KierunkiStudiów.pl

Menu

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie (UJD)

ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa
tel. 34 378 41 00, 34 378 42 22

Strona www Email

O Uczelni

Kierunki studiów

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą dydaktyczną naszej Uczelni, która proponuje na najbliższy rok akademicki >>ponad 40 kierunków studiów<<

Studenci Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie mogą być pewni, że program nauczania, wyznaczony przez standardy nauczania Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, oparty jest na najlepszych wzorach uczelni europejskich, a przede wszystkim uwzględnia on potrzeby przyszłych pracodawców.

Studiując w UPH im. Jana Długosza - studiujesz bezpłatnie!

Rekrutacja

Podyplomowe

Serdecznie zapraszamy także na studia podyplomowe

Pełna oferta studiów podyplomowych

 • Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją współczesną
 • Administracja publiczna
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
 • Detektywistyka i systemy bezpieczeństwa
 • Doradztwo zawodowe
 • Edukacja filozoficzno-etyczna
 • Edukacja dla bezpieczeństwa (WM-P)
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Edukacja w sztukach plastycznych
 • Fotografia
 • Informatyka i technologia informacyjna w nauczaniu
 • Kontrola, audyt i zarządzania bezpieczeństwem informacji *
 • Logopedia
 • Matematyka
 • Multimedia
 • Nauczanie języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • Nauczanie przyrody
 • Neurologopedia
 • Ochrona danych osobowych
 • Oligofrenopedagogika
 • Podatki i doradztwo podatkowe
 • Przygotowanie pedagogiczne z językiem migowym
 • Spectrum Autyzmu. Komunikacja. Diagnoza i terapia*
 • Technika w nauczaniu
 • Terapia pedagogiczna z arteterapią
 • Terapia pedagogiczna z muzykoterapią i choreoterapią
 • Tradycje kulturowe regionu
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i edukacja uczniów z ASD (autyzm dziecięcy HFA, zespół Aspergera)
 • Wiedza o kulturze w szkole ponadgimnazjalnej
 • Wiedza o społeczeństwie
 • Zamówienia publiczne w teorii i praktyce
 • Zarządzanie placówką oświatową
 • Zarządzanie podmiotami leczniczymi

Zapraszamy - zostań naszym studentem!

E-learning i Tutoring

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie kształci nowocześnie i zgodnie z zapotrzebowa­niem rynku pracy. Stale unowocześnia ofertę dy­daktyczną i tworzy, przy współpracy z pracodawcami, nowe kierunki i specjalności. Uniwersytet rozwija kształ­cenie szczególnie w obszarach nauk społecznych, nauk o zdrowiu, nauk technicznych oraz humanistyki, neofilologii i w obszarze sztuki.

Warto wiedzieć

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza oferuje:

Stypendia naukowe i socjalne: 

Student UHP im. Jana Długosza w Częstochowie może ubiegać się o pomoc materialną w formie:

 • stypendium socjalnego
 • stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych
 • stypendium Rektora za najlepszych studentów i doktorantów
 • zapomogi
 • stypendium ministra za osiągnięcia w nauce
 • stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe

Życie Akademickie

Studia to jeden z najlepszych okresów w życiu człowieka - potwierdzają to ci, któ­rzy już są absolwentami i z sentymentem wspominają swoje akademickie czasy. I nic w tym dziwnego, bo nie sposób nie skorzystać z mnóstwa propozycji środowiska akademickiego, które są adre­sowane do młodych. Studenci mają możliwość upra­wiania sportu w jednej z drużyn akademickich. Korzy­stają przy tym z doskonałej bazy lokalowej Uczelni, w tym świetnie wyposażonego Akademickiego Centrum Sportu.

Atutem Uniwersytetu jest również działalność ponad 20 kół naukowych. Przedstawiają one studen­tom bogatą ofertę, która daje możliwość rozwoju i samodoskonalenia zdobytych już umiejętności. Dzięki współpracy zagranicznej młodzi ludzie wyjeżdżają do innych ośrodków akademickich. Uczelnia oferuje rów­nież bogatą propozycję kulturalną. Istnieje możliwość występów w chórze, kształcenia umiejętności w grze na instrumentach i rozwijania zamiłowań wokalnych w jednym z zespołów. Spełniają się również marzenia osób, które chcą spróbować przygody dziennikarskiej. Studenci mają możliwość pracy w telewizji, redagowa­nia czasopism, publikowania w akademickich mediach społecznościowych lub prowadząc jedną z licznych witryn internetowych.

Studenci chętnie angażują się w pomoc potrzebującym, zapraszają znanych ludzi, organizują akcje poboru krwi i zbiórki charytatywne. Wielu z nich bierze udział w konkursach i rywalizacji organizowanej przez inne uczelnie, kluby sportowe, samorządy oraz prestiżowe organizacje. Tu liczą się zaangażowanie i wola zwycięstwa - doświadczenie zdobyte w pracy i społecznej procentuje później także w życiu zawodowym. Ukoronowaniem pracowitego roku są Juwenalia. W maju klucze do nadwarciań­skiego grodu przejmują z rąk Prezydenta Miasta Czę­stochowy studenci, którzy rozśpiewani i roztańczeni napełniają kampus akademicki niezwykłą atmosferą. Udziela się ona mieszkańcom i wszystkim, którzy od­wiedzą wiosną Częstochowę. W tym gronie są rów­nież przyszli kandydaci na studia...

Sport

Sportowe osiągnięcia studentów UHP im. Jana Długosza w Częstochowie są powodami do dumy dla całej społeczności akademickiej. Doskonałe wyniki, medale i wysoko punktowane miejsca w imprezach o randze nie tylko regionalnej, ale także ogólnopolskiej i międzynarodo­wej, są osiągnięciami zawodników związanych z dru­żynami funkcjonującymi na Uniwersytecie.

Duży wkład w odnoszone sukcesy mają studenci zaangażowani w działalność sekcji, które pracują przy Studium Wy­chowania Fizycznego i Sportu oraz prowadzonych przez AZS. Trenerzy i pracownicy UHP rozwi­jają m.in. takie dyscypliny jak: tenis stołowy, futsal, piłka siatkowa w wydaniu plażowym, freestyle foot­ball, kolarstwo szosowe, badminton, tenis, pływanie, narciarstwo.

Sport na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza wiąże się także z na­uką. Pracownicy Instytutu Wychowania Fizycznego, Turystyki i Fizjoterapii prowadzą badania w zakresie nauk o kulturze fizycznej i zdrowiu. Konferencje, w których uczestniczą akademicy także z zagranicz­nych uczelni świadczą, o dużym wkładzie, jaki wno­szą pracownicy i studenci kierunków „sportowych”. Optymizmem napawa fakt, że organizowanych jest coraz więcej zawodów, w których każdy student może spróbować swoich sił i przekonać się, że cho­ciaż sport i osiągnięcie mistrzowskiej formy wymaga wiele wysiłku, to jednak pasję tę warto realizować! Uczelnia prowadzi ożywioną współpracę z klubami i towarzystwami sportowymi. 

ajd4.pngWspółpraca międzynarodowa

Jedno z kluczowych miejsc w postrzeganiu wyższej uczelni w Polsce zajmuje współpra­ca międzynarodowa. W podstawowej formie obejmuje wymianę kadry naukowo-dydaktycznej i stu­dentów. W głównej mierze projekty opierają się na pro­gramach Unii Europejskiej. Innym ich źródłem są poro­zumienia między rządem polskim, a przedstawicielami państw z całego nieomal świata.

Ważnym elementem są umowy bilateralne zawierane między UHP im. Jana Długosza w Częstochowie, a ośrodkami akademickimi i placówkami naukowo-ba­dawczymi. Lista partnerów ustawicznie się powiększa. Obecnie w gronie tym znajdują się m.in. uczelnie z Czech, Ukrainy, Francji, Litwy, Słowacji, Białorusi, Niemiec, Ro­sji, a nawet dalekich Chin i Indii, Peru czy Meksyku. Realizując współpracę międzynarodową, akademicy mogą się pochwalić konkretnymi sukcesami. Są nimi wspólne konferencje naukowe, wystawy, koncerty, pu­blikacje badań i wdrażane wynalazki. Do osiągnięć na­leży zaliczyć także stale powiększającą się listę naukowców-cudzoziemców wykładających na Uniwersytecie Humaniestyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie. Systematycznie rośnie grono pracowników Uczelni dzielących się swoimi bada­niami z kadrą i studentami w zagranicznych ośrodkach akademickich. Nie do przecenienia jest fakt, że dzięki współpracy międzynarodowej studenci mają możliwość uzyskania podwójnych dyplomów ukończenia UHP im. Jana Długosza w Częstochowie oraz jednej z Uczelni partnerskich - w Niemczech lub we Francji. Ożywiona współpraca międzynarodowa przynosi efekty również w postaci budowy prestiżu Uczelni. Przekłada się to na decyzje kandydatów - coraz większe zaintere­sowanie cudzoziemców studiami na Uniwersytecie Humaniestyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza jest faktem znajdującym swoje przełożenie w konkretnych liczbach. 

ajd5.png 

Galeria

Katalog kierunków