KierunkiStudiów.pl

Menu

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (UP_Krakow)

ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków
tel. informacja: 12 662 60 14, fax: 12 637 22 43

Strona www Email

O Uczelni

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie to najstarsza uczelnia pedagogiczna w Polsce, która swoje ponad 70-letnie tradycje i doświadczenie łączy z nowoczesnością i innowacyjnością.

Oferta uczelni obejmuje kształcenie w zakresie nauk humanistycznych, społecznych, pedagogicznych, przyrodniczych, technicznych oraz artystycznych. Na Uniwersytecie kształci się obecnie ponad 18 tysięcy studentów na 46 kierunkach i blisko 200 specjalnościach. Oferta edukacyjna, odpowiada aktualnym potrzebom rynku pracy, a także oczekiwaniom młodych ludzi i obejmuje studia I i II stopnia, studia doktoranckie i podyplomowe oraz kursy.

Studenci mogą zdobyć wykształcenie na siedmiu wydziałach:
• Humanistycznym,
• Filologicznym,
• Pedagogicznym,
• Politologii,
• Geograficzno-Biologicznym,
• Matematyczno-Fizyczno-Technicznym,
• Sztuki.

budynek_glowny_up.jpgAbsolwenci Uniwersytetu Pedagogicznego są doskonale przygotowani do podjęcia pracy na odpowiedzialnych stanowiskach. Z sukcesami pracują w szkolnictwie, instytucjach kultury, administracji państwowej oraz w polskich i zagranicznych przedsiębiorstwach, a wielu z nich jest cenionymi ekspertami w różnych dziedzinach nauki i biznesu.

Szczególnie cenione i wspierane są pasje oraz zainteresowania, które studenci mogą rozwijać dzięki różnorodnym projektom. Uczelnia organizuje także wiele wystaw i aktywnie wspiera rozwój artystyczny.
Poprzez uczestnictwo w licznych organizacjach studenckich i kołach naukowych, sekcjach sportowych, chórze akademickim „Educatus”, internetowym Radiu „Spektrum”, studenci mają możliwość spędzania czasu w sposób przyjemny i pożyteczny.

Działając w oparciu o model kształcenia integralnego, Uczelnia łączy wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności. Nowoczesne kształcenie studentów opiera się m. in. na międzynarodowej współpracy z ośrodkami naukowymi z całej Europy (m. in. z Ukrainy, Portugalii, Szwecji, Bułgarii, Francji). W ramach programu Erasmus Uniwersytet Pedagogiczny współpracuje ze 160 uczelniami partnerskimi. Dzięki zagranicznym stypendiom i wymianie międzynarodowej studenci mogą zdobywać nowe doświadczenia i doskonalić umiejętności językowe.

pracownia_up.jpgUniwersytet Pedagogiczny uczestniczy w międzynarodowej współpracy z ośrodkami naukowymi m.in. z: Ukrainy, Portugalii, Szwecji, Bułgarii, Francji. Dzięki stypendiom i wymianie międzynarodowej nasi studenci zdobywają nowe doświadczenia i doskonalą umiejętności językowe.

Infrastruktura Uniwersytetu Pedagogicznego składa się obecnie z blisko 20 obiektów. Do Uniwersytetu Pedagogicznego należy także najwyżej położone w Polsce uniwersyteckie obserwatorium astronomiczne, zlokalizowane w Gorcach, na szczycie góry Suhora. Ważnym zapleczem uczelni jest nowoczesne Akademickie Centrum Hotelowe obejmujące domy studenckie „Za Kolumnami” i „Krakowiak”, które są jednymi z najlepszych i najnowocześniejszych tego typu obiektów w Polsce!

Nasi studenci mogą zawsze liczyć na pomoc wykwalifikowanej kadry Biura Rekrutacji, które oferuje profesjonalne doradztwo podczas przyjęcia na studia, także dla obcokrajowców. Biuro Spraw Studenckich zapewnia pomoc w sprawach socjalno-bytowych. Osoby niepełnosprawne mogą liczyć na wsparcie Biura ds. Osób Niepełnosprawnych. Biuro Karier oferuje natomiast profesjonalne spotkania z doradcami zawodowymi, jak również liczne certyfikowane warsztaty.

Dopełnieniem oferty Uniwersytetu Pedagogicznego jest cieszące się dużą popularnością Centrum Sportu i Rekreacji, składające się z nowoczesnego zaplecza sportowego (m. in. pływalni, siłowni, sauny, sal gimnastycznych, sal fitness). W ramach zajęć z wychowania fizycznego Centrum Sportu i Rekreacji (CSiR) daje możliwość uprawiania sportów (zimowych i letnich), np.: turystyka rowerowa, kajakarstwo, aerobik, joga, kulturystyka, pilates, piłka nożna, tenis stołowy, zajęcia taneczne, koszykówka, siatkówka. Uniwersytet Pedagogiczny jest istotnym ogniwem życia społecznego, i podejmuje wiele ważnych dla regionu inicjatyw edukacyjnych, kulturalnych oraz gospodarczych.

basen_up.jpg fitness_up.jpg 

Studia I stopnia

STUDIA I STOPNIA I JEDNOLILTE MAGISTERSKIE

administracja
animacja kultury w przestrzeni społecznej
architektura informacji
bezpieczeństwo państwa
bioinformatyka
biologia
Digital Design
edukacja techniczno-informatyczna
etyka - mediacje i negocjacje
filologia polska
filologia:

• filologia, specjalność filologia angielska
• filologia, specjalność filologia germańska
• filologia, specjalność filologia hiszpańska
• filologia, specjalność filologia romańska
• filologia, specjalność filologia romańska z językiem angielskim
• filologia, specjalność filologia romańska z językiem hiszpańskim
• filologia, specjalność filologia romańska z językiem rosyjskim
• filologia, specjalność filologia rosyjska z językiem angielskim,
• filologia, specjalność filologia rosyjska z językiem francuskim,
• filologia, specjalność filologia rosyjska z językiem hiszpańskim
• filologia, specjalność filologia włoska
filozofia
fizyka
geografia
gospodarka przestrzenna
grafika
historia
informatyka
kulturoznawstwo i wiedza o mediach
logopedia
malarstwo
matematyka
monitoring środowiska przyrodniczego
ochrona środowiska
pedagogika:
• pedagogika społeczno-opiekuńcza z pedagogiką szkolną (nauczycielska)
• promocja zdrowia i profilaktyka uzależnień (nauczycielska)
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
pedagogika specjalna
politologia
praca socjalna
prawo- studia jednolite magisterskie
psychologia- studia jednolite magisterskie
socjologia
stosunki międzynarodowe
sztuka i media
turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe
turystyka i rekreacja
wzornictwo
zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe
zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi

Studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA
administracja
bezpieczeństwo narodowe
bezpieczeństwo wewnętrzne
biologia
Digital Design
edukacja techniczno-informatyczna
etyka - mediacje i negocjacje
filologia polska
filologia:

 • filologia angielska
 • filologia germańska
 • filologia romańska
 • filologia rosyjska
 • filologia włoska
 • język hiszpański stosowany
filozofia
fizyka
geografia
grafika

historia
informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
  kulturoznawstwo i wiedza o mediach
matematyka
ochrona środowiska
odnowa biologiczna
pedagogika:

 • doradztwo społeczne
 • edukacja dla bezpieczeństwa i wiedza o społeczeństwie
 • edukacja dla bezpieczeństwa i zarządzanie kryzysowe
 • kreowanie lokalnej polityki społecznej
 • poradnictwo edukacyjne i zawodowe
 • przedszkolna i wczesnoszkolna
 • społeczno-opiekuńcza
pedagogika specjalna
politologia
praca socjalna
socjologia
stosunki międzynarodowe
studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie
turystyka i rekreacja
wzornictwo

Studia podyplomowe

Zapraszamy do skorzystania z oferty studiów podyplomowych prowadzonych przez Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Studia podyplomowe realizowane w naszej Uczelni są propozycją dla osób, które chcą doskonalić, poszerzać horyzonty, wzbogacać i aktualizować posiadaną wiedzę, ale również dla tych, którzy planują zmianę profilu zatrudnienia.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom proponujemy bogatą ofertę studiów podyplomowych dostosowaną do wymagań rynku pracy i spełniającą najwyższe europejskie standardy.

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie prowadzi dwa rodzaje studiów podyplomowych:

 • kwalifikacyjne - dające nowe kwalifikacje zawodowe,
 • doskonalące - służące doskonaleniu posiadanych kwalifikacji zawodowych.

Studia podyplomowe są odpłatną formą usług edukacyjnych. Mogą być finansowane - częściowo lub w całości - ze środków pozauczelnianych. W takim przypadku słuchacz ponosi koszty uzależnione od wysokości dofinansowania.

sala_konferencyjna.jpg

Domy studenckie

Uczelnia posiada bardzo dobrą bazę noclegową. Wysoki standard Akademickiego Centrum Hotelowego, obejmującego domy studenckie "Za Kolumnami" i "Krakowiak" sprawia, że są one jednymi z najlepszych i najnowocześniejszych tego typu obiektów w Polsce!  Warto dodać, iż w DS. „Za Kolumnami” mieści się  Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych, oferujące profesjonalną pomoc osobom niepełnosprawnym.

Stypendia

W Uniwersytecie Pedagogicznym  im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie wysokość świadczeń stypendialnych systematycznie rośnie. Pod tym względem nasz Uniwersytet znajduje się w ścisłej czołówce krakowskich uczelni.
studentki_up.jpgW obecnym roku akademickim maksymalna wysokość stypendium socjalnego wraz z tzw. zwiększeniem z tytułu zamieszkania wynosi 750 zł. To stypendium mógł uzyskać każdy student, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekraczał 800 zł. Stypendium socjalne otrzymało aż 91% osób, które ubiegało się o to świadczenie.

Studenci uzyskujący bardzo dobre wyniki w nauce, sporcie lub osiągnięcia artystyczne mogą ubiegać się o stypendium rektora dla najlepszych studentów. Stypendium rektora I stopnia w obecnym roku akademickim wynosi 1050 zł miesięcznie.

Uczelnia gwarantuje również wysokie stypendia dla osób niepełnosprawnych – stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym wynosi 660 zł. 

Warto dodać, iż wszystkie budynki dydaktyczne, jak również nowoczesne domy studenckie są dostosowane do ich potrzeb. Studenci niepełnosprawni mogą ponadto liczyć na profesjonalną pomoc Biura ds. Osób Niepełnosprawnych. Dodatkowo, studenci, którzy z przyczyn losowych znajdą się w przejściowo trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o przyznanie zapomogi jednorazowej.

Pomoc materialna: http://stypendia.up.krakow.pl/

Kontakt

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków
tel. informacja: (12) 662 60 14, fax: (12) 637 22 43
info@up.krakow.pl  
www.up.krakow.pl

Facebook: www.facebook.com/Uniwersytet.Pedagogiczny
YouTube: http://www.youtube.com/user/UPwKrakowie

Informacje dla kandydatów:
Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich
ul. Podchorążych 2, pok. 29
tel. 12 662 60 93

ach_up.jpg

Katalog kierunków