KierunkiStudiów.pl

Menu

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie (APS)

ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa
tel. 22 589 36 78, fax 22 658 11 18

Strona www Email

O APS

 

aps9.jpgAkademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej jest państwową uczelnią o ponad 95-letniej tradycji.

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej zgodnie z przesłaniem patronki Uczelni „nie ma kaleki - jest człowiek” przygotowuje pedagogów specjalnych i nauczycieli pracujących na rzecz osób z różnorodnymi rodzajami niepełnosprawności w duchu poszanowania ich ludzkich i obywatelskich praw, zrozumienia i akceptacji dla odmienności, traktowania niepełnosprawności jako niezbywalnego elementu ludzkiej kondycji oraz włączania osób niepełnosprawnych w życie społeczeństwa na zasadzie równoprawnych obywateli. W podobnym duchu tolerancji i sprzeciwu wobec wszelkich form dyskryminacji kształceni są i będą wszyscy inni studenci naszej Uczelni, przygotowujący się do zawodów określanych mianem zawodów zaufania społecznego. Intencją APS jest wykształcenie światłych i twórczych profesjonalistów, dbających zarówno o rozwijanie własnej osobowości, zamiłowań naukowych i zawodowych umiejętności praktycznych – jak i troszczących się  o wszechstronny rozwój osób i środowisk na rzecz których będą pracować.

Jako ośrodek akademicki Uczelnia ma ambicje wzbogacania swego potencjału badawczego i dydaktycznego, rozwijając nurt badań podstawowych i aplikacyjnych oraz doskonaląc warsztat dydaktyczny.

Uczelnia pełni również służebną rolę wobec środowiska lokalnego, poszerzając systematycznie wachlarz usług edukacyjnych i terapeutycznych, oferowanych zarówno przez nauczycieli akademickich, jak i studentów – wolontariuszy.

W perspektywie, Uczelnia aspiruje do roli wiodącego krajowego i europejskiego centrum wymiany myśli i idei w zakresie nowoczesnej pedagogiki, pedagogiki specjalnej oraz nauk społecznych, zorientowanych na profesjonalne wspieranie ludzi z różnego rodzaju trudnościami, wynikającymi ze stanu zdrowia i sytuacji społecznej.

aps4.jpg

Przygotowujemy kadrę o najwyższych kwalifikacjach. Naszym zadaniem jest kształtowanie wysokiego poziomu kultury pedagogicznej absolwenta, otwartości na sprawy dzieci, młodzieży i dorosłych, postawy życzliwości i gotowości do dialogu oraz umiejętności komunikowania się i nawiązywania kontaktów społecznych. Studia w APS formują u słuchaczy postawę odpowiedzialności zawodowej i służebności wobec społeczeństwa. Swą powinnością Uczelnia czyni zadanie krzewienia wśród studentów poszanowania wartości humanistycznych i uznania dla postaw charakteryzujących się opiekuńczością, tolerancją, łączeniem podejścia racjonalnego z serdecznością, dobrze pojętego profesjonalizmu z pedagogiką dialogu. Szacunek dla tradycji pedagogicznych łączy z potrzebą kształtowania postaw proinnowacyjnych szczególnie w tych dziedzinach, w jakich będą w przyszłości pracować absolwenci. Skuteczność w tej pracy zapewniają wysoko kwalifikowani pracownicy naukowi, coraz lepsze warunki studiowania w postaci nowych budynków i wyposażonych w nowoczesny sprzęt pomieszczeń dydaktycznych, a także atrakcyjne plany i programy kształcenia, zorientowane na indywidualne potrzeby i zainteresowania studentów.

Studenci APS mają możliwość realizowania części studiów w uczelniach zagranicznych korzystając ze stypendiów programu Erasmus. W ramach tego programu współpracujemy z uniwersytetami Norwegii, Szwecji, Niemiec, Belgii, Anglii, Portugalii, Włoch, Turcji, Węgier. W naszych murach gościmy także studentów obcokrajowców oraz zagranicznych profesorów. Prowadzimy również szeroki program interdyscyplinarnych badań w obszarach pedagogiki, pedagogiki specjalnej, psychologii, socjologii, realizowany w tym  we współpracy z zagranicą, w który wpisuje się także działalność licznych studenckich kół naukowych. Pozadydaktyczna aktywność  studentów znajduje swój wyraz w działalności studenckiego wolontariatu, Akademickiego Związku Sportowego jak również bogatej oferty programowej Samorządu Studenckiego, będącego realnym współgospodarzem Uczelni.

APS jest Uczelnią przyjazną dla studentów niepełnosprawnych, którzy znajdą tu dogodne warunki dla studiowania, pomoc ze strony Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych oraz ułatwienia w poruszaniu się i orientacji przestrzennej (windy, podjazdy, oznakowania w języku Braille’a, przewodnicy).

 

Kierunki studiów

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH

Kierunek PEDAGOGIKA studia stacjonarne pierwszego stopnia (3-letnie):

SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIE

 1. Animacja społeczno-kulturowa, edukacja wczesnoszkolna
 2. Animacja społeczno-kulturowa z edukacją kulturalną
 3. Edukacja dorosłych i BHP
 4. Pedagogika informatyki i pedagogika zdolności
 5. Pedagogika wczesnoszkolna i korekcyjna
 6. Wychowanie przedszkolne z edukacją wczesnoszkolną

SPECJALNOŚCI NIENAUCZYCIELSKIE

 1. Edukacja medialna
 2. Psychopedagogika kreatywności

Kierunek PEDAGOGIKA – profil praktyczny studia stacjonarne pierwszego stopnia (3-letnie):

SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIE

 1. Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza
 2. Wychowanie żłobkowe i przedszkolne

Kierunek PEDAGOGIKA studia stacjonarne drugiego stopnia (2-letnie):

SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIE (dla absolwentów studiów pierwszego stopnia z przygotowaniem pedagogicznym po specjalnościach nauczycielskich)

 1. Pedagogika szkolna i pedagogika zdolności
 2. Pedagogika wczesnoszkolna

SPECJALNOŚCI NIENAUCZYCIELSKIE (dla absolwentów różnych kierunków studiów pierwszego stopnia – również bez przygotowania pedagogicznego)

 1. Edukacja zdalna i grafika komputerowa
 2. Pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi
 3. Pedagogika kultury z animacją teatru dzieci i młodzieży

Kierunek PEDAGOGIKA studia niestacjonarne pierwszego stopnia (3-letnie):

SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIE

 1. Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza
 2. Edukacja wczesnoszkolna
 3. Wychowanie przedszkolne z edukacją wczesnoszkolną

Kierunek PEDAGOGIKA studia niestacjonarne drugiego stopnia (2-letnie):

SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIE (dla absolwentów studiów pierwszego stopnia z przygotowaniem pedagogicznym po specjalnościach nauczycielskich)

 1. Pedagogika przedszkolna
 2. Pedagogika wczesnoszkolna
 3. Pedagogika korekcyjna

SPECJALNOŚCI NIENAUCZYCIELSKIE (dla absolwentów różnych kierunków studiów pierwszego stopnia – również bez przygotowania pedagogicznego)

 1. Opieka nad dzieckiem i wsparcie społeczne
 2. Pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi
 3. Zarządzanie w oświacie

Kierunek PEDAGOGIKA SPECJALNA studia stacjonarne pierwszego stopnia (3-letnie):

SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIE

 1. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, pedagogika wczesnoszkolna
 2. Pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 3. Surdopedagogika, pedagogika wczesnoszkolna
 4. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, wychowanie przedszkolne
 5. Terapia pedagogiczna, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 6. Logopedia
 7. Pedagogika terapeutyczno-lecznicza i opiekuńczo-wychowawcza z pedagogiką wczesnoszkolną
 8. Tyflopedagogika, pedagogika wczesnoszkolna

SPECJALNOŚĆ NIENAUCZYCIELSKA

 1. Profilaktyka społeczna z resocjalizacją

Kierunek PEDAGOGIKA SPECJALNA studia stacjonarne drugiego stopnia (2-letnie):

SPECJALNOŚĆ NAUCZYCIELSKA – kontynuacja (kontynuacja specjalności ze studiów I stopnia)

 1. Logopedia
 2. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem

SPECJALNOŚĆ NAUCZYCIELSKA – studia kwalifikacyjne (dla absolwentów studiów pierwszego stopnia z przygotowaniem pedagogicznym po specjalnościach nauczycielskich)

 1. Surdopedagogika z terapią pedagogiczną
 2. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 3. Terapia pedagogiczna

SPECJALNOŚCI NIENAUCZYCIELSKIE (dla absolwentów różnych kierunków studiów pierwszego stopnia – również bez przygotowania pedagogicznego)

 1. Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną – Kontynuacja specjalności ze studiów I stopnia
 2. Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną – Studia kwalifikacyjne, dla osób po specjalnościach innych niż pedagogika resocjalizacyjna

Kierunek PEDAGOGIKA SPECJALNA studia niestacjonarne pierwszego stopnia (3-letnie):

SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIE

 1. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 2. Pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 3. Surdopedagogika, pedagogika wczesnoszkolna
 4. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, wychowanie przedszkolne

Kierunek PEDAGOGIKA SPECJALNA studia niestacjonarne drugiego stopnia (2-letnie):

SPECJALNOŚĆ NAUCZYCIELSKIA – kontynuacja specjalności ze studiów I stopnia

 1. Logopedia

SPECJALNOŚĆ NAUCZYCIELSKA – studia kwalifikacyjne (dla absolwentów studiów pierwszego stopnia z przygotowaniem pedagogicznym po specjalnościach nauczycielskich)

 1. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 2. Surdopedagogika z terapią pedagogiczną
 3. Edukacja integracyjna i włączająca
 4. Terapia pedagogiczna

SPECJALNOŚCI NIENAUCZYCIELSKIE (dla absolwentów różnych kierunków studiów pierwszego stopnia – również bez przygotowania pedagogicznego)

 1. Rehabilitacja osób ze sprzężoną niepełnosprawnością
 2. Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną – Studia kwalifikacyjne, dla osób po specjalnościach innych niż pedagogika resocjalizacyjna
 3. Profilaktyka społeczna z resocjalizacją sądową

Kierunek: INTERDYSCYPLINARNE STUDIA NAD NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ stacjonarne studia drugiego stopnia (2-letnie) – pierwszy w Polsce, samodzielny kierunek kształcenia II stopnia zapewniający zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych do rozumienia i wyjaśniania niepełnosprawności oraz działania na rzecz osób z niepełnosprawnością i ich rodzin.

Kierunek EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH studia stacjonarne pierwszego stopnia (3-letnie):

SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIE

 1. Edukacja plastyczna z arteterapią
 2. Edukacja plastyczna i media cyfrowe

Kierunek EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH studia stacjonarne drugiego stopnia (2-letnie):

SPECJALNOŚCI NIENAUCZYCIELSKIE (dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunków artystycznych lub pokrewnych – w tym pedagogicznych, humanistycznych itp.)

 1. Arteterapia
 2. Specjalność artystyczna (malarstwo, grafika, rzeźba)

WYDZIAŁ STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH

Kierunek PRACA SOCJALNA – profil praktyczny studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia (3-letnie):

SPECJALNOŚCI

 1. Praca socjalna w pomocy społecznej
 2. Praca socjalna na rzecz rodziny

Kierunek PSYCHOLOGIA jednolite studia magisterskie stacjonarne i niestacjonarne (5-letnie):

SPECJALNOŚCI

 1. Psychologia kliniczna
 2. Psychologia wspierania rozwoju i kształcenia
 3. Stosowana psychologia społeczna

Kierunek SOCJOLOGIA studia stacjonarne pierwszego stopnia (3-letnie):

SPECJALNOŚCI

 1. Socjologia kultury
 2. Socjologia komunikacji i procesów społecznych

Kierunek SOCJOLOGIA studia stacjonarne drugiego stopnia (2-letnie):

SPECJALNOŚCI (po każdym kierunku studiów pierwszego stopnia)

 1. Socjologia polityki i problemów społecznych
 2. Socjologia mediów

Rekrutacja


Szczegółowe informacje (w tym harmonogram rekrutacji) znajdziecie Państwo na stronie:

irk.aps.edu.pl/

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej prowadzi również studia podyplomowe.

Wykaz kierunków oraz szczegółowe informacje

aps7.jpg

Studia podyplomowe


>>Szczegółowy opis studiów podyplomowych<<

 • Arteterapia
 • Arteterapia z elementami terapii pedagogicznej
 • Doradztwo Zawodowe z Aktywizacją Osób Niepełnosprawnych
 • Edukacja Wczesnoszkolna
 • Grafika Komputerowa i Multimedialna
 • Klasyczne i Alternatywne Formy Wychowania Przedszkolnego
 • Kształcenie Muzyczno-Ruchowe
 • Kwalifikacyjne Pedagogiczne Studia Nauczycielskie
 • Logopedia
 • Mediacja sądowa i pozasądowa
 • Pedagogika Niepełnosprawnych Intelektualnie - Oligofrenopedagogika
 • Pedagogika Resocjalizacyjna

aps6.jpg

aps2.jpg
 • Plastyka w Szkole Podstawowej i Gimnazjum
 • Poradnictwo Psychologiczne i Interwencja Kryzysowa
 • Praca Socjalna z Osobami Niepełnosprawnymi i Zależnymi
 • Socjoterapia
 • Surdopedagogika
 • Terapia dzieci z trudnościami w uczeniu się matematyki
 • Terapia Pedagogiczna
 • Terapia Pedagogiczna z elementami systemu Marii Montessori
 • Tyflopedagogika
 • Usprawnianie Dzieci ze Sprzężoną Niepełnosprawnością
 • Wczesna Interwencja - Pomoc Dziecku i Rodzinie - w zakresie wczesnego wspomagania i opieki nad małym dzieckiem
 • Wczesne Wspomaganie Rozwoju Małych Dzieci ze Złożonymi Zaburzeniami Rozwojowymi oraz Wspieranie ich Rodzin

Studia na Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie (APS) - dostępne kierunki:

Katalog kierunków