KierunkiStudiów.pl

Menu

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie (APS)

ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa
tel. 22 589 36 78, fax 22 658 11 18

Strona www Email

O APS

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej jest państwową uczelnią o ponad 100-letniej tradycji.

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej zgodnie z przesłaniem patronki Uczelni „nie ma kaleki - jest człowiek” przygotowuje pedagogów specjalnych i nauczycieli pracujących na rzecz osób z różnorodnymi rodzajami niepełnosprawności w duchu poszanowania ich ludzkich i obywatelskich praw, zrozumienia i akceptacji dla odmienności, traktowania niepełnosprawności jako niezbywalnego elementu ludzkiej kondycji oraz włączania osób niepełnosprawnych w życie społeczeństwa na zasadzie równoprawnych obywateli. W podobnym duchu tolerancji i sprzeciwu wobec wszelkich form dyskryminacji kształceni są i będą wszyscy inni studenci naszej Uczelni, przygotowujący się do zawodów określanych mianem zawodów zaufania społecznego. Intencją APS jest wykształcenie światłych i twórczych profesjonalistów, dbających zarówno o rozwijanie własnej osobowości, zamiłowań naukowych i zawodowych umiejętności praktycznych – jak i troszczących się  o wszechstronny rozwój osób i środowisk na rzecz których będą pracować.

Jako ośrodek akademicki Uczelnia ma ambicje wzbogacania swego potencjału badawczego i dydaktycznego, rozwijając nurt badań podstawowych i aplikacyjnych oraz doskonaląc warsztat dydaktyczny.

Uczelnia pełni również służebną rolę wobec środowiska lokalnego, poszerzając systematycznie wachlarz usług edukacyjnych i terapeutycznych, oferowanych zarówno przez nauczycieli akademickich, jak i studentów – wolontariuszy.

W perspektywie, Uczelnia aspiruje do roli wiodącego krajowego i europejskiego centrum wymiany myśli i idei w zakresie nowoczesnej pedagogiki, pedagogiki specjalnej oraz nauk społecznych, zorientowanych na profesjonalne wspieranie ludzi z różnego rodzaju trudnościami, wynikającymi ze stanu zdrowia i sytuacji społecznej.

Przygotowujemy kadrę o najwyższych kwalifikacjach. Naszym zadaniem jest kształtowanie wysokiego poziomu kultury pedagogicznej absolwenta, otwartości na sprawy dzieci, młodzieży i dorosłych, postawy życzliwości i gotowości do dialogu oraz umiejętności komunikowania się i nawiązywania kontaktów społecznych. Studia w APS formują u słuchaczy postawę odpowiedzialności zawodowej i służebności wobec społeczeństwa. Swą powinnością Uczelnia czyni zadanie krzewienia wśród studentów poszanowania wartości humanistycznych i uznania dla postaw charakteryzujących się opiekuńczością, tolerancją, łączeniem podejścia racjonalnego z serdecznością, dobrze pojętego profesjonalizmu z pedagogiką dialogu. Szacunek dla tradycji pedagogicznych łączy z potrzebą kształtowania postaw proinnowacyjnych szczególnie w tych dziedzinach, w jakich będą w przyszłości pracować absolwenci. Skuteczność w tej pracy zapewniają wysoko kwalifikowani pracownicy naukowi, coraz lepsze warunki studiowania w postaci nowych budynków i wyposażonych w nowoczesny sprzęt pomieszczeń dydaktycznych, a także atrakcyjne plany i programy kształcenia, zorientowane na indywidualne potrzeby i zainteresowania studentów.

Studenci APS mają możliwość realizowania części studiów w uczelniach zagranicznych korzystając ze stypendiów programu Erasmus. W ramach tego programu współpracujemy z uniwersytetami Norwegii, Szwecji, Niemiec, Belgii, Anglii, Portugalii, Włoch, Turcji, Węgier. W naszych murach gościmy także studentów obcokrajowców oraz zagranicznych profesorów. Prowadzimy również szeroki program interdyscyplinarnych badań w obszarach pedagogiki, pedagogiki specjalnej, psychologii, socjologii, realizowany w tym  we współpracy z zagranicą, w który wpisuje się także działalność licznych studenckich kół naukowych. Pozadydaktyczna aktywność  studentów znajduje swój wyraz w działalności studenckiego wolontariatu, Akademickiego Związku Sportowego jak również bogatej oferty programowej Samorządu Studenckiego, będącego realnym współgospodarzem Uczelni.

APS jest Uczelnią przyjazną dla studentów niepełnosprawnych, którzy znajdą tu dogodne warunki dla studiowania, pomoc ze strony Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych oraz ułatwienia w poruszaniu się i orientacji przestrzennej (windy, podjazdy, oznakowania w języku Braille’a, przewodnicy).

Kierunki studiów

Oferta edukacyjna w rekrutacji na rok akademicki 2021/2022

STUDIA STACJONARNE

Studia pierwszego stopnia (3-letnie)

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH 

 1. Moduł media cyfrowe
 2. Moduł arteterapia

LOGOPEDIA

PEDAGOGIKA ZDOLNOŚCI I INFORMATYKI

PEDAGOGIKA

SPECJALNOŚCI: 

 1. Animacja społeczno-kulturowa
 2. Edukacja dorosłych i coaching kariery zawodowej
 3. Edukacja medialna
 4. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 5. Psychopedagogika kreatywności

PRACA SOCJALNA – profil praktyczny

SPECJALNOŚCI:

 1. Praca socjalna w pomocy społecznej
 2. Praca socjalna na rzecz rodziny

SOCJOLOGIA

SPECJALNOŚCI:

 1. Socjologia kultury – badania i marketing
 2. Socjologia komunikacji społecznej

Studia jednolite magisterskie (5-letnie)

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

PEDAGOGIKA SPECJALNA

SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIE:

 1. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 2. Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu
 3. Pedagogika resocjalizacyjna
 4. Surdopedagogika
 5. Terapia pedagogiczna
 6. Tyflopedagogika
 7. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

PSYCHOLOGIA

SPECJALNOŚCI:

 1. Psychologia kliniczna
 2. Psychologia wspierania rozwoju i kształcenia
 3. Stosowana psychologia społeczna

Studia drugiego stopnia (2-letnie)

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH

dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunków artystycznych lub pokrewnych (w tym społecznych, humanistycznych itp.)

 1. Moduł artystyczny
 2. Moduł arteterapeutyczny

INTERDYSCYPLINARNE STUDIA NAD DZIECIŃSTWEM I PRAWAMI DZIECKA 
(po każdym kierunku studiów)

PEDAGOGIKA

SPECJALNOŚĆ NAUCZYCIELSKA – kontynuacja (dla absolwentów studiów pierwszego stopnia z przygotowaniem pedagogicznym po specjalnościach nauczycielskich uprawniających do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie edukacji przedszkolnej lub wczesnoszkolnej):

 1. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

SPECJALNOŚĆ (dla absolwentów studiów pierwszego stopnia z przygotowaniem pedagogicznym po specjalnościach nauczycielskich):

 1. Pedagogika szkolna i zdolności

SPECJALNOŚCI (dla absolwentów różnych kierunków studiów pierwszego stopnia – również bez przygotowania pedagogicznego):

 1. Edukacja zdalna i grafika komputerowa
 2. Pedagogika kultury i media cyfrowe
 3. Pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi

PEDAGOGIKA SPECJALNA

SPECJALNOŚCI – kontynuacja specjalności ze studiów I stopnia:

 1. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem
 2. Logopedia

SPECJALNOŚCI (dla absolwentów studiów pierwszego stopnia z przygotowaniem pedagogicznym po specjalnościach nauczycielskich):

 1. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 2. Surdopedagogika z terapią pedagogiczną
 3. Terapia pedagogiczna

SPECJALNOŚCI (dla absolwentów różnych kierunków studiów pierwszego stopnia – również bez przygotowania pedagogicznego):

 1. Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną – Kontynuacja specjalności ze studiów I stopnia
 2. Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną – Studia kwalifikacyjne, dla osób po specjalnościach innych niż pedagogika resocjalizacyjna

SOCJOLOGIA

SPECJALNOŚCI (po każdym kierunku studiów pierwszego stopnia):

 1. Socjologia zmiany społecznej
 2. Socjologia mediów

STUDIA NIESTACJONARNE
Studia pierwszego stopnia (3-letnie)

LOGOPEDIA

PEDAGOGIKA

SPECJALNOŚCI:

 1. Animacja kulturowa z edukacją medialną
 2. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Studia jednolite magisterskie (5-letnie)

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

PEDAGOGIKA SPECJALNA

SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIE:

 1. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 2. Pedagogika resocjalizacyjna
 3. Surdopedagogika
 4. Terapia pedagogiczna

PSYCHOLOGIA

SPECJALNOŚCI:

 1. Psychologia kliniczna
 2. Psychologia wspierania rozwoju i kształcenia
 3. Stosowana psychologia społeczna

Studia drugiego stopnia (2-letnie)

PEDAGOGIKA

SPECJALNOŚĆ NAUCZYCIELSKA – kontynuacja (dla absolwentów studiów pierwszego stopnia z przygotowaniem pedagogicznym po specjalnościach nauczycielskich uprawniających do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie edukacji przedszkolnej lub wczesnoszkolnej):

 1. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

SPECJALNOŚĆ (dla absolwentów studiów pierwszego stopnia z przygotowaniem pedagogicznym po specjalnościach nauczycielskich):

 1. Pedagogika korekcyjna

SPECJALNOŚCI (dla absolwentów różnych kierunków studiów pierwszego stopnia – również bez przygotowania pedagogicznego):

 1. Opieka nad dzieckiem i wsparcie społeczne
 2. Pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi
 3. Zarządzanie i innowacje w edukacji

PEDAGOGIKA SPECJALNA - limit 308 godzin (łącznie 11 grup)

SPECJALNOŚĆ – kontynuacja specjalności ze studiów I stopnia:

 1. Logopedia

SPECJALNOŚCI (dla absolwentów studiów pierwszego stopnia z przygotowaniem pedagogicznym po specjalnościach nauczycielskich):

 1. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 2. Edukacja integracyjna i włączająca
 3. Surdopedagogika z terapią pedagogiczną
 4. Terapia pedagogiczna

SPECJALNOŚCI (dla absolwentów różnych kierunków studiów pierwszego stopnia – również bez przygotowania pedagogicznego):

 1. Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną – Studia kwalifikacyjne, dla osób po specjalnościach innych niż pedagogika resocjalizacyjna
 2. Profilaktyka społeczna z resocjalizacją sądową

Rekrutacja

>>Szczegółowe informacje (w tym harmonogram rekrutacji) znajdziecie Państwo na stronie<<

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej prowadzi również studia podyplomowe.

>>Więcej informacji na stronie<<

Studia podyplomowe

>>Szczegółowy opis studiów podyplomowych<<

 1. Arteterapia z elementami terapii pedagogicznej
 2. Coaching, myślenie projektowe i tutoring w edukacji
 3. Diagnoza i terapia dziecka z zaburzeniami integracji sensorycznej
 4. Edukacja dla bezpieczeństwa
 5. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną dla nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej
 6. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną dla nauczycieli przedmiotu/zajęć nieposiadających kwalifikacji z zakresu pedagogiki specjalnej
 7. Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu dla nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej
 8. Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu dla nauczycieli przedmiotu/zajęć nieposiadających kwalifikacji z zakresu pedagogiki specjalnej
 9. Logopedia
 10. Praca z dziećmi sprawiającymi trudności wychowawcze
 11. Prawo oświatowe w zarządzaniu szkołą i placówką
 12. Psychologia transportu i bezpieczeństwa ruchu drogowego
 13. Socjoterapia
 14. Studia Kwalifikacyjne w zakresie przygotowania pedagogicznego
 15. Studia Kwalifikacyjne w zakresie przygotowania pedagogicznego dla psychologów
 16. Studium coachingu
 17. Surdopedagogika dla nauczycieli
 18. Surdopedagogika dla pedagogów specjalnych
 19. Terapia pedagogiczna
 20. Wczesna interwencja - pomoc dziecku i rodzinie w zakresie wsparcia terapeutycznego i środowiskowego oraz wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w tym z zaburzeniami psychicznymi i neurorozwojowymi - doskonalące
 21. Wczesna interwencja – pomoc dziecku i rodzinie w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju oraz wsparcia terapeutycznego i środowiskowego dziecka, w tym z zaburzeniami psychicznymi i neurorozwojowymi – kwalifikacyjne dla nauczycieli
 22. Wczesne wspomaganie rozwoju małych dzieci ze złożonymi zaburzeniami oraz wspieranie ich rodzin - doskonalące
 23. Wczesne wspomaganie rozwoju małych dzieci ze złożonymi zaburzeniami oraz wspieranie ich rodzin - kwalifikacyjne dla nauczycieli
 24. Wsparcie dzieci i młodzieży z trudnościami wychowawczymi i edukacyjnymi
 25. Zarządzanie w systemie oświaty

Katalog kierunków