KierunkiStudiów.pl

Menu

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (UP_Krakow)

ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków
tel. informacja: 12 662 60 14, fax: 12 637 22 43

Strona www Email

O Uczelni


budynek_glowny_up.jpg

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się uczelni w Krakowie. Atuty naszego Uniwersytetu, to przede wszystkim wysoki poziom nauczania, wykwalifikowana kadra, zróżnicowana oferta dydaktyczna i bardzo dobre warunki studiowania (komfortowe domy studenckie, multimedialne sale wykładowe, nowoczesne pracownie komputerowe, doskonale wyposażone sale ćwiczeniowe i laboratoryjne oraz wysokie stypendia naukowe i socjalne). 

Oferta edukacyjna, obejmująca studia I i II stopnia, studia doktoranckie i podyplomowe, odpowiada aktualnym potrzebom rynku pracy, a także zainteresowaniom i oczekiwaniom młodych ludzi.pracownia_up.jpgNa Uniwersytecie studenci mogą zdobyć wykształcenie na sześciu wydziałach:
 • Humanistycznym,
 • Filologicznym,
 • Pedagogicznym,
 • Geograficzno-Biologicznym,
 • Matematyczno-Fizyczno-Technicznym,
 • Sztuki.
Nasi absolwenci uzyskują tytuły zawodowe: magistra, magistra sztuki, magistra inżyniera, inżyniera lub licencjata, dzięki czemu mogą pracować na odpowiedzialnych stanowiskach w szkolnictwie, instytucjach kultury, przedsiębiorstwach oraz w administracji państwowej. Absolwenci Uniwersytetu Pedagogicznego stanowią najlepszą kadrę nauczycielską w Polsce, jak również są cenionymi ekspertami w różnorodnych dziedzinach nauki i biznesie.

Zdobycie wykształcenia na Uniwersytecie łączy się z rozwijaniem swoich zainteresowań i pasji. Poprzez uczestnictwo w licznych organizacjach studenckich i Samorządzie Studentów, kołach naukowych, sekcjach sportowych, chórze akademickim „Educatus”, internetowym Radiu „Spektrum” czy grupie teatralnej działającej z ramienia Klubu Studenckiego „Bakałarz”, studenci mają możliwość spędzania czasu w sposób przyjemny i pożyteczny.

Działając w oparciu o model kształcenia integralnego, Uczelnia łączy wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności. Nowoczesne kształcenie studentów opiera się m. in. na międzynarodowej współpracy z ośrodkami naukowymi z całej Europy (m. in. z Ukrainy, Portugalii, Szwecji, Bułgarii, Francji). W ramach programu Erasmus Uniwersytet Pedagogiczny współpracuje ze 160 uczelniami partnerskimi. Dzięki zagranicznym stypendiom i wymianie międzynarodowej studenci mogą zdobywać nowe doświadczenia i doskonalić umiejętności językowe.

Uniwersytet Pedagogiczny oferuje kształcenie dostosowane do potrzeb zmieniającego się rynku pracy. Jednostką koordynującą rozwój zawodowy studentów i absolwentów jest aktywnie działające Biuro Promocji i Karier, które współpracując z doradcami zawodowymi oraz psychologiem, oferuje fachową pomoc w odnalezieniu się na wymagającym rynku pracy. Ponadto, Biuro Promocji i Karier organizuje bezpłatne warsztaty, kursy i szkolenia (m. in. Akademię Biznesu Capgemini oraz Akademię Profesjonalistów Alexander Mann Solutions), współpracuje z pracodawcami oraz posiada uzupełnianą na bieżąco bazę ofert pracy.

Do dyspozycji studentów Uniwersytet udostępnia nowoczesne zaplecze sportowe (m. in. pływalnię, siłownię, saunę, sale gimnastyczne, salę fitness). W ramach zajęć z wychowania fizycznego Centrum Sportu i Rekreacji (CSiR) daje możliwość uprawiania sportów (zimowych i letnich), np.: turystyka rowerowa, kajakarstwo, aerobik, joga, kulturystyka, pilates, piłka nożna, tenis stołowy, zajęcia taneczne, koszykówka, siatkówka.
basen_up.jpg
fitness_up.jpg

Nieocenioną pomoc w pogłębianiu wiedzy stanowią uczelniane biblioteki, które dysponują bogatymi zbiorami polskich i obcojęzycznych książek, czasopism i dokumentów cyfrowych. Ponadto, na Uczelni funkcjonują: Studium Kształcenia Nauczycieli, Centrum Kultury i Języka Rosyjskiego  oraz Studium Dziennikarskie.

Uczelnia posiada również nowocześnie wyposażone obserwatorium astronomiczne na Suhorze (1000 m n.p.m.) w Gorcach, włączone do ogólnoświatowej sieci obserwatoriów astronomicznych.

Studia I stopnia


STUDIA I STOPNIA I JEDNOLILTE MAGISTERSKIE
administracja
antropologia historyczna
architektura informacji
bezpieczeństwo narodowe
bezpieczeństwo wewnętrzne
bioinformatyka
biologia
Digital Design
edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
edukacja techniczno-informatyczna
etyka - mediacje i negocjacje
filologia polska
filologia
:
 • filologia angielska
 • filologia germańska
 • filologia romańska
 • filologia romańska z językiem rosyjskim
 • filologia rosyjska
 • filologia rosyjska z językiem francuskim
 • filologia włoska
 • język hiszpański

filozofia
fizyka
geografia
gospodarka przestrzenna

grafika
historia
infobrokerstwo, zarządzanie dokumentacją i archiwistyka

  informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
informatyka
kulturoznawstwo i wiedza o mediach
malarstwo – jednolite studia magisterskie
matematyka
ochrona środowiska
pedagogika
:
 • doradztwo społeczne
 • edukacja obywatelska
 • edukacja obywatelska w języku angielskim
 • pedagogika społeczna w języku angielskim
 • promocja zdrowia i profilaktyka uzależnień
 • przedszkolna i wczesnoszkolna
 • psychoprofilaktyka zaburzeń i wspomaganie rozwoju
 • społeczno-opiekuńcza z pedagogiką szkolną
 • wychowanie małego dziecka
pedagogika specjalna
politologia
praca socjalna
psychologia
socjologia
stosunki międzynarodowe
sztuka i media
turystyka i rekreacja
turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe
wzornictwo
zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi


Studia II stopnia


STUDIA II STOPNIA
administracja
bezpieczeństwo narodowe
bezpieczeństwo wewnętrzne
biologia
Digital Design
edukacja techniczno-informatyczna
etyka - mediacje i negocjacje
filologia polska
filologia:

 • filologia angielska
 • filologia germańska
 • filologia romańska
 • filologia rosyjska
 • filologia włoska
 • język hiszpański stosowany
filozofia
fizyka
geografia
grafika

historia
informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

  kulturoznawstwo i wiedza o mediach
matematyka
ochrona środowiska
odnowa biologiczna
pedagogika:

 • doradztwo społeczne
 • edukacja dla bezpieczeństwa i wiedza o społeczeństwie
 • edukacja dla bezpieczeństwa i zarządzanie kryzysowe
 • kreowanie lokalnej polityki społecznej
 • poradnictwo edukacyjne i zawodowe
 • przedszkolna i wczesnoszkolna
 • społeczno-opiekuńcza
pedagogika specjalna
politologia
praca socjalna
socjologia
stosunki międzynarodowe
studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie
turystyka i rekreacja
wzornictwo


Studia podyplomowe


Zapraszamy do skorzystania z oferty studiów podyplomowych prowadzonych przez Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Studia podyplomowe realizowane w naszej Uczelni są propozycją dla osób, które chcą doskonalić, poszerzać horyzonty, wzbogacać i aktualizować posiadaną wiedzę, ale również dla tych, którzy planują zmianę profilu zatrudnienia.

sala_konferencyjna.jpgWychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom proponujemy bogatą ofertę studiów podyplomowych dostosowaną do wymagań rynku pracy i spełniającą najwyższe europejskie standardy.

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie prowadzi dwa rodzaje studiów podyplomowych:
 • kwalifikacyjne - dające nowe kwalifikacje zawodowe,
 • doskonalące - służące doskonaleniu posiadanych kwalifikacji zawodowych.
Studia podyplomowe są odpłatną formą usług edukacyjnych. Mogą być finansowane - częściowo lub w całości - ze środków pozauczelnianych. W takim przypadku słuchacz ponosi koszty uzależnione od wysokości dofinansowania.

Domy studenckie


Uczelnia posiada bardzo dobrą bazę noclegową. Wysoki standard Akademickiego Centrum Hotelowego, obejmującego domy studenckie "Za Kolumnami" i "Krakowiak" sprawia, że są one jednymi z najlepszych i najnowocześniejszych tego typu obiektów w Polsce!  Warto dodać, iż w DS. „Za Kolumnami” mieści się  Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych, oferujące profesjonalną pomoc osobom niepełnosprawnym.


Stypendia


studentki_up.jpgW Uniwersytecie Pedagogicznym  im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie wysokość świadczeń stypendialnych systematycznie rośnie. Pod tym względem nasz Uniwersytet znajduje się w ścisłej czołówce krakowskich uczelni.

W obecnym roku akademickim maksymalna wysokość stypendium socjalnego wraz z tzw. zwiększeniem z tytułu zamieszkania wynosi 750 zł. To stypendium mógł uzyskać każdy student, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekraczał 800 zł. Stypendium socjalne otrzymało aż 91% osób, które ubiegało się o to świadczenie.

Studenci uzyskujący bardzo dobre wyniki w nauce, sporcie lub osiągnięcia artystyczne mogą ubiegać się o stypendium rektora dla najlepszych studentów. Stypendium rektora I stopnia w obecnym roku akademickim wynosi 1050 zł miesięcznie.

Uczelnia gwarantuje również wysokie stypendia dla osób niepełnosprawnych – stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym wynosi 660 zł. 

Warto dodać, iż wszystkie budynki dydaktyczne, jak również nowoczesne domy studenckie są dostosowane do ich potrzeb. Studenci niepełnosprawni mogą ponadto liczyć na profesjonalną pomoc Biura ds. Osób Niepełnosprawnych. Dodatkowo, studenci, którzy z przyczyn losowych znajdą się w przejściowo trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o przyznanie zapomogi jednorazowej.

Pomoc materialna: http://stypendia.up.krakow.pl/

Kontakt

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków
tel. informacja: (12) 662 60 14, fax: (12) 637 22 43
info@up.krakow.pl  
www.up.krakow.pl

Facebook: www.facebook.com/Uniwersytet.Pedagogiczny
YouTube: http://www.youtube.com/user/UPwKrakowie

Informacje dla kandydatów:
Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich
ul. Podchorążych 2, pok. 29
tel. 12 662 60 93

ach_up.jpg

Katalog kierunków