia
studia niestacjonarne I i II stopnia
 • zarządzanie produkcją i jakością (I)
 • informatyka w zarządzaniu (I i II)
 • zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy (I i II)
 • doskonalenie procesów produkcyjnych i usługowych (II)
ZARZĄDZANIE
studia stacjonarne I i II stopnia
studia niestacjonarne I i II stopnia
 • zarządzanie działalnością marketingową przedsiębiorstwa (I i II)
 • przedsiębiorczość i zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem (I i II)
 • zarządzanie instytucjami publicznymi i samorządowymi (I)
 • zarządzanie kadrami (I i II)
 • administracja i zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego (II)
 • zarządzanie finansami i bankowość (II)
 • zarządzanie projektem badawczym i komercjalizacja wyników badań (II)
LOGISTYKA
studia stacjonarne I i II stopnia
studia niestacjonarne I i II stopnia
 • systemy logistyczne (I)
 • zarządzanie transportem (I)
 • zarządzanie i inżynieria transportu (I)
 • inżynieria systemów logistycznych (I)
 • zarządzanie łańcuchami dostaw (II)
 • zarządzanie logistyczne w handlu i dystrybucji (II)
 • zarządzanie informacją logistyczną (II)
LOGISTYKA INŻYNIERSKA  
LOGISTICS (studia w języku angielskim)
studia stacjonarne II stopnia magisterskie
-
ANGIELSKI JĘZYK BIZNESU
studia stacjonarne I stopnia
 profil praktyczny
DESIGN I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI   
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
studia stacjonarne I i II stopnia
studia niestacjonarne I i II stopnia
 • finanse i bankowość (I i II)
 • analityk finansowy (I i II)
 • rachunkowość (I i II)
 • inwestycje i nieruchomości (I)
 • systemy informatyczne w finansach i rachunkowości (I)
 • nowe usługi biznesowe (II)
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
studia stacjonarne I i II stopnia
studia niestacjonarne I i II stopnia
 • zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy (I)
 • edukacja w zakresie BHP (I)
ZARZĄDZANIE W TURYSTYCE I SPORCIE  

Studia w j. angielskim

Celem Politechniki Częstochowskiej jest kształcenie przyszłych inżynierów, którzy nie tylko zdobędą fachową wiedzę z zakresu wybranego kierunku studiów, ale także biegle opanują techniczny i biznesowy język angielski niezbędny na współczesnym rynku pracy Unii Europejskiej i świata.

Politechnika Częstochowska oferuje kształcenie w języku angielskim na kierunkach w zakresie:

studia pierwszego stopnia na kierunku:

 • Mechanika i Budowa Maszyn: Computer Modelling and Simulation

studia drugiego stopnia na kierunkach:

 • Mechanika i Budowa Maszyn oraz Informatyka: Modelling and Simulation in Mechanics,
 • Computational Intelligence and Data Mining

studia pierwszego stopnia na kierunku:

 • Quality and Production Management

studia drugiego stopnia na kierunkach:

 • Management i Logistics

studia drugiego stopnia na kierunku:

 • Inżynieria Środowiska: Intelligent Energy for Environmental Protection

 

Biuro Studentów Zagranicznych

ul. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel.  +48 34 3250 402
e-mail: iso@adm.pcz.pl
http://www.pcz.pl/en/content/full-time-studies

e‑learning

Studiowanie w Politechnice Częstochowskiej wiąże się z praktycznym wykorzystywaniem w procesie kształcenia najnowszych technologii informacyjnych oraz nowoczesnych metod dydaktycznych. Wynika to m.in. z faktu, że część zajęć realizowana jest online, czyli przez Internet, z użyciem metod i technik kształcenia na odległość.

Politechnika przygotowała dedykowany portal edukacyjny w celu realizacji procesu dydaktycznego przez Internet. Cechą szczególną takiego rodzaju zajęć jest fakt, że mogą się one odbywać w dogodnym dla Studentów czasie i miejscu (online), bazują na sprawnej interakcji wykładowcy i studenta oraz mają charakter indywidualny (dostosowany do możliwości poszczególnych studentów).
Należy podkreślić, że studenci przy okazji nabywania w ramach zajęć prowadzonych e‑learningowo wiedzy i umiejętności z zakresu prowadzonego przedmiotu, uczą się przy okazji obsługi systemu e‑learningowego. Jest to o tyle ważne, że zdobyte w ten sposób doświadczenia będą mogli wykorzystywać w obsłudze innych aplikacji, wykorzystywanych poza uczelnią.

Warto nadmienić, że oferta edukacyjna Politechniki Częstochowskiej, obejmująca zajęcia prowadzone w trybie e‑learningowym, jest z każdym rokiem akademickim systematycznie poszerzana.

Więcej informacji na temat e‑learningu w Politechnice Częstochowskiej można znaleźć na stronie internetowej http://e-learning.pcz.pl

Zasady rekrutacji

Rekrutacja na studia I i II stopnia przeprowadzana jest w następujących terminach:

• na semestr zimowy od 01.06.2020 r. do 30.09.2020 r.
• na semestr letni od 25.01.2021 r. do 12.02.2021 r.

>>Wszystko o rekrutacji<<

>>Terminarz rekrutacji<<

>>Warunki i tryb rekrutacji na studia 2020/2021<<

Wykaz wymaganych dokumentów

Kandydaci na studia stacjonarne i niestacjonarne zobowiązani są do złożenia
w wyznaczonym terminie na poszczególne wydziały następujących dokumentów:

 • podanie o przyjęcie na studia (na specjalnym formularzu, wydrukowanym z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK),
 • poświadczoną przez Politechnikę Częstochowską kopię:
 • świadectwa dojrzałości – w przypadku kandydatów na studia I stopnia,
 • dyplomu ukończenia studiów – w przypadku kandydatów na studia II stopnia,
 • potwierdzenie wniesienia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne,
 • poświadczoną przez Politechnikę Częstochowską kopię dowodu osobistego,
 • aktualne 3 zdjęcia legitymacyjne kandydata, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

W związku z prowadzoną rekrutacją internetową, złożenie ww. dokumentów będzie poprzedzone rejestracją kandydatów w systemie IRK.

Złożenie przez kandydata ww. dokumentów jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie jego nazwiska na listach przyjętych i listach rezerwowych oraz zgody na przetwarzanie danych w ramach procedur rekrutacyjnych.
Kandydaci na studia I stopnia – obywatele polscy oraz osoby nie będący obywatelami polskimi, którzy ubiegają się o przyjęcie na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich, jeżeli ukończyli szkołę średnią za granicą, składają zalegalizowane lub opatrzone apostille zagraniczne świadectwo lub inny dokument uzyskany za granicą, uprawniający do ubiegania się o przyjęcia na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działa instytucja wydająca świadectwo..

Do zagranicznego świadectwa, należy dołączyć tłumaczenie na język polski, sporządzone przez tłumacza przysięgłego oraz zaświadczenie o nostryfikacji chyba, że zostanie ono uznane za równoważne odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości lub uprawniające do podjęcia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy międzynarodowej.

Informacji o studiach udzielają dziekanaty Wydziałów oraz Dział Nauczania
ul. Dąbrowskiego 69, pok. 109, 42-201 Częstochowa
tel. 34 325 02 81, 34 325 04 50
e-mail: d_nauczania@adm.pcz.czest.pl

Dla studenta

 AKADEMICKIE CENTRUM KULTURY

powstało przy Politechnice Częstochowskiej w 1996, na bazie istniejącego od 1970 roku Klubu „Politechnik”. W roku 2006 zostało przekształcone w Akademickie Centrum Kultury i Sportu. Następnie w 2017 roku powrócono do nazwy Akademickie Centrum Kultury. Jego głównym zadaniem jest krzewienie kultury w środowisku akademickim jak i wśród społeczeństwa Częstochowy.
 
Przy ACKiS działa Dyskusyjny Klub Filmowy „Rumcajs”, który już od 60 lat propaguje kulturę filmową wśród studentów i mieszkańców naszego miasta. Przy współorganizacji ACK odbywają się programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży, spotkania teatralne oraz wystawy artystyczne /fotografia, malarstwo i rzeźba/. Wszystkie imprezy organizowane przez ACK są na bardzo wysokim poziomie artystycznym i cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem całej Społeczności Akademickiej i mieszkańców Częstochowy.
 
Dzięki warunkom lokalowym i sprawnej organizacji działalność ACK to także sympozja naukowe, konferencje, kursy, wystawy, targi, spotkania jubileuszowe, bankiety, bale okolicznościowe oraz imprezy sportowe o randze państwowej i międzynarodowej. W ACK Brać Studencka może korzystać z kursów o różnym profilu: tańca, aktorstwa, emisji głosu oraz malarstwa. Odbywa się wiele imprez sportowych w tym: ogólnouczelniane i wydziałowe Dni Sportu oraz rozgrywki rangi Akademickich Mistrzostw Polski. Młodzież Akademicka oraz Pracownicy Uczelni mogą uczestniczyć w różnych sekcjach sportowych m.in. koszykówki, siatkówki, tenisa stołowego, piłki nożnej, jogi oraz aerobiku.

Akademickie Centrum Kultury
al. Armii Krajowej 23/25
42-201 Częstochowa
tel. 34 3615 080, 34 3250 230
Akademicki Związek Sportowy to organizacja, która jest wyrazem dążenia środowiska akademickiego do upowszechniania nowego modelu człowieka - sprawnego nie tylko intelektualnie, ale również psychofizycznie. AZS jest aktualnie najbardziej liczną organizacją akademicką działającą w wyższych uczelniach. Swoich sympatyków i sprzymierzeńców zjednano uniwersalnymi celami: rozwoju kultury fizycznej, promocji zdrowego stylu bycia, wychowania młodzieży w atmosferze sportu i aktywności fizycznej. Każdy uczeń, student wie, że życie to nie tylko praca, nauka, odpoczynek i żywienie ale również sport, rekreacja, zabawa dlatego też wszelkie działania AZS ukierunkowane są na spełnienie tej części życia ludzkiego, która daje satysfakcję, radość, zadowolenie, samorealizację…
 
W ostatnich latach studenci Politechniki Częstochowskiej brali udział w rozgrywkach Lig Międzyuczelnianych, w Akademickich Mistrzostwach Polski oraz w rozgrywkach lig centralnych w koszykówce mężczyzn i kobiet oraz w siatkówce kobiet. Osiągając wysokie wyniki sportowe i zwyciężając w poszczególnych etapach eliminacji ogólnopolskich reprezentowali Nasz Kraj w międzynarodowych turniejach sportowych.
Studentami-sportowcami Naszej Uczelni są obecnie m. in.: Piotr Gruszka, Michał Winiarski -wieloletni reprezentanci Polski i olimpijczycy w piłce siatkowej, Adam Małysz – wybitny skoczek narciarski, multimedalista olimpijski, najbardziej utytułowany zawodnik w historii indywidualnych konkursów mistrzostw świata w skokach narciarskich, Jakub Colin Brzeziński – znakomity kierowca rajdowy. Do grona wybitnych sportowców należy również zaliczyć: koszykarzy, zawodników sportów walki, arcymistrzów w warcabach i innych sportach. W roku 2016 byliśmy organizatorami największej imprezy siatkarskiej dla dzieci – Finał Kinder Sport Plus w minisiatkówce dziewcząt i chłopców.
 
Przy Uczelni działa, posiadający osobowość prawną, Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego (KU AZS) i Organizacja Środowiskowa AZS w Częstochowie ( OŚ AZS ) – skupiająca wszystkie kluby AZS w Częstochowie.
 
Działalność Klubu Uczelnianego AZS to: organizowanie życia sportowego, rekreacji i turystyki zgodnie z zainteresowaniami i potrzebami środowiska akademickiego PCz, uczestniczenie w imprezach i w zawodach sportowych w kraju i za granicą, współdziałanie, organizowanie szkolenia i doskonalenia kadry trenersko – instruktorskiej, organizatorów sportu i turystyki, organizowanie sekcji, zespołów sportowych oraz obozów sportowych, szkoleniowych, rekreacyjnych, turystycznych, tworzenie, utrzymywanie oraz zagospodarowywanie terenów i obiektów sport., propagowanie różnych form sportu, rekreacji i turystyki, współpracę z władzami szkół wyższych i samorządów studenckich, szczególnie z Władzami Politechniki Częstochowskiej, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu i Samorządem Studenckim PCz, współpracę z jednostkami uczelni zajmującymi się problemami kultury fizycznej, współdziałanie z instytucjami państwowymi i samorządami, związkami sportowymi oraz organizacjami społecznymi, utrzymywanie kontaktów sportowych z odpowiednimi organizacjami sportowymi w kraju i za granicą o podobnym profilu działania, stosowanie różnych form propagandy mającej przyczynić się do rozwoju sportu, rekreacji i turystyki w PCz, prowadzenie działalności gospodarczej wspierającej realizację celów statutowych.
 
W ramach KU AZS działa kilka sekcji: siatkówki męskiej i kobiet, koszykówki męskiej, piłki nożnej, futsalu, jogi Iyengara, żeglarstwa, aerobiku, narciarstwa i snowboardu.
 
Akademicki Związek Sportowy jest gwarantem, że każdy student, doceniając znaczenie ruchu dla zdrowia i wspaniałej sylwetki, znajdzie tu coś dla siebie.
 
AZS Klub Uczelniany
al. Armii Krajowej 23/25 (Klub „Politechnik” pok.16)
42-218 Częstochowa
tel. 34 32 50 426
e-mail: czestochowa@azs.pl
www.kuazs.czest.pl 

STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH

Studium Języków Obcych Politechniki Częstochowska jest jednostką międzywydziałową specjalizującą się w nauczaniu języków obcych a także języka polskiego dla cudzoziemców.

Oferujemy kursy języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego a także kursy języka polskiego dla cudzoziemców. Zadaniem Studium jest również ocena znajomości języków obcych w sytuacjach poza dydaktycznych związanych z realizacją statutowych zadań Uczelni. Nasi wykładowcy prowadzą zajęcia językowe na poziomie średniozaawansowanym (B1/B2) a także zaawansowanym (C1) w zależności od indywidualnych potrzeb studentów. Zajęcia te, poprzez kształcenie między innymi tzw. kompetencji miękkich, przygotowują do funkcjonowania we współczesnym świecie, zwłaszcza w środowisku pracy. Jednocześnie uczymy języka specjalistycznego właściwego dla danego kierunku studiów, aby maksymalnie pomóc naszym studentom w radzeniu sobie na coraz bardziej wymagającym rynku pracy.

Nasi wykładowcy to wysoko wykwalifikowana kadra, doskonaląca swoje umiejętności lingwistyczne i dydaktyczne na licznych konferencjach i warsztatach metodycznych, zapewniająca wysoki poziom nauczania.

Bierzemy również czynny udział w internacjonalizacji naszej Uczelni poprzez liczne tłumaczenia a także oferując pomoc studentom i kadrze akademickiej, którzy uczestniczą w wymianie międzynarodowej. Staramy się również podejmować różne inicjatywy dające możliwość współpracy z podobnymi jednostkami w uczelniach partnerskich za granicą.

Studium Języków Obcych Politechniki Częstochowskiej jest członkiem Stowarzyszenia Akademickich Ośrodków Nauczania Języków Obcych SERMO, które działa na rzecz zapewnienia najwyższych standardów w nauczaniu języków obcych w szkołach wyższych. Stowarzyszenie jest członkiem europejskiej organizacji CercleS, promującej nauczanie języków na jak najwyższym poziomie a także wymianę doświadczeń w tym zakresie pomiędzy różnymi ośrodkami w europejskiej przestrzeni edukacyjnej.

Studium Języków Obcych
ul. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel. 34 3250 329
e-mail: sjo@adm.pcz.czest.pl
www.sjo.pcz.pl

ERASMUS+

Od wielu już lat znacznym zainteresowaniem wśród studentów planujących realizować część swojego toku studiów za granicą cieszy się Program ERASMUS+.
W każdym roku akademickim z możliwości wyjazdu w ramach Programu Erasmus+ korzysta wielu studentów naszej Uczelni. Najbardziej popularną formą wyjazdów do innych krajów są semestralne (lub dwusemestralne) studia na uczelniach zagranicznych. Studenci wyjeżdżają także na praktyki do zagranicznych przedsiębiorstw, organizacji lub uczelni partnerskich. Do wyboru naszych studentów jest w każdym semestrze kilkaset miejsc w ponad 150 uczelniach partnerskich znajdujących się w większości krajów UE oraz Turcji. Do dnia dzisiejszego z oferty wyjazdu w ramach Programu skorzystało ponad pół tysiąca studentów. Politechnika to również atrakcyjne miejsce do studiowania dla studentów z uczelni partnerskich. Uczelnia gości w ramach programu wymiany Erasmus+ około 130 studentów zagranicznych w każdym semestrze. Wyjazd na stypendium daje możliwość zdobycia wiedzy i doświadczenia, a także gwarantuje odnalezienie się na rynku pracy zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami.

Na stronie internetowej www.pcz.pl/erasmus znaleźć można m.in. dane dotyczące sposobu kwalifikacji, wysokości grantów, aktualną listę uczelni partnerskich, Regulamin Programu oraz dane kontaktowe Wydziałowych Koordynatorów Programu.

Szczegółowych informacji na temat Programu udziela również Koordynator Uczelniany Programu ERASMUS+ -

Biuro Studentów Zagranicznych
ul. Dąbrowskiego 69 pok. nr 1
42-201 Częstochowa
tel. +48 34 3250 431,
e-mail: erasmus@adm.pcz.pl.

STUDIUM KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

W Politechnice Częstochowskiej proces kształcenia i doskonalenia nauczycieli jest realizowany nieprzerwanie od 1973 roku. Działalność tę prowadzi od samego początku Międzywydziałowe Studium Kształcenia Nauczycieli Przedmiotów Technicznych, które w 2001 roku zmieniło nazwę na Międzywydziałowe Studium Kształcenia i Doskonalenia Nauczycieli.

Studium prowadzi dla studentów i absolwentów wszystkich wydziałów Uczelni zajęcia stacjonarne i niestacjonarne, przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych i ogólnokształcących (dla kierunków: informatyka, fizyka i matematyka). Kwalifikacje nauczycielskie w Studium zdobywać mogą również studenci i absolwenci innych uczelni. Studium również kształci i doskonali pedagogicznie młode kadry naukowo-dydaktyczne Politechniki w ramach Asystenckiego Studium Pedagogicznego.

W Studium zatrudnieni są doświadczeni nauczyciele akademiccy. Ich działalność naukowo-badawcza prowadzona jest w zakresie: psychologii, pedagogiki, socjologii, dydaktyki i metodyki

Międzywydziałowe Studium Kształcenia i Doskonalenia Nauczycieli
ul. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel. 34 3250 337
e-mail: mskidn@adm.pcz.czest.pl
http://mskidn.pcz.pl/

BIBLIOTEKA GŁÓWNA   
 
Podstawą systemu biblioteczno-informacyjnego Politechniki Częstochowskiej jest Biblioteka Główna, stanowiąca centralną ogólnouczelnianą jednostkę wspierającą edukację i badania naukowe realizowane w Politechnice.

Biblioteka Główna Politechniki Częstochowskiej pełni rolę wiodącej biblioteki naukowej oraz jedynej biblioteki technicznej w regionie częstochowskim, obsługującej środowisko Częstochowy i okolic w zakresie informacji naukowo-technicznej.

Wraz z bibliotekami wydziałowymi i specjalistycznymi zapewnia użytkownikom dostęp do informacji o krajowych i światowych osiągnięciach naukowych, w celu zaspokojenia potrzeb dydaktycznych, naukowych i badawczych pracowników Uczelni, studentów oraz społeczności lokalnej. Aktywnie wspomaga rozwijanie umiejętności samokształcenia studentów, dbając o ich ogólny rozwój kulturowy, a także zabezpiecza zbiory dla kolejnych pokoleń.
W celu unowocześnienia i poprawy świadczonych usług przeprowadzono całkowitą modernizację budynku, dostosowując powierzchnię oraz stwarzając odpowiednie warunki do pracy dla osób niepełnosprawnych.

Przez okres 67 lat Biblioteka zgromadziła ponad 520 tys. woluminów książek, czasopism i zbiorów specjalnych (norm, opisów patentowych, dokumentów elektronicznych, prac doktorskich pracowników Politechniki Częstochowskiej) o tematyce technicznej i naukowo-technicznej. Z zasobów Biblioteki można korzystać na miejscu w czytelniach oraz wypożyczać na zewnątrz. Dla użytkowników dostępna jest Wypożyczalnia, Czytelnia Ogólna, Czytelnia Czasopism, Oddział Informacji Naukowej, Czytelnia Zbiorów Specjalnych wraz z Ośrodkiem Informacji Patentowej. Biblioteka Główna zapewnia użytkownikom 150 miejsc w Czytelniach i ponad 50 stanowisk komputerowych z bezpłatnym dostępem do Internetu, w tym 5 stanowisk wyposażonych w klawiatury i powiększalniki pisma dla osób słabo widzących.

Ponadto, Biblioteka oferuje użytkownikom dostęp do pełnotekstowych baz danych, książek, czasopism i serwisów elektronicznych wiodących polskich i światowych wydawców, z komputerów sieci uczelnianej. Procesy biblioteczne w Bibliotece Głównej i Bibliotekach Wydziałowych są skomputeryzowane, a system umożliwia użytkownikom wyszukiwanie książek i czasopism oraz zdalne zamawianie książek poprzez elektroniczny dostęp do katalogów komputerowych.

Biblioteka Główna Politechniki Częstochowskiej
al. Armii Krajowej 36
42-201 Częstochowa
tel. 34 3614 473, 34 3250 957
biblioteka@adm.pcz.czest.pl

www.bg.pcz.czest.pl

STYPENDIA

Student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, spełniający kryteria określone w Regulaminie przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom studiów pierwszego i drugiego stopnia Politechniki Częstochowskiej, może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel z budżetu państwa w formie:

 • stypendium socjalnego,
 • stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,
 • stypendium Rektora dla najlepszych studentów,
 • zapomogi.

Student na mocy odrębnych przepisów może ubiegać się o stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane ze studiami, lub wybitne osiągnięcia
w sporcie.

BIURO KARIER I MARKETINGU

Biuro Karier i Marketingu przygotowuje studentów do przyszłej pracy zawodowej oraz utrzymuje i umacnia więzi pomiędzy absolwentami i Uczelnią.
Biuro świadczy usługi w zakresie pośrednictwa pracy, pomaga studentom i absolwentom w aktywnym poszukiwaniu zatrudnienia oraz w przygotowaniu profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych. Organizuje również szkolenia, zajęcia warsztatowe, targi pracy, seminaria i spotkania informacyjno-rekrutacyjne.

Biuro Karier i Marketingu prezentuje również ofertę dydaktyczną na targach edukacyjnych oraz zajmuje się promocją Politechniki Częstochowskiej, organizuje szereg imprez między innymi: Festiwal Nauki, Dzień Otwartych Drzwi, Dziewczyny na politechniki, Tragi Pracy.

Biuro jest też organizatorem Częstochowskiego Uniwersytetu Młodzieżowego oferującego uczniom szkół ponadgimnazjalnych bezpłatne wykłady i zajęcia laboratoryjne. Ściśle współpracuje z mediami, organizując m. in. konferencje prasowe. Wydaje też czasopismo środowiska akademickiego „Politechnika Częstochowska”.

Biuro Karier i Marketingu
ul. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel. 34 3250 251, 34 361 28 55
e-mail: promocja@adm.pcz.czest.pl
tel. 34 3250 265
e-mail: bkarier@adm.pcz.czest.pl
http://www.pcz.pl/bk
http://www.pcz.pl/atp

DOMY STUDENCKIE

W centrum miasteczka akademickiego znajdują się 3 akademiki z pełnym dostępem do Internetu, w których może zamieszkać 2 tysiące osób.


DOM STUDENCKI nr 2 „BLIŹNIAK”
42-200 Częstochowa, ul. Akademicka 5
tel. 34 325 04 72
  DOM STUDENCKI nr 5 „MALUCH”
42-200 Częstochowa, ul. Dekabrystów 26/30
tel. 34 325 02 33
  DOM STUDENCKI nr 7 „HERKULES”
42-200 Częstochowa, ul. Sowińskiego 40/48
tel. 34 325 04 99

Wydawnictwo

WYDAWNICTWO POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ

Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej jako jednostka ogólnouczelniana zostało powołane zarządzeniem rektora w 1986 roku, podlega prorektorowi ds. nauki, a sprawami związanymi z działalnością merytoryczną tej jednostki zajmuje się Rektorska Komisja Wydawnicza, składająca się z przedstawicieli poszczególnych jednostek Uczelni.

Wydawnictwo specjalizuje się w edytorstwie technicznej książki naukowej. Wydawane są publikacje z różnych dziedzin, zawsze jednak łączących się z aktualnie prowadzonymi na Uczelni kierunkami badań oraz działalnością dydaktyczną. Publikowane są monografie, podręczniki, skrypty oraz czasopisma z elektrotechniki, energetyki, podstaw konstrukcji maszyn, metalurgii, inżynierii materiałowej, matematyki i informatyki, inżynierii środowiska, budownictwa i architektury, a także nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych.

W serii Monografie wydawane są pozycje z różnych dziedzin, dokumentują one nie tylko dorobek naukowy pracowników Uczelni, ale także zakres badań prowadzonych przez poszczególne instytuty czy zakłady. Obecnie w Wydawnictwie Politechniki Częstochowskiej wydawane są dwa kwartalniki: Inżynieria i Ochrona Środowiska, w którym od 20 lat publikowane są artykuły z zakresu inżynierii i ochrony środowiska, ekologii, biotechnologii, hydrauliki, oraz Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics, poświęcony problematyce zastosowania matematyki w naukach technicznych i pokrewnych. Zagadnieniom współczesnego budownictwa i architektury poświęcony jest półrocznik Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym, a Zeszyt Naukowy Budownictwo już od ponad 20 lat stanowi forum wymiany poglądów polskich i zagranicznych naukowców na temat zmian zachodzących we współczesnym budownictwie.

Wydawnictwo przygotowuje i opracowuje także okolicznościowe albumy poświęcone historii i współczesności Uczelni.
Jednym z zadań Wydawnictwa jest także promocja Uczelni poprzez uczestnictwo w targach, wystawach i giełdach. Osoby zainteresowane zakupem publikacji mogą je nabyć, składając zamówienia elektronicznie albo kupując interesującą pozycję w wielu hurtowniach i księgarniach, z którymi Wydawnictwo od lat współpracuje.

Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej
ul. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel. 34 3250 974, 34 3250 393
tel./fax 34 3250 976
e-mail: wydawnictwo@adm.pcz.czest.pl
e-mail: sprzedaz@adm.pcz.pl
www.wydawnictwo.pcz.pl

Katalog kierunków